Milletlerarası sözleşme  
Resmi Gazete: 08.02.1993 Sayı : 21490 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:574
     
Milletlerarası Sözleşme 
Karar Sayısı: 92/3971 
Karar Tarihi : 30/12/1992 
     
            Polonya’nın ülkemizde inşa ettiği Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralları için bu üllkeden temin edilen kredilerin kısmının Türk mallarının ihracatı yolu ile ödenmesi için açılan Polonya 1 ve 2 numaralı özel hesaplarında biriken tutarların eritilmesi amacıyla alınabilecek tedbirlere ilişkin Hükümetimiz ile Polonya Hükümeti arasında 28 Kasım 1992 tarihinde Varşova’da imzalanan ekli Mutabakat Zaptı’nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 25/12/1992 tarihli ve EİGY-III/8030 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/12/1992 tarihinde karalaştırılmıştır.  
                                                                                                                Hüsamettin CİNDORUK 
                                                                                                                Cumhurbaşkanı V. 
 
Süleyman DEMİREL 
Başbakan
     
E.İNÖNÜ 
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C. ÇAĞLAR
Devlet Bakanı 
T. ÇİLLER  
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN 
Devlet Bakanı 
İ.TEZ 
Devlet Bakanı
A. GÖNEN 
Devlet Bakanı 
T.AKYOL 
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON 
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU 
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN 
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU 
Devlet Bakanı 
K. TOPTAN 
Devlet Bakanı V.
E. ŞAHİN 
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN  
Devlet Bakanı
M.BATALLI 
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY 
Adalet Bakanı
N. AYAZ 
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN 
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL 
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN 
Milli Eğitim Bakanı 
O. KUMBARACIBAŞI  
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA 
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU 
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR 
Kültür Bakanı
A. ATEŞ 
Turizm Bakanı 
V.TANIR 
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK 
Çevre Bakanı 
MUTABAKAT ZAPTI 


            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan 31 Ocak 1980 tarihli Sanayi Projelerinin Yürütülmesine Dair Anlaşma ile 8 Temmuz 1980 ve 11 Haziran 1984 tarihli Mutabakat Zabıtları çerçevesinde, listeleri ekte yer alan Türk ve Polonya Heyetleri 25-28 Kasım 1992 tarihlerinde Varşova’da biraraya gelmişlerdir. 

            1- Taraflar, yukarıda belirtilen Anlaşmalarnı uygulanmasına ilişkin hususları gözden geçirmişler ve 1 ve 2 No.lu Özel Hesaplardaki fonların etkin kullanımı konusundra görüş alışverişinde bulunmuşlardır. 

            2- Polonya Tarafı, her iki Özel Hesabın 31 Aralık 1991 tarihindeki mevcut bakiyesinin, 8 Temmuz 1980 ve 11 Haziran 1984 tarihli Mutabakat Zabıtlarınnı sırasıyla 5 (c) ve 5 (b) maddeleri uyarınca serbest döviz olarak transferini talep etmiştir. 

            3- Türk Tarafı, sözkonusu bakiyenin Sanayi Projeleerinin Yürütülmesine Dair Anlaşma ve ilgiil Mutabakat Zabıtları uyarınca Türk Malları ile ödenmesi gerektiğini Polonya Tarafına bildirmişltir. 

            4- Türk Tarafı, Özel Hesapların işleyişini kolaylaştırmak üzere sözkonusu Anlaşma ile Mutabakat Zabıtlarında yer alan iş’ari mal listelerini yürürlükten kaldırmayı kabul etmiştir. Bu çerçevede, Özel Hesaplarda biriken tutarlar, Polonya firmaları tarafından her türlü Türk malının (en az 5 51 oranında Türk menş’eli ithalatı ile Türk ve Polonya firmalarının Türkiye ve Polonya’da üstelencekleri hizmetlerin ödemeleri ve ortak teşebbüsler de dahil olmak üzere, Elektrim firmasının Türkiye’deki faaliyetlerinin finansmanı amacıyla kullanılabilecektir. 

            5- Türk Tarafı, Özel Hesaplar kanalıyla ödenmek üzere Türk mallarının üçüncü ülkelere ihracatına izin verilmesi hususundaki Polonya talebini, mevcut kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde 1992 yılı sonuna kadar iyiniyetle değerlendirilecektir. 

            6- Türk Tarafı, Özel Hesaplarda biriken tutarların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere, Özel Hesabın işleyiş usullerini, serbest döviz ile ihraç edilen Türk mallarına uygun olacak dışticaret ve kambiyo mevzuatlarına uygun olacak şekilde değiştirmeyi kablu etmiştir. 

            Buna göre, Özel Hesaplar bugünkü tarihten itibaren aşağıdaki şekilde işleyecektir: 

            - Yukarıda tarif edilen Türk mallarının ithalatı amacıyla Polonyalı ithalatçılar, T.C. Merkez Bankasının teyidi ile Özel Hesaplardan rambursman kullandırılmak üzere itibarlı herhangi bir Türk ticari bankası nezdinde akreditif açaçaklardır. 

            - Yükleme belgelerinin ibrazı üzerine, akreditif bankasının rambursman talebi, T.C. Merkez Bankasınca, Türk ihracatçısının belirleyeceği ticari banka hesabına serbest döviz cinsinden transfer edilerek karşılanacaktır. Hizmetler ve Elektrim’in yukarıda belirtilen faaliyetleri için yapılacak ödemeler de aynı usullere tabi olacaktır. 
Ancak, hizmetler ve Elektrim’in faaliyetleriyle ilgili ödemee talimatları için Türk makamlarının ön izni gereklidir. 

            7- Taraflar , 1993 Mayı ayı sonuna kadar yürürlükte kalacak loan yukarıda açıklanan sistem çerçevesinde, Özel Hesaplarda biriken tutarların kullanımının hızlandırılması için iyiniyetli her türlü çabayı göstermek hususunda anlaşmışlardır. Ayrıca, işbu Mutabakat Zaptı ile öngörülen düzenlemelerin uygulanışını ve işleyişini gözden geçirmek üzere 1993 Mayıs ayı sonunda Ankara’da biraraya gelinmesi hususunda mutabık kalınmıştır. 

            8- Yukardı belirtilen şartlar, işbu Mutabakat Zaptı ile anlaşma sağlanan hususlar hariç, dibaçede sözü edilen mevcut Anlaşmaların hükümlerini etkilemez. 

            9- Türk Tarafı, bu Mutabakat Zaptı ile uygulanması kararlaştırılan yeni sistemin, Özel Hesaplar aracılığıyla yapılacak kredi geri ödemelerinin tamamlanmasına kadar yrüürlükte kalmasının kararlaştırılması halinde, 8 Temmuz 1980 tarihli Mutabakat Zaptı’nın 5 (c) ve 11 Haziran 1984 tarihli Mutabakat Zaptı’nda yer alan 5 (b) maddelerinin yürürlükten kaldırılmasını talep etmiştir. 

            10- Polonya Tarafı, kredi geri ödemelerinin uygun şekilde yerine getirilmesi için çok önemli olan 9. paragrafta belirtilen hükümlerin, ilgili Anlaşmalar yürürlükte kaldığı sürece korunması gerektiğini Türk Tarafına bildirmiştir. 

            Varşova’da 28 Kasım 1992 tarihinde İngilizce iki orijinal nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır. 

            Türk Heyeti Başkanı                                                Polonya Heyeti Başkanı 
            Yiğit DERİNER                                                Zbigniew Wojciech OKONSKI 

                                                                                                                        EK : 1 
            TÜRK HEYETİ 
 
Yiğit DERİNER Anlaşmalar Genel Müdür V., Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı, Heyet Başkanı 
Tomris YAZGAN Genel Müdür Yardımcısı, T.C. Merkez Bankası Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Gülgün Erdoğan PALA  Daire Başkanı, Türk Eximbank

                                                                                                                         EK : 2 
            POLONYA HEYETİ 
 
Zbigniew Wojciech OKONSKI Müsteşar, Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı, Heyet Başkanı
Boguslawa BARANKIEWICZ Müdür Yardımcısı, Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı
Marian GRZYMEK Müdür Yardımcısı, Maliye Bakanlığı
Jan PRZEGALINSI  Uzman, Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı
Romuald SZYMCZAK Uzman, Polonya Merkez Bankası
Jolanta GOLİSZEWSKA Danışman, Handlowy Bankası
Danuta BRUZIK Şube Müdürü, Handlowy Bankası
Jan SOBKIEWICZ Genel Müdrür Yardımcısı, Finansman Müdürü, ELEKTRIM
Elzbieta OLEJNIK Şube Müdürü, ELEKTRIM
Janusz PUTA Finansman Müdürü, ELEKTRIM Ankara İrtibat Bürosu
 
            Not: İngilizce metni 8 Şubat 1993 gün ve 21490 sayılı Resmi Gazete’dedir.