Milletlerarası sözleşme  
Resmi Gazete: 05.02.1993 Sayı : 21487 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:574
     
Milletlerarası Sözleşme 
Karar Sayısı: 93/3963 
Karar Tarihi : 07/12/1992 
     
            3 Aralık 1992 tarihinde Dakar’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması’nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 28/12/1992 tarihli ve EİEY-II/8487 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/1/1993 tarihinde karalaştırılmıştır. 
                                                                                                                Hüsamettin CİNDORUK  
                                                                                                                Cumhurbaşkanı V.  
  
Süleyman DEMİREL  
Başbakan
     
E.İNÖNÜ  
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C. ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı 
T. ÇİLLER   
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN  
Devlet Bakanı 
İ.TEZ  
Devlet Bakanı
A. GÖNEN  
Devlet Bakanı 
T.AKYOL  
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON  
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU  
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN  
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU  
Devlet Bakanı 
K. TOPTAN  
Devlet Bakanı V.
E. ŞAHİN  
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN   
Devlet Bakanı
M.BATALLI  
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY  
Adalet Bakanı
N. AYAZ  
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN  
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN  
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL  
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN  
Milli Eğitim Bakanı 
O. KUMBARACIBAŞI   
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA  
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU  
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ  
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR  
Kültür Bakanı
A. ATEŞ  
Turizm Bakanı 
V.TANIR  
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK  
Çevre Bakanı 
  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SENEGAL CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET, EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI


            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Senegal Cumhuriyeti Hükümeti bundan böyle “Akit Taraflar” olarak anılacaklardır.) 

            Aralarında mevcut dostane ilişkileri kuvvetlendirmek arzusuyla; 

            İki ülke arasınd ekonomik ve teknik alanlardaki işbirliğini eşitlik ve karşılıklı yarar esasına göre geliştirmeye ve kolaylaştırmaya kararlı olarak, 

            Ticaretin, ekonomik ve teknik alanlardaki işbirliğinin gelişmesinin, ülkelerindeki hızlı kalkınma stratejisinin temel unsurlarından biri olduğuna inanarak; 

            Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

            MADDE I 
            Akit Taraflar, ülkelerinde yürürlükte olan kanun, karar ve yönetmelikler çerçevesinde, ticari mübadelelerin ve iktisadi teşekkülleri, teşebbüsleri ve firmaları arasındaki ekonoki ve teknik işbirliğinin sürekli geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine yardımcı olacak, teşvik edecek ve kolaylaştıracaklardır. 

            MADDE II 
            Madde I’de öngörülen işbirliği alanları başlıca aşağıdaki hususları kapsayacaktır: 

            a) Ortak sermaye ile sınai ve ticari teşebbüsler kurulması. 
            b) Uzamn, danışman, doküman ve bilgi teatisi. 
            c) Eğitimde ve başta müşvirlik hizmetleri olmak üzere hizmetler alanında imkanlar sağlanması. 
            d) Burs imkanları sağlanması, inceleme gezileri ve seminerler düzenlenmesi. 
            e) Sergiler düzenlenmesi. 
            f) Akit Tarafların ileride üzerinde mutabık kalacakları diğer tüm işbirliği şekilleri. 

            MADDE III 
            Madde II’de öngörülen başlıca ekonomik, bilimsel ve teknik işbirliği projelerinin uygulamaları ayrı ve belirgin programlar, anlaşmalar ve kontratlarla düzenlenecektir. 

            MADDE IV 
            Senegal Cumhuriyeti Hükümeti’nin talebi üzerine Türkiye Cumhuriyeti tarafından, uzmanlar, müşavirler ve diğer personelin gönderilmesi hususu, iki ülkenin yetkili makamları arasında yapılacak ayrı protokollarla düzenlenecektir. 

            MADDE V 
            Akit Taraflar, ticari ve mübalelerin akışını kolaylaştırmak amacıyla, 

            i) Diğer Akit Taraftan gelen üçüncü bir ülkeye yönelik ticari mallar için transit serbestisi tanıyacaklardır. 
            ii) Üçüncü bir ülkeden gelen diğer Akit Tarafa yönelik ticari mallara transit serbestisi tanıyacaklardır. 
            iii) Akit Taraflar arasında deniz trafiğine ilişkin bir düzenleme aktedilinceye kadar, işbu Anlaşma çerçevesinde mübadele edilen malların taşınması birbirlerinin ulusal taşıma kuruluşlarına öncelik vereceklerdir. 

            MADDE VI 
            Bu Anlaşma çerçevesinde Akit Taraflar arasında yapılacak bütün ödemeler, heri iki ülkede yürürlükte bulunan kambiyon ve dış ticaret mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

            MADDE VII 
            Bu Anlaşmanın uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla, her iki ülkede yürürlükte bulunan kanun, karar ve yönetmelikler çerçevesinde, Akit Taraflar; 

            i) Ülkeleri sınırları içinde sergiler düzenlenmesi ve uluslararası fuarlara iştirak edilmesi için gereken her türlü kolaylık ve yardımı birbirlerine göstereceklerdir. 
            ii) Aşağıda sıralanan malların gümrük vergisi, resim, harç ve diğer eşetkili vergilerden muaf olarak ithal ve ihracına izin vereceklerdir: (Herhangi bir ticari işlem konusu olmaları halinde gerekli vergi, resim, harç ve eşetkili vergilerin ödemesi şartı ile) 

            a) Yalnız sipariş almak veya reklam yapmak için gerekli olan ve ticari bulunmayan mal nümuneleri ve reklam malzemeleri, 

            b) Geçici olarak ithal edilen: 

            - Test veya deney yapmaya mahsus malzemeler, 
            - Ticari fuar ve sergilerde montaj ve/veya gerekli onarımların yapılması kullanılacak malzeme ve aletler. 

            MADDE VIII 
            Bu Anlaşmadaki herhangi bir değişiklik, Akit Tarafların onayıyla, yazıl olarak yapılacaktır. 

            MADDE IX 
            Akit Taraflar, bu Anlaşma hküümlerinin uygulanması için, tatbikattan çıkabilecek sorunlarnı incelenmesi ve iki ülke arasında yeni işbirliği imkanlarının belirlenmesi ile görevli bir Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Ekonomik Komisyonu kurulmasında mutabık kalmışlardır. 

            Karma Komisyonu dönüşümlü olarak iki ülkenin başkentlerinde toplanacaktır. 

            MADDE X 
            Bu Anlaşma, her iki Akit Tarafın kendi mevzuatlarında uygun olarak tamamlayacakları onay işlemlerini karşı tarafa nihai olarak bildirecekleri tarihte yürürlüğe girecektir. Anlaşma üç yıl yürürlükte kalacak ve bu sürenin hitamında. Akit Taraflarca altı ay önceden yazılı olarak fesih istemi bildirilmedikçe, yürürlük süresi birer yıllık devreler itibariyle otomatik olarak uzayacaktır. 

            Dakar’da 3 Aralık 1992 günü iki Fransız orijinal nüsha olarak düzenlenmiştir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ                                    SENEGAL CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
                        ADINA                                                                                    ADINA 
                  Tahir KÖSE                                                            Alassane Dialy NDIAYE 
        Sanayi ve Ticaret Bakanı                                                Sanayi, Ticaret ve Zenaat 
                                                                                                            Bakanı 

            Not: Fransızca metni 5 Şubat 1993 gün ve 21487 sayılı Resmi Gazete’dedir.