Milletlerarası sözleşme  
Resmi Gazete: 24.02.1993 Sayı : 21506 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:574
     
Milletlerarası Anlaşma
Karar Sayısı: 93/3972 
Karar Tarihi : 07/01/1993 
     
            1- 15/7/1992 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması”nın, 
            2- 8/7/1992 tarihinde Tunus’ta imzalanan ekli “Türkiye-Tunus Karma Ekonomik Komisyonu 7 nci Dönem Toplantısı Tutanağı”nın, 
            onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 29/12/1992 tarihli ve EİEY-I/8491-8119, 8493-8136 sayılı yazılmarı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/1/1993 tarihinde karalaştırılmıştır. 
                                                                                                                Hüsamettin CİNDORUK  
                                                                                                                Cumhurbaşkanı V.  
  
Süleyman DEMİREL  
Başbakan
     
E.İNÖNÜ  
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C. ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı 
T. ÇİLLER   
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN  
Devlet Bakanı 
İ.TEZ  
Devlet Bakanı
A. GÖNEN  
Devlet Bakanı 
T.AKYOL  
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON  
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU  
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN  
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU  
Devlet Bakanı 
K. TOPTAN  
Devlet Bakanı V.
E. ŞAHİN  
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN   
Devlet Bakanı
M.BATALLI  
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY  
Adalet Bakanı
N. AYAZ  
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN  
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN  
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL  
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN  
Milli Eğitim Bakanı 
O. KUMBARACIBAŞI   
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA  
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU  
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ  
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR  
Kültür Bakanı
A. ATEŞ  
Turizm Bakanı 
V.TANIR  
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK  
Çevre Bakanı 
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TUNUS CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET, EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI


            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle “Akit Taraflar” olarak anılacaklardır), 

            Mevcut dostane ilişkilerini kuvvetlendirmek arzusuyla, 

            İki ülke arasında ticari, ekonomik ve teknik alanlardaki işbirliği eşitlik ve karşılıklı yarar esasına göre geliştirmekte ve yoğunlaştırmakta kararlı olarak, 

            Ticaretin gelişmesinin ve ekonomik ve teknik alanlardaki işbirliğinin, ülkelerindeki hızlı kalkınma stratejisinin temel unsurlarından biri olduğuna inanarak, 

            Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

            MADDE I 
            Akit Taraflar, ülkelerinde yürürlükte olan kanun, karar ve yönetmelikler çerçevesinde, iktisadi teşekkülleri, teşebbüsleri ve firmaları arasındaik ticari mübadelelerin, ekonomik ve teknik işbirliğinin sürekli olarak geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine yardımcı olacak, teşvik edecek ve kolaylaştıracaklardır. 

            MADDE II 
            Madde I’de öngörülen hedeflere ulaşmak için gözetilecek işbirliği alanları aşağıdaki hususları da kapsayacaktır. 

            a) Ortak sınai ve ticari işletmelerin kurulması ve işletilmesi, 

            b) Ekonomik, bilimsel ve teknik bilgi mübadelesi, 

            c) Teknik ve bilimsel konularda uzman ve danışman mübadelesi, 

            d) Teknik ve bilimsel işbirliğinin muhtelif alanlarında burs sağlanması, staj ve seminerler düzenlenmesi, 

            e) Eğitim ve müşavirlik hizmetleri alanında olanaklar sağlanması, 

            f) Akit tarafların üzerinde mutabık kalacakları diğer işbirliği şekilleri. 

            MADDE III 
            Madde II’de öngörülen başlıca projelerle ilgili ekonomik, bilimsel ve teknik işbiriği uygulamaları, her iki ülke yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, iştirakçi firma ve kuruluşlar arasında aktedileek yarı programlar, anlaşmalar ve kontratlarla düzenlenecektir. 

            MADDE IV 
            Akit Taraflarca, sağlanacak uzman, müşavir ve diğer teknik personelle ilgili hususlar iki ülkenin yetkili makamları arasında bilahare aktedilecek ayrı protokollarla düzenlenecektir. 

            MADDE V 
            Taraflar, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) hükümlerine uygun olarak iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde birbirlerine karşılıklı olarak en çok ayrılan ülke muamelesi yapmak hususunda mutabık kalmışlardır. 

            Ancak bu hüküm, serbest miicaret bölgeleri, gümrük birlikleri, diğer bölgesel düzenlemeler ve sınır ticaret kapsamında üçüncü ülkelere tanınmış ve tanınacak olan ayrıcalık ve avantajlar için geçerli değildir. 
 
            MADDE VI 
            Bu Anlaşma çerçevesinde Akit Taraflar arasındaki ödemeler, her iki ülkede yürürlüket bulunan kambiyo ve dış ticaret mevzuatına uygun olarak konvertibl dövizlerle gerçekleştirilecektir. 

            MADDE VII 
            Akit Taraflar, ticari ilişkilerin daha da gelişmesinin teşvik amacıyla, ülkelerinde geçir kanun ve mevzuata uygun olarak, ülkelerinin sınırları içinde düzenlenen fuarlara katılımda ve ticari sergelerin tertiplenmesi hususunda gerekli kolaylıkları göstereceklerdir. 

            MADDE VIII 
            Akit Taraflar, ticari bir işleme konu olmaları durumu haricinde, aşağıdaki malların gümrük vergisi, harç, resim ve diğer eşetkili vergilerden muaf olarak ithal ve ihraç edilmesine izin vereceklerdir. 

            a) Sipariş temini ve tanıtım amaçlı, ticari ve değeri olmayan numuneler ve rekla malzemesi, 

            b) Satılmaması kaydıyla fuar ve sergilerin düzenlenmesi için gerekli malzeme, mal, eşya ve aletler, 

            c) Geçici olarak ithal edilen mallar. 

            MADDE IX 
            Akit Taraflar, iki ülke kuruluşları arasındaki iş ilişkilerinin, dış ticarette ve ekonominin diğer sektörlerinde geliştirilmesini kolaylaştıracaklardır. 

            MADDE X 
            Akit Taraflar, bu Anlaşmanın uygulanması ile ilgili olarak aralarında çıkabilecek bütün anlaşmazlık ve sorunları karşılıklı görüşmeler yoluyla çözümleyeceklerdir. 

            MADDE XI 
            Bu Anlaşmadaki herhangi bir değişiklik yazılı olarak ve Akit Tarafların herbirinin onayıyla yapılacaktır. 

            MADDE XII 
            İşbu Anlaşmanın hükümlerinin uygulanması, tatbikatından çıkabilecek sorunların incelenmesi ve iki ülke arasındaki ticaret, ekonomik ve teknik işbirliğinde yeni imkanların belirlenebilmesi için iki hükümetin temsilcilerinden oluşan bir Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Ekonomik Komisyonu kurulmuştur. 

            Karma Komisyon dönüşümlü olarak iki ülkenin başkentlerinde, Akit Taraflarca mutabık kalınacak tarihlerde toplanacaktır. 

            MADDE XIII 
            İşbu Anlaşma, iki ülke arasında 17 Temmuz 1967 tarihinde Tunus’da imzalanan Ticaret ve 29 Eylül 1981 tarihinde Ankara’da imzalanan Uzun Dönemli İktisadi, Sınai ve Teknik İşbirliği Anlaşmalarını yürürlükten kaldırır ve bunların yerine geçer. 

            MADDE XIV 
            İşbu Anlaşma, geçici olarak imza tarihinde, kesin olarak da Herbir Akit Tarafın mevzuatına uygun olarak onay belgelerinin teati edildiği tarihte yürürlüğe girecektir. 

            Anlaşma beş yıl yürürlükte kalacak ve bu sürenin hitamında, bir Akit Tarafca altı ay önceden yazılı olarak fesih ihbarında bulunulmaması halinde, yürürlük süresi birer yıllık devreler itibariyle otomatik olarak uzayacaktır. 

            Bu Anlaşmanın sona ermesi veya erdirilmesinden sonra, hükümleri, yürürlük süresi içinde imzalanan, ancak Anlaşmanın bitim tarihinden henüz tamamen sonuçlandırılmamış olan bütün protokol, mukavele ve düzenlemeler için geçerli olacaktır. 

            Ankara’da, 15.7.1992 tarihinde, Fransızca iki asıl nüsha olarak düzenlenmiştir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ                 TUNUS CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
                        ADINA                                                                  ADINA 
                   Tahir KÖSE                                                            Sadok RABAH 
            Sanayi ve Ticaret Bakanı                                          Milli Ekonomi Bakanı 

TÜRKİYE-TUNUS KARMA EKONOMİK KOMİSYONU 7 NCİ DÖNEM TOPLANTISI TUTANAĞI
(TUNUS, 6-8 TEMMUZ 1992)

           Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti arasında 29 Eylül 1981 tarihli Uzun Dönemli iktisadi, Sınai ve Teknik İşbirliği Anlaşması’nın 10 uncu maddesi uyarınca kurulmuş olan Türkiye-Tunus Karma Ekonomik Komisyonunun 7 nci Dönem Toplantısı 6-8 Temmuz 1992 tarihleri arasında Tunus’ta yapılmıştır. 

            Türk Heyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse, Tunus Heyetine Milli Ekonomi Bakanı Sayın Sadok Rabah başkanlık etmişlerdir. 

            Türk ve Tunus Heyeti üyeleri Ek I ve Ek II’de gösterilmiştir. 

            Sayın Tahir KÖSE bu ziyaret vesilesiyle, Tunus Cumhurbaşkanı Sayın Zine El Abidine Ben Ali tarafından kabul edilmiştir. 

            Türk Bakan ayrıca, Milli Savunma Bakanı Sayın Abdelaziz BEN DHIA, Maliye Bakanı Sayın Nouri ZORGATI, Uluslararası İşbirliği ve Dış Yatırım Bakanı Sayın Mohamed GANNOUCHI, Tarım Bakanı Sayın Mouldi ZOUAOUI, Konut ve Teçhizat Bakanı, Sayın Charfeddine GUELLOUZ, Ulaştırma Bakanı Sayın Tahar HAJ ALI, Dışişleri Devlet Sekreteri Sayın Noureddine MEJDOUB, Tunus Merkez Bankası Guvernörü Sayın Beji HAMDA ile görüşmelerde bulunmuştur. 

            Karma Ekonomik Komisyon çalışmaları, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri yansıtan sıcak ve samimi bir atmosfer içinde cereyan etmiştir: 

            Açılış oturumunda Heyet Başkanları özellikle uluslararası, bölgesel ve ulusal ekonomik ortam üzerinde 
odaklaşan açıklamalarda bulunmuşlar ve ikili ticari, ekonomik ilişkiler ile bu ilişkileri geliştirme hedeflerini gözden geçirmişlerdir. 

            Taraflar, daha sonra bu toplantının gündeminde yer alan hususları incelemişlerdir. 

            Karma Ekonomik Komisyon çalışmalarının sonuçları aşağıda belirtilmiştir: 

            I- TİCARİ İLİŞKİLER: 
            1- Taraflar, iki ülke arasındaki ticaretin gelişmini gözden geçirmişler ve ticari mübadelelerin hacminin, iki ülkede mevcut potansiyelin ve ekonomilerinin ulaştığı gelişme düzeyinin gerisinde kaldığını not etmişlerdir. 

            Bu bağlamda Taraflar, iki ülkenin de yararını gözetecek şekilde ticaretin artırılması, çeşitlendirilmesi ve dengelenmesi için ortak ve daha desteklenmiş çaba gösterilmesi hususundaki kararlılıklarını teyid etmişlerdir. 

            Bu çerçevede, Taraflar, yeni bir Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasını müzakere ve paraf etmişler ve Sayın Tunus Başbakanının Türkiye’yi ziyareti sırasında imzalanmasını kararlaştırmışlardır. 

            2- Fosfat ve Gübre: 
            Bir tarafta TÜGSAŞ, diğer tarafta da Gafsa Fosfatları Şirketi ve SIAPE arasında, Tunus’tan asgari 150.000 ila 200.000 ton ham fosfat, 10.000 ton P2O5 ve 10.000-15.000 ton DAP alımı konusunda bir niyet protokolu imzalanmıştır. 

            Bu işlemin somutlaştırılması amacıyla, Tunus Tarafı, Türk Firması TÜGSAŞ’ın açacağı ihaleye iştirak edecektir. 

            3- TOBB ve UTICA arasında işbirliği: 
            Taraflar, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Borsaları Birliği (TOBB) ile Tunus Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Birliği (UTICA) arasındaki temasların yoğunlaştırılmasının önemini vurgulayarak, iki ülke özel sektörünün yetkililerinin birbirlerini daha iyi tanımalarına ve ürünlerini daha iyi tanıtmalarına imkan verebilecek tüm kolaylıkların uygulamaya konmasını kararlaştırmışlardır. 

            4- İş Konseyi: 
            Taraflar, Türk-Tunus İş Konseyi’nin faaliyetlerini gözden geçirmişler ve Konseyin iki ülke arasındaki ekonomik ve teknik işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik katkılarını memnuniyetle not etmişlerdir. 

            5- İGEME-CEPEX İşbirliği: 
            Taraflar, İGEME ve CEPEX arasında 15 Haziran 1984 tarihinde akdedilmiş olan İşbirliği Anlaşmasına işlerlik kazandırılmasının önemini vurgulamışlar ve iki kuruluşu, bu anlaşmanın hükümlerinin uygulanması amacıyla bir icra programı saptamaya davet etmişlerdir. 

            6- Taraflar, ortak girişimlerin faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla, her iki ülkede düzenlenen fuar ve sergilerin önemini kabul ederek, iki ülke kuruluşlarının özellikle 1992 yılında Tunus Uluslararası Fuarı ve İzmir Uluslararası Fuarına katılmalarının teşvik edilmesini kararlaştırmışlardır. 

            7- Bankacılık İlişkileri: 
            a) EXİMBANK: 
            Taraflar, Tunus’un Türkiye’den yapacağı ithalatın finansmanı için Eximbank ile üç Tunus Bankası SBT, BİAT ve BNA arasında akdedilen 40 milyon US $’lık Kredi Anlaşmasının, Anlaşmada öngörülen süre içinde uygulamaya konmasından duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. 

            b) TKB-BTEİ İşbirliği: 
            Taraflar, iki ülke arasında ortak projelere yatırım imkanının araştırmak ve ortak menfaate yönelik ekonomik projelerin fizibilite, uygulama ve izleme etüdlerini yapmak amacıyla, Bankacılık Kuruluşları TKB ve BTEİ arasında bugüne kadar gerçekleştirilen temaslardan ve anılan Bankalarca 24 Aralık 1991 tarihinde Ankara’da bir İşbirliği Protokolu imzalanmasından duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir. 

            c) Yatırım Kredisi: 
            Taraflar, Tunus’ta Türk-Tunus ortak şirketlerinin finansmanı için bir Türk kredisi ihdas etme imkanının incelenmesini kararlaştırmışlardır. 

            II- EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ: 
            1- Yatırım Anlaşması: 
            Taraflar, 29 Mayıs 1991 tarihinde imzalana Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının formaliteleri tamamlanarak birana evvel yürürlüğe girmesini önemini vurgulamışlar ve bu Anlaşmanın iki ülke arasındaik ekonomik işbirliğine yeni bir boyut kazandıracağını belirtmişlerdir. 

            2- Ortak Yatırım Şirketi Kurulması: 
            Taraflar, ortak bir yatırım şirketi kurulması imkanının araştırılmasını kararlaştırmışlardır. Bu konuda Türk Tarafına bir öneri sunulmuştur. 

            3- Sınai İşbirliği: 
            Taraflar, Sınai İşbirliği üzerinde görüş teatisinde bulunmuşlar ve bu konuda daha önceki toplantıların tutanaklarında yer alan kararların uygulamaya konmasının gerekliliğini vurgulamışlardır. 

            Taraflar ayrıca, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunan mevcut projelerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türk-Tunus ortaklığına yeni boyutlar kazandıracak belirlenmiş projelerin gerçekleştirilmesinden yarar beklediklerini ifade etmişlerdir. 

            Bu kapsamda, Taraflar aşağıdaki alanlarda etkin işbirliğini geliştirme imkanı bulunduğunu teyid etmişlerdir: 

            a) Gemi Söküm Projesi: 
            Taraflar, 6 ncı Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Tutanağında öngörülen, MKEK ile SOCOMENA arasında hurda işleme ve gemi sökümü konusunda mevcut projeye biran evvel işlerlik kazandırılabilmesi için ilgili kuruluşlarını desteklemeyi ve teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. 

            Bu amaçla, MKEK ile SOCOMENA arasında aktedilen protokole uygun olarak, bir pazar araştırması hazırlamak üzere, MKEK ve SOCOMENA’nın iki teknisyeninden oluşan bir ekibin kurulması kararlaştırılmıştır. 

            Öte yandan, Taraflar muhtemel ortakların katılımına açık olduklarını teyid etmiye kararlaştırmışlardır. 

            b) Tunus’ta Konteyner Üretimi: 
            Taraflar, ESEN ve SOCOMENA arasında Tunus’ta konteyner üretecek ortak bir şirket kurulmasından duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. 

            4- Müteahhitlik ve Müşavirlik Hizmetleri: 
            Taraflar, iki ülke arasında ve üçüncü ülkelerde müteahhitlik, müşavirlik ve mühendislik hizmetleri alanında işbirliği yapma olanaklarının ve bu alanlardaki işbirliğinin teşvik edilmesinin, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını teyid etmişlerdir. 

            5- Demiryolu Alanında İşbirliği: 
            Taraflar, 16-20 Ekim 1990 tarihleri arasında Türk ve Tunus Ulaştırma heyetlerinin Tunus’ta yaptıkları görüşmeler sonucunda imzaladıkları Tutanak’ta öngörülen işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve somut projelerin biran önce uygulamaya konulması amacıyla iki ülke teknisyenleri arasında teati edilen ziyaretleri memnuniyetle not etmişler ve bu tür ziyaretlerin artırlmasına verdikleri önemi ifade etmişlerdir. 

            6- Standartlar Alanında İşbirliği: 
            Taraflar, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Tunus Standartları Enstitüsü (INNORPI) arasında sürdürülmekte olan işbirliği çalışmalarından duydukları memnuniyeti ifade etmişler ve bu işbirliğinin daha da geliştirilmesi için bu kuruluşların desteklenmesi ve teşvik edilmesi hususunda mutabık kalmışlardır. 
  
            III- TARIMSAL İŞBİRLİĞİ: 
            Taraflar, 23 Mayıs 1989’da imzaladıkları Tarım İşbirliği Anlaşmasının uygulamaya konulmasını kararlaştırmışlardır. 

            Bu amaçla, Taraflar, Tarım İşbirliği Ortak Komitesi kurulmasına dair Protokolün imzalanmasını ve sözkonusu komitenin 1993-1994 yılları tarımsal işbirliği icra programını birlikte hazırlamak üzere, 1992 yılı bitiminden önce toplantıya çağrılmasını kararlaştırmışlardır. 

            Taraflar, Tunus’da baraj ve suni göl yapımı e düzenlenesi alanındaki ulusal programların gerçekleşmesine Türk Şirketlerinin katılımını teşvik etmeye karar vermişlerdir. 

            Öte yandan Taraflar, aşağıdaki konularda işbirliği yapmayı kararlaştırmışlardır: 

            a) Bilgi ve deneyim mübadelesi 

            b) Uzman Mübadelesi: 
            - Balıkçılık teknolojisi, 
            - Tarım makinaları bakımı ve tamiri, 
            - Tunus’da kuluçka tesislerinde eğitim. 

            IV- DENİZ ULAŞTIRMASI: 
            Taraflar, 23 Mayıs 1989 tarihli Türk-Tunus Denizcilik Anlaşmasıyla öngörülen Karma Denizcilik Teknik Komitesini, iki ülkeyi birbirine bağlayacak düzenli bir deniz hattı kurulması konusunda en kısa sürede bir fizibilite etüdü hazırlanması için ilgili işletmelerini görevlendirmeye davet etmiştir. 

            V- TURİZM: 
            Taraflar, Nisan 1992’de Tunus’da toplanan Turizm Karma Komisyonunun 3 üncü Dönem Toplantısı sırasında belirlenmiş olan mesleki eğitim, yatırım ve pazarlama alanlarındaki çeşitli eylemlerin uygulamaya konulmasını kararlaştırmışlardır. 

            VI- EL SANATLARI: 
            Taraflar, 

            - El Sanatları Alanında İşbirliği Anlaşması hazırlanmasını, 
            - El sanatları alanında en iyi değişim alanlarının belirlenmesi amacıyla, bu sektördeki uzman ve yetkililer arasındaki temasların teşvik edilmesin 

            kararlaştırmışlardır. 

            VII- DİĞER İŞBİRLİĞ ALANLARI: 
            1- Taraflar, her iki ülkenin Avrupa Topluluğuyla ilişkileri konusundaki bilgi ve görüş teatisini sürdürmekle mutabık kalmışlardır. 

            Bu amaçla, Türk uzmanların Haziran 1992’de Tunus’a yaptıkları ziyarete karşılık olarak, bir grup Tunuslu uzmanın konudaki temasların sürdürülmesi ve derinleştirilmesi için Eylül 1992’de Ankara’ay gitmesi kararlaştırılmıştır. 

            2- Taraflar, iki ülke arasındaki özellikle serbest bölgeler, yabancı sermaye ve dampingle mücadele konularında gerçekleştirilen deneyim mübadelesinden memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. 

            Taraflar, Karma Ekonomik Komisyonun 7 nci Dönem Toplantısının çalışma ve görüşmelerine hakim olan açık sözlülük ve dostluk havasından duydukları memnuniyeti belirtmişlerdir. 

            Karma Ekonomik Komisyonun 8 inci Dönem Toplantısının diplomatik yoldan müştereken tespit edilecek bir tarihte Ankara’da yapılması kararlaştırılmıştır. 

            Tunus’da 8 Temmuz 1992 tarihinde Fransızca dilinde iki asıl nüsha olarak düzenlenmiştir. 

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                    TUNUS CUMHURİYETİ 
                 HÜKÜMETİ ADINA                                         HÜKÜMETİ ADINA 
                        Tahir KÖSE                                                            Sadok RABAH 
            Sanayi ve Ticaret Bakanı                                         Milli Ekonomi Bakanı 

            TÜRK HEYETİ LİSTESİ 
 
Tahir KÖSE Sanayi  ve Ticaret Bakanı
Yalçın BURÇAK Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı (Teknik Heyet Başkanı) 
Erkal SAHTİYANCI Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
İstemi GÜRSAL Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı
Burhan ANT Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı, Elçi
Burhan İLKBAY  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı AT Koordinasyon Genel lMüdür Yardımcısı
Ahmet KOCAER  Başbakan Müşaviri 
İsmet ÖZÇELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müşaviri
Erol ARIKAN Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müşaviri
Ergün ÖZEL  Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
İbrahim KIRCI TÜGSAŞ Genel Müdürü
Emin KÖK MKEK Genel Müdürü
Murat TANERİÇ Pancar Motor Genel Müdürü
Erdal BAYDAR Karadeniz Birlik, Müşavir
Yavuz ZEYTİNOĞLU  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 
            TUNUS HEYETİ LİSTESİ  
 
SADOK RABAH Milli Ekonomi Bakanı
SALAH BRIK HANNACHI Uluslararası İşbirliği ve Dış Yatırım Bakanı nezdinde Devlet Sekreteri
AHMED BEN ARFA Türk-Tunus İşkonseyi Eşbaşkanı 
SAMIR CHAFFAI Milli Ekonomi Bakanı Özel Kalem Müdürü
HOSNI TOUMI Milli Ekonomi Bakanlığı İşbirliği Genel Müdürü
AMOR SAAFI Milli Ekonomi Bakanlığı
NEILA GONGI Milli Ekonomi Bakanlığı
KHEDIJA CHAHLOUL Milli Ekonomi Bakanlığı
ABDALLAH YAHIAOUI Milli Ekonomi Bakanlığı
NACEUR HABARI Milli Ekonomi Bakanlığı
JALILA CHEICK Milli Ekonomi Bakanlığı
YOUSSEF HACHEMI Milli Ekonomi Bakanlığı
MOHAMED HARRAOUI Başbakanlık
BECHIR GALOUZ Dışişleri Bakanlığı
MOHAMED BEL KEFI Tunus’un Ankara Büyükelçiliği
MOHAMED LASSOUED Tarım Bakanlığı
NOUREDDINE GHANNOUCHI Plan BAkanlığı
MUSTAPHA DAADOUCHE Turizm ve El Sanatları Bakanlığı 
BABIA CHIHI Maliye Bakanlığı
SAHBI KILANI Ulaştırma Bakanlığı
FAOUZI AYARI Ulaştırma Bakanlığı
BEN GHRIB FETHI Tunus Merkez Bankası
BEN HADJI AHMED Tunus Merkez Bankası
RAFAA DKHIL Gafsa Fosfatları Şirketi Genel Müdürü
HABIB DALDOUL CEPEX Genel Müdürü
LAYOUNI ABDELWAHEB SOCOMENA Genel Müdürü
HATEM KAROUI CEPEX
RADHIA BACHA API
LEILA SASSI JEGHAM UTICA
SAID SAHLI SOCOPAPIERS
KAMOUNN HASSEN SIAPE
BEN HADDAJE MOHAMED SIAPE
YOUSSEF BALMA FIT
MOHAMED BEL HADJ ALI B.T. E.I
 
            Not: Fransızca metni 24 Ocak 1993 gün ve 21506 sayılı Resmi Gazete’dedir.