Milletlerarası sözleşme  
Resmi Gazete: 31.01.1993 Sayı : 21482 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:574
     
Milletlerarası Anlaşma
Karar Sayısı: 93/3996 
Karar Tarihi : 11/01/1993 
     
            12 Aralık 1992 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Polonya Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Ekonomisi Bakanlığı Arasında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolu”nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 7/1/1993 tarihli ve EİGY-III-88 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/1/1993 tarihinde karalaştırılmıştır. 
                                                                                                                Hüsamettin CİNDORUK  
                                                                                                                Cumhurbaşkanı V.  
  
Süleyman DEMİREL  
Başbakan
     
E.İNÖNÜ  
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C. ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı 
T. ÇİLLER   
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı V.
İ.TEZ  
Devlet Bakanı
A. GÖNEN  
Devlet Bakanı 
T.AKYOL  
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON  
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU  
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN  
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU  
Devlet Bakanı 
M. A. YILMAZ
Devlet Bakanı 
E. ŞAHİN  
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN   
Devlet Bakanı
M.BATALLI  
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY  
Adalet Bakanı
N. AYAZ  
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN  
İçişleri Bakanı
E. İNÖNÜ  
Dışişleri Bakanı V.
S.ORAL  
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN  
Milli Eğitim Bakanı 
O. KUMBARACIBAŞI   
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA  
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU  
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ  
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR  
Kültür Bakanı
A. ATEŞ  
Turizm Bakanı 
V.TANIR  
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK  
Çevre Bakanı 
 
Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Polonya Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Ekonomisi Bakanlığı Arasında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolu


            Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Polonya Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Ekonomisi Bakanlığı, bundan sonra taraflar olarak isimlendirilecektirler, her iki ülke arasında tarım, gıda endüstrisi, hayvancılık, balıkçılık ve köyişleri alanlarına yönelik işbirliğini güçlendirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan ve olumlu gelişmeler gösteren devletlerarası ilişkilerini gözönünde tutarak, aşağıdakik konularda görüş birliğine varmışlardır.

            Madde I
            Tarım, bitkisel üretim ve koruma, hayvancılık, hayvan sağlığı, balıkçılık, gıda endüstrisi ve köyişleri konularında taraflar aşağıdaki konularda işbirliği yapma hususunda mutabakata varmışlardır.

            a) Bilimsel  ve teknik bilgi ve doküman mübadelesi,
            b) Tarafların ilgili kuruluşlarında yayınlanan araştırma sonuçlarının mübadelesi,
            c) Bitkisel ve hayvansal genetik ve biyolojik materyal mübadelesi,
            d) Her iki ülkenin ilgili alanlarına giren konularda karşılıklı uzman mübadelesi,
            e) Her iki ülkede eğitimler, seminerler, konferanslar ve toplantılar düzenlenmesi,
            f) Tarafların ilgili kuruluşları arasında ortak çalışmaların tesisi,
            g) Gerek her iki ülkede, gerek diğer pazarlarda tarımsal pazarlama konusunda,özel sektör kuruluşları arasında işbirliği ve ortak yatırımların teşvik edilmesi.

            Madde II
            İlişkilerinin devamlılığını sağlamak ve bu Protokol’ün 1. maddesinde yer alan işbirliği faaliyetlerini gerçekleştirmek için Taraflarca bir Tarım Yürütme Komitesi teşkil edilmiştir.

            Bu komite, her iki ülkeden Müsteşar Yardımcısı seviyesinde birer Başkan dahil 4 üyeden teşekkül eder.

            Yürütme Komitesi, her bir Tarafça gerçekleştirilecek işleri tesbit ederek gelecek dönem için Çalışma Planı’nı hazırlar. Bir önceki faaliyet döneminde kaydedilen gelişmeler, bir sonraki toplantıda değerlendirilecektir.

            Bu Komite, yıllık toplantılarını, sırasıyla Polonya ve Türkiye’de gerçekleştirir.

            Madde III
            Bu Protokol’ün I. maddesinde yer alan, işbirliğini gerçekleştirmek için, Taraflar, üzerinde mutabık kalınan konularda uzman mübadelesi yaparlar. Uzmanların seyahat masrafları, uzmanları gönderen ülke tarafından, dahili masrafları ise evsahibi ülke tarafından karşılanacaktır. Uzmanları ziyaretleri ile ilgili bilgiler, uzmanların ziyaretlerinden en az iki ay önce, evsahibi ülkeye bildirecektir.

            Madde IV
            Bu Protokol, Tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek ve Taraflardan herhangi birinin, 6 ay öncesinden, sona erdirilmesi için yazılı müracatı olmadığı takdirde, imza tarihinden itibaren 5 yıl müddetle yürürlükte kalacaktır. Bu Protokol Tarafların yazılı mutabakatı üzerine, herhangi bir zamanda değiştirilebilecek ve nota teatisi yoluyla birbirini takip eden 5 yıllak sürelerle yenilenebilecektir.

            12 Aralık 1992 tarihinde, Ankara’da her biri aynı derecede geçerli olan İngilizce iki asıl nüsha olarak imzalanmıştır.

            Necmettin CEVHERİ                                                Gabriel JANOWSKİ
            Türkiye Cumhuriyeti                                                Polonya Cumhuriyeti
        Tarım ve Köyişleri Bakanı                            Tarım ve Gıda Ekonomisi Bakanı

            Not: İngilizce metni 31 Ocak 1993 gün ve 21482 sayılı Resmi Gazete’dedir.