Milletlerarası sözleşme  
Resmi Gazete: 27.02.1993 Sayı : 21509 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:574
     
Milletlerarası Anlaşma
Karar Sayısı: 93/4043 
Karar Tarihi : 13/01/1993 
     
            Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 29/12/1992 tarihinde imzalanan TCP/TUR/2253 sayılı “Hayvancılığı Geliştirme Stratejisi” konulu proje belgesinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 1/1/1993 tarihli ve EİUE-II/3652-8188 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/1/1993 tarihinde karalaştırılmıştır.  
                                                                                                                Hüsamettin CİNDORUK  
                                                                                                                Cumhurbaşkanı V.  
  
Süleyman DEMİREL  
Başbakan
     
E.İNÖNÜ  
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C. ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı 
T. ÇİLLER   
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı V.
İ.TEZ  
Devlet Bakanı
A. GÖNEN  
Devlet Bakanı 
T.AKYOL  
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON  
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU  
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN  
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU  
Devlet Bakanı 
M. A. YILMAZ
Devlet Bakanı 
E. ŞAHİN  
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN   
Devlet Bakanı
M.BATALLI  
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY  
Adalet Bakanı
N. AYAZ  
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN  
İçişleri Bakanı
E. İNÖNÜ  
Dışişleri Bakanı V.
S.ORAL  
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN  
Milli Eğitim Bakanı 
O. KUMBARACIBAŞI   
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA  
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU  
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ  
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR  
Kültür Bakanı
A. ATEŞ  
Turizm Bakanı 
V.TANIR  
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK  
Çevre Bakanı 
 
PROJE DOKÜMANI

            Ülke                                                : TÜRKİYE
            Projenin Adı                                    : Hayvancılığı Geliştirme Stratejisi
            Projenin Numarası                        : TCP/TUR/2253 (I)
            Başlama Tarihi                        : Ağustos 1992
            Bitiş Tarihi                                    : Temmuz 1993
            Projenin Yürütülmesinden
            Sorumlu Devlet Bakanlığı            : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
            FAO Katkısı                                    : 107.000 ABD Doları

                        İmza : ...........................                                    İmza : ............................
                        Sumru NOYAN                                                Edouard Saouma
                        Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar                 Director General
                        Dairesi Başkanı
                        Hükümet Adına                                                 FAO Adına
                        İmza Tarihi: 29/12/1992                                   İmza Tarihi: 20/10/1992

            I- Geçmişi ve Gerekçesi
            Türkiye önemli bir tarımsal potansiyele sahiptir. Önemli bir stratejik konuma sahip olan Türkiye Batı Avrupa ve Orta Doğu arasında bir yerdedir ve ekonomisi Batı Avrupa ve eski komünist ülkelerle bağlantılıdır. Dahası Türkiye’nin İslami ve Kültürü ve Avrupa Topululuğu (AT) ile olan çok yakın bağları Türkiye’yi rakipsiz bir pazar durumuna koymuştur. Buna ek olarak Türkiye’nin AT ile yakın bağlantıları hem kamu sektörü hem de özel sektör için çok ihtiyaç duyulan teknoloji transferi ve araştırmalara imkan tanır.

            20 yıldan fazla, Türk Devleti bir dizi Dünya Bankası kredisiyle hayvancılık üretiminde ve hayvancılık destek hizmetlerinde önemli yatırımlar yapmıştır. Genel olarak yayım, eğitim, araştırma ve kredilendirme alanlarında yaptığı harcamalar pek etkili olamamıştır.

            Hayvancılık alanında değişen sosyo-ekonomik şartlar çerçevesinde çok açıktır ki, hayvancılık sektöründe daha fazla harcama yapmadan önce, genel bir değerlendirme yapmakta fayda vardır.

            - Alt sektör için uzun süreli amaçların belirlenmesi
            - Özel amaçları gerçekleştirebilecek kapasitede yatırım stratejilerinin hazırlanması,
            - Yatırım programlarını gerçekleştirmeye yönelik yönetmelik değişikliklerinin ve gerekli politikaların belirlenmesi,
            - Hayvancılığın geliştirilmesi için hazırlanan bu “Stratejik Plan” Dünya Bankasını hayvancılık alt sektörüne daha fazla yardım etmesini sağlayacak bir ön hazırlık niteliğindedir. Hükümet FAO yardımına, hayvancılık alt sektörüyle ilgili bağımsız, kapsamlı bir çalışma yapmak ve hem özel sektör, hem de kamu sektöründe daha sonraki yatırımları optimize eden sonuçlar ve seçeneklerle ilgili stratejileri geliştirmek için ihtiyaç duyulmuştur.

            FAO bu yardım talebini kabul etmiş ve böyle bir çalışmanın alanını, amacını ve metodunu belirlemek için Aralık 1990’da Türkiye’ye bir danışman göndermiştir. Proje bütçesi 600.000 $ tutarında olup 22 adam-aylık; uluslararası ve 50 adam-aylık ulusal danışmanlık girdisini öngörecek şekilde hazırlanmıştır. Detaylı bir proje dokümanı, ise çalışmaya yeterli fon temini için hazırlanmıştır. 400.000 $ tutarındaki ikili yardım yurtdışı ve yurtiçi danışmanlık hizmetlerinin çoğunu finanse etmek üzere GTZ’min Türkiye Araştırma Fonu yoluyla Almanya tarafından garanti edilmiştir. GTZ danışmanlarının görevlendirilmesinden ve idaresinden sorumlu olacak. Fakat hiç bir danışman FAO ya da Hükümetin onayı olmadan görevlendirilmeyecek. UNDP’nin Türkiye’de hayvancılığın geliştirilmesini sağlamaya yönelik programında 40.000 $ bu çalışmaya yardım için ayrılmıştır ve Ulusal Proje Müdürünün tutulmasını desteklemek için kullanılacaktır. İkili kaynaklardan finanse edilecek çalışmanın bağımsızlığını temin etmek, danışman ekibini idare ve koordine etmek ve bunların teknik çıktılarını Ulusal Hayvancılığı Geliştirme Planı olarak derlemek için TCP yardımına ihtiyaç duyulmuştur. 

            II- Yardımın Amacı
            Türkiye’de hayvancılığın devamlı gelişimi için stratejiler hazırlanmasını sağlamak amacıyla iki tarafın finanse edilen ulusal ve uluslararası danışmanlardan oluşan bir ekibe bağımsız bir liderlik sağlamaktadır.

            III- Çalışma Planı
            Yer: Proje idari yönden Ankara’da Tarım ve Köyişleri Bakanlığında olacaktır. Türkiye içinde önemli seyahatler öngörülmektedir.

            Faaliyetler: FAO Merkezi tarafından desteklenen projenin önemli faaliyetleri danışmanların ekip lideri tarafından yürütülecektir.

            Bu lider:
            -UPM (Ulusal Proje Müdürü) ve GTZ ile yakın işbirliği yapacak ulusal ve uluslararası uzmanların seçimi ve tutulmasında yardımcı olacak ve proje faaliyetleri ile ilgili detaylı bir plan hazırlayacak.
            - Ekip üyelerine, Türk Hükümetine ve FAO’ya rehberlik ve teknik destek sağlayacak ve bunlar arasında irtibat sağlayacak.
            - Ulusal seminerin sonuçlarına dayalı Ulusal Hayvancılığı Geliştirme Planını sonuçlandıracak.

            Program: Çalışmalar Ağustos 1992’de başlayacak ve 12 ayda tamamlanacaktır.

            Çalışma Planı: Çalışmanın tümü ile ilgili çalışma planı EK 2’de verilmektedir.

            IV- FAO Girdileri
            Personel: Tarım ve/veya hayvancılığı geliştirme ekonomisi konusunda uzmanlaşmış bir uluslararası danışman. (5 adam/ay-üç defada) 

            Resmi Seyahat: Merkezden heyetlerin 45 günlük harcırah ve 5 sefer uluslararası uçuşunu (Roma-Ankara-Roma) karşılamak için 10.000 ABD Doları tutarında.

            Genel İşletme Masrafları:
            Direkt İşletme Masrafları:

            Ekipman, Malzeme ve Materyal: 10.000 ABD Dolarına kadar.

            - Bir 486 masa tipi bilgisayar (100 MB Disket sürücü ve 8 MB Ram) Bu tanımlama Farmod programının yeni versiyonunu ve K2 programının (CAPPA’nın yerine gelen) protipi çalıştırmak için gerekli. Türkiye’de yapılacak çalışma bu paketin ilk denemesine fırsat verecektir. Tahmini maliyeti 4.000 ABD Dolarıdır.

            - Arazide çalışan ekipler tarafından kullanılmak üzere bir adet 80 mega baytlık 386 diz üstü bilgisayar ve Cannon yazıcı. Tahmini maliyeti 3.000 ABD Doları. Ana analizler daha güçlü masa tipi bilgisayar ile yapılırken, arazide elde edilen veriler girilecek ve geçerli hale getirecektir.

            - Lotus 123, Dbase IV ( veri girişi ve geçerli hale getirmek için) WP5. 1 ve bir istatistik paketi (SAS veya SPSS) programı gerekli olacaktır. Eğer yeterli kaynak olursa, MS Project gibi bir proje yönetim programı karışıkık proje girdilerinin koordinasyonunda yardımcı olabilir. Maliyeti tahminen 3.000 ABD Dolarıdır.

            V- Rapor Verme
            Merkez görevlileri heyet raporlarını hazırlayacak.

            Danışman aşağıdaki raporları hazırlayacak:

            - İlk iki heyet sonunda kısa ara heyet raporları.
            - FAO’nun diğer yerlerde benzer uygulamaların yürütülmesinde kullanılması için, bulgu, sonuç ve tavsiye/kılavuz içeren bir nihai rapor. Ulusal Hayvancılığı Geliştirme Planının nihai şeklini almış bir ciddi bu rapora ekli olarak gönderilecektir.
            - KCP prosedürlerine uygun olarak, FAO merkezinde sonuçlandırılıp Hükümete sunulmak için projenin sonuç ve tavsiyelerini özetleyen taslak bir bitiş raporu.

            VI- Hükümetin Katılımı ve Destekleme Düzenlemeleri
            Proje faaliyetlerinin koordinesinde ve Türkiye’deki işbirlikçi kuruluşlarla gerekli irtibatın sağlanmasından sorumlu olacak kuruluş Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’dır.

            Hükümetin kıdemli elemanlarından, işbirliği yapan kuruluşlar, özel sektör, FAO, Dünya Bankası ve hibe veren ülke temsilcilerinden oluşan bir yürütme komitesi, proje faaliyetleri ve katılımlar dahil bu çalışma ile ilgili tüm hususları koordine edecek.

            Türk Hükümeti, ihtiyaç duyulan sayıda kalifiye elemanı, projeye ücretsiz olarak sağlayacaktır. Bu elemanlar: 

            - Ulusal yürütme komitesi üyeleri,
            - Ulusal proje müdürü ve danışmanlar için ulusal eş uzmanlar,
            - Gerekli yardımcı personel.

            Hükümet proje faaliyetine katılan personelin yurtiçi seyahatleri ve harcamalarının karşılanmasından sorumlu olacaktır..

FAO GİRDİLERİNİ KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ
(ABD Doları olarak)

            Ülke              : Türkiye
            Projenin Adı : Hayvancılığı Geliştirme Stratejisi
            Proje No       : TCP/TUR/2253 (ı)
 
1100 Personel
75.000
2000 Görev Seyahati
10.000
4000 Genel İşletme Masrafları
5.000
5000 Malzeme ve Materyaller
6.000
6000 Ekipman
4.000
7000 Direkt İşletme Masrafları
7.000
  TOPLAM
107.000
 

            GÖREV TANIMI
            Ekip Lideri ve Tarım Ekonomisti

            Görev Yeri : Ankara-Türkiye
            Süre           : Üç bölüm halinde 5 ay
            Görevleri   : AGA’nın teknik ve AGO’nun işletme denetimi altında, danışman; ulusal proje koordinatörü ve diğer ekip üyeleri ile işbirliği içerisinde Türkiye Ulusal Hayvancılığı Geliştirme Stratejisinin hazırlanması için yapılacak faaliyetleri koordine edecek.

            Özellikle;
            - Uluslararası ve ulusal danışmanlar için görev tanımının (TOR) hazırlanmasında, bunların seçimi ve tutulmasında yardımcı olacak,
            - Danışman girdileri için zamanlama çizelgesi dahil çalışma faaliyetleri için detaylı bir çalışma programı sağlayacak,
            - Ekip üyeleri, hükümet ve işbirlikçi kuruluşlara teknik destek sağlayacak ve bunlar arasındaki irtibatı sağlayacak,
            - İki çalışma semineri düzenleyecek, koordine edecek ve bu seminerlere katılacak,
            - Danışman ekibinin bulgu ve sonuçlarını, Ulusal Seminerde sunulacak stratejik planlı şekli verecek, 
            - Taslak Bitiş Raporu da dahil proje dokümanında belirtilen gerekli raporları hazırlayacak ve 
            - Hükümet, GTZ ve FAO (Roma ve Ankara) arasındaki irtibatı sağlayacak.

            Nitelikleri: Tarım ve hayvancılık ekonomisinde doktora yapmış ve özellikle Avrupa veya Orta Doğu ülkelerinde makro-ekonomi ve tarımsal sektörel çalışmalar dahil tarımsal ekonomik geliştirmede en az 10 yıllık tecrübeli olacak, akıcı İngilizce bilecek ve Türkçe ve/veya Almanca bilmesi bir avantaj olacaktır.

            AGA: Hayvan Üretimi ve Sağlık Bölümü

            AGO: Tarımsal İşletme Bölümü

            TOR: Görev Tanımı

                                                                                                                        EK : 2 
ÇALIŞMA PLANI
 
3 aylık dönemler
Faaliyet Eleman 1 inci 2 inci  3 üncü  4 üncü
I. SAFHA          
  Heyet lideri
x
     
Brifing ve Spesifik Yürütme Komitesi Başkanı
x
     
Görevler Ulusal Danışmanlar
x
     
II. SAFHA          
  Heyet Lideri        
Hükümetin amaçlarının 

belirlenmesi

Ulusal Proje Müdürü
x
x
x
 
Mevcut Fiyat Politikası Finansman Uzmanı
x
x
x
 
ve Alternatif Strateji  Politika Uzmanı
x
x
x
 
Analizi Hayvancılık Danışmanı
x
x
x
 
Pazar Analizi Heyet Lideri
x
x
x
 
AET Evsahibi Ortadoğu Ulusal Proje Müdürü
x
x
x
 
ve Doğu Avrupa Danışman
x
x
   
  Ekonomistler
x
x
   
  Tarımsal Pazarlama 

Danışmanı

 
x
     
Aşağıda Yeralan  
Konularda Çiftlik
Hayvancılık uzmanı
 
x
 
 
x
 
İşletme Sistemi 
anketini tasarlamak ve 
yürütmek
Yayım
x
 
x
 
Kanatlı Kanatlı DAnışmanı        
  Ulusal
x
 
x
 
  Uluslarası
x
 
x
 
Koyun ve Keçi Küçük baş hayvan 

uzmanları

       
  Ulusal 
x
 
x
 
  Uluslararası
x
 
x
 
Süt ve Et Sığırı Uluslararası
x
x
   
  Ulusal Sütçülük Uzm.
x
x
   
  Ulusal Et Sığırcılığı Uzm.
x
x
   
  Ulusal Süt Sığırcılığı Uzm.
x
x
   
Hayvan Islahı Ulusal Uzmanlar
x
x
   
  Uluslararası Uzmanlar
x
x
   
Hayvan Sağlığı Ulusal Uzmanlar
x
x
   
  Uluslararası Uzmanlar
x
x
   
Yem ve Kaba Yem Ulusal Uzmanlar
x
x
   
  Hayvan Besleme Uzmanı
x
x
   
  Uluslararası Hay. Bes. Uzm
x
x
   
Seminer Uluslararası ve Ulusal Dan.  
x
   
III. SAFHA          
Stratejik programların Heyet Lideri    
x
 
taslak olarak hazırlan- 
ması
Ulusal Proje Müdürü    
x
 
Seminer Ulusal Danışmanların Hepsi      
x
  Kıdemli devlet personeli      
x
  Misyon Lideri      
x
IV. SAFHA          
Stratejik programların Misyon Lideri      
x
taslak olarak hazırlanması Ulusal Proje Müdürü      
x
V. SAFHA          
Hayvancılığı Geliştirme Misyon Lideri        
Planın Sonuçlandırılması Ulusal Proje Müdürü        
Hükümete Sunulması          
 
           Not:İngilizce metni 27 Şubat 1993 gün ve 21509 sayılı Resmi Gazete’dedir.