Milletlerarası sözleşme Hükümetimiz ile Mısır, Lübnan, Ürdün, Oman, Suriye ve Sudan Hükümetleri ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Arasında İmzalanan “Bölgesel Brucellois Kontrol Programı İçin Klavuz Hazırlanması” Konulu Proje Belgesi’nin Onaylanmasına Dair Karar
 
Resmi Gazete: 24.02.1993 Sayı : 21506 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:574
     
Milletlerarası Sözleşme
Karar Sayısı: 93/4044
Karar Tarihi : 13/01/1993 
     
            Hükümetimiz ve Mısır, Lübnan, Ürdün, Oman, Suriye ve Sudan Hükümetleri ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 30/12/1992 tarihinde imzalanan TCP/RAB/2251 sayılı “Bölgesel Brucellois Kontrol Programı İçin Klavuz Hazırlanması” konulu ekli proje belgesinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 31/12/1992 tarihli ve EİUE-II/3674-8189 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/1/1993 tarihinde karalaştırılmıştır.  
                                                                                                                Hüsamettin CİNDORUK  
                                                                                                                Cumhurbaşkanı V.  
  
Süleyman DEMİREL  
Başbakan
     
E.İNÖNÜ  
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C. ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı 
T. ÇİLLER   
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN 
Devlet Bakanı V.
İ.TEZ  
Devlet Bakanı
A. GÖNEN  
Devlet Bakanı 
T.AKYOL  
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON  
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU  
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN  
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU  
Devlet Bakanı 
M. A. YILMAZ 
Devlet Bakanı 
E. ŞAHİN  
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN   
Devlet Bakanı
M.BATALLI  
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY  
Adalet Bakanı
N. AYAZ  
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN  
İçişleri Bakanı
E. İNÖNÜ  
Dışişleri Bakanı V.
S.ORAL  
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN  
Milli Eğitim Bakanı 
O. KUMBARACIBAŞI   
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA  
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU  
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ  
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR  
Kültür Bakanı
A. ATEŞ  
Turizm Bakanı 
V.TANIR  
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK  
Çevre Bakanı 
   
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA TARIM TEŞKİLATI TEKNİK İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

            Ülkeler                            : YAKINDOĞU BÖLGESİ: MISIR, LÜBNAN, ÜRDÜN, OMAN, SURİYE, TÜRKİYE 
                                                      VE SUDAN 
            Projenin Adı                   : Bölgesel Brucellosis Kontrol Programı İçin Kılavuz Hazırlanması 
            Proje Numarası             : TCP/RAB/2251 (A) 
            Başlama Tarihi             : Eylül 92 
            Bitiş Tarihi                     : Mart 93 
            Proje Uygulamasından 
            Sorumlu Bakanlık          : Tarım Bakanlıkları 
            FAO Katıkısı                  : 146.000 Amerikan Doları 

            imza            :                                                                            İmzalandığı Tarih: 
            Edouard Saouma                                                                        21/9/1992 
            Genel Müdür 
            (FAO adına) 
            İmza            :                                                                             İmzalandığı Tarih: 
            (Mısır Hükümeti 
                        adına) 
            İmza            :                                                                             İmzalandığı Tarih: 
            (Türk Hükümeti                                                                             30/12/1992 
                        adına) 
            Sumru NOYAN 
            Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar 
            Dairesi Başkanı 
            İmza            :                                                                              İmzalandığı Tarih: 
            (Suriye Hükümeti 
                        adına) 

            I- TARİHÇE VE GEREKÇE 
            Brucellosis FAO, WHO ve OIE tarafından dünyadaki en yaygın zoonoz olarak kabul edilmektedir. Bu yüksek derecede bulaşıcı hastalığın önemini; (1) toplam hayvansal protein üretimine olan yan etkisinden dolayı hayvancılık endüstrisine yaptığı ekonomik zararlar (düşükler, perinatal ölümler, tekrarlanan tohumlamalar) ile (2) enfekte hayvanlarla direkt temas ya da daha sık olarak kontamine süt ve süt ürünlerinin tükelimesi ile insan sağlığı üzerine yarattığı ciddi tehlikeler meydana gelmektedir. 

            Ortadoğuda hayvan Brucellosisi sığırları (Brucelle abortus) ve küçük ruminatları (B. Melitensis) etkiler. Süt ineklerinde hastalık, özellikle hassas olan yüksek verimli ırkların ithaline büyük bir engel meydana getirmekte ve süt üretimi ile geriye melezlemenin geliştirilmesinde belirli bir kısıtlama oluşturmaktadır. Küçük ruminantlarda hastalık, etkenin (B. melitensis9 insanlarda yüksek derecede hastalık meydana getirebilme özelliğinden dolayı, insan sağlığı yönünden çok büyük bir tehlike olarak kabul edilmektedir. 

            Ortadoğu ülkelerinin çoğu zaten geçmişte esas kontrol metodu olaraka aşılama ile çeşitli stratejiler kullanarak ruminantlarda hastalığı kontrol etmeye çalışmışlardır. Bu gayretler sonucu bazı durumalrda sığırlarda hastalığa yakalanma oranının belirgin bir şekilde azaltıldığı bildirmekle birlekte; bir çok diğer faktörün yanında veteriner hizmetlerinin tanımlamada, aşılamada ve enfekte sürülerin takibinde ve hayvan hareketlerinin kontrolunda karşılaştıkları zorluklardan dolayı koyun ve keçilerde genel olarak çok az başarı elde edebilmişlerdir. 

            WHO ve diğer iştirak eden birimlerle birlikte FAO yakın geçmişte FAO Yakındoğu bölgesinde prensip olarak ve kısmen Brucellosis kontrolu ile ilgili bir çok proje uygulamıştır. Hükümetlerin destekleyici gayretlerine rağmen Brucellosis eradikasyonunnu gerçekleşmesinin özellikle küçük ruminantlarda uzak olduğu hakkında yaygın bir kanı bulunmaktadır ve Ortadoğu ülkelerinin spesifik konumuna uygulandığı üzere hem kontrol yolları hem de uygulanacak tedbirler gerçekçi olarak yeniden tesbit edilmelidir. Bu fikir Ortadoğu için OIE bölgesel komisyonu birinci konferansında (Pendik, Temmuz 1991) açık bir şekilde ifade edildi. Üye ülkeler tarafından önceliğin bölge içinde ulusal programların koordinasyonuna verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Aynı toplantıda üye ülkeler; ilgili uluslararası kuruluşların, geniş kapsamlı bölgesel Brucellosis kontrol programı için kılavuzların saptanmasında yardımcı olmaları için tavsiyede bulundu. 

            Bu dumuda OIE, FAO ve MZCC(WHO) temsilcilerinden oluşturduğu bir teknik grup bölgedeki ilgili OĞE üye ülkelerin beklentilerine cevap verecek ne çeşit bir yardımın temin edilmesi gerektiğini tartışmak için toplandı (Paris, Eylül 91). Aşağıda sıralanmış safhaları ihtiva eden taslak hareket planı üzerinde anlaşmaya varılmıştır: 

            1- İlgili olan bütün ülkelerde insan ve hayvan Brucellosisinin durumunun geniş kapsamlı olarak gözden geçirilmesi için danışman ziyaretinin organize edilmesi. 

            2- Her ülkede Halk Sağlığı Müdürü ile Veteriner Hizmetleri Müdürünün her ikisinden birden beraber katılacağı bölgesel çalışma toplantısının düzenlenmesi; Burada (1) yukarıdaki görevden elde edilen bulgular sunulacak (2) koordine edilmiş bölgesel bir kontrol programı için gerekçi kılavuzlar danışmanlar tarafından sunulacak ve tartışıldıktan sonra bütün katılımcılar tarafından fikir birliğine varılacaktır. 

            3- Bu çalışma toplantısının sonuçlarına ve potansiyel vericilerin sonuç olarak gösterdikleri ilgiye bağlı olarak çalışma sırasında belirlenmiş kılavuzlar kullanılarak koordine bir bölgesel kontrol programı uygulamaya yönelik taslak proje dokümanı hazırlanması ve bunun belirlenmiş vericilere sunulması. 

            Sunulan TCP, bu stratejinin birinci ve ikinci maddelerinin uygulanmasına yöneliktir. Bu başlangıç fazları bölgeed Brucellosis kontroluna ilgili tavsiye edilen metodların hazırlanması ile sonuçlanan kendi kendine hazırlanmış bir program oluşturacaktır ve daha sonra gerekcek katkıları detaylı bir şekilde analiz eden geniş kapsamlı temil bilgileri kapsayacaktır. 

            II- YARDIMIN HEDEFLERİ 
            Hedef, Ortadoğuda Brucellosisin kontrolunda koordineli bir bölgesel program için tavsiyeleri oluşturmak ve iştirak eden ülkelerde yardım önceliği ile ilgili alanları belirlemektedir. 

            III- ÇALIŞMA PLANI 
            - 1992 Sonbaharı 

            Ekteki referans maddelerine (EK.1) uygun orakar iştirak eden ülkelerde danışmanların görevi. 

            Danışmanlık ziyaretinin süresi: Mısır, Sudan, Türkiye: Her biri için 2 hafta. 

            Ürdün, Lübnan, Oman, Suriye: biri için 1 hafta. 

            - 1993 Kış sonu 

            Amman, Urdunde (Detay Ek. 2’de) bölgesel çalışma toplantısı. 

            Süre: 4 işgünü. 

            İştirak edecekler: 6 işgünü süresince ülke ziyaretlerine ilgli 2 uluslararası uzman; 4 işgünü süresince ülkelerden 14 uzman; 4 işgüün süresince OĞE ve WHO’yu temsil eden 2 uluslararası uzman; 6 işgünü süresince 1 FAO sekreteri ve 1 FAO Hayvan Sağlığı Servisi teknik memuru. 

            - 1993 İlkbahar 

            Çalışma toplantısı sonuçlarının ve kılavuzlarının yayınlanması (30.000 kelimelik rapor). 

            IV- FAO’NUN SAĞLADIĞI GİRDİLER 
            Uluslararası Danışmanlar 

            - Brucellosiste ülke ziyaretleri için 2 danışman (toplam 70 gün) ve çalışma toplantısına iştirak etmek (toplam 12 gün). Ek. 1’de TOR. 

            Teknik geri hizmet- 10.000 Dolara kadar. 

            - Bir FAO teknik memurunun (6 gün) ve bir FAO genel hizmet personelinin (6 gün) çalışma toplantısına iştirakı. 

            Genel uygulama harcamaları- 7.000 Dolara kadar. 

            Çalışma toplantısı sonuçlarının yayınlanması. 

            Direk uygulama harcamaları 

            “Eğitim”- 44.000 Dolara kadar. 

            12 bölgesel ve 2 uluslararası uzmanın çalışma toplantısına iştiraki. 

            V- RAPOR YAZMA 
            Görevlerinin sonunda danışmanlar referans maddelerine (Ek.1) uygun olarak bir rapor hazırlayacaktır. 

            Önerilen kılavuzları içeren çalışma toplantısının İngilizce olarak hazırlanmış tam bir raporu toplantıdan sonra 3 ay içinde FAO tarafından yayınlanacaktır. (ek.2) 

            Bunlara bağlı olarak merkezlere bağlı teknik bölüm, iştirak eden Hükümetlere sunulmak üzere TCP metodlarına uygun olarak son durum açıklamasını hazırlayacaktır. 

            VI- HÜKÜMET KATKISI VE DESTEKLEYİCİ DÜZENLEMELER 
            Bütün iştirak eden hükümtlere gerekli ziyaretleri ve toplantıları (ferdi) düzenleyerek ve uygun seyahat şartlarını temin ederek özellikle şehir dışındaki saha gezilerini, laboratuvar ziyaretlerini ve diğer ilgili birimler ile veteriner merkezlerinin ziyaretlerini temin ederek ülke danışmanlık faaliyetlerinin tamamlanmasına yardımcı olacaktır. 

            Çalışma toplantısına evsahipliği yapacak ülkenin hükümeti özellikle: (1) toplantıya katılacak konuklara bütün gerekli kolaylıkları ve vizeleri sağlayacak; (2) 30 kişilik koltukları ve masası olan bir toplantı odası ile çalışma grupları için iki daktilosu ve bir fotokopi makinası olan 5 adet küçük oda temin edilecek; (3) ülke içinde personelin ve katılanların seyahatlerini düzenleyecektir. 

FAO GİRDİLERİNİ KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ 
(Amerikan Doları olarak) 

            Ülkeler                     : YAKINDOĞU BÖLGESİ: MISIR, LÜBNAN, ÜRDÜN, OMAN, SURİYE, TÜRKİYE VE 
                                               SUDAN 
            Projenin Adı            : Bölgesel Brucellosis kontrolu için kılavuz hazırlanması. 
            Projenin Numarası :TCP/RAB/2251 (A) 

            1100 - Uluslararası Danışmanlar                         72.000 
            1900 - Teknik geri hizmet                                     10.000 
                      - Personel                                                     82.000 
            4000 - Genel uygulama harcamaları                      7.000 
            7000 - Direk uygulama harcamaları                     13.000 
            8000 - Eğitim                                                          44.000 
                                                            TOPLAM               146.000 

                                                                                                Ek. 1 
            Danışman Görev Tanımı 
            Projeye dahil ülkeleri ziyaret etmek için iki uluslararası danışman görevlendirilecektir. Danışmanlardan birisi Mısır, Umman ve Sudan’ı, diğeri ise Ürdün, Lübnan, Suriye ve Türkiye’yi ziyaret edecektir. Ziyaretlerin hedefi gidilen ülkelerdeki insan ve hayvanlardaki Brucellosis durumunu geniş kapsamlı bir şekilde incelemek olacaktır. Bu danışmanların elde edeceği bulgular kendilerinin, iştirak eden ülkelerin Tarım ve Halk Sağlığı sektörlerinin temsilcilerinin ve diğer uluslararası uzmanların katılacağı bölgesel çalışma toplantısı için temel bilgileri kapsayacaktır. Bu çalışma toplantısı sonuçta Brucellosis kontrolunda bölgesel bir program için tavsiye edilen kılavuzları oluşturmalıdır. 

            A- Ülke ziyaretleri 
            Danışmanlar, ziyaret edilen her ülkenin Tarım ve Sağlık Bakanlıklarının yetkili birimleri ile yakın bir işbiriliği içinde: 

            1- Epidemiyolojik bilgileri, geçmişte ve şu anda uygulanan hastalığın izlenmesi ve kontroluna ilgili programlar, teşhis ve aşı üretim kapasiteleri v bu aktivitelerin şimdiki durumu, ilgili bölgelerde lokal uzmanlık, Veteriner ve Halk Sağlığı birimleri arasındaki koordinasyon, sosyo-ekonomik, coğrafik ve mali zorluklar ile ülkedeki yardım önceliği olan alanların tanımlanmasının kapsayacak şekilde Brucellosis üzerine yayınlanmış veya yayınlanmamış ilgili bütün bilgileri toplamak. 

            2- Teknik meseleler üzerine tavsiyelerde bulunmak ve ilgili ihtiyaçları ortaya çıkarmak için kısmen veya tamamen Brucella aşı üretimi ile ve/veya serolojik veya bakteriyolojik Brucellosis teşhisi ile ilgili laboratuvar ve enstitülerin halen devam eden teknik aktivitelerini incemek ve ziyaret etmek. 

            3- Görev sonunda aşağıdaki konuları kapsayan bir görev raporu hazırlamak: 

            a) Yukarıdaki 1. ve 2. maddelerdeki yardım için ulusla öncelikleri ve ilgili önerilerle birlikte ziyaret edilen ülke bulgularının detaylı bir dokümü. 
            b) Ziyaret edilen ülkeler bazında bütün ortaya çıkarılan zorluklar hesaba katılarak hayvan türleri başına farklı kontrol stratejilerinin uygulanabilirliği üzerine genel bir tartışma. 
            c) Bölgesel bir kontrol programının içinde tavsiye edilebilecek sınırlanmış gerçekçi bir kılavuzlar-tedbirler grubu oluşturmak. 

            Her iki danışman raporuda FAO merkezine sunulacak ve bölgesel çalışma toplantısana temel dokümanlar olarak hizmet etmek üzere hükümetlere dağıtılacaktır. 

            Süre: 
            - Mısır/Oman/Sudan: 5 Hafta (Mısır ve Sudan için 2 hafta, Oman için 1 hafta) 
            - Ürdün/Lübnan/Suriye/Türkiye: 5 Hafta (1 hafta/Türkiye 2 hafta) 

            B- Çalışma toplantısı 
            Çalışma toplantısı faaliyetleri sırasında danışmanların özel katkıları şunlar olacaktır: 

            - Danışman tarafından ortaya konulan bulguların tam olarak sunulması (Danışmanlık raporlarının a. maddesine uygun olarak) 

            - Tartışma için temel olacak tavsiye edilen yardımcı tedbirlerle beraber ulusal ve bölgesel seviyede alternatif kontrol startejilerinin sunulması (Danışmanlık raporlarının b ve c maddelerine uygun olarak). 

            - Genel tartışmalara ve gruba aktif olarak katılmak ve liderlik etmek ve önerilerin oluşmasında raportör olarak rol oynamak. 

            Bu kısımda danışmanların süresi çalışma toplantısında 4 günlük periyod ile toplantıya hazırlık olarak 1 gün ve sonuçlandırma çalışmaları olarak 1 gün dahil 6 gün olacaktır. 

                                                                                                Ek. 2 
            Bölgesel çalışma toplantısı: Hedefler ve geçici program 
            Önerilen zaman ve yer: 
            Amman, Ürdün, Veteriner aşıları Ürdün Merkezinde Şubat/Mart 1993’te 4 gün. 

            Katılacaklar: 
            İlgili her ülkenin Veteriner Hizmetlmeri ve Veteriner Halk Sağlığı Hizmetleri Müdürleri (14), daha önceki safhada yer alan ve raportör olarak görevlendirilen iki danışman, iki ayrı uluslararası Brucellosis uzmanı ve bir FAO, OIE, WHO temsilcisi. 

            Amaç: 
            Çalışma toplantısının son amacı İngilizce olarak Brucellosis kontrolunda koordineli gerçekçi bir bölgesel program için kılavuzlar önermek olacaktır. 

            Taslak program: 
            Çalışma toplantısı aşağıdaki maddeleri kapsayacaktır: 

            1- Ziyaret raporlarının temelinde tartışmalı olarak bölgedeki Brucellosis durumunu ve özelliklerini incelemek (1 gün). 

            2- İki Uluslararası uzman tarafından Brucellosis kontrolundaki önemli son gelişmelerin incelenmesi (Yarım gün). 

            3- Danışmanlar tarafından tartışmaya konulacak taslak önerilerinin sunulması (Yarım gün). 

            4- Çalışma gruplarındaki tartışmalar (Yarım gün) ve bölgesel kontrol program için tavsiyelerin formülasyonu (1 gün). 

            Gelişme ve kılavuzların yayınlanması: 

            Danışmanların ana bulgularını, çalışma toplantısı tartışmalarının önemlilerini ve son olarak tavsiye edilen metodları içeren yaklaşık 30.000 kelimelik bir İngilizce rapor toplantıdan sonra 3 ay içinde FAO tarafından yayınlanacaktır. Bu temel doküman programın uygulanması için potansiyel vericilere yaklaşmada kullanılabilecektir. 

            Not : Fransızca ve İngilizce metinleri 24 Şubat 1993 gün ve 21506 sayılı Resmi Gazete’dedir.