Milletlerarası sözleşme  
Resmi Gazete: 23.02.1993 Sayı : 21505 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:574
     
Milletlerarası Anlaşma
Karar Sayısı: 93/4048
Karar Tarihi : 14/01/1993 
     
            27 Ağustos 1992 tarihinde Rabat’ta imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 13/1/1993 tarihli ve EİE-I-213 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/1/1993 tarihinde karalaştırılmıştır.   
                                                                                                                Hüsamettin CİNDORUK  
                                                                                                                Cumhurbaşkanı V.  
  
Süleyman DEMİREL  
Başbakan
     
E.İNÖNÜ  
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C. ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı 
T. ÇİLLER   
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN 
Devlet Bakanı 
İ.TEZ  
Devlet Bakanı
A. GÖNEN  
Devlet Bakanı 
T.AKYOL  
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON  
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU  
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN  
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU  
Devlet Bakanı 
M. A. YILMAZ 
Devlet Bakanı 
E. ŞAHİN  
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN   
Devlet Bakanı
M.BATALLI  
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY  
Adalet Bakanı
N. AYAZ  
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN  
İçişleri Bakanı
E. İNÖNÜ  
Dışişleri Bakanı V.
S.ORAL  
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN  
Milli Eğitim Bakanı 
O. KUMBARACIBAŞI   
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA  
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU  
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ  
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR  
Kültür Bakanı
A. ATEŞ  
Turizm Bakanı 
V.TANIR  
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK  
Çevre Bakanı 
  
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması


            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti (Bundan böyle Akit Taraflar olarak anılacaktır.) arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkileri çerçevesinde; 

            1963’de Roma’da toplanan, Birleşmiş Milletler Turizm ve Uluslararası Seyahatlar Konferansının tavsiyelerinden esinlenerek;  

            Aynı şekilde, Dünya Turizm Örgütü Genel Kurulu’nun çeşitli kararlarından esinlenerek;  

            Turizmin, Halklar arasında karşılıklı anlayış ve yakınlaşma faktörü olarak oynadığı rolün ve her iki ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmesindeki öneminin bilincinde olarak; 

            Karşılıklı potansiyelleri gözönünde bulundurmak suretiyle iki ülke arasında turizm alanında etkin bir işbirliği geliştirilmesi gereğine inanarak; 

            Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 
  
            MADDE I- Akit Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ve Fas Krallığı arasında turistik mübadelileri kolaylaştırmak ve güçlendirmek için gerekli tedbirleri alacaktır. 

            Bu amaçla, kendi merkezi turizm teşekkülleri, ulusal turizm ve ulaştırma kuruluşları ile turizm mesleki dernekleri ve acentaları arasındra işbirliğini geliştirmeye özen göstereceklerdir. 

            MADDE II- Akit Taraflar, iki ülke arasında 

            - İdari örgütlenme ve turizmin tanıtımı ve geliştirilmesi stratejileri, 
            - Her iki ülkede turizm yatırımlarına sağlanan teşvik tedbirleri ve avantajları, 
            - Her düzeydeki eğitim sistemleri, 
            - Konularında enformasyon ve dokümantasyon değişimi (istatistikler, broşürler, etüdler, filmler vb.) yapmaya ve getirmeye karar vermişlerdir. 

            MADDE III-  Akit Taraflar, özellikle 

            - Her iki ülkede düzenlenecek turizm fuar ve salonlarına karşılıklı olarak katılmak; 
            - Birbirlerinin ülkelerinde turizm ve gastronomi haftaları düzenlemek suretiyle turistik gösteriler alanında işbirliğini kuvvetlendirmeye karar vermişlerdir. 

            MADDE IV-  Akit Taraflar, kendi ülkelerine yönelik uluslararası turiz akımlarının geliştirmek amacıyla, Ulusal Turizm Ofislerini, Ulusal Ulaşım Şirketlerinin ve Turizm Profesyonellerini, kendi turistik ürünlerinin tanıtılması yönünde birbirleriyle işbirliğinde bulunmaya ve yardımlaşmaya teşvik etmek için her türlü gayreti göstermeye karar vermişlerdir. 

            MADDE V- Akit Taraflar, 

            - Turistik tesis ve otel işletmeciliği alanında her iki ülkenin uzmanlaşmış kurumları marifetiyle, 
            - Eğitim alanında her düzeyde program, eğitici ve öğrenci mübadelesi her iki ülkenin eğitim kurumlarında olgunluk ve “rösiklaj” stajları düzenlemek ve bu kurumların öğrencileri için eğitim gezileri düzenlemek suretiyle, tecrübe teatisinde bulunmak üzere anlaşmaya varmışlardır. 

            MADDE VI- Akit Taraflar, iki ülkenin uluslararası alanda, özellikle Dünya Turizm Örgütü gibi, uzmanlaşmış uluslararası örgütler düzeyinde uyum içinde hareket etmeleri yönünde anlaşmışlardır. 

            MADDE VII- Akit Taraflar, İşbu Anlaşma çerçevesinde saptanan hedeflerin gerçekleşmesine katkıda bulunabilecek tedbirlerin incelenmesi ve uygulanmasıyla görevli uzman bir Karma Komisyon oluşturmaya karar vermişlerdir. 

            - Bu komisyon, her yıl dönüşümlü olarak ülkelerin birinde toplanacaktır. Gerekirse tarafların müşterek kararıyla olağanüstü toplantılar yapabilecektir. 

            MADDE VIII- İşbu Anlaşma, imzalanmasının müteakiben, geçici olarak uygulamaya konulacak ve bu anlaşmanın onaylanması için gerekli yasal işlemlerin tamamlandığına dair Akit Taraflarca yapılacak bildirimlerden, sonuncusunun alındığı tarihten kesin olarak yürürlüğe girecektir. İşbu Anlaşma beş yıllık bir dönem akdedilmiş lopu son geçerlilik döneminin bitiminden altı ay önce Taraflardan biri diğerine anlaşmadan vazgeçtiğine dair yazılı bildirimde bulunmaması halinde kendiliğinden eşit, süreli dönemler için uzayabilecektir. 

            İşbu Anlaşma Rabat’ta 27 Ağustos 1992 tarihinde, Türkçe, Arapça ve Fransızca dillerinde her üç metin de eşit ölçüde geçerli olmak üzere ikişer nüsha halinde imzalanmıştır. Yorumunda görüş ayrılığı olması halinde Fransızca metine itibar edecektir. 

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti                                    Fas Krallığı Hükümeti 
            Adına                                                                                    Adına 

            Not: Arapça ve Fransızca metinleri 23 Şubat 1993 gün ve 21505 sayılı Resmi Gazete’dedir.