Milletlerarası sözleşme  
Resmi Gazete: 21.02.1993 Sayı : 21503 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:574
     
Milletlerarası Anlaşma
Karar Sayısı: 93/4049
Karar Tarihi : 14/01/1993 
     
            23 Mayıs 1989 tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, 15 Temmuz 1992 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım İşbirliği Komitesi Kurulmasına ve Görevlerine İlişkin Protokol”un nnaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 13/1/1993 tarihli ve EİEY-I-209-215 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/1/1993 tarihinde karalaştırılmıştır.  
                                                                                                                Hüsamettin CİNDORUK  
                                                                                                                Cumhurbaşkanı V.  
  
Süleyman DEMİREL  
Başbakan
     
E.İNÖNÜ  
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C. ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı 
T. ÇİLLER   
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN 
Devlet Bakanı 
İ.TEZ  
Devlet Bakanı
A. GÖNEN  
Devlet Bakanı 
T.AKYOL  
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON  
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU  
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN  
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU  
Devlet Bakanı 
M. A. YILMAZ 
Devlet Bakanı 
E. ŞAHİN  
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN   
Devlet Bakanı
M.BATALLI  
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY  
Adalet Bakanı
N. AYAZ  
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN  
İçişleri Bakanı
E. İNÖNÜ  
Dışişleri Bakanı V.
S.ORAL  
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN  
Milli Eğitim Bakanı 
O. KUMBARACIBAŞI   
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA  
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU  
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ  
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR  
Kültür Bakanı
A. ATEŞ  
Turizm Bakanı 
V.TANIR  
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK  
Çevre Bakanı 
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TUNUS CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TARIM İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ KURULMASINA VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL


            Türkiye ile Tunus arasındaki işbirliğinin devamlılığını ve Tarım İşbirliği Anlaşmasının I ve II maddelerinde belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması için, Türkiye-Tunus Karma Ekonomik Komisyonu çerçevesinde faaliyet gösterecek bir Tarım Komitesi kurulmuştur.

            Yukarıda belirtilen Komite, her iki taraftan, biri Genel Müdür düzeyinde başkan olmak üzere, üçer üyeden oluşur ve sıra ile her iki ülkede iki yılda bir toplanır.

            Gündem gereği veya taraflardan birinin isteği üzerine, Komite diğer kişi veya firma temsilcilerinin toplantılara katılmaya davet edebilir.

            Tarım İşbirliği Komitesi, çalışmalarından Karma Ekonomik Komisyona bilgi verir.

            Tarım İşbirliği Komitesi, taraflarca gerçekleştirilmesi önerilen faaliyetleri tespit eder ve gelecek dönem yürütülecek çalışmaların programını yapar. Geçen dönemde yapılan çalışmalar bir sonraki toplantıda değerlendirilir.

            Tarım İşbirliği Komitesi, staj konuları, bilgi değişimi ve uzman ziyaretlerini olağan toplantıları sırasında tespit eder.

            Taraflar,mübadele edilecek uzmanların kimlikleri ve uzmanlık alanlarına ait bilgileri, hareket tarihinden altı hafta önce birbirlerine bildirirler.

            Bu protokol, ikisi de asıl olmak üzere Türkçe ve Fransızca dillerinde iki nüsha olarak 15 Temmuz 1992 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti                               Tunus Cumhuriyeti Hükümeti
            adına                                                                                          adına
            Prof. Dr. Erkan Benli                                                     Ameur Horchani
            Tarım ve Köyişleri Bakanlığı                                    Tarım Bakanı nezdinde
            Müsteşarı                                                                       Devlet Sekreteri

            Not: Fransızca metni 21 Şubat 1993 gün ve 21503 sayılı Resmi Gazete’dedir.