Milletlerarası sözleşme  
Resmi Gazete: 26.02.1993 Sayı : 21508 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:574
     
Milletlerarası Sözleşme
Karar Sayısı: 93/4080
Karar Tarihi : 06/02/1993 
     
            Ekli “Avrupa Moleküler Biyoloji Konferansı Kuran Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 1/2/1993 tarihli ve EİUE-II/276/562 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/2/1993 tarihinde karalaştırılmıştır. 
                                                                                                                Hüsamettin CİNDORUK  
                                                                                                                Cumhurbaşkanı V.  
  
Süleyman DEMİREL  
Başbakan
     
E.İNÖNÜ  
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C. ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı 
N. CEVHERİ
Devlet Bakanı V.
E. CEYHUN 
Devlet Bakanı 
İ.TEZ  
Devlet Bakanı
A. GÖNEN  
Devlet Bakanı 
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı V.
G.ERGENEKON  
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU  
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN  
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU  
Devlet Bakanı 
M. A. YILMAZ 
Devlet Bakanı 
E. ŞAHİN  
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN   
Devlet Bakanı
M.BATALLI  
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY  
Adalet Bakanı
N. AYAZ  
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN  
İçişleri Bakanı
O. KUMBARACIBAŞI 
Dışişleri Bakanı V.
S.ORAL  
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN  
Milli Eğitim Bakanı 
O. KUMBARACIBAŞI   
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA  
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU  
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E. FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
D.F.SAĞLAR  
Kültür Bakanı
D. F. SAĞLAR
Turizm Bakanı V.
V.TANIR  
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK  
Çevre Bakanı 
   
AVRUPA MOLEKÜLER BİYOLOJİ KONFERANSINI KURAN ANLAŞMA


            Anlaşmaya taraf olan DEVLETLER, 

            Moleküler biyolojinin bilimin ilerlemesinde ve insanlığın refahında oynadığı önemli rolün BİLİNCİNDE OLARAK, 

            Bu alanda mevcut uluslararası işbirliğini hükümetlerarası çalışmalarla tanımlamakve yoğunlaştırmak gerektiğinin GÖZ ÖNÜNDE BULUDURARAK, 

            Özel bilimsel değeri olan etkinlikleri teşvik etmek amacıyla, moleküler biyoloji alanında Avrupa İşbirliğin geliştirmek İSTEĞİYLE, 

            Avrupa Moleküler Biyoloji Teşkilatı’nın (bundan böyle “EMBO” olarak anılacaktır) kendisini ilgilendiren işbu Anlaşma hükümlerini kabul ettiğini DİKKATE ALARAK, 

            aşağıdaki gibi anlaşmış bulunmaktadırlar: 

            Madde I 
            Konferansın Kuruluşu 
            İşbu Anlaşmayla bundan böyle “Konferans” olarak anılacak olan Avrupa Moleküler Biyoloji Konferansı kurulmuş bulunmaktadır. 

            Madde II 
            Amaçları 
            1- Konferans, Avrupa Devletleri arasında, gerek moleküler biyoloji alanında, gerekse bu alanda yakından ilgili diğer araştırma alanlarındaki temel araştırmalarla işbirliğine olanak sağlayacaktır. 

            2- Konferansın sorumluluğu altında yürütülecek Genel Program ilek önce şunları içerecektir: 

            a) Eğitim, öğretim ve araştırma burslarının sağlanması; 

            b) Misafir profesör talep eden üniversitelere ve diğer yüksek öğrenim kurumlarına bu konuda yardımcı olunması; 

            c) Üniversitelerin ve diğer yüksek öğrenim ve araştırma kurumlarının programları ile koordine edilmiş kurs programlarını oluşturulması ve inceleme toplantılarının düzenlenmesi; 

            Genel Programın uygulanması görevi, Konferans tarafından EMBO’ya verilmiştir. 

            Genel Program ya da Genel Programın uygulanma araçları, hazır bulunan ve oyu kullanan Üyelerin oybirliği ile alınan Konferans kararıyla değiştirilebilir. 

            3- Konferans’ın incelendiği ve sadece bazı Üyelerinn yürütmeye istekli olduğu projelere Özel Projeler adı verilir. Herhangi bir Özel Proje, hazır bulunan ve oy kullanan Üyelerin üçte iki çoğunluğu ile Konferans tarafından onaylanacaktır. Bir Özel Projenin yürütülmesi, projeye katılan Devletler arasında bir özel anlaşma imzalanmasına bağlıdır. Herhangi bir Üye, onaylanmış bulunan bir Özel Projeye daha sonra katılma hakkına sahiptir. 

            Madde III 
            Konferans 
            1- Konferansın üyeleri, bu Anlaşmaya taraf olan Devletlerdir.  

            2- Konferans, hazır bulunan ve oy kullanan Üyelerin oybirliği ile alacağı kararla, diğer Avrupa Devletlerinin olduğu kadar kuruluşundan beri EMBO’un çalışmasına önemli bir katkıda bulunmuş olan Devletlerin de yürürlüğe girmesinden sonra bu Anlaşmayı onaylayarak Konferansa Üyey olmalarına izin verebilir. 

            3- Konferans, hazır bulunan ve oy kullanan Üyelerin oybirliğiyle alacağı bir kararla, Üye olmayan Devletlere, ulusal kurumlarla veya uluslararası resmi veya gayri resmi kuruluşlarla işbirliği tesis edebilir. Bu işbirliğinin koşulları, hazır bulunan ve oy kullanan Üyelerin oybirliğiyle, Konferans tarafından her durum için mevcut koşullara göre, tanımlanacaktır. 

            Madde IV 
            Konferansın Çalışma Usulleri ve İşlevleri 
            1- Konferans, her yıl bir kez olağan olarak toplanacaktır. Üyelerin üçte ikisinin talebiyle olağanüstü olarak da toplanabilir. 

            2- Her üye, danışmanlarının eşlik edebileceği en fazla iki delege tarafından temsil edilecektir. Konferans, bir sonraki olağan oturuma kadar uzanan bir dönem için bir Başkan ve iki Bakan Yardımcısı seçecektir. 

            3- Konferans: 

            a) Madde II’de tanımlanan amaca ulaşmak için gereken bütün kararları verecektir; 

            b) toplantı yerine kararlaştıracaktır; 

            c) fon oluşturma ve sözleşme imzalama yetkisine sahip olacaktır; 

            d) Çalışma Usulü Kurallarını belirleyecektir, 

            e) hazır bulunan  ve oy kullanan Üyelerin üçte iki çoğunluğu ile gerekli göreceği alt organlaı kuracaktır; 

            f) Madde II, paragraf 2’de anılan Genel Programın gerçekleştirilmesi için bir referans birimi onaylayacak ve süresini belirtecektir. Konferans, bu planı onaylarken, hazır bulunan ve oy kullanan Üyelerin oybirliği ile o süre içinde söz verilebilecek azami tahsisatı belirleyecektir. Hazır bulunan ve oy kullanan Üyelerin oybirliğiyle Konferans aksine karar vermedikçe, bu meblağ, daha sonra değiştirilemez; 

            g) hazır bulunan ve oy kullanan Üyelerin üçte iki çoğunluğu, olağan yıllık bütçeyi kabul edecek ve gerekli mali düzenlemeleri benimseyecektir; 

            h) takibeden iki yıl içinde geçici masraf tahminlerini onaylayacaktır; 

            i) herhangi bir Özel proje ile ilgili olarak, o Projeye katılan Üyeler tarafından daha önce benimsenen özel mali hükümleri kaydedecektir; 

            j) hazır bulunan ve oy kullanan Üyelerin üçte iki çoğunlu ile Mali Yönetmelikler kabul edecektir; 

            k) denetlemiş yıllık hesaplarını onaylayacak ve yayınlayacaktır; 

            l) Genel Sekreter tarafından sunulan yıllık raporu onaylayacaktır. 

            4- a) (i) Her Üye Konferansta bir oya sahip olacaktır. 

            (ii) Bir Üye, bir Özel Projenin yürütülmesine ilişkin olarak, o Projeye katılmayı kabul etmiş olmadıkça oy kullanma hakkına sahip olamayacaktır. 

            (iii) Bu anlaşmayı imzalamış, fakat henüz onaylamamış ya da kabul etmemiş olan Devletler, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra iki yıl süreyle oy hakkı olmaksızın Konferansta temsil edilebilir ve çalışmalarında yer alabilirler. 

            (iv) Ardarda iki mali yıl katkı payını ödememiş olan bir Üye Konferansta oy hakkına sahipy olamayacaktır. 

            b) Bu Anlaşmada aksi öngörülmedikçe, Konferans kararları, hazır bulunan ve oy kullanan Üyelerin çoğunluğu tarafından verilecektir 

            c) Konferansın herhangi bir toplantısından yeter sayının oluşması için tüm Üyelerin çoğunluğunun temsilcilerinin hazır bulunması gerekecektir. 

            Madde V 
            Genel Sekreter 
            1- Konferans, tüm Üyelerinin üçte iki çoğunluğu ile belirli bir süre için görev yapmak üzere bir Genel Sekreter atayacaktır. Genel Sekreter, halefi atanana kadar görevini sürdürecektir. Genel Sekreter, Konferans Başkanı’na yardım edecek ve oturumlar arasında işin sürekliliğini sağlayacaktır. Konferans’ın mevcut işinin yürütülmesi için gereken her türlü girişimde bulunabilir. 

            2- Genel Sekreter Konferans’A: 

            a) Madde IV, paragraf 3 f)’de konu edilen taslak rerefans planı, 

            b) Madde IV, Paragraf . g) ve h)’de hükme bağlanmış olan olağan bütçe geçici tahmini; 

            c) Madde IV, paragraf 3 i)’ye uygun olarak her Özel Projeyle ilgili özel mali hükümleri; 

            d) Madde IV, paragraf 3 k) ve l)’de talep edilen denetlenmiş yıllık hesapları ve yıllık raporu 

            3- Genel Sekreter görevini yerine getirirken EMBO’nun hizmetlerinden yararlanacaktır. 

            Madde VI 
            Bütçe 
            1- Bir sonraki 1 Ocak ile 31 Aralık arasındaki mali yılı kapsayan ve hem Genel Programın gerçekleşmesindren kaynaklanana, hem de Konferans’ın çalışması ile ilgili masrafları ve tahmini geliri gösteren yıllık bütçe, Genel Sekreter tarafından Konferans’a her yıl en geç 1 Ekim günü sunulacaktır. 

            2- Olağan bütçe masrafları: 

            a) Üyelerin mali katkıları, 

            b) Üyeler tarafından mali katılarına ek olarak Konferans’ın amaçlarına uygun olması koşuluyla yapılacak bağışlar; 

            c) Başka kaynaklar, özellikle Konferans’ın hazır bulunan ve oy kullananların üçte iki coğunluğu tarafından verilen ön onayına tabi olarak özel kuruluşların veya bireylerin bağışları 

            ile karşılanacaktır. 

            Madde VII 
            Katkı Payları ve Denetleme 
            1- Her Üye, hem Genel Programın gerçekleşmesinden kaynaklanan, hem de Konferans’ın çalışmasına ilişkin harcamalara, her üç yılda bir Konferans tarafından tüm üyelerinin üçte iki çoğunlu ile kararlaştırılacak ve istatistiklerin mevcut olduğu son üç yıl için  her Üyenin faktör maliyetinde ortama net ulusal geliri esasına dayandırılacak bir cetvele göre katkıda bulunacaktır. 

            2- Konferans, tüm Üyelerin üçte iki çoğunluğu ile, bir Üyeyi etkileyen özel koşulları dikkate almay ave katık payını buna göre değiştirmeye karar verebilir. Bu hükmün uygulanmasından “özel durumlar” terimi, özellikle, bir üye Devletin kişi başına ulusal gelirinin Konferans’ın üçte iki çoğunluk ile belirleyeceği bir miktardan daha az olduğu durumları kapsadığı anlamındra kabul edilecektir. 

            3- Eğer bir Devlet bu Anlaşmaya taraf olur, ya da taraf olması sona ererse, paragrafi 1’de anılan katkı payları cetveli değiştirilecektir, Yeni cetvel, ertesi mali yılın başında yürürlüğe girecektir. 

            4- Genel Sekreter üyelerine, 0.88867088 gram saf altın ağırlığını temsil eden hesap birimlerinde katkı paylarının miktarını ve ödemelerin yapılacağı tarihleri bildirecektir. 

            5- Genel Sekreter, bütün tahsisat ve ödemelerle ilgili ayrıntılı hesaplar tutacaktır. Konferans, hesaplarını denetlemek ve Mali Yönetmeliklere uygun olarak EMBO hesaplarını incelemek için denetçiler tayin edecektir. Genel Sekreter ve EMBO, denetçilerle görevlerini yürütmek için ihtiyaç duyabilecekleri her türlü bilgi ve yardımı sağlayacaktır. 

            Madde VIII 
            Uyuşmazlıkların Hali 
            İki veya daha fazla Üye arasında bu Anlaşmanın yorumlanması veya uygulanması konusunda çıkabilecek ve Konferans’ın çabalarıyla çözümlenemeyen her türlü uyuşmazlık, uyuşmazlığı taraf olanlardan herhangi birinin talebi üzerine, ilgili Üyeler makul bir süre içinde başka bir çözüm yolu üzerinde anlaşamadığı takdirde, Uluslararası Adalet Divanı’na götürülecektir. 

            Madde IX 
            Tadiller 
            1- Bu Anlaşma, tüm Üyelerin en az üçte ikisi talep ettiği takdirde tadil edilebilir. 

            2- Bir tadil önerisi Genel Sekreter’e tevdi edildikten hemen sonraki olağan oturumunun gündemine alınacaktır. Öneriler bir olağanüstü oturumda da ele alınabilir. 

            3- Bu Anlaşmada yapılacak herhangi bir tadil, kabullerini İsviçre Hükümeti’ne yazılı olarak bildirecek olan bütün Konferans üyeleri tarafından oybirliği ile kabul edilecektir. 

            4- Tadiller, son yazılı kabul bildiriminin tevdi edilmesinden 30 gün sonra yürürlüğe girecektir. 

            Madde X 
            Tasfiye 
            Üyeler arasında Konferas’ın tasfiyesine ilişkin olarak varılabilecek anlaşmaya tabi olarak, Konferans’ın tasviyesi ile ilgili bütün sorunlar Genel Sekrete’e bildirecektir. Konferans aksini hükme bağlamadıkça, tasfiyesi fazlası, üyeler arasında, bu Anlaşmaya taraf oldukları tarihten itibaren ödedikleri katık paylarına orantılı olarak dağıtılacaktır. Tasfiyede açık çıkması halinde, bu açık, üyeler tarafından , içinde bulunulan mali yıl için katkı paylarının belirlendiği oranda karşılanacaktır. 

            Madde XI 
            Son Hükümler 
            1- Bu Anlaşma, Anlaşmayı düzenlemiş olan Devletlerin imzasına açık olacaktır. 

            2- Bu Anlaşma, tasdik, kabul ve onaya tabi olacaktır. İlgili belgeler İsviçre Hükümeti’ne tevdi edilecektir. 

            3- Bu Anlaşmada imza sahibi olmayan herhangi bir Devlet, Madde III paragraf 2’nin hükümlerini yerine getirmek koşuluyla Konferans’a katılabilir. Katılma belgeleri, İsviçre Hükümeti’ne tevdi edilecektir. 

            4- a) Bu Anlaşma, Anlaşmayı düzenlemiş olan Devletlerin çoğunluğu tarafından onaylandıktan veya kabul edildikten sonra ve bu Devletlerin toplam katkılarının bu Anlaşmanın ekindeki cetvelde gösterilen toplam katkı paylarının en az % 70’ini oluşturması koşulu ile yürürlüğe girecektir. 

            b) Anlaşma, diğer imza sahibi veya katılan herhangi bir Devlet için, onay, kabul veya katılma belgesinin ibraz edildiği tarihte yürürlüğe girecektir. 

            c) Bu Anlaşma, başlanğıç olarak beş yıllık bir dönem içinh yürürlükte kalacaktır. Bu, ilk dönemin sona ermesindren en geç bir yıl önce, Konferans, Anlaşmada değişiklik yapmadan süresini uzatma, Anlaşmayı tadil etme ya da Anlaşma çerçevesinde moleküler biyoloji konusunda kurulan Avrupa İşbirliğine son verme konusunda tüm Üyelerin üçte iki çoğunluğu ile bir karar vermek üzere toplanacaktır. 

            5- Bu Anlaşma beş yıllık bir süreyle yürürlüğe girdikten sonra, Anlaşmaya taraf olan bir Devlet, İsviçre Hükümeti’ne bildirimde bulunarak üyelikten çıkabilir. Bu şekilde üyelikten çıkma: 

            a) bildirim, içinde bulunan mali yılın ilk dokuz ayı içinde yapılmışsa, o mali yılın sonunda; 

            b) bildirim, içinde bulunan mali yılın son üç ayı içinde yapılmışsa ertesi mali yılın sonunda 

            yürürlüğe girecektir. 

            6- Eğer bir Üye bu Anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, tüm Üyelerin üçte iki çoğunluğu tarafından verilecek bir konferans kararıyla üyelikten çıkartılabilir. Böyle bir karar, Genel Sekreter tarafından imza sahibi ve katılan Dvletlere bildirilecektir. 

            7- İsviçre Hükümeti, imza sahibi ve katılan Devleteler: 

            a) bütün imzaları; 

            b) herhangi bir onay, kabul veya katılma belgesinin ibrazını; 

            c) bu Anlaşmanın yürürlüğe girişini, 

            d) Madde IX paragraf 3’de belirtilen bütün yazılı kabulleri; 

            e) herhangi bir tadilin yürürlüğe girişini; ve 

            f) Madde XI paragraf 5’e uygun olarak beyan edilen herhangi bir üyelikten ayrılma durumu 
            bildirilecektir. 

            8- İsviçre Hükümeti, bu Anlaşmayı, yürürlüğe girdikten sonra, Birleşmiş Milletler Anlaşması Madde 102’ye uygun olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’e tescil ettirecektir. 

            Madde XII 
            Geçici Hükümler 
            1- Bu Anlaşmanın yürürlüğe girişinden, bir sonraki 31 Aralık tarihine kadar olan süre için, Konferans gerekli bütçe düzenlemelerini yapacak ve harcama, aşağıdaki iki paragrafa uygun olarak Üye Devletler’de yapılacak taahhuklardan karşılacaktır. 

            2- Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte Anlaşmaya taraf olan Devletler ve bir sonraki 31 Aralık tarihine kadar olabilecek Devletler, Konferans’ın bu Maddenin 1. inci paragrafına uygun olarak kabul edebileceği geçici bütçe düzenlemelerinde öngörülen harcamanın tümünü birlikte karşılayacaklardır. 

            3- Yukarıda paragraf 2 ile kapsanan Devletlere çıkarılacak tahakkuklar, ihtiyaca göre Madde VII paragraf 1’e uygun olarak geçici bir esasta düzenlenecektir. Yukarıdaki 1. inci paragrafta bahsedilen dönem sona erdiğinde, bu Devletler arasında gerçek harcamalar esasına göre kesin bir maliyet paylaşımı uygulanacaktır. Bir Devletin bu şekilde belirlenecek kesin payının üzerinde yapmış olduğu fazla ödeme, o Devletin alacak hesabına yazılacaktır. 

            ŞAHİTLİK ETMEK ÜZERE, aşağıda imzası bulunan tam yetkili temsilciler bu Anlaşmayı imzalamış bulunmaktadırlar. 

            Cenevre’de, 13 Şubat 1969’da İngiliz, Fransız ve Alman dillerinde, üç metin de eşit önemde olacak şekilde ve tasdikle kopyaları tüm imza sahibi ve katılan Devletlere iletilecek olan İsviçre Hükümetinin arşivlerinde muhafaza edilmek üzere tek bir asıl kopya olarak hazırlanmıştır. 

            Not: İngilizce metni 26 Şubat 1993 gün ve 21508 sayılı Resmi Gazete’dedir.