Milletlerarası sözleşme  
Resmi Gazete: 20.03.1993 Sayı : 21539 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:574
     
Milletlerarası Anlaşma
Karar Sayısı: 93/4111 
Karar Tarihi : 09/02/1993 
     
            Ekli “Romanya İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Sahil Güvenlik Alanındaki İşbirliği Sözleşme” ile “5 Temmuz 1992’de Romanya İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Yapılan Protokol’e Ek Sözleşme”nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 22/1993 tarihli ve İADA/313-611sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/2/1993 tarihinde karalaştırılmıştır.  
                                                                                                                Hüsamettin CİNDORUK  
                                                                                                                Cumhurbaşkanı V.  
  
Süleyman DEMİREL  
Başbakan
     
E.İNÖNÜ  
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C. ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı 
T. ÇİLLER   
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN 
Devlet Bakanı 
İ.TEZ  
Devlet Bakanı
A. GÖNEN  
Devlet Bakanı 
T.AKYOL  
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON  
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU  
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN  
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU  
Devlet Bakanı 
M. A. YILMAZ 
Devlet Bakanı 
E. ŞAHİN  
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN   
Devlet Bakanı
M.BATALLI  
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY  
Adalet Bakanı
İ. SEZGİN  
Milli Savunma Bakanı V.
İ.SEZGİN  
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL  
Maliye ve Gümrük Bakanı
M. A. YILMAZ 
Milli Eğitim Bakanı V.
O. KUMBARACIBAŞI   
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA  
Sağlık Bakanı 
V. TANIR 
Ulaştırma Bakanı V.
N. CEVHERİ 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E. FARALYALI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.
D.F.SAĞLAR  
Kültür Bakanı
D. F. SAĞLAR 
Turizm Bakanı V.
V.TANIR  
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK  
Çevre Bakanı 
 
Romanya İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Sahil Güvenlik Alanındaki İşbirliğine İlişkin 
SÖZLEŞME


            Burada Taraflar olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Romanya İçişleri Bakanlığı, aralarındaki iyi ilişkilere dayanarak, işbirliği anlaşmasına göre, Sahil Güvenlik alanında işbirliği yapmaya karar vermişlerdir. Bu amaçla uluslararası anlaşmalara ve her iki ülkenin kendi ulusal yasalarına uygun olarak aşağıdaki kararları almışlardır.

            MADDE 1
            Taraflar kendi yetkili kurumları vasıtasıyla, karasuları rejimine iç deniz alanlarına bitişik deniz alanlarına Romanya ve Türkiye Cumhuriyetinin ekonomik alanlarına özen göstererek yekdiğerine yardımcı olacaktır. Bu amaçla Taraflar yetkili kurumlarının aşağıdaki alanlardaki faaliyetlerini geliştirmek için gerekli önlemleri alacaklardır:

            a- Kendi ülkelerinin yargı yetkisi altındra denizlerde işlenen suçlarla mücadele;

            b- Uyuşturucuların, psiko-tropik maddelerin, silahların ve patlayıcı maddelerin, sanatsal, tarihi ve kültürel mirasın, kıymetli maddelerin ve taşların kaçakçılığı, kendi su yolları kullanarak yapılıyorsa, bu suçlarla mücadele;

            c- Gümrük, maliye, sağlık ve göçmenlik yasalarının ihlalini önleme;

            d- Ulusal ve uluslararası normlara göre gemileren kara sularında veya denizlerinden zararsız geçiş yapma haklarına sayğı göstermek,

            e- İç denizlerin ve karasularının aynı zamanda atmosferin, botlardan yüzer veya sabit tesislerden ve uçaklardan insan sağlığına ve hayvan ve tabiat bitki örtüsüne zararlı zehirli, radyoaktif, hidrokarbonik maddelerin ve çöplerin atılması, batırılması veya depolanmasıyla kirletilmesinin önlenmesi;

            f- Uluslararası denizleri de kapsayarak,kendi ülkelerinin yargı yetkisi altındaki denizlerde korsanlık ve esir alma eylemleri ile mücadele;

            g- Ulusal ve uluslararası normlara uygun olarak yasaları ve yönetmelikleri ihlal eden yabancı gemilerin ve botların izlenmesi.

            MADDE 2
            Taraflar arasındaki işbirliği aşağıdaki şekilde sağlanacaktır:

            a- Madde 1’de belirtilen alanlarda bilgi müdahelesi yaparak;

            b- Sahil Güvenlik, yönetim sistemi, personel eğitimi, yöntemler ve yasal görevlerini icra etme yolları, bu alanlarda görev yapan diğer kurumlarla işbirliği yapılması, teknik ve lojistik teçhizat alanlarındaki uzman kuruluşların yapılarının teşkilatlandırılması ile ilgili deneyimlerin müdahelesi yapılarak;

            c- İlgili ülkenin yargı yetkisi altındaki gemide tehlikede bulunabilecek şahısların ve malların  güvenliğini garanti etmek için sahil güvenliğin faaliyetleri ve uzman kuruluşları kullandıkları metodlarla ilgili yayınların, dokümanların ve diğer malzemenin periyodik mübadeleleri.

            İki Taraftan birini ilgilendiren bilgiler, bu amaçla özel bir talep yapılmaksızın diğer taraf ülke tarafından iletilecektir.

            MADDE 3
            Bu Sözleşmede sözü edilen işbirliğini gerçekleştirmek için, işbirliği talebinin iletildiği ülkenini yasal şartları, iki tarafın imzaladığı uluslararası dokümanlar ve Romanya İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı arasındaki anlaşmanın üç’den yedi’ye kadar olan maddelerinin şartları uygulanacaktır.

            MADDE 4
            Bu sözleşmenin uygulamasına ilişkin tedbirleri koordine etmek için bir komisyonun kurulması gerekir. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesini takiben bir ay zarfında her bir taraf bu komisyona iki temsilci atayacak ve bunların adlarını diğer tarafa bildirecektir.

            Komisyon yılda en az bir kez taraflardan birinin ülkesinde toplanacak ve ilk toplantısında hazırlanan ve tarafların onayına sunulmuş olan yönetmeliklere göre işlem yapacaktır.

            MADDE 5
            Komisyon her iki tarafa da bu sözleşmenin birinci maddesinde belirtilen alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin tavsiyelerde bulunabilir. Komisyon tarafından yapılan tavsiyeler onaylanmak üzere Taraflara iletilecek ve iletildikten üç ay içerisinde, her iki taraftan birinin itirazı olmadığı takdirde, yürürlüğe konacaktır.

            MADDE 6
            Verilen yardım ile ilgili harcamalar, bazı belli durumlarda aksine karar verilmediği takdirde, her bir taraf ülkece karşılanacaktır.

            MADDE 7
            Sözleşmenin uygulanmasında doğrudan temaslar İngilizce olarak yapılacaktır.

            MADDE 8
            Mevcut sözleşme Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya’nın yaptıkları uluslararası anlaşmaların getirdiği sorumlulukları ihlal etmeyecektir.

            MADDE 9
            Bu sözleşme bir yıl için yapılmıştır, iki taraftan biri bu sözleşmenin sona erme tarihinden doksan gün önce, diplomatik kanallardan gönderilecek bir yazı ile sözleşmenin iptalini istemezse, sözleşme otomatik olarak yenilenmiş olur.

            Bu sözleşme her iki tarafın bildiriminden itibaren otuz gün içinde, diplomatik kanallardan, gerekli yasal yöntemlerin icrası ile yürürlüğe girecektir.

            6 Kasım 1992’de, Türkiye’de her ikisi de aynı geçerlikte olan iki nüsha halinde; Türkçe, Romence ve İngilizce dillerde hazırlanmıştır.

            ROMANYA HÜKÜMETİ ADINA                        TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA
            Victor BABIUC                                    İsmet SEZGİN
            İçişleri Bakanı                                                İçişleri Bakanı

15 Temmuz 1992’de Romanya İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Yapılan Protokole
EK SÖZLEŞME


            Protokol’un 2. paragrafının 11 nci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya İçişleri Bakanlıkları aşağıdaki konularda anlaşmaya varmışlardır.

            MADDE 1
            Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya İçişleri Bakanlıkları mütekabiliyet esasına göre, her yıl 10 kişiden müteşekkil delegasyonlarını, tetkik geziler, doküman ve deneyim mübadelesi yapmak amacıyla gönedirileceklerdir.

            Bu ziyaretin süresi, varış ve ayrılış günleri dahil 23 gün olacaktır: Kalma süresinin ilk günü varış günü, kalma süresinin son günü ise ayrılış günü kabul edilecektir. Her iki bakanlığın gelen şahısları kabul periyodları mevcut kanallar vasıtasıyla belirlenecektir.

            MADDE 2
            Romanya İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığınca gönderilen kişilerin ziyaretini aşağıdaki şekilde düzenleyecektir:

            Kıyılarda                                                               14 Gün
            Poiana Braşov’un Dağlık Bölgelerinde              5 Gün
            Bükreş’te                                                               4 Gün
 
            MADDE 3
            Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Romanya İçişleri Bakanlığınaca gönderilen kişilerin ziyaretlerini aşağıdaki şekilde düzenleyecektir:

            İstanbul’da                         5 Gün
            Ankara’da                         4 Gün
            Kıyılarda                          14 Gün 

            MADDE 4
            Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlıkları yekdiğerinden gelen misafirlerin masraflarını karşılayacaklardır. İhtiyaç masraflarının geri ödemesi yapılmayacaktır.

            MADDE 5
            Bu dokümana uygun olarak gönderilen şahısların yol masrafları ait olduğu bakanlıkça karşılanacaktır.

            MADDE 6
            Evsahibi bakanlık birinci sınıf otellerde veya benzeri yerlerde ikamet, tercüman ve ulaşım vasıtaları sağlanacak, kültürel ve sanatsal programlar düzenleyecektir. Herhangi bir hastalanma veya kaza durumunda, bu şahsa bulunulan ülkede ücretsiz tedavi sağlanacaktır.

            ROMANYA HÜKÜMETİ ADINA                        TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA
            Victor BABIUC                                    İsmet SEZGİN
            İçişleri Bakanı                                                İçişleri Bakanı

            Not: Romence ve İngilizce metinleri 20 Mart 1993 gün ve 21530 sayılı Resmi Gazete’dedir.