Milletlerarası sözleşme  
Resmi Gazete: 19.04.1993 Sayı : 21557 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:574

Milletlerarası Anlaşma
Karar Sayısı: 93/4216
Karar Tarihi : 05/03/1993

            İlişik listede konuları yazılı ekli belgelerin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 25/21993 tarihli vee EİGY - II -1189, EİGL-I- 1190, IDAA/3-549- 1192, 548-1193 sayılı yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/3/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                Hüsamettin CİNDORUK
                                                                                                                Cumhurbaşkanı V. 
 
Süleyman DEMİREL 
Başbakan
     
E.İNÖNÜ 
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C. ÇAĞLAR
Devlet Bakanı 
T. ÇİLLER 
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN
Devlet Bakanı 
İ.TEZ 
Devlet Bakanı
A. GÖNEN 
Devlet Bakanı 
T.AKYOL 
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON 
Devlet Bakanı
G. ERGENEKON
Devlet Bakanı V.
M.KAHRAMAN 
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU 
Devlet Bakanı 
M. A. YILMAZ
Devlet Bakanı 
E. ŞAHİN 
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN
Devlet Bakanı V.
M.BATALLI 
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY 
Adalet Bakanı
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN 
İçişleri Bakanı
O. KUMBARACIBAŞI
Dışişleri Bakanı V.
S.ORAL 
Maliye ve Gümrük Bakanı
K. TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı 
O. KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA 
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E. FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.
D. F. SAĞLAR
Kültür Bakanı 
A. ATEş
Turizm Bakanı 
V.TANIR 
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK 
Çevre Bakanı 

            5/3/1993 tarihli  ve 93/4216 Sayılı Kararnamenin Eki

            LİSTE

            1- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Ticaret , Ekonomik ve Teknik İşbirligi Anlaşması

            2- Türkiye- Fransa Karma Ekonomik Komisyonu I I I. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı

            3- Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Başkanlığı ile  Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı, Terörizm ve Orgaanize Suçlarla Mücadele İşbirligi Anlaşması

            4- Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Polonya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Kamu Güvenliği ve Asayiş’in Korunmasına Dair İşbirliği Anlaşması

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ  İLE MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARİ, EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI            Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti (bundan böyle “Akit  Taraflar” diye anılacaktır);

            İki ülke arasındaki  ticari, ekonomik ve teknik işbirliğini karşılıklı yarar esasına göre genişletmek ve geliştirmek arzusuyla,

            Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır :

            MADDE 1
            Akit Taraflar, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik ve teknik ilişkileri teşöik etmek ve kolaylaştırmak için ilgili kanunları ve yönetmelikleri  çerçevesinde uygun olan bütün önlemleri alacaklardır. 

            MADDE 2 
            1- Akit Taraflar, iki ülke arasında malların ithalatı ve ihracatında gümrük vergileri, diğer vergiler ve resimler ile gümrük formalitelerinde birbirlerine en çok kayrılan ülke muamelesi uygulayacaklardır.

            2- Akit Taraflardan  herç biri , diğer Akit Taraf menşeli malların ithalatında, miktar kısıtlamalaarının uygulanması; lisans verilmesi ve bu gibi ithalatta yapılacak ödemeler için gerekli uygulayacaklardır.

            3- Bu maddenin 1, ve 2. paragrafında yer alan hükümler aşağıdaki durumlarda uygulanmayacaktır:

            a) Taraflardan birinin sınır ticaretini kolaylaştırmak için komşu ülkelere sağladığı veya sağlayabileceği avantajlar,

            b) Taraflardan birinin taraf olduğu veya bundan böyle taraf olabileceği gümrük birligi veya serbest ticaret bölgesini hedefleyen anlaşmalardan doğan avantajlar,

            c) Taraflardan birini bölgesel veya çok taraflı anlaşmalar geregince gelişmekte olan herhangi bir ülkeye sağladığı veya sağlayabileceği avantajlar,

            MADDE 3
            Her iki ülkenin tüzel ve gerçek kişileri , diğer Akit Tarf ülkesinde icra edecekleri ekonomik ve ticari faaliyetlerde, kişilerin ve malların korunması ile ilgili olarak en çok kayrılın ülke muamelesinden yararlanacaklardır,

            MADDE 4
            İki ülke arasında mallar ve hizmetler için yapılacak tüm ödemeler, her iki ülkede yürürlükte olan kambiyo kanunlarına ve mevzuatına uygun olarak, serbestçe değiştirilebilir paralarla yapılacaktır. 

            MADDE 5
            Akit Taraflar ülkeleri arasındaki ticareti daha da geliştirmek amacıyla, ilgili makamlarının  aralarında mutabık kalacakları şartlarda, bilgi ve ticaret ve iş heyetleri degişimini ; birbirlerinin ülkelerinde düzenlenecek ticari fuarlarına katılımı ve her bir üllkenin diğer ülkede ticari sergiler düzenlemesini, mümkün olan ölçüde kolaylaştıracaklardır.

            MADDE 6
            Akit Taraflar, her iki ülkede yürürlükte bulunan ilgili kanunları ve yönetmelikleri gereğince, aşağıda belirtilen malların ithalat ve ihracatında gümrük vergilerinden resimlerinden ve diğer harçlardan muaafiyet sağlayacaklardır. 

            a) Ticari değer tasımıyan numune ve reklam malzemeleri, 

            b) Tekrar ihrac edilmek kaydıyla, montaj veya onarım amacıyla getirilen alet ve maddeler, 

            c) Tekrar ihrac edilmek kaydıyla, sabit ve geçici fuar ve sergiler için getirilen mallar,

            d) İadesi sözkonusu olan, uluslararası ticarette kullanılan özel konteyner ve paketler, 

            e) Tekrar ihrac edilmek kaydıyla, tesisler  ve diğer sanayi yapılarının  inşaatında kullanmak üzere bu inşaatların müteahhiti tarafından  ithal edilen ve yerel kaynaklardan hazır olarak temin edilemeyen özel  aletler ve techizat. 

            MADDE 7
            Akit Taraflar her iki ülkede yürürlükte olan kanunlar ve yönetmelikler  gereğince :

            a) Diğer ülke menşeli ve üçüncü bir ülkeye yönelik,

            b) Üçüncü bir ülke menşeli ve diğer ülkeye yönelik.

            malların transit geçişini kolaylaştıracaklardır. 

            MADDE 8 
            Her Akit Taraf, diğer Akit Tarafın tüzel kişilerin, ülkesinde ticaret ofisleri kurmalarına izin verecek  ve bu gibi ticaret ofisleri kurmalarına izin vererek ve bu gibi ticaret ofislerine, asgari olarak, üçüncü ülke tüzel kişilerinin ticaret ofisleirne tanıdığı kayırıcı muameleyi tanıyacaktır. 

            MADDE 9
            1. Her ülkenin gerçek ve tüzel kişilerine diğer Akit Tarafın ülkesinedeki bütün mahkemelere girebilme bakımından ulusal muamele uygulanacaktır. 

            2. İki ülkenin  gerçek ve tüzel kişileri arasında sonuçlandırılan ticari mukaveleler ve muamelerden doğan ihtilafların çözümü, bu gibi münferit mukavelelerde belirtilen mahkim maddelerine göre ele alınacaktır.

            MADDE 10
            Akit Taraflar, diğerlerinin yanısıra, aşağıda belirtilenleri ekonomik ve teknik işbirliği imkanı bulunan alanlar olarak belirlemişlerdir:

            a) Tarım, ormancılık ve hayvan kaynakları, 

            b) Tarıma dayalı sanayiler, 

            c) İmalat sanayi,

            d) Metalurji,

            e) Küçük ve orta  ölçekli  sanayiler, 

            f) Maden arama ve madencilik, 

            g) Mühendislik ve inşaat, 

            h) Mali, mesleki ve sınai hizmetler ve bankacılık,

            i) Ulaştırma ve haberleşme, 

            j) Turizm,

            k) Serbest Bölgeler. 

            MADDE 11
            Akit Taraflar, bu anlaşmanın işleyişini kolaylalştırmak ve denetlemek, uygulanmaksı ile ilgili sorunları incelemek ve çözüm bulmanın yanısıra, iki ülke arasındaki ticaretin ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla önlemler tasviye etmek içinher iki tarafın temsilcilerinden oluşan, karşılıklı mutabık kalınacak tarihlerde sırayla Ankara ve Ulan Bator’da toplanacak bir Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi kurmayı kararlaştırmışlardır. 

            MADDE 12
            Taraflar arasında lbu anlaşmanın yorumlanmasından  veya uygulanmasından doğan her türlü uyuşmazlıklar, makul olmayan bir gecikmeye sebebiyet verilmeden, dostane danışma ve görüşmeler yoluyla çözümlenecektir.

            MADDE 13
            1. Bu Anlaşma, yürürlüğe giriş için tüm yasal gereklerin yerine getirildiğini Akit Tarfların birbirlerine bildirdikleri tarihte yürürlüğe girecektir. 

            2. Bu Anlaşma beş yıl süre ile yürürlükte kalacak ve Tarlaflardan birisi, geçerlik süresinnin bitiminden asgari altı ay önce diğerine Anlaşmanın sona erdirilmesi niyetini yazılı olarak billldirmedikçe, birer yıllık süreler için yenilenmiş olacaktır. 

            MADDE 14
            İşbu Anlaşmanın sona ermesinden sonra , Anlaşmanın bitiş tarihinde henüz tamamlanmamış mukaveleler için, bu Anlaşma hükümlerinin uygulanmasına devam idilecektir.

            Aşağıda imzaları ..bulunan, her iki Hükümet tam yetkili temsilcileri , işbu Anlaşmayı imzalamışlardır. 

            Ankara’da , 29 Mayıs 1992 tarihinde İngilizce  dilinde iki aasıl nüsha olarak yapılmıştır. 

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ                         MOĞOLİSTAN
            HÜKÜMETİ ADINA                         HÜKÜMETİ ADINA

TÜRKİYE - FRANSA KARMA EKOMOMİK KOMİSYONU III. DÖNEM TOPLANTISI MUTABAKAT ZABTI            Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında 18 Şubat 1997 tarihinde imzalanan Türkiye - Fransa Arasında Karma Ekonomik Komisyon Kurulmasına İlişkin Protokol uyarınca, Karma  Ekonomik Komisyonun  üçüncü Dönem Toplantısı 14-15 Ocak 1993 tarihinde Ankara’da yapılmıştır. 

            Türk Heyetine Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller, Fransız Heyetine ise Dışticaret Bakanı  Sayın Brono Durieux başkanlık etmişlerdir. 

            Türk ve Fransız Heyeti  üyeleri Ek: I ve Ek : II’de gösterilmiştir. 

            Fransız Heyeti Başkanı Sayın Bruno Durieux, Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Sayın Süleyman Demirel tarafından kabul  edilmiş, ayrıca, Devlet Bakanları Sayın Tansu Çiller ve Sayın Ekrem Ceyhun’u ziyaret etmiştir. 

            Sözkonusu görüşmelerde, ikili ekonomik ilişkiler çerçevesinde ticari, sınai ve teknolojik işbirliği konularında görüş teatisinde bulunmuştur. 

            Bahsekonu görüşmerde Türk Tarafı, ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanının Türkiye’yi ziyareti sırasında kuruluş anlaşması akdedien Galatasaray Eğitim Öğretim Kurumu Projesine verdigi önceligi blelirterek, sözkonusu projenin süratle gerçekleştirilmesini arzu ettiğini ifade etmiştir. Fransız Taraafı, bu isteği not ederek, yetkili Fransız Makamlarına ivedilikle iletileceğini beyan etmiştir. 

            Karma Komişyon çalışmaları, iki ülke arasındtaki mevcut dosluk ve yakın işbirligini yansıtan samemi bir atmosferde gerçekleşmiştir. 

            Karma Komisyon Müzakereleirnin sonuçları aşağıda özetlenmiştir. 

            I- AÇILIŞ OTURUMU
            Heyet Başkanları,öncelikle ikili ilişkilerin yüksek düzey ve niteliğinden duydukları memnuniyetlerini belirterek, Fransız Cumhurbaşkanının Nisan 1992’de yaptığı resim ziyaret ile yeni bir boyut kazanan iki ülke arasındaki resmi ziyaretile yein blr güçlendirilmesi vev geliştirilmesi ve geliştirilmesini arzu ettikleriin iifade etmişlerdir. 

            Heyet Başkanları, ayrıca, iki ülke ekonomisindeki gelişmeler, Türkiye ile Avurpa Topluluğu  arasındaki ilişkiler ve dünya ekonomisindeki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunmuşlardır. 

            Heyet Başkanları, Türkiye ile Fransa arasındaki ticaaret , yatırımlar ve sanayi alanlarındaki işbirliğinin halihazırdaki durumu ve gelecekteki gelişiminin analiz etmişlerdir. 

            Heyet Başkanları , iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek, ekonlomik, mali ve teknolojik işbirliğini arttırmak amacıyla karşılıklı çabaların yoğunlaştırılmasını kararlaştırmışlardır. 

            II- İKİLİ TİCARİ İLİŞKİLER
            Taraflar, ikili ticaretin son yıllarda sürekli artmasını memnuyetle karşılamışlardır.Bununla beraber, taraflar, ekonomilerin tamamlayıcı yapısını da gözönünde bulundurarak iki ülke arasındaki  ticareti çeşitlendirmek ve dengeli birşekillde artırmak amacıyla gelecekte daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini  vurgulamışlardır. 

            Taraflar, iki ülke arasındakiticari ilişkilerin iş çevreleri arasında daha yyyogun temaslar kurluması suretiyle arttırılabileceğini vurgulamışlardır. Bu çerçevede, Türk- Fransız iş Konseyi tarafından özelllikle küçük ve orta  ölçekli firmaların katılımıyla 1993 yılında gerçekleştirilmesi öngörülen  faaliyetlerin önemine  işaret etmişlerdir. 

            Taraflar, Paris’te bir “Türk- Fransız Ekonomi Merkezi”nin kurulmasından duydukları memnuniyeti ifade etmişler ve sözkonusu Merkezin faaliyetleirnin ticari ilişkilerin gelişmesine fayda sağlayacağını işaret etmiştişlerdir.

            Taraflar, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile AFNORarasında standardizasyon alanında  oluşturulan verimli işbirliğinden duydukları memnuyeti belirtmişmerdir. İki kuruluş arasında kısa sürede bir işbirliği anlaşması imzalanacaktır.

            III- MALİ İLİŞKİLER
            Taraflar, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı ile DREE arasında kurulan Mali İlişkiler Çalışma Grubunda 1992 yılında yapılan çalışmaları not etmişlerdir. 

            Taraflar, son yılların ikili mali ilişkilerin gelişmeis ile 1992 yılında su ve çevre alanlarındaki proojelerle ilgili Hükümetlerarası Mali Protokolun imzalanmasından  duydukları memnuniyeti vurgulamışlardır. 

            Türk Tarafı, Fransız tarafın çevre pro<elerine sağladığı katkıdan duydugu memnuyeti ifade ederek, bu ilginin diğer sektörlere de yönelik olarak sürdürülmesini temenni ettigini belirtmiştir. 

            Taraflar, EGO / SPEICHIM anlaşmazlığınlın nihai bir çözüme kavuuşturlduuğuun ve Eregli LNG  Terminali Projesi ile ilgili güçlüklerin giderilmeis konusunda ise BOTAŞ  ile TECHNGAZ firmaları arasında anlaşmaya varaldığını nlot etmişlerdir. 

            Taraflar, aynı şekilde, Divriği - İskenderun Demiryolu Hattının Elektrifikasyonu Projesinin gerçekleştilmesinde GTME ve TCDD ‘nin halihazırda  karşılaştığı sorunları müzakereler yoluyla blilr sonuca bağlanmasını temenni ettiklerini ifade etmiştirlerdir. 

            IV- EKONOMİK VE SINAİ İŞBİRLİĞİ
            A) YATIRIMLAR
            Taraflar, son iki  yılda Türkiye’deki Fransız yatırımlarında görülen kayda deger artışı memnuniyetle not etmiştirlerdir. 

            Türkiye ile Fransa arasında gelişen yatırımların ve teknolojik işbirliginin iki ülkenin uzun dönemli çıkarları açısından önemine Vakıf olarak, Taraflar, Türk ve Fransız küçük ve orta ölçekli  sanayi kuruluşlarının Türkiye’de  ortak yatırıma girmelerini destekleemk amacıyla 2 Ekim  1992 tarinde imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde tesis edilmesi öngörülen ortak fona işlerlik kazandırılmasına yönelik çalışmaarın  hızlandırımasını kararlaştırmışlardır. 

            Taraaflar, Türkiy - Fransa Yatırım ve İşbirliği Teşkilatı’nın (OCIFT) faaliyetlerinin olumlu sonuçlarını memnuniyetle kayderek, bu faaliyetlerin geliştirilmesini arzu ettiklerini belirtmişlerdir.

            Taraflar, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve korunması Anlaşması ile ilgili müzaakerelerin bliran önce sonuçlandırımasını temenni etmişlerdir.

            B) SEKTÖREL İŞBİRLİĞİ
            1) TARIM
            Türkiye - Fransa Taram Teknik Komitesinin 29 Haziran - 3 Temmuz 1992 tarihleri arasında Bursa’da yapılan topalntısı hakkıda Karma Ekonomik Komisyona bilgi sunulmuştur. 

            Taraaflar, iki ülkenin araştırma entitüleri  ile su ürünleri, tohum ve hayvaan genetigi alnanında özel sektör firmaları  arasında gerçekleştirilen işbirliğini memnuniyetle karşılamışlardır.

            Taraflar, Komitenin, su ürünleri, hayvancılık ve sulama alanlarındaki işbirliği çalışmalarının 1993 yılında da sürdürülmesini öngördüğünü ve bu işbirliğinin üçüncü ülkelerde de gercekleştirilmesi imkanlarının araştırılacağını not etmişlerdir.

            2) ULAŞTIRMA
             Taraflar, iki ülke Ulaştırma Bakanları arasında 25 Kasım 1992’de, Paris ‘de yapılan görüşmelerde ulaştırma alanında bir Çalışma Grubu kurulması yönündte alına kararlar duydukları memnuniyeti ifade etmişler ve sözkonusu Çalışma Grubunun, Karma Ekonomik Komisyona düzenli bilgi veermemis hususunda mutabakata varmışlardır.

            Fransız Tarafı, Fransız firmalarının, Ankara- İstansbul Hızlı Tren Projesi ilgi duyduklarını  ifade etmiştir. 

            Türk Tarafı, Türk Hava Yolları’nın orly Havaalanı’ndaki çalışma koşullarının iyileşytirlimesi konusunda Fransız Makamlarınca alınan kararı memnuniyetle karşılamıştır.

            Taraflar, havaalanları projeleri konusunda işbirliğine ilgi duyduklarını ifade etmişlerdir.

            3) TELEKOMÜNİKASYON
            Taraflar, TÜRSAT Projesinin planlandığı gibi yürütülmesinden ve iki ülke ilgili telemomünikasyon kuruluşları arasınada gerçekleştirilen işbirliginden duydukları memniyeti dile getirmişlerdir. 

            Türk Tarafı, PTT Genel Müdürlüğünün, France Telecom ile telekomonikasyon alanında işbirliği anlaşması imzalanmasıyla ilgili yeni müzakerelerer başlamayı arzu ettiğini ifade  etmiştir. 

            4) ENERJİ
            Taraflar Türkiye ile Fransa arasındaki işbirliğinde, enerji sektörünün önemini vurgulamışlardır.

            Tarafalar, 1992 yılında ATATÜRK Barajı Enerji Nakil Hatları Traafo Merkezleri sözleşmesinin imzalanmas ve Birecik Blaraaaaj< ve Hidroelekrik Santralının Yap -işlet- Devret modeli çerçevesinde gerçcekleştirlimesi amacıyla yapılan görüşmelerde ellde edilen gelişmeleri memnuniyetlee not etmişledir.

            Türk Tarafı, BOTAŞ’ın  Orta Asya Cumhuriyetlerinde gerçekleştirmeyi planladığı petrol ve doğal gaz projelerinin mühendislik, müşavirlik ve yapım safhalarında  oluşturulacak çok uluslu konsorsiyumlara Fransız firmalarının da katılmasını  önermiştir. 

            Fransız Heyeti, sözkonusu önerileri not etmiş ve Fransız firmalarının bu büyük yatırm porjelerine katılma konusuna duydukları ilgiyi teyid etmiştir. 

            5) SAĞLIK
            Taraflar, Ankara ve İstanbul onkoloji Hastaneleri ve Gazi  Üniversitesi Hastanesi ile ilgili sözleşmelerin imzalanmış olmasından druydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir.

            Taraflar, iki ülke arasında sağlık sektöründe daha ileri düzeyde bir işbirliğinin tesis edilemsi amacıyla, karşılıklı ziyaret, toplanto, seminer gibi faaliyetlerdüzenlenmesi yönünde ilgili kuruluşlarına tasviyede bulunmayı kararlaştırmışlardır.

            6) TURİZM
            Taraflar, iki ülke kuruluşları arasında Turizm işbirliği Anlaşmasının imzalanmış olması ve bu çerçevedeki işbirliğinin, Türk uzmanlların 1992 yılında Fransa’da “Turizm Ekonomisi ve Kıyı  Düzenlemesi” konulu birseminerde katılmak suretiyle daha da geliştilmesinden duydukları memnuyeti ifade etmişlerdir. 

            Taraflar, Turizm İşbirliği Anlaşması çerçevesinde iki ülkenin iligili kuruluşları arasındaki işbirliğine 1993 yılında da devam edilmesi gereğine işaret etmişlerdir. 

            7) SANAYİ
            Taraflar, Türk ve Fransız kuruluşları arasında otomotiv, makina, çimento, kimya, elektronik ve elekttromekanik sektörlerinde gerçekleştirilen işbirliğinin gelişmekte olduğunu memnuniyetle karşılamışlardır.

            Fransız tarafı,  bu çerçevede, Türk makamlarınca incelenmekta olan Fransızyatıram projeleriyle ilgili olumlu kararlar alınmasını arzı ettiğini ifade etmiştir. 

            8) MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ
            Taraflar, müteahhitlik hizmetleri  sektöründe üçüncü ülke pazarlarında işbirligi imkanlarının mevcut olduğunu belirtmişlerdir. Bu çerçevede, Taraflar, ortak teşebbüsler yoluyla bu alandaki işbirliğini geliştirmek üzere, 1993 yılında iki ülke kuruluşllllarını bir araya getirecek karşılıklı toplantılar düzenlemelirini , illgili meslek kuruluşlarına tavsiye etmeyi kararlaştırmışlardır.

            9) YENİ İŞBİRLİĞİ ALANLARI
            Türk Tarafı, Tükiye’de uygulanan özelleştirme programı hakkında özet bilgi vermiş ve Fransız kuruluşlarını sözkonusu program çerçevsinde yapılacak özelleştirmelere katılma davet etmiştir. Bu çerçevede, Türk Tarafı, aşağıdaki kuruluşların satışa sunulduğunu belirtmiştir.

            - Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu

            -Yem Sanayi

            - ORÜS  Orman Ürünleri Sanayi

            - Türkiye Et ve Balık Kurumu

            Taraflar, belediye hizmetleri ve şehr yönetimi konularında iki üllkeinn ortak çıkarlalrı doğrultusunda ikili
işbirliğinin  geliştirilmesinin  önemini  vurgulamışlardır.
            Fransız Tarafı, şehir hizmetleri ve şehir önetimi  konuusunda 1993 yılında incelemelerde bulunmak üzere Türk uzmanlarını Fransa’ ya daveet etmek istediğini belirtmiştir.

            V- ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER
            Türk Taraafı, Türkiye -Avrupa Topluluğu ilişkileri hakkında bilgi vermiş ve Türkiye’nin  Topluluğun Lizbon Zirve Toplantısında genişlleme konusanda aldığo karar da gözönünde bulundurarak, 1990 tarihli işbirliği proğramına ivedilikle işlerlik kazandırılmasını beklediğini vurgulamıştır, 

            Fransız Tarafı;

            - Türkiye ‘nin 1987 yılında AT ‘ye tem üyelik için yaptığı mürücatın bilr devamı olarak , 9 kasım 1992 tarihinde Türkiye - AT Ortaklık Konseyi Toplantısı sırasındta iiifade ettiği ve At ile ilişkilerin güçlendirme yolunda  verdiği  taahhütleri, 

            - Türk Hükümetinin AT ile 1995 sonunda Gümrük Birliğini gerçekleştirmek ingerekli tedbirleri allma kararını, 

            - Türk tarım ürünlerinin AT’ ye girişined blir iyileştirme sağlayacak ve Türkiye yatay işbirliği faaliyetlerinden faydalanma imkanı verecek olan  “Yenileştirlimiş Akdeniz Politikası “ nın yürürlüğe girmesini,

            memnuniyetle  karşılamışlardır. 

            Fransız Tarafı, uluslararası platformlarda, “Matutes Paketi”nin ve bu çerçevede özellikle Dördüncü Mali Protokoluln yürürlüğe girmesi konusunda Türkiye’yi devamlı desteklemekte olduğunu belirtmiştir.

             Frannsız Heyeti , Fikri Mülkiyetin Korunması konusunda süratlı bir iyileştimrmenin sağlanmasına önem verdiğini bildirmiştir. 

            Taraflar, Karma Komisyon Dördüncü Dönem Toplantısının, diplomatık kanallllllllarla tespitk edilecek bir tarihte Fransa’da yapılmasını kararlaştırmışlardır.

            15 Ocak 1993 tarihinde Ankara’da aynı derecede geçerli olmak üzere Türkçe ve Fransızca ikİşer nüsha olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır. 

            TÜRK HÜKÜMETİ ADINA                        FRANSIZ HÜKÜMETİ
            Tansu ÇİLLER                                    Bruna DURIEUX
                                                                                                            EK: I
                        TÜRK HEYETİ
 
Tansu ÇİLLER Devlet Bakanı, Heyet Başkanı
Üstün SANVER Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı, Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi  Başkanlığı
İstemi GÜRSAL Teknik Heyet Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü
Bülent PAYASLIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı, Hazine ve Dışticaret Müşteşarlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
Ömer DEMİRİZ Genel Müdür Yardımcısı, Hazine veDış Ticaret Müşteşarlığı, İthalat Genel Müdürlüğü
Yener  MERCİMEKÇİ Genel Müdür Yardımcısı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Gelirler Genel Müdürlüğü
Tunay İNCE Paris Ekonomi ve Ticaret Başmüşaviri
Namık UĞURAL Daire Başkanı, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü
Ali YAKAL Daire Başkanı, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı, AT Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Suat  BALABAN Daire  Başkanı, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürüğü
M. Yılmaz YAMAN Daire Başkanı , Hazine ve Dışticaret Müşteşarlığı, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü
Dr. Metin KATI Daire Başkanı Ulaştırma Bakanlığı, Dışilişkiler Dairesi

                KURULUŞ TEMCİLLERİ
 
Ahmet KURTER Daire Başkanı, Türk Stündardları Enstitüsü,Dışilişkiler Dairesi
Cengiz ANIK Daire Başkanı, PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü
Mustafa MERÇ Daire Başkanı, D.B Deniz  Nakliyatı A. Ş. Genel Müdürlüğü, Linser Taşımacılık Daireisi
Funda OCAK APK Daire Başkan Vekilli, Devlet Hava Meydanları İşletemeler Genel Müdürlüğü

                                                                                                                   EK:I I

                    FRANSIZ HEYETİ
 
B. DURIEUX Dış Ticaaret Bakanı, Heyet Başkanı
H. BOLOT Güney Avrupa Müdür Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığıı, Heyet Başkan Vekili
M.C. ARMAIGNAC Dış ticaret Bakanı Teknik Müşaviri
F. SALIUO Avrupa Müdür Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Dış  Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü
J.C. LALOU Fransa Büyükelciliği Ekonoomi ve Ticaret Müşaviri
P. RIGAUDIERE Avrupa ve Kuzey Amerika Bürosu Sorumlusu, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Dışişleri  Bakanlığı
A. PELOUX Güney Avrupa Müdür Yardımcılığı
M. BOCCOZ Mali ve Ekonomik İşler Müdürlüğü Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi
G. ZAOUI Avrupa ve  Kuzey Amerika Bürosu
H. LE ROY Fransa’ nın İstanblu Başkonsolosluğu Ticaret Ateşesi
TEYSSIER D’ ORFEUIL Tarım Dış Politikaları Bürosu
S. LAMBERT Çok Taraflı İlişkiler Sorumlusu Dış Ticaret Politikaları Bürosu
P. CARRERE Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Ticaaret Ateşesi
H. BOZADA Fransa’nın Ankara Büyükelllciliği Tarım Ataşesi Hazine  Müdürlüğü
MOLLARD İkili ilişkilerç Bürosu Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı
RAILLON Enerji ve hammadde Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Servisi
HAYS Uluslararası İkili İlişkiler Müdür Yardımcılığı Ulaştırma,  Techizat, İskan ve Uzay Bakanlığı
LOUISE- ADELE Kara Ulaştırması Müdürlüğü Posta ve Telekomünikasyon Bakanlığı
FARGE  Kamu Hizmetleri Müdürlüğü
ACTIM ROCCA Sınai İşbirligi - Avrupa İşleri Müdür Yardımcısı
COFACE MAILLARD Orta Vade Müdürlüğü
OCIFT Türkiye- Fransa İş Konseyi
COURTAIGNE Genel 1 Sekreter

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE BULGARİSTAN CUMHURİYETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ARASINDA UYUŞTURUCU MADDE KAÇAKÇILIĞI, TERÖRİZM VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI            Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, ki bundan böyle taraflar olarak tanımlanacaklardır.

            İki ülke arasında mevcut dostane ilişkilllemri gözönünde bulundurarak demokratik değerleir ve insan haklarını redden terörizmin devam etmesinden derin rahatsızlık duyarak,

            Terörizm ile silaah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı arasındaki bağdan  endişe duyacak, 

            İki taraf arasındaki işbirliğini daha da geliştirmek arzusuyla ve böyle bir işbirliğinin her iki taraf için karşılıklı yararlarının bilincinde olarak,

            Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

BİRİNCİ BÖLÜM
SUÇLARLA MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ

            MADDE 1 
            06 Mayıs  1992 tarihinde Ankara’da her iki ülkenin Başbakanları tarafından imzalanan dosluk, iyi komşuluk, İşbirliği ve güvenlik andlaşmasında belirtildiği gibi, Taraaflar, kendi  hükümranlık sahaları içinde diğer ülkenin güvenliği ve kamuu düzeni için zararlı tüm faaliyetlerin önlenmesine yönelik tedbirleri alacaklar, bilgi ve belge alışverişinde bulunacaklar ve suçlarla mücadele alanında çıkarlarını doğrudan ilgilendiren konularda her türlü işbirliğini yapacaklardır. 

            MADDE 2 
            Taraflar kendi toprakları içinde veya dışında diğer ülkeyi hedef alan teşebbüs ve faaliyetler hakkında elde ettikleri bilgileri sürütle birbirlerine intikal ettireceklerdir. Bu  amaçla, Tarafların ilgili makamları arasında devamlı temaslar tesis edilecektir.

            MADDE 3
            Tarafların ilgili makamları , ortaya cıkan yeni suçlar,l blu sucçalr işlerken başvurulan yollar ve araçlar ile bunların önlenmesine yönelik tedbirler hakkında bilgi teatisinde bulunacaklardır. 

            MADDE  4 
            Taraflar bu anlaşmanın konusuna giren suçların önlenmesi için faydalı bilgi ve tecrübelerini birbirlerien intika ettireceklerdir.

            MADDE 5 
            Taraflar, bu mübadeleden dolayı elde ettikleri gizli bilgi  ve belgeleri, sağlayan tarafın rızasını almaksızın üçüncü bir tarafa vermeyeceklerdir. 

İKİNCİ BÖLÜM
NARKOTİK VE PSİKOTROP MADDELER KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ

            MADDE 6 
            Taraflar, uyuşturucu ve psikotrop madderin yasadışı üretimi, dağıtımı ve kacakçılığını önleyici  tedbirlerin alınmasında işbirliği yapacaklardır. Bu çeşit yasadışı faaliyette bulunanların kullandıkları yöntemlerin  ortaya çıkartılması ve incelenmesinde  de işbirliğinede bulunacaklardır.

            Uyuşturucu ve psikotrop maddeler, 1961 Narkotik Maddeler Tek Sözleşmesi ile 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesinde tanımlanmışlardır.

            Bu bölümde sözü edilen maddelere bundan böyle “Narkotik Maddeler” denilecektir.

            MADDE 7 
            Taraflar, el koydukları narkotik maddelerin menşei ve tahlil raporları ile operasyonel belge örneklerini teati edecekler ve konuda bilgi alışverişinde bulunacaklardır.

            Yukarıda  sözü edilen bilgi ve belgeler , her ike taraafı da ilgilendirmeis durumunda , karşı tarafa talep beklenmeden gönderilecektir.

            MADDE 8 
            Taraflar narkotik maddelerin kacakçılığını önlemek amacıyla ülke sırırlalrında gerekli tedbirleri  alacaklardır. Bu maddelerin yasadışı nakli, saklanması ve dağıtımında kullanılan yöntemlerle ilgili olark ellerinde mevcut olan bilgiler ile kaçakçılar ve bunların işbirliklikçilerinin kimlikleri hakkında bilgileri de teati edeceklerdir. 

            MADDE 9
            Taraflar, narkotik meddeler kaçakçılığı ile mücadele için almış oldukları  tedbirleri birbirlerine  bildireceklerdir. Bu maddelerin zararına ilişkin olarak hazırladıkları film, broşür, inceleme, yayınlar ile halkı bu konuda daha fazla bilgilendirmeye yönelik çalışma ve araştırmaların da mübadelesini yapacaklardır.

            MADDE 10
            Taraflar, narkotik madde kaçakçılığı ile mücadele alanında uluslararası örgütlerde etkili ve faydalı sonuçlar almak için girişimlerde bulunacak ve birbirlerini destekleyeceklerdir.

            MADDE 11
            Tarafların, narkotik madde kacakcılığı ile mücadele ede üst düzey görevlileri ve uzmanları, işbirliğini geliştirmek amacıyla karşılıkklı ziyaretlerde bulunacaklardır.

            MADDE 12 
            Taraflar, topraklarında narkotik maddeleri yasadışı olarak üretilen imalathanelerin ortaya çıkması halinde, bu nevi imalathanelerle ilgili tüm bilgileri birbirlerine göndereceklerdir.

            MADDE 13 
            Taraflar, narkotik maddelerle mücadele alanındaki faaliyetler hakkında bilgi teati etmek ve işbirliğini geliştirmek amacı ile birbirleren irtibet görevlileri gönderebilir veya tayin edebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TERÖRİM VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ

            MADDE 14
            Taraflar, toprakları içerisinde diğer ülkenin güvenliğine, kamuu düzenine ve vatandaşlarına yönelik terör eylemlerinin hazırlanmasını ve tertip edilmesi önlemek için etkin tedbirler alacakklardır. Bu tür eylemlerin meydana gelmesi halinde de bilgg etatisi, uluslararası anlaşmaların ruhuna uygun olarak  uluslararası terörizme karış da sürdürülecektir. 

            MADDE 15 
            Bilgi teatisi bilhassa şu konuları kapsayacaktır.

            a) Muhtelif terör örgütlerinin, gruplarının, kişilerin eylem metodları ve yolları,

            b) Terörizm ile mücadele konusunda geliştirilen metodlar

            c) Demiryolu, Hava, Kara, Deniz ve iç sular uluşımının emniyeti ve korunması.

            MADDE 16 
            Taraflar koordineli faaliyetler ve ortak tedbirler yoluyla; Silah ve mühimmat ,Kültür ve Tabiat varlıkları Kıymetli taş ve maden  kaçakçılığı; para, değerli kağıt ve maddelerin sahteciliği ve bunların dağıtımı; ve diğer  organize suçlara karşı işbirliği yapacaklardır. 

             MADDE 17 
            Taraflar, Anlaşmanın kapsadıığı konunlarda eğitim alanında işbirliği  yapacaklardır.

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

             MADDE 18 
             Bu Anlaşmanın kapsadığı konularda görüşmeler yapmak ve ortak tedbirler almak amacıyla tarafların temsilcilerinden oluşacak bir Daimi Ortak Komisyon kurulacaktır. Bu Komisyon yılda en az bir defa münavebeli olarak Türkiye ve Bulgaristanl’da veya taraflardan birini istemi üzerine toplanacaktır. 

            MADDE 19 
            Bu Anlaşmanın uygulama yöntemleri tarafların ilgili  makamalarınca düzenlenecektir. Taraflardan biri diğerinin taleplerini bu talepler mili mevzuatına uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklere aykırı olmadığı taktirde yerine getirecektir. 

            MADDE 20 
            Bu Anlaşma, tarafların diplomatik kanallarla anlaşmanın yürürlüğe girmesi  için gereken yasal işlemlerin yapıldığını birbirlerine bildirmelerinden 30 gün sonra yürürlüğe girecektir. 

            MADDE 21
            Bu Anlaşma, bir yıllık bir süre için yürürlükte kalacak ve Taraflardan birinin anlaşmayı sona erdirmek  niyetini, sona  eriş tarihinden 90 gün önce diplomatik kanallarla diğerine  billlldirmemesi durumeuda yenilenmiş olacaktır.

            MADDE 22 
            Bu Anlaşma herbiri aynı derecede geçerli olmak üzere Türkçe, Bulgarca ve İngilizce dillerinde ikişer orijinal nüsha olarak tanzim edilmiştir. Metinmler arasında bir yorum ayrılığı olduğu taktirde ingilizce metiln geçerli sayılacaktır. 

            Bu Anlaşma 03 Şubat 1993 günü  Ankara’da  imzalanmıştır.

BULGARİSTAN CUMHURİYETİ                         TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İÇİŞLERİ BAKANI                                                 İÇİŞLERİ  BAKANI

Viktor MIKKAILOV                                                 İsmet SEZGİN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE POLONYA CUMHURİYETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ARASINDA KAMU GÜVENLİĞİ VE ASAYİŞİN KORUNMASINA DAİR İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI            Bundan böyle Taraflar diye anılacak olan ; Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Polonya Cumhuriyeti İçisleir Bakanı tarafından temsil edilen polonya Cumhuriyeti içişleri Bakanlığı;

            Dosluk ilişkilerini ve karşılıklı işbirliğini geliştirmeyi ve pekiştirmeyi arzulayarak,

            Terörün, organize suçların uyuşturucu ve psikotrop maddelerin kaçakçılığın yayılmasından endişe duyarak,

            Bu zararlı olaylarla mücadelerdeki işbirliğini artırmayı amaçlayarak,

            Kendi ülkelerinde güvenlik ve kamu düzenini sağlamayı hedefleyen çabalarını birleştirmeye karalı olacak, 

            Eşitlik ve karşılıklı menfaat ilkesiyle hareket ederek, 

            Aşağıdaki husularda anlaşmışlardır; 

            MADDE 1
            1) Taraflar,l güvenlik ve asayişin  sağlanmasında ve özellikle aşağıdaki konularla ilgili suçların önlenmesi ve soruşturulmasında işbirligi  yapmayı ve karşılıklı olarak yardımlaşmayı kabul etmişlerdir;

            a) Uluslararası terörle mücadele, 

            b) Organize suçlarla mücdele,

            c) Uyuşturucu ve psikotrop meddelerin imal ve dağıtımı,

            d) Sahtecilikle mücadele ( kağıt paraların ve değerli  evrakların tahrifi ve dağıtımı )

            e) Diğer kriminal faaliyetlerle mücadele,

            f) Aranan ve suç işlediğinden şüphe edilen kişilerin aranması ve bu kişilerni cesetleri, hüviyetini
belirtemeyen kişilerin teşhisi ile ilgili diğer işlemler,

            g) Çalınarak diğer tarafa kaçırılan maddelerin aranması

            h) Kaçak hükümlerin aranması,

            i) Ülke sınırlarının korunması ve sınnırlardan illegal geçişlerin önlenmesi,

            j) Resmi heyetler ile diplamatik imtiyazı olan kişilerin güvenliğinin sağlanması,

            k) Karayolu, traaafik güvenliğinin sağlanması, 

            2) Taraflar aşağıdaki hususlarda da işbirliğinde bulunacaklardır,

            a) Bilimsel, teknik ve bu Anlaşma ile ilgili diğer konularda bilgi değişimi,

            b) Özel teknik teçhizat temini,

            c) Uzman mübadelesi ile uzmanların eğitimi konusunda tecrübe değişimi,

            d) Sosyal konularda işbirligi,

            MADDE 2
             1) Taraflar, bu  Anlaşmanın 1. maddesinde belirtilen konuları yerine getirirken işbirliği yapacak şartalrın geerektirmesi halinde bu konulardaki işbirliğini geliştirici  yeni protokol yapma imkanlarını araştıracaklardır.

            2) Taraflar 1. Madde’ de belirtilen konularda yardımlaşmak için telefon  ve faks numaralarını mümkün olan in kısa süreede birbirlerine ileteceklerdir. 

            MADDE 3
            Bu Anlaşma’da belirtilen işbirliğinin yürütülmesinde, tarafların milli mevzuatlarına uygunluk esas alınacaktır. 

            MADDE 4
            Taraflar bağımsızlık ve ulusal çıkarların tehlikeye atabilecek veya hukuk sistemlerine aykırı gördükleri işbirliği veya yardım talebine reddetme hakkına sahiptir. 

             MADDE 5
             1) Eğer bir bilgi, taraflardan birinin yasal düzenlemelerine  göre  gizlilik taşıyorsa, diğer taraf verilen bilginin gizliliğine saygı gösterecektir.

            2) Bu anlaşma hükümlerine uygun olarak verilen materyal, bilgi ve teknik ekipman, temin eden Tarafın rızası silindikten sonra üçüncü ülkeye verilebilecektir.

            MADDE 6
            1) Bu anlaşmanın uygulanması amacıyla Tarafların temsilcilerin iştiraki ile ortak bir Komisyon kurulacaktır.

            2) Ortak Komisyon yılda en az bir defa, ihtiyaç duyulduğunda her zaman toplanabilecek, toplantılar mütekabiliyet esasına göre Polanya’da ve Türkiye ‘de gerçekleştirilecektir. 

            3) Ortak Komisyon bu Anlaşma  ile düzenlenen işbirliğini değerlendermek ve ilerletmekle görevlidir. 

            MADDE 7
            İşbirliği ve karşılıklı yardımlaşmadan kaynaklanan maliyet, aksine bir karar verilmemişse Tarafların  kendilerince karşılanacaktır. 

            MADDE 8
            Bu  anlaşma hükümlerinin yürürtülmesinde ingilizce lisanı kullanılacaktır. 

            MADDE 9
            Bu Anlaşma, Tarafların Uluslararası Anlaşmalardan kaynaklanan taahhütlerini yerine getirmelerini engellemeyecektir. 

            MADDE 10
            1) Bu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihini Taraflar diplomatik kanalla belirleyeceklerdir.

            2) Bu Anlaşma bir yıllık süre için yürürlükte kalacak ve Taraflardan biri diğerine Anlaşmanın geçerlilik tarihinin  bitiminden 90 gün önce diplomatik kanallarla Anlaşmanın geçerliliğini sona erdirmek istediğini bildirmedikçe, aynı dönemler için tekrar ve otomatiik olarak yenilenmiş olacaktır. 

            Bu Anlaşma herbiri aynı derecede geçerli olmak üzere, Türkçe,  Lehçe ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha halinde 30 Ocak 1993 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır. Yorumlamadan doğan anlaşmazlıklarda ingilizce metin geçerli olacaktır. 

            Andrzej MILCZANOWSKI                                     İsmet SEZGİN
            POLONYA CUMHURİYETİ                        TÜRKİYE CUMHURİYETİ
            İÇİŞLERİ BAKANI                                     İÇİŞLERİ BAKANI

            Not: Moğolca, Fransızca, Bulgarca ve Lehçe metinleri 19 Nisan 1993 gün 21557 sayılı Resmi Gazete’dedir.