Milletlerarası sözleşme  
Resmi Gazete: 15.04.1993 Sayı : 21553 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:574
 

Milletlerarası Anlaşma
Karar Sayısı: 93/4223
Karar Tarihi : 28/03/1993

            İlişik listede konuları yazılı ekli Anlaşmaların onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 25/2/1993 tarihli ve EİGY- II/1185, 1186, 1187,1188 sayılı yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 224 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlık Kurulu’nca 28/3/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                Hüsamettin CİNDORUK
                                                                                                                Cumhurbaşkanı V. 
 
Süleyman DEMİREL 
Başbakan
     
E.İNÖNÜ 
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C. ÇAĞLAR
Devlet Bakanı 
T. ÇİLLER 
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN
Devlet Bakanı 
İ.TEZ 
Devlet Bakanı
A. GÖNEN 
Devlet Bakanı 
T.AKYOL 
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON 
Devlet Bakanı
O. KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı 
M.KAHRAMAN 
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU 
Devlet Bakanı 
M. A. YILMAZ
Devlet Bakanı 
E. ŞAHİN 
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı 
M.BATALLI 
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY 
Adalet Bakanı
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN 
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL 
Maliye ve Gümrük Bakanı
K. TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı 
O. KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA 
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E. FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.
D. F. SAĞLAR
Kültür Bakanı 
A. ATEş
Turizm Bakanı 
V.TANIR 
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK 
Çevre Bakanı 

            28/3/1993 Tarihli ve 93/4223 Sayılı Kararnamenin Eki

            Liste

            - Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Araasında imzalanan Turizm işbirliği Anlaşlası

            - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyet Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması

            - Türkiye Cumhuriyeti Hükümet ile Türkmenistan Devleti Hükümeti Arasında Turizm Alanında işbirliği Hakkında Anlaşma

            - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında işbirliği Hakkında Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Turizm İşbirliği Anlaşması

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti; (Bundan böyle ‘Taraflar’ olarak anılacaklardır)

            - Türkiye ile Kırgızistan arasınnnndaki yakın bağların ve turizm kuruluşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini isteyerek,

            - Her iki ülkenin de karşılıklı çıkarlarının gözetilmesi suretiyle uzun- vadeli ve yakın bağların oluşması yolunda ülkenin iyi niteliklerini gözönünde bulundurarak,

            - Ülkelerin birbirlerini tanımlarında turizmin önemin bilinci ile bu tanışıklığın daha da artırma olanaklarını arayarak,

            - 1 Ağustos 1975 de imzalanan Avrupa İşbirliği  Konferansı (AĞIK) Helsinki Nihai Senedi’ne uygun olarak bu alanda işbirliği yapılması içingayret sarfetmenin girekliliğine dikkati çekerek,

            10-14 Nisan 1989 da yapılan Parlementolararası Turizm Konferansı LaHey Bildirisini gözönünde bulundurarak,

            aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır;

            MADDE I
            Taraflar her iki üllke halklarını birbirleriinnn tarihi, kültürel ve turistik değerleri konusunda aydınlatmak öe yabancı turistlerin itibar, şeref, yaşam, sağlık ve mallarını koruma mekanizmasını işletmek amacıyla turizm hakkındaki bilgi ,doküman, yaşa ve düzenlemerin değişimi konularında hertürlü  çabayı göstereceklerdir.

            MADDE II
            Taraflar her iki ülke vatandaşları için turlar düzenleme konusunda birbirlerine yardımcı olanaklardır.Taraflar ,her iki ülkenin turizm olanaklarının daha iyi tanıtılması amacıyla turizm alanında uzmanlaşmış personel, gazateci, radyo ve televizyon çalışanların karşılıklı olarak ziyaretleriin teşvik edeceklerdir.

            MADDE III
            Taraflar, her iki ülke turistlerinin vize, sınır ve gümrük formaliltelerinin karşılıklı olarak kolaylaştırılması için çaba sarfedeceklerdir.

            MADDE IV
            Taraflar, turizmin gelişmesi için karşılıklı yarar esasına göre reklam faaliyetlerini teşvik edecekler ve birbirlerinin ülkelerinde turizm danışma bürolarının açılması olanaklarını araştıracaklardır.

            MADDE V
            Taraflar, vize almaksızın turist mübadelesi yoluyla turistlik ziyaretleri artırmak için her iki ülkenin turizm teşkilatları arasında dinamik bir işbirliği geliştireceklerdir.

            MADDE VI
            Taraflar, turizm, planlama, sermaye yatırımı, turistik tesislerin yapımı yeniden yapımı ve restorasyonları konuları bilgi değişimi, ortak girişimlerin ve ortak projelerin yürürlüğe konulması ve gerçekleştirilmesi ve turizm, otelcilik ve diğer kolarda işbirliğinde bulunulması için çaba gösterecekler ve ayrıca diğer ciddi projeleri değerlendirecekler ve ortaklıklar önereceklerdir.

            MADDE VII
            Taraflar,turizm ve turizm  eğitimi alanlarında bilgi alışverişinde bulunabilme, eğitim programlarının finansmanı ve uzmanların ödemeleri konularında tahsisat bulma yollarını araştıracaklardır.

            MADDE VIII
            Taraflar, iki ülke arasındaki turist trafiğini kapsayan ödemelerin , her iki ülkedeki ilgili kuruluşların prensipleri  doğrultusunda sonuca bağlamaya karar vermişlerdir.

            MADDE IX
            Taraflar turizm alanında uluslararası konferanslar, değişimler, fuarlar ve festivaller konularınd abirbirlerine yardımcı olacaklardır.

            MADDE X
            Bu anlaşma yürürlüğe girdiginde tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olup. Taraflardan  herhangi birinin Anlaşma’nın bitimineden  3 ay öncesine kadar yazılı olarak karşı Tarafa duyurmadıkları sürece kendiliğinden 5’er yıllık dönemler halinde uzayacaktır.

            MADDE XI
            İşbu Anlaşma karşılıkl onay ve yazılı bildirim halinde değiştirilebilir.

            MADDE XII
            İşbu Anlaşma her iki  ülkeinn de yasaları uyarınca gerekli forlalitelerin tamamlandığını birbirlerine bildirmelerinden itibaren yürürlüğe girecektir.

            İşbu Anlaşma 7 Eekim  1992 tarihinde Bişkek’te hep/side eşit dereceede geçcerli olmak üzere Türkçe, Kırgızca, Rusca ve ingilizce dillerinde imzalanmıştır.

            Türkiye Cummhuriyeti Adına                         Kırgızistan Cumhuriyeti Adına
            Abdülkadir ATEŞ                                                 Salavat ISKAKOV
            Turizm Bakanı                                                 Turizm Bakanı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TURİZM ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI            Türkiye Cumhuriyeti Hükümet ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti  ( bundan sonra taraflar olarak anılacaktır.)

            Türkiye ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki turistik ilişkilerin ve iki devletin resmi turizm kuruluşları arasıda bu alalında işbirliğinin geliştirilmesi katkıda bulunmayı isteyerek,

            İki Devletin bu alanda uzun vadeli ve sıkı  işbirliğinin karşılıklı fayda temellerine dayanarak kurulmasına gösterdikleri ilgiyi göz önünde tutarak,

            1963 yılında Roma’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın Uluslararası Turizm ve Seyahatler Konferansına gösterdikleri ilgiyi göz önünde tutarak,

            İki ülke arasında karışklıklı tanıtma ve anlayısın sağlanması bakımından turizmin önemini anlayarak,

            1 AĞUSTOS 1972  tarihinde Helsinki’de imzalanan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Nihai Belgesi hükümlerine uygun olarak bu alandaki işbrliğinin geliştirilmesi için çabaların bir araya getirilmesi gerektiğini kaydederek aşağıda ki konularda anlaşmaya varmışlardır:

            MADDE I
            Taraaflar, her iki ülke vatandaşlarının birbirlerinin tarihi kültürel ve turistik değerleriin daha iyi şekilde tanımaları amacıyla aralarındaki enfırmasyon , dokümüntasyon ve tanıtma materyelleri değişiminin daha da artırılması yönünde çaba sarfedeceklerdir.

            MADDE II
            Taraflar, her iki ülke vatandaşlarının karşılıklı turistik gezileriin teşvik için, kendi mevzuatlarını uygun olarak, gereken kolaylıkları sağlayacaklardır. Taraflar, karşılıklı fayda temellerine dayanayarak her iki ülkenin turistik olanaklarını daha iyi bir şekilde tanıtmak amacıyla turizmle uğraşan uzmanların, gazetecilerin ve TV ekiplerinin ziyaretlerini teşvik edeceklerdir.

            MADDE III
            Taraflar, birbirlerinin turisleri için vize hudut ve gümrük formalitelerini karşılıklı olarak kolaylaştırmaya çalışacaklardır.

            MADDE IV
            Taraflar, kendi ülkelerinde turizmin geliştirilmesi için turistik reklam faaliyetlerini karşılılık esasına göre teşvik edecekler ve bu amaçla karışlıklı olarak turistik enformasyon büroları  açma imkanlarını araştıracaklardır.

            MADDE V
            Taraflar turist trafiginin iki yönlü olarak artırlması amacıyla kendi seyahat kuruluşları arasında dinamik bir işbirliği kurulması teşvik edeceklerdir.

            MADDE VI
            Taraflar, turizm planlaması, yatırımları, turistik tesis  restorasyonu, işletmesi ve ortak şirketler kurulması konularında, edindikleri deneyimlerden birbirleirni yararlandırmaya ve bu konular etrafında ortak projeler düzenlemeye çaba sarfedeceklerdir.

            MADDE VII
            İşbu  Anlaşmanın uygulanmasına katkı sağlayacak işbirliği sorunları ve önlemleri incelemek üzere her iki ülkenin resmi turistik kuruluş temsilcileri aşamalı olarak sıra ile her iki ülkede toplantılar düzenleyeceklerdir. Toplantı tarihi ve günedmi her iki ülkenin  resmi turistik kuruluşlarının yetkili yöneticileri tarafından ortaklaşa belirlenecektir.

            MADDE VIII
            Taraflar, turizm eğitimi alanındaki deneyimlerinden birbirlerini yararlandırma ve bu amaçla ortak projeler geliştirme ve karşılıklı olarak burs ve uzman temin etme  imkanlarını araştıracaklardır.

            MADDE IV
            Taraflar iki ülke arasında turizme ilişkin ödemelerin taraflar arasında kararlaştırılacak esaslara göre düzenlenmesini kabul etmişlerdir. Özbekistan  tarafı banka işlemlerinin  Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik ilişkiler Milli Bankası kanalıyla yürütülmesi tercihini belirtmiştir.

            MADDE X
            Taraflar, ulusalararası nitelikteki turistik toplantı ve gösterilerde işbirliği ve dayanışma içinde olmaya özen göstereceklerdir.

            MADDE XI
            İşbu Anlaşma yürürlüge girmesini müteakip 5 yıllık bir süre için geçerlidir.İşbu Anlaşma Akit Taraflardan biri tarafından 3 ay önceden bildirilmek süretiyle feshedilmediği takdirde her defasında 5 yıllık bir süre için kendiliğinden yenilenmiş olacaktır.

            MADDE XII
            İşbu Anlaşma her iki tarafın  yasalarına uygun olarak gerekli formalitelerin  yerine  getirildiğini teyit eden onay belgelerinin teati edilmesini müteakip yürürlüğe girecektir.

            İşbu Anlaşma 5 Ekim 1992 tarihinde TAŞKENT de Türkçe ve Özbekçe  dillerinde ikişer nüsha olarak yazılmış olup, her iki metin aynı derecede geçerlidir.

            İşbu Anlaşmanın yürütülmesi için, Türkiye Cumhuriyeti  Turizm Bakanlığı ile Özbekistan  Cumhuriyeti Özbek Turizm Milli Kumpayası yetkilidir.

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ                         ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ
            HÜKÜMETİ ADINA                                          HÜKÜMET ADINA
            Abdülkadir ATEŞ                                              Alican İSMALOV

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TURİZM ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Devleti Hükümeti ( Bundan sonra akit taraflar olarak anılacaktır.)

            Türkiye ile Türkmenistan arasındaki turistik ilişkilerin ve iki Devletin resmi turizm kuruluşları arasında bu alanda işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı isteverek.

            İki Devletin bu alanda uzun vadeli ve sıkı işbirliğinin karşılıklı fayda temellerine dayanarak kurulmasına gösterdikleri ilgiyi göz önünde tutarak,

            1963 yılında Roma’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın Uluslararası Turizm ve Seyahatler Konferansı önerilerini dikkate alarak.

            İki ülke arasında karışlıklı tanıtma ve anlayışın sağlanması bakımından turizimn önemini anlayarak,

            1 Ağustos 1975 tarihinde Helsinki’de imzalanan Avrupa  Güvenlik ve işbirliği Konferansı Nihai Belgesi  hükümlerine uygun olarak bu alandaki işbirliğinin geliştirilmesi için çabaaların bir araya getirilmesi gerektiğini kaydederek aşağıdaki konularda anlaşmaya varmışlardır:

            MADDE I
            Akit Taraflar, her iki  ülke vatandaşlarının birbirlerinin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini daha iyi bir şekilde tanımaları amacıyla aralarındaki enformasyon, dokümantasyon ve tanıtma materyelleri değişiminin daha da arttırılması yönünde çaba sarfedeceklerdir.

            MADDE II
            Akit Taraflar, her iki ülke vatandaşlarının karşılıklı turistik gezilerinni teşvik için, kendi mevzuatlarına uygun olarak, gereken kolaylıkları  sağlayacaklardır. Taraflar, karşılıklı fada temellerine dayanarak her iki ülkenin turistik olanaklarını daa iyi bir şekilde tanıtmak amacıyla turizmle uğraşan uzmanların gazetecilerin ve TV  ekiplerinin ziyaretlerini teşvik edeceklerdir.

            MADDE III
            Akit Taraflar birbirilerinin turistleri için vize, hudut ve gümrük formalitelerini karşılıklı olarak kolaylaştırmaya  çalışacaklardır.

            MADDE IV
            Akit taraflar, kendi ülkelerinde turizminl geliştirilmesi için turistik reklam faaliyetleirin karşılıklılık esasına göre teşvik edecekler ve bu amaçla karşılılıklı olaraak turistik enformasyon büroları açma imkanlarını araştıracaklardır.

            MADDE V
            Akit Taraflar, turist trafiğinin iki yönlü olarak artırılması amacıyla kendi seyahat kuruluşları arasında dinamik .bir işbirliği kurulması teşvik edeceklerdir.

            MADDE VI
            Taraflar, turizm planlaması, yatırımları, turistik tesis restorasyonu, işletmesi ve ortak şirketler kurulması konularında, edindikleri deneyimlerden birbirlerini yararlandırmaya ve bu konular etrafinda ortak projeler düzenlemeye çaba sarfedeceklerdir.

            MADDE VII
            İşbu Anlaşmanın uygulanmasına katkı sağlayacak işbirliği sorunları ve önlemleri incelemek üzere  her iki ülkenin resmi turistik kuruluş temsilcileri aşamalı olarak sıra ile her iki ülkede toplantılar düzenleyeceklerdir. Toplantı tarihi ve gündemi her iki ülkenin resmi turistik kuruluşlarının yetkili yöneticileri tarafından ortaklaşa belirlenecektir.

            MADDE VIII
            Taraflar, turizm eğitimi alanındaki deneyimlerinden birbirlerini yararlandırma ve bu amaçla ortak projeler gelişitirme ve karşılıklı olarak burs ve uzman temin etme imkanlarını araştıracaklardır.

            MADDE IX
            Akit Taraflar, iki ülke arasınada turizme ilişkin ödemeleirn taraflar arasında kararlaştırılacak esaslara göre düzenlenmesini kabul etmişledir.

            MADDE X
            Akit Taraflar, ulusalararası nitelikteki turistik toplantı ve gösterilerde işbirliği ve dayanışma içinde olmaya özen gösterecekleredir.

            MADDE XI
            İşbu Anlaşma yürürlüğe girmesini müteakip 5 yıllık bir süre için geçerlidir. İşbu Anlaşma Akit Taraflardan biri tarafından 3 ay önceden bildirilmek suretiyle feshedilmediği takdirde her defasında 5 yıllık bir süre için kendiliğinden yenilmiş olacaktır.

            MADDE XII
            İşbu Anlaşma her iki tarafın yasalarına uygun olarak gerekli formalitelerin yerine getirildiğini teyit eden onay belgelerin teati edilmesini  müteakip yürürlüğe girecektir.

            İşbu anlaşma 19 Ağustos 1972 tarihinde Ankara’da Türkçe ve Türkmence dillerinde ikişer nüsha olarak yazılmış olup, her iki metin aynı derecede geçerlidir.

            İşbu Anlaşmanın yürütülmesi için Türkiye Cumhuriyeti Turizm Baknlığı ile Türkmenistan Devleti Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir.

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ                         TÜRKMENİSTAN DEVLETİ
            HÜKÜMET ADINA                                     HÜKÜMET ADINA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TURİZM İŞBİRLİĞİ HAKKINDA ANLAŞMA            Aşağıda “ Taraflar” olarak adıgeçen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve kasakistan Cumhuriyeti Hükümeti,

            Türkiye ile Kazakistan arasında turistik ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı  isteyerek,

            İki ülke halkları arasında kültür ve manevi alanda değişim  ve istirahatin düzenlenmeisnde turizmin önemini anlayacak,

            İki devletin bu alanda sıkı ve uzun vadeli  işbirliğinin karşılıklı fayda temellerine daayanarak kurulmasına gösterdikleri ilgiyi göz önünde tutarak,

            Turistik ilişkileri hükümetler arasınada ve  turistik teşkilatlar arasında geliştirmeyi düşünerek,

            Birleşmiş Milletler Teşkilatının 1963 yılında Roma’da düzenlenen Milletler Arası Turizm Seyahatlar Konferansı önerilerini ve Helsinki’de 1 Ağustos 1975 tarihleri imzalanan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Nikai  Belgesi hükümlerini dikkate alarak aşağıdaki konularda anlaşmaya varmışlardır:

            MADDE 1
            Taraflar her iki ülke vatandaşlarının birbirlerinin doğal ve kültürel değerlerini daha iyi değerlerini daha iyi şekilde tanımaları amacıyla turistik bağlantıları geliştirmeye çalışacaklardır.

            MADDE 2
            Taraflar, turizm alanında gerek hükümetler arasında gerekse turistik teşkilatlar arasında işbirliği ve temasları geliştirmek niyetindedirler.

            MADDE 3
            Taraflar, turistik otel, motel, ve kampinglerin projelendirilmesi, inşaatı, restore edilmesi, teçhiz edilmesi ve işletilmesi, turizm ve spor malzemeleri  ile giyimlerin imalatı ve reklam malzemelerinin üretimi konusunda temasları teşvik hususunda alnlaşmışlardır. Bu amaçla ortak şirketler kurabilecekler ve yatırım işbirliğinde bulunabileceklerdir.

            MADDE 4
            Taraflar, karşılıklı olarak turistik gezilerin  arttırıllması amacıyla turizm alanında işbirliğinin geliştirilmesi için kendi devletlerinin mevzuatlarına göre gerekli kolaylıkları sağlayacaklardır.

            MADDE 5
            Taraflar, Kazakistan ve Türkiye’de turizm temsilcilikleri açmak için imkanlar yaratmaya çalışacaklardır.

            MADDE 6
            Taraflar, kendi devletlerinin turistik imkanlarını daha iyi tanıtmak amacıyla karşlılıklı olarak turistik gezilerin geliştirilmesi için karşılıklı  fayda esasında reklam faaliyetlerini teşvik edecekler ve fuarlar, sergiler, topantılar düzenleyecekleridr. Turizm temsilcilikleri bünyesinde enformasyon büroları açmak için imkanlar yaratmaya çalışacaklardır.

            MADDE 7
            Taraflar, turizm alanında uzmanlar yetiştirilmesi için imkanlar bulmaya çalışacaklardır. Bu amaçla turizm dalındaki  okullara karşlıklı olarak öğrenci göndermek ve onlara burs vermek hususunda anlaşmışlardır.

            MADDE 8
            Taraflar, turizmz alanında reklam, servis, planlama ve düzenleme işlerinde edindikleri  deneyimlerden yararlanmak ve bu amaçla uzmanların karşılıklı olarak gönderilmesini teşvik etmek ve karşılıklı yardım hususlarında anlaşmışlarıdır.

            MADDE 9
            Taraflar, vize ve gümrük formalitelerini karşılıklı olarak kolaylaştırmaya çalışacaklardır.

            MADDE 10
            Tarflar, turizm alanınıda  karşılıklı yarara dayalı işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler Teşkilatının, Parlemenltolar arası ve Hükümetlerz arası düzeydeki Dünya Turizm ve Seyahat Konferanslarının tavsiyerine uyacaklardır.

            MADDE 11
            Taraflar, Dünya Turizm teşkilatına üye olarak katılırken milletlerarası  fuarlar, sergiler, konferanslarda iki devletk arasında işbirliği ve dayanışmamda bulunmayı tercih edeceklerdir.

            MADDE 12
            Taraflar, işbu anlaşmayı gerçekleştirmek üzere somut plan ve proje yapma ve finansman meselelerini her iki tarafın yararı esasında dayalı olalraak çözme niyetindedirler.

            MADDE 13
            Taraflar, işbu anlaşmayı daha ayrıntılıl hale getirmek için gerekirse ek protokoller imzalayacaklardır. Bu ayrıntıların tesbitine dair sorunlar görüşme  yoluyla çözülecektir.

            MADDE 14
            İşbu anlaşma beş yılılk bir süre için aktedilmişitr. Yasal işmlelmlerin tamamlanmasını tüteakıp birbirlerine bildirmelerinden itibaren yürürlüğe girecektir. Taraflardan biri Anlaşmanın süresinin bitiminden 6 ay önce  Anlaşmanın sona erdirilmesi hakkında yazıllı bildirimde bulunmadığı taktirde, Anlaşmma süresi 5 yıl dan kendiliğinden uzayacaktır.

            İşbu Anlaşma Alma Ata Şehrinde 8 Ekim 1992 yılında Türkçe ve kazakçca dilerinde iki hüsha olarak imzalanmıştır ve her iki metin aynı deercede geçerlidir. Taraaflara işbi Anlaşmanını asıl nüshasıyla birlikte, resmi rusça çeviri metni de verilecektir.

            Kazakistan Cumhuriyeti                                     Türkiye Cumhuriyeti
            Hükümeti Adina                                                  Hükümet Adına
            Turizm, BeednTerbiyesi ve Spor                      Turizm Bakanı
            Bakanı                                                                  Karatay TURISOV

            Not: Orjinal dilleri ve İngilizce metinleri 15 Nisan 1993 gün  ve 21553 saylılı Resmi Gazete’dedir.