Milletlerarası sözleşme  
Resmi Gazete: 14.04.1993 Sayı : 21552 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:574
 

Milletlerarası Anlaşma
Karar Sayısı: 93/4225
Karar Tarihi : 09/03/1993

            30 Temmuz 1992  tarihinde Tiflis’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması” Dışişleri Bakanlığı’nın 1.3.1993 tarihli ve EİGY -II- 1260 sayılı yazılı üzerine 31.5.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 9.3.1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                Hüsamettin CİNDORUK
                                                                                                                Cumhurbaşkanı V. 
 
Süleyman DEMİREL 
Başbakan
     
E.İNÖNÜ 
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C. ÇAĞLAR
Devlet Bakanı 
T. ÇİLLER 
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN
Devlet Bakanı 
İ.TEZ 
Devlet Bakanı
A. GÖNEN 
Devlet Bakanı 
T.AKYOL 
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON 
Devlet Bakanı
O. KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı 
İ. TEZ 
Devlet Bakanı V.
Ö. BARUTÇU 
Devlet Bakanı 
M. A. YILMAZ
Devlet Bakanı 
E. ŞAHİN 
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı 
M.BATALLI 
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY 
Adalet Bakanı
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN 
İçişleri Bakanı
O. KUMBARACIBAŞI
Dışişleri Bakanı V.
S.ORAL 
Maliye ve Gümrük Bakanı
K. TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı 
O. KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA 
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E. FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.
D. F. SAĞLAR
Kültür Bakanı 
A. ATEş
Turizm Bakanı 
V.TANIR 
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK 
Çevre Bakanı 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle Akit Taraflar olarak anılacaktır)

            - Ülkeleri arasındaki karşılıklı yarar esasına dayalı ticareri ve ekonomek ilişkileri istikrarlı ve dengleli bir şekilde geliştirmeyi ve  çeşitlendirmeyi arzulayarak,

            - hak eşitliği, karşılıklı sağyı ve ortak çıkar ilkelerine dayanan tarihi iyi komşuluk ve dostane ilişkilerini daha da güçlendirme isteklerini teyid ederek,
Ülkeleri arasında bir ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşması akdetmeyi kararlaştırmışlardır.

            MADDE I
            Akit taraflar,yürürlükteki milli mevzuatlarına uygun olarak mevcut imkanlar çerçevesinde ticari ilişkilerini  uzun vadeli, istikrarlı ve dengeli bir şekilde geliştirmek çeşitlendirmek ve ekonomik işbirliğini yaygınlaştırmak için gerekli önlemleri alacaklardır.

            MADDE II
            Akit Taraflar, ülkelerinde ithalat ve ihracata uygulananan gümrük vergi, resim ,harçlar ve diğer işlemerle iliğili olarak birbirlerine en çok kayırılan ülke prensibini uygulayacalardır.

            Bu paragraf hükümleri:

            - sınır ve kıyı ticaretini kolaylamştırmak için komşu ülkelere tanınan imtiyazlara,

            - gümrük birliği veya serbest ticari bölgesi gibi taraf oldukları veya olabilecekleri anlaşmalardan kaynaklanan imtiyazlar,

            - gelişme yolundaki ülkeler ile ticari ve ekonomik ilişkiler alanında akdedilen özel düzenlemelerle sağlanan imtiyazlara tatbik edilmeyecektir.

            MADDE III
            Akit Taraflar, ülkeleri arasında ikili ticareti geliştirmek, çeşitlendirmek ve birbirlerinin pazarına girmeyi rahatlatmak amacıyla, bilgi alış verişini kolaylaştırmak ve hızlandırmak, işadamlarının temaslarını ve iş hayetlerinin karşılıklı ziyaretlerini teyöiketmek ve ülkelerinde düzenlenen ulusalararası sergi ve fuarlara katılımı desteklemek hususlarında anlaşmışlardır.

            MADDE IV
            Akit Taraflar, bu anlaşma hükümlerine göre imzalanan sözleşmelerin uygulanabilmesi için gerekli olan ithal ve ihraç lisanslarının verilmesini, ülkelerinde kanun, karar ve yönetmelikler çerçevesinde kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak hususunda yetkili mercilerini teşvik edeceklerdir.

            MADDE V
            Akit Taraflar karşılılklı ekonamik ve ticari faaliyetlerin gelişmesinde bankacılığın önemini gözönünde bulundurarak bankaları arasındaki işbirliğinli desteklemk hususunda anlaşmışlardır.

            MADDE VI
            Akit Taraflar, ülkelerine ithal edilen ticari numuneler ile fuar ve sergilerde teşhir amacıyla ithal edilen malların gümrük vergi, resim ve harçlardan muaf tutulması yönünde gerekli önlemleri alacaklardır.

            MADDE VII
            Akit Taraflar, ülkeleri arasındaki yatırımları ve teknolojik işbirliğini, kendi piyasaları ve üçüncü ülkelere yönelik faaliyette bulunacak ortak girişimlerin tesisi yoluyla teşvik edeceklerdir.

            Akit Taraflar, diğerlerinin yanısıra, aşağıdaki alanları muhtemel işbirliği konuları olaraak belirlemişlerdir.

            - enerji

            - makine imalatı

            - gemi inşa sanayi

            - tekstil sanayi

            - tüketim malları üretimi

            - gıda sanayi

            - tarım

            - ulaştırma ve telekomunikasyon

            - inşaat sektörü

            - petrol ve maden aramaları

            MADDE VIII
            İki ülke arasındaki mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatı ile ilgili tüm ödemeler, her iki ülkede yürürlükte bulunan kambiyo ve dış ticaret mevzuatına uygun olarak yapılacaktır.

            MADDE IX
            Akit Taraflar, işbu Anlaşma’nın uygulanışını gözden geçirmek uygulamadan doğabilecek sorunları incelemek ve ikili ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla Hükümetlerine tavsiyelerde bulunmak üzere, Hükümetlerarası Türk - Gürcü Karma Ekonomik Komisyonu kurulmasını kararlaştırmışlardır.

            Komisyon her iki Hükümetin temsilcilerinden oluşacak ve karşılıklı olarak muutabık kalınacak tarihlerde, sırayla Türkiye ve Gürcistan’da toplantılarına katılmaya çağırabilirler.

            MADDE X
            İşbu Anlaşma Akit Tarafların ikili ve çok taraflı Anlaşmalarından doğan hak ve yükümlülüklerini etkilemez.

            MADDE XI
            İşbu  Anlaşma’nın sona ermesi halinde geçerlik süresi içinde yapılmış, ancak vecibeleri yerine getirilememiş sözleşmeleree bu Anlaşma hükümleri uygulanmaya devam edecektir.

            MADDE XII
            İşbu Anlaşma, her iki ülkede yürürlükte olan usullere göre onaylalndığının diplomatik kanallardan bildirildiği tarihte yürürlüğe girecektir.

            İşbu Anlaşma beş  yıl süreyle yürürlükte kalacak ve bu sürenin bitiminden altı ay önce Akit Taraflar’dan biri Anlaşmayı sona erdirmek  istediğini yazılı olarak bildirmedikçe birer yıllık süreler için yenilenmiş olacaktır.

            Tiflis’de 30 Temmuz  1992 tarihinde aynı deercede geçerli Türkçe ve Gürcüde ikişer nüsha olarak düzenlenmiştir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ             GÜRCİSTACUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
                        ADINA                                                             ADINA

            Not: Gürcüce metni 14 Nisan 1993 gün ve 21552 sayılı Resmi Gazete’dedir.