Milletlerarası sözleşme  
Resmi Gazete: 04.05.1993 Sayı : 21571 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:574
 

Milletlerarası Sözleşme
Karar Sayısı: 93/4252
Karar Tarihi : 28/03/1993

            Yürürlük süresi 31 Aralık 1992 tarihinde sona eren Uluslararası Tekstil Ticaretine İlişkin Anlaşma’nın bir yıl uzatılmasını öngören ekli Protokol’e katılmamız; Dışişleri Bakanlığı’nın 2.3.1993 tarihli ve EİUE- 1/519-1305 sayılı yazısı üzerine,31.5.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 283.1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                Hüsamettin CİNDORUK
                                                                                                                Cumhurbaşkanı V. 
 
Süleyman DEMİREL 
Başbakan
     
E.İNÖNÜ 
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C. ÇAĞLAR
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN 
Devlet Bakanı V.
E. CEYHUN
Devlet Bakanı 
İ.TEZ 
Devlet Bakanı
A. GÖNEN 
Devlet Bakanı 
T.AKYOL 
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON 
Devlet Bakanı
O. KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı 
M. KAHRAMAN 
Devlet Bakanı 
Ö. BARUTÇU 
Devlet Bakanı 
M. A. YILMAZ
Devlet Bakanı 
E. ŞAHİN 
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı 
M.BATALLI 
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY 
Adalet Bakanı
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN 
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL 
Maliye ve Gümrük Bakanı
K. TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı 
O. KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA 
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E. FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.
D. F. SAĞLAR
Kültür Bakanı 
A. ATEŞ
Turizm Bakanı 
V.TANIR 
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK 
Çevre Bakanı 

ULUSLARARASI TEKSTİL TİCARETİNE İLİŞKİN ANLAŞMA'NIN YÜRÜRLÜKTE KALMASI HAKKINDA PROTOKOL            Uluslararası Tekstil Ticaretine İlişkin Anlaşma’nın (bundan böyle “Anlaşma” veya “MFA” olarak anılacaktır) TARAFLARI,

            Anlaşma’nın 10. maddesinin 5. paragrafı mucibince HARAKET EDEREK,

            Tekstil Komitesi’nin ve Tekstil Gözleme Organı’nın yetkilerine ilişkin anlaşma hükümlerinin devam ettiğini TEYİD EDEREK,ve

            Tekstil Komitesi’nin  9 Aralık 1992 tarihinde aldığı karar DOĞRULTUSUNDA 

            Aşağıdaki MUTABAKATA VARMIŞLARDIR:

            1- Anlaşma, Uluslararası Testil Ticaretine İlişkin Anlaşmayı’yı uzatan 1986 Protokolünü değiştiren 1989 Protokolü,  ile tadil edilmiş  haliyle Tekstil komitesi’nin 31 Temmuz  1986 tarihli kararı dahil 31 Aralık 1993 tarihine kadar oniki aylık birsüre daha yürürlükte kalacaktır.

            2- Bu Protokol, Tarifeleri ve ticaret Genel Anlaşması AKİT TARAFLARI Genel Müdürüne tevdi edilecektir. Protokol, taraf ülkelerin 13. madde uyarınca ,Anlaşmayı kabul eden veya dahil olan diğer Hükümetlerin ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun imza veya diğer yöntemlerler kabulüne açık olacaktır. 

            3. Protokol, 1 Ocak 1993 tarihine kada kabul eden tarafalar için o tarihten itibaren daha sonraki bir tarihte kabul eden taraflar için ise kabul tarinden itibaren yürürlüğe girecekti. Protokol anayasal ve/ veya yasamaya yönelik onay işlemlerinin tamamlanabilmesini teminen 1 Ocak 1993’den itibaren imzalayan veya Protokolü geçici olarak uygulama niyetlerini  depoziter makama bayan eden taraflar için geçici olarak uygulanacak, diğer taraflar için ise imza veya geçici uygulama beyanınıda bulunma tarihinden itibaren uygulamaya girecektir. 

            Cenevre’de Dokuz Aralık Bindokuzyüzdoksaniki  günü İngililzce, Fransazca ve ispanyolca dillerinde herbir metin geçerli olmak üzere, birer resmi nüsha hazırlanmıştır.

            Protocol Maintaining In Force The Arrangement Regarding International Trade In Textiles

            The PARTIES to the Arrangement Regaardınğ International Trade in Texiles (hereinaafter referred to “the Arrangement “or “MFA”),

            ACTING pursuant to paragraph 5 of Article 10 of the Arrangement.

            REAFFIRMING that the terms of the Arrangement regerding the  competence of the Textiles Committee and the Texiles Surveilence Body are maintained,and

            FOLLOWING the Decision of the Textiles Committeee adopted on 9 December 1992;

            HEREBY AGREE as follows:

            1. The Arrangement, including the Comclusions of the Textiles Committee, adopted on 31 july 1986, as amended by the 1989 Protocol Amending the 1986 Protocol Extending
the Arrangement Regarding International Trade in Trade in Textiles, shall be maintained in force for a further perior of twelve months until 31 Desember 1993.

            2. This Protocol shall be deposited  with the Director- General to the CONTRACTIG PARTIES to the General Agreement on Tariffs and Trade. It shall be open for acceptence, by signature or otherwise by the Parties to the Arrangement, by othar governments accepting or acceding to the Arragement pursuant tto the provisions of Article 13 thereof and by the European Economic Community.

            3. This Protocol shall enter into force with eeeeffect from 1 january 1993 for the parties which have accepted it by thet date and it shall enter into force for a paty with accepts tt on a later date  as  of the date of such acceptence. It shall be applied proöisionally,taking into account their consitutional and/or legizmaüive procedures forraatification, as from ıjanuary 1993, by parties which have signed it subject to completion of constitutional procedures, or notified the depositary of their intention to apply it provisionally, by that date, and by other parties from the date of their signature of notification of provisional application.

            DONE at Geneva thi ninth day of December one thousand nine hundred and ninetytwo, in a single copy in the English, French and Spanish languages, each text being authentic. 

            Not:İngilizce metni 4 Mayıs 1993 gün ve 21571 sayılı Resmi Gazete’dedir.