Milletlerarası sözleşme  
Resmi Gazete: 17.04.1993 Sayı : 21555 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:574
 

Milletlerarası Sözleşme
Karar Sayısı: 93/4266
Karar Tarihi : 28/03/1993

           Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu (Avrupa konseyi İskan Fonu)’ndan Erzincan Projesinin finasmanı için sağlanan 65.000.000.İsviçre Frangı tutarındaki krediyel ilişkin 23 Kasım 1992 tarihinde Paris’te imzalanan ekli Anlaşma’nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 18.3.1993 tarihli ve EIUT- 1334-1747 sayılı yazısı üzerine,31.5.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1.4.1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Hüsamettin CİNDORUK
Cumhurbaşkanı V.
Süleyman DEMİREL
Başbakan
     
E.İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C. ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı 
T.ÇİLLER
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN 
Devlet Bakanı 
İ.TEZ
Devlet Bakanı
A.GÖNEN
Devlet Bakanı
T. AKYOL
Devlet Bakanı 
G.ERGENEKON
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU 
Devlet Bakanı 
M.KAHRAMAN
Devlet Bakanı 
Ö. BARUTÇU 
Devlet Bakanı 
M. A. YILMAZ
Devlet Bakanı 
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı 
M.BATALLI
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
N.AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN
İçişleri Bakanı
O.KUMBARACIBAŞI
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
K. TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı 
O. KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA 
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
E. FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
D.F. SAĞLAR
Kültür Bakanı 
A. ATEŞ 
Turizm Bakanı 
V.TANIR
Orman Bakanı
V.TANIR
Çevre Bakanı V.

Fon Projesi 1078 (1992)
-İkinci tranş
AVRUPA KONSEYİ İSKAN FONU İLE  TÜRKİYE CUMHİREYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KREDİ ANLAŞMASI            Avrupadaki Milli mülteciler ve Nüfus fazlalıkları için Avrupa Konseyi İskan Fonu (bundan sonra “FON “denilecektir) bir yanda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra “BORÇLU” denilecektir) diğer yanda, 

            - Türk Hükümetinin 26 Mart 1992 tarihli taleplerini,

            - 27 Mart 1992 tarihli Avrupa Konseyinin Mesleki Eğitim ve Nüfus Bölümünün görüşlerini,

            - 25 Mart 1992 tarihli Guvernor Raporunu,

            - Fon Yönetim Kurulu’nun:

            1194 (1992) ve 1248 (1992) sayılı kararlarını,

            - Avrupa Konseyi Ayrıcalıklar ve Muaafiyetler Genel Sözleşmesi’ne ek Üçüncü Protokol’ü

            -6 Ekim 1970 tarihli Fon Ödünç Yönetmenliği’ni gözönünde bulunduraark aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

            MADDE 1
            Bu Ödünç, bu Anlaşma’nın imza tarihinde yürürlükte bulunan ödünç Yönetmenliği’ndeki genel koşullara ve bu Anlaşma ile saptaann özel koşullara göre kabul olunmuştur.

            MADDE 2
            Fon, Borçlu’ya SF 65.000.000.- (Altmışbeşmilyon İsviçre Frangı) tutarında birödünç vermeyi yükümlenir. 

            Borçlu krediyi, kabul edilebilir gecikmeler hariç,

            1078 (1992) No.lu Fon. Projesinin birinci tranşını, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca yürütülecek olan Erzincan’da 13 Mart 1992’de meydana gelen depremde zarar gören bölgelerin yeniden imarı programı ile ilgili finansmanda kullanacaktır.

            Tüm finasman süresi boyunca borçlu her altı ayda bir fon’a ödüncün kullanım durumu ve çalışmaların ilerleme durumunu belirten bir rapor gördeercektir.Proje gerçekleştiğinde, projenin gerçekleşmeis ile ilğili mali ekonomik ve isihdam değerlendirilmesini içieren irson raporu Fon’a gönderecektir.

            Bunun dışında Borçlu Fon yetkilileri tarafından görevlendirilen muhtemel enformasyon heyetlerini uygun bir şekilde kabul etmeyi ve onların görevleri sırasında gerekli tüm yerdımları temin etmeyi yükümlenir.

            MADDE 3
            Ödüncün vadesi, 7 yıldır.

            Faiz oranı yıllık % 6.70’dir.

            Yıl 360 gün ve ay 30 gün sayısı üzerinden hesaplanan faizleraltı aylık devreler halinde EK 1’de yeralan amortisman tablosuna uygun olarak ilki 23 Mayıs 1993 tarihinde olmak üzere her yılın 23 Mayıs ve 23 Kasım tarihlerinde ödenecektir.

            Anapara geri ödenmesi, ekli itfaa tablosuna göre bir defada, 23 Kasım 1999’da yapılacaktır. 

            MADDE 4
            Fon tarafından kredi miktarı % 0.50 oranında ve SF 325.000.- tutarındaki prim kesildikden sonra 23 Kasım 1992 tarihinde ödenecektir.

            Net tutar SF 64.675.000.- borçlu adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara’nın Banque Nationale Suisse, Zurich nezdindeki hesabına yatırılacaktır.

            MADDE 5
            Ödüncü kullanılması maksadıyla, Borçlu Fon’a İlişik Bonoyu (EK:II) zamanında verir. 

            Bono, İsviçre Frangı olarak düzenlenir ve ödenir.

            MADDE 6
            Bonoda tesbit edilmiş vadelerde öngörülen tutarların ödenmesi, Borçlu’yu yukarıda 3’üncü Maddede belirtilen yükümlülüklerinden kurtarırı. Bu ödüncün anaparası ve bundan doğan faizler ile diger masraflar, özellikle aşağıda 9’ncu Maddede belirtilenler Borçlu tarafından usulüne uygun olarak tamanmen ödendiğinde; Borçlu, Fon’a karşı bütün yükümlülüklerinden kurtulur. 

            MADDE 7
            Vadeyi takip eden ay içinde tamamen veya kısman ödenmemiş her meblağ ve faizi ödenmemiş anapara üzerinden yıllık % 1 oranında bir ek faiz ödenecektir. 

            Bu ek faiz:

            a) Gerekli faiz ödemesinin yapılmadığı veya faizden ödenmesi gereken bir kısmın ödenmediği hallerde, faiz vadelerinden itibaren,

            b) Anapara ilişkin bir taksidin ödenmemesi halinde, anapara taksidinin vade tarihinden itibaren ödenecektir. 

            Her iki hal aynı anda vuku bulduğu taktirde ilk tarih esas alınır. Vadesi gelen tutarlar ödendiği zaman ek faiz talep edilmez..

            MADDE 8 
            Bu ödünç geregince Borçlu tarafından Fon lehine isviçre Frangı olarak ödenecek bütün tutarlar, Borçlu adına ödemeyi yükümlenen Banka tarafından her ödeme tarihinden beş işgünü önce Fon’a teleksle bildirilmek suretiyle Fon’un Banca del Gottardo Lugano hesabına geri ödenecektir. 

            MADDE 9 
            Gerek bu Anlaşma’nın akdi, icrası ve tasfiyesinden, gerek verilen ödüncü garanti veya refinansmanından, gerek bu ödünç ile ilgili hukuki veya hukuk ötesi işlemlerden meydana gelsin, tahakkuk etmiş ve tahsil edilmiş bütün vergi, resim ve harçlar genellikle bu nitelikte olan masraflar ile diğer bütün masraflar Borçlu’ya aittir.

            Ancak hakem işlemleriyle ilgili masraflar konusunda Fon Ödünç Yönetmeliği’nin 4’üncü Bölümde yaralan 25. maddedeki düzenlemeler uygulanacaktır.

            MADDE 10
            Akit taraflar, Fon Ödünç Yönetmeliği’nin 4’ncü Bölümünde öngörülen koşullar çerçevesinde verilen küküm sonucu olarak yapılan zorunlu uygulamaya karşı koymak maksadıyla dahili veya uluslararası hiçbir kazai veya diğer merci önünde herhangi bir ayrıcalık, dokunulmazlık ve mevzuattan yararlanmamayı yükümlenir.

            MADDE 11
            Borçlu, bu Anlaşma’dan doğan yükümlülüklerinden kısmen veya tamamen kurtulmak için üçüncü şahıslarlar olaln ilişkilerinde kredinin kullanılmasıyla ilgili hiçbir işlemeden yararlanmayacaktır.

            Borçlu, ile üçüncü şahılar arasında çıkabilecek anlaşmazlık dolayısıyla Fon hakkında dava açılamaz.

            MADDE 12
            Ödüncün, bu Anlaşma’nın 2’nci Maddesinde belirtildiği gibi kullanılmaması ve Fon tarafından tasvip edilemeyen değişiklikler veya tahsisler, Fon Ödünç Yönetmeliği’nin 3’ncü Bölümünün 13 (h) Maddesi hükmü uyarıca, kredinin durdurulması, iptali veya talep edilebilirliği için yeterli bir neden sayılır.

            MADDE 13
            Bu Anlaşma, 23 Kasım 1992 tarihinde yürürlüğe girecektir.

            MADDE 14
            Bu Anlaşma ve bu Anlaşma ile ilgili kullanma belgeleri, 2 Eylül 1949 tarihli Avrupa Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Anlaşması’nın, 6 Mart 1959 tarihli üçüncü Katma Protokol’ün 1’nci Maddesi, 3’ncü Fıkrasında belirtildiği şekli ile Fon ve ikinci derecede de isviçre Hukukuna tabidir. 

            MADDE 15
            Fon Yönetim Kurulu’nca, 6 Ekim 1970 tarihinde kabul edilen Fon Ödünç Yönetmeliği, bu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını teşvik eder. 

            Sözkonusu Yönetmeliğin, herhangi bir hükmü ile bu Anlaşma’nın herhangi bir hükmü arasında çelişki bulunması halinde Anlaşma hükmü geçerli sayılır. 

            Borçlu işbu Anlaşma’da adıgeçen Fon Ödünç Yönetmeliğini tanıdığını beyan eder.

            MADDE 16
            Bu Anlaşma, her ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere iki nüsha halinde düzenlenmiştir.

            Akit tarafların herbirinde birer nüsha bulunur. 

            Paris’te 23 Kasım 1992                             Paris’te 23 Kasım 1992
            tarihinde yapılmıştır.                                         tarihinde yapılmıştır.
            Murat Ata KUDAT                                    Roger Vanden BRANDEN
            Dış Ekonomik İlişkiler                                            Guvernör
            Genel Müdürü 
            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti                 Milli Mülteciler ve Avrupa 
                       Adına                                                 Nüfus Fazlalıkları için
                                                                            Avrupa Konseyi İskan Fonu
                                                                                            Adına 

                                                                                                            EK:I-01
(23.11. 92-01394/Ed.23.11.1992)

Ödünçten Yararlanan: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
Para Cinsi                    : İsviçre Frangı Tutar 65.000 000,00
Faiz Oranı                    : 6,700 % Emisyon 99,500 %
Yürürlük Tarihi           : 23.11.1992 Vade 84 ay
Projeden Yararlanan: Fon Projesi 1078 (1992) - İkinci traş

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Ankara
 
Vadeler Anapara Bakiyesi Anapara Ödemesi  Faiz Ödemesi Ödenek Tutar
23.05.1993 65 000 000,00 0,00 2 177 500,00 2 177 500,00
23.11.1993 65 000 000,00 0,00 2 177 500,00 2 177 500,00
23.05.1994 65 000 000,00 0,00 2 177 500,00 2 177 500,00
23.11.1994 65 000 000,00 0,00 2 177 500,00 2 177 500,00
23.05.1995 65 000 000,00 0,00 2 177 500,00 2 177 500,00
23.11.1995 65 000 000,00 0,00 2 177 500,00 2 177 500,00
23.05.1996 65 000 000,00 0,00 2 177 500,00 2 177 500,00
23.11.1996 65 000 000,00 0,00 2 177 500,00 2 177 500,00
23.05.1997 65 000 000,00 0,00 2 177 500,00 2 177 500,00
23.11.1997 65 000 000,00 0,00 2 177 500,00 2 177 500,00
23.05.1998 65 000 000,00 0,00 2 177 500,00 2 177 500,00
23.05.1999 65 000 000,00 0,00 2 177 500,00 2 177 500,00
23.11.1999 0,00 65 000 000,00 2 177 500,00 67 177 500,00
TOPLAM 0,00 65 000 000,00 30.485.000,-- 95.485.000,--

            F/P 1078 (1992) - İkinci tranş EK: II.01

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
            ANKARA-BONO

            SF 65.000.000.- 23 Kasım 1992

            Aşağıda imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Bono ile aldığı meblağ karşılığı olarak Avrupa Konseyi İskan Fonu’nca aşağıda gösterilen tarihlerde taksitler halinde Altmışbeş Milyon İsviçre Frangı tutarında anaparayı yükümlenir.

            Bu tarihlerde ödemeler anaparanın taksidi ile bakiye anaparının faizini kapsayacak şekilde yapılır.
 
VADE TAKSİT TUTARI
23.5.1993 2 177 500,00
23.11.1993 2 177 500,00
23.5.1994 2 177 500,00
23.11.1994 2 177 500,00
23.5.1995 2 177 500,00
23.11.1995 2 177 500,00
23.5.1996 2 177 500,00
23.11.1996 2 177 500,00
23.5.1997 2 177 500,00
23.11.1997 2 177 500,00
23.5.1998 2 177 500,00
23.11.1998 2 177 500,00
23.5.1999 2 177 500,00
23.11.1999 67 177 500,00

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ,
            Ankara,

            F/P 1078(1992)- İkinci tranş EK-II-02

            Yukarıdaki ödemeler, Avrupa Konseyi İskan Fonu lehine, Banca del Gottaardo, Lugano’ya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince herhangi birsiyasi veya vergi mercii tarafından hiçbir şekilde vergi, resim veya harca tabi tutulmadan yapılacaktır. 

            Bu Bono, Avrupa Konseyi İskan Fonu tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne 23 Kasım 1992 tarinde verilmiş olan krediye karşılık teşkil eder.

            Bu Bonu ile ilgili herhangi bir faizin zamanında ve tam ödenmesinde kusur bulunulduğu taktlirde, anaparanını ve ödeme tarihlerine kadar olan faizin tümü, bu tarihte derhal muaccel olacak ve bono sahibinin arzu ve talebi üzerine hemen ödenecektir.

            Bono sahibinin, bu Bonodan doğan haklarından birini kullanmaması hiçbir şekilde bu hak veya diğer haklardan feraagat sayılmayacaktır.

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ,
            Ankara, 

            Fonds/ Projet 1078 (1992) - 2eme tranche

CONTRAT DE PRET
entre
LE FONDS DE REETABLISSEMENT DU CONSEIL DE L’EUROPE
et
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE
Ankara

            Le FONDS DE REETABLISSEMENT DU CONSEIL DE L’ EUROPE pour lesrefugies Nationaux et les Excedents de Population en Europe (ci- apres appele “Fonds”),

            d’une part,

            - VU la demaned du Gouvernement turc endate du 26 Mars 1992,

            - VU 1’avis de recevabilite de la Rivision de la Population et de la Formation

            Professionnelle duConseil de 1’Europe en date du 27 Mars 1992, 

            - VU le rapport du Gouveerneur en date du 25 Mars 1992,

            - VU les Resolutions du Conseil d’Administration du Fonds:

            1194 (1991) et 1248 (1992),

            - VU le Troisieme Protocole Additionnel a 1’Accord General sur les Privileges et Immunites du Conseil de 1’Europe, 

            - VU les articlesud Reglement des Prets du Fonds en date du 6 Octobre 1970, SONT CONVENUS DE CE QUI SULT:

            Article 1
            Le present pret est consenti aux conditions generales du Reglement des Prets du Fonds en Vigueur a lla date de la siğnaturee du present contrat et aux condituions particulieres fixees par le present contrat.

            Not: Fransızca ve İngilizce metinleri 17 Nisan 1993 gün ve 21555 sayılı Resmi Gazate’dedir.