Milletlerarası Sözleşme  
Resmi Gazete: 04.05.1993 Sayı : 21571 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:574

Milletlerarası Sözleşme

Karar Sayısı: 93/4299
Karar Tarihi : 06/04/1993

          İstihdam ve Eğitim Projesinin finansmanı için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan sağlanan 67.000.000.- ABD Doları tutarındaki krediyle ilgili olarak Hükümetlerimizle adıgeçen Banka arasında 1 Şubat 1993 tarihinde imzalanan ilişik İkraz Anlaşması ve Ek Mektubun, imza tarihinden gecenli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 29/3/1993 tarihli ve EİUE/1-1017- 1854 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli  ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, bakanlar Kurulunca 6/4/1993 tarihinde  kararlaştırılmıştır.

Hüsamettin CİNDORUK
Cumhurbaşkanı V.
Süleyman DEMİREL
Başbakan
     
E.İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C. ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı 
T.ÇİLLER
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN 
Devlet Bakanı 
İ.TEZ
Devlet Bakanı
A.GÖNEN
Devlet Bakanı
T. AKYOL
Devlet Bakanı 
G.ERGENEKON
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU 
Devlet Bakanı 
M.KAHRAMAN
Devlet Bakanı 
Ö. BARUTÇU 
Devlet Bakanı 
M. A. YILMAZ
Devlet Bakanı 
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı 
M.BATALLI
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
N.AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
M. A. YILMAZ
Milli Eğitim Bakanı V.
O.KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA 
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
E. FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
D.F. SAĞLAR
Kültür Bakanı 
A. ATEŞ 
Turizm Bakanı 
V.TANIR
Orman Bakanı
V.TANIR
Çevre Bakanı V.

İKRAZ ANLAŞMASI
(İstihdam ve Eğitim Projesi)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ile ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ile İKRAZ ANLAŞMASI


            TÜRKİYE CUMHURİYETİ (Borçlu ) ile ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (Banka) arasında 1 ŞUBAT  1993  tarihli ANLAŞMA.

            Borçlunun,işbu Anlaşma’ya ekli Çizelge 2’de tanımlanan Proje’nin uygulanabilirliği ve önceliği konusunda tatmin olarak, Banka’dan projenin finansmanına yardımcı olması talebinde  bulunması,

            Banka’nın, yukarıda belirtilen hususlar temelinde  işbu Anlaşma da belirtilmiş bulunan hükümler  ve koşullar  çerçevesinde  Borçluya  İkrazı vermeyi kabul etmesi,

            Nedeniyle taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışmlardır:

           MADDE I
           Genel  Şartlar , Tanımlar
            Kısım 1.01.-1 Ocak 1985 tarihli “İkraz ve Garanti Anlaşmaları ile İlgili Genel Şartlar “,aşağıda belirtilen tadilatlarla birlikte (Genel Şartlar) işbu Anlaşmanın bölünmez bir parçasını oluşturur.

            a)Kısım 3.02’nin son cümlesi çıkarılmıştır.

            b)Kısım 6.02’de (k) alt- paragrafı olarak yeniden kaleme  alınmış ve şu şekilde bir (k) alt-paragrafı eklenmiştir:

            “(k) İkraz çerçevesinde ilav kullanımların, Banka’nın Anlaşma Maddeleri’nin III. Madde, 3 Kısım’daki hükümlerle  çeliştiği olağanüstü bir durum ortaya çıkmış olmalıdır.”

            Kısım 1.02- Metinde aksi belirtilmedikçe Genel Şartlarda tanımlanan bazı terimler orada belirtilen anlamlara sahiptir ve aşağıdaki ek terimlerin anlamlarıda şöyledir:

            (a) “IIBK”,Borçlu’nun Çalışma  Bakanlığı’na  bağlı İş ve İşçi Bulma Kurumu’nu veya bunun yerini alabilecek kuruluşu temsil etmektedir.

            (b) “SIS”, Borçlunun Devlet İstatistik Enstitüsü’nü veya bunun yerine alabilecek kuruluş anlamına gelmektedir.

            (c) “MSK”, Borçlunun Meslek Standartları Komisyonu veya bunun yerini alabilecek kuruluş demektir.

            (d) “DSPW”, Borçlunun Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü veya bunun yerini alabilecek kuruluş demektir.

            (e) “Proje İşlemleri  El Kitabı”, Borçlunun 30 Ekim 1992 tarihli Proje Uygulama Talimatnamesi demektir ve bunda zaman zaman Banka’nın rızası ile değişiklik yapılabilir.

            (f)”MEKSA”, Kamu yararı için kurulmuş olan ve Borçlunun yasaları çerçevesinde faaliyet gösteren mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Tanıtma Vakffı demektir.

            (g) “Özel Hesap”, işbu Anlaşma’nın Kısım 2.02 (b)’de değinilen hesap demektir.

            MADDE II
            İkraz
            Kısım 2.01- Banka, İkraz Anlaşması’nda düzenlenen veya değinilen hükümler ve koşullar çerçevesinde Borçlu’ya toplam değeri altmış yedi milyon dolara (67.000.000. USD) eşit olan çeşitli dövizleri ikraz olarak vermeyi okabul eder. Bu miktar, her kullanım Banka tarafından bu tür kullanımların gerçekleştiği gün itibarıyla kıymetlendirilmek üzere, İkraz’ın hasılatından yapılacak kullanımların toplamıdır.

            Kısım 2.02-
            (a) Proje için gerekli olan mal ve hizmetlerin makul ölçüdeki maliyetlerinin karşılanması için yapılmış olan (veya ,eğer Banka razı olursa, yapılacak olan) ve İkraz hasılasından finanse edilmesi öngörülen harcamalar için işbu Anlaşma’ya ekli 1 nolu Çizelgenin hükümlerine uyygun olarak İkraz Hesabından çekilebilir.

            (b)Borçlu, Proje amaçları için, kendi Merkez Bankasında Bankaca kabul edilebilir hüküm ve koşullar çerçevesinde Bankaca kabul edilebilir serbestçe değiştirilebilir bir özel depozito hesabıaçabilir ve bunu sürdürebilir.Bu özel Hesaptan ödeme yapılması veya bu özel Hesaba para yatırılması işbu Anlaşmanın 6.Çizelgesi hükümleri uyarınca  yapılacaktır.

            Kısım 2.03- Kapanış tarihi 31 Aralık 1999 veya Banka’nın belirleyeceği daha sonraki bir taril olabilecektir.Banka bu tür bir daha sonraki tarihi Borçluya derhal bildirecektir.

            Kısım 2.04- Borçlu, zaman zaman çekilmeyen İkraz’ın ana miktarı üzerinden Bankaya yılda yüzde birin dörtte üçü oranında (%1’in 3/4’ü) bir taahhüd komisyonu ödeyecektir.

            Kısım 2.05-
            (a) Borçlu, zaman zaman İkraz ‘ın kullanılan ve geri öednmemiş ana para bölümü için faiz ödeyecektir.Her Faiz Dönemi  için bu oran, daha önceki yarı yıla göre belirlenmiş Şartıl İkraz Maliyeti artı yüzde birin yarısına (% 1’in 1/2’si) eşittir.İşbu anlaşmanın Kısım 2.06’da belirtilmiş tarihlerin her birinde Borçlu, daha önceki Faiz Dönemi sırasında ödenmeemiş ana paraya tahakkuk eden ve bu tür bir Faiz Döneminde uygulanacak orana göre hesaplanmış faizi öder.

            (b) Her altı aydan sonra mümkün olan en kısa sürede Banka, bu altı aya göre belirlenmiş, Şartlı İkraz Maliyeti konusunda Borçlu’ya bilgi verecektir.

            (c) Bu kısmın amaçları bakımından:

            (i) “Faiz Dönemi”, işbu Anlaşmanın imzalandığı Faiz Dönemi ile başlayan ve işbu Anlaşmadaki Kısım 2.06’da belirtilmiş her tarihten hemen önce gelen tarihte sona eren altı aylık dönem demektir.

            (ii)”Şartlı Borçlanma Maliyeti”, Banka’nın verdiği ve 30 Haziran 1982 tarihinden sonra çekilmiş ve geri ödenmemiş İkrazlarının, Banka tarafından makul düzeyde belirlenmiş ve her yıl içinde yüzde olarak ifade edilen maliyetidir. Bankanın, (A) Bankanın yatırımlarının finansmanı (B) Bankanın 1 Temmuz 1989’dan sonra vermiş olabileceği ve işbuu Kısman (a) paragrafında belirtilenin dışında  faiz oranları uygulanan İkrazları bunun dışındadır.

            (iii) “Yarıyıl”, bir takvim yılının birinci altı ayı veya ikinci altı ayıdır.

            d)Borçlu’ya en az altı ay önceden haber vermek koşulu ile Bankanın belirleyebileceği bir tarihte  işbu Kısımdaki (a) , (b) ve (c) (iii) paragraflarında şu şekilde değişiklik yapılabilir:

            “ (a) Borçlu zaman zaman, İkraz’ın çekilen ve geri ödenmemiş ana para bölümü için faiz ödeyecektir.Her üç aylık dönem için bu oran, daha önceki üç aylık dööneme göre belirlenmiş Şartlı İkraz Maliyetiartı yüzde birin yarısına (% 1’in 1/2’si) eşittir.İşbu Anlaşmadaki Kısım 2.06’da belirtilmiş tarihlerin her birinde Borçlu, daha önceki Faiz Dönemi sırasında geri ödenmemiş ana paraya tahakkuk eden ve bu tür bir Faiz döneminde uygulanacak orana göre hesaplanmış faizi öder.”

            “(b) Her üç aylık dönemden sonra mümkün olan en kısa sürede Banka, bu üç aylık döneme göre belirlenmiş Şartlı İbraz Maliyeti konusunda Borçlu’ya bilgi verecektir.”

            “(c) (iii) “üç aylık dönem”, bir takvim yılında 1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz veya 1 Ekim tarihlerinde başlayan üç aylık dönem demektir.”

            Kısım 2.06- Faiz ve diğer masraflar her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz olmak üzere yılda iki kez ödenecektir.

            Kısım 2.07 - Borçlu, İkrazın ana para kısmını işbu Anlaşmadaki Çizelge 3’de öngörülmüş olan itfa (amortisman) takvimine göre ödeyecektir.

            MADDE III
            Projenin Yürütülmesi
            Kısım 3.01 -

            (a) Borçlu , İşbu Anlaşma’ya ekli Çizelge 2’de belirtilmiş olan Proje amaçlarına bağlılığını beyan ederek, bu amaçla uygun idari, mali, ekonomik ve istihdamla ilgili geliştirme  uygulamaları çerçevesinde, Projeyi gerekli dikkat ve etkinlikle uygulanacak veya uygulanmasını sağlayacak ve gerektiğinde fonları yeterli  yıllık  bütçe ödeneklerini, tesisleri, personeli, hizmetleri ve Proje  için gerekli diğer kaynakları derhal sağlayacaktır.

            (b) İşbu Kısmın (a) paragrafı hükümlerine sınırlama getirmeden ve Borçlu ve Banka aksi yönde bir Anlaşmaya varmadıkça, Borçlu , Projeyi işbu Anlaşma’daki Çizelge 5’de belirtilen Uygulama Çizelgesi’ne uygun olarak uygulayacak veya uygulanmasını sağlayacaktır.

            Kısım 3.02 - Banka, aksi yönde rızasını belirtmedikçe, Proje için gerekli olan ve İkraz hasılatı ile finanse edilecek maların ve danışmanlık hizmetlerinin satın alınması, işbu Anlaşmaya ekli Çizelge 4 hükümlerine göre yapılacaktır.

            MADDE IV
            Mali Taahhütler
            Kısım 4.01 -

            (a) Borçlu, işlemlerin sağlıklı  muhasebe uygulamaları çerçevesinde IIBK, SIS,MEKSA.DSPW ve Borçlunun projenin uygulanmasından sorumlu daire ve kuruluşlarının veya ilgili herhangi bir tarafın Proje konusundaki faaliyetleri, kaynakları ve harcamalarını yansıtacak yeterli ayrı kayıt ve hesapları  tutacak vay tutulmasını sağlayacaktır.

            (b) Borçlu:

            (i) Her mali yıl için özel hesaplar için olanlar da dahil olmak üzere işbu Kısmın (a) paragrafında değinilmiş olan kayıt ve hesapların, devamlı olarak uygulanan uygun hesap kontrol ilkeleri çerçevesinde Banka tarafından kabul edilebilir bağımsız  kontrolörler tarafından kontrol edilmesini sağlayacaktır.

            (ii) Yukarıda belirtilen kontrolörlerin, Banka tarafından makul ölçülerde talep edilebilecek kapsam ve  ayrıntılara sahip bu tür hesap kontrollerine ilişkin raporu, mümkün  olan kısa süre içinde, ancak her halükarda, her yıl sonundan itibaren altı ayı geçmemek kaydı ile Bankaya verecek veya verilmesini sağlayacaktır; ve

            (iii) Bankanın zaman zaman makıl olarak isteyebileceği yukarıda belirtilmiş olan kayıt ve hesaplar ve bunlara ilişkin kontroller konusundaki öteki bilgileri verecek veya verilmesini sağlayacaktır.

            (c) Borçlu , İkraz Hesabından harcama  beyanı temelinde yapılmış bulunan kullanımlara ilişkin bütün harcamalar için:

            (i) İşbu kısmın (a) paragrafı çerçevesinde bu tür harcamaları yansıtan kayıt ve hesapları tutacak veya tutulmasını sağlayacak;

            (ii) İkraz Hesabından en son kullanımın yapıldığı veya Özel Hesaptan son ödemenin yapıldığı mali yıla ilişkin denetleme raporunun Banka tarafından kabul edilmesinden sonra en az bir yıl süre ile bu tür harcamaları belgeleyen bütün kayıtları (sözleşme, sipariş, fatura, fiş, makbuz) saklayacaktır.

            (iii) Banka temsilcilerinin bu tür kayıtları incelemesini sağlayacak; ve

            (iv) Bu tür  kayıt ve hesapların, iş bu Kısımdaki (b) paragrafında değinilen yıllık denetlemede yer almasını ve bu tür bir denetleme  raporunda belirtilen kontrollerin, o mali yılda sunulan harcama beyanlarının, bunların hazırlanmasında uygulanan muamele ve dahili denetimlerle ilgili para çekimlerini doğrulamak için güvenilir olup olmadığı konusundaki ayrı  bir görüşünü içermesini sağlayacaktır.

            MADDE V
            Sona Erme
            Kısım 5.01 - Genel Şartlar’daki Kısım 12.04’te belirtilen amaçlar bakımından, İişbu Anlaşmanın tarihinden sonra doksan (90) gün sonraki tarih belirlenmiştir.

            MADDE VI
            Borçlunun Temsilcisi, Adresler
            Kısım 6.01 - Borçlu’nun Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Genel Şartlar’daki Kısım 11.03’te belirtilen amaçlar çerçevesinde Borçlunun temsilcisi olarak tayin edilmiştir.

            Kısım 6.02 - Aşağıdaki adresler, Genel Şartlar’daki Kısım  11.01’in amaçları çerçevesinde belirlenmiştir;

            Borçlu için:

            Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, İnönü Bulvarı, Emek/Ankara, Türkiye Cumhuriyeti
            Telgraf adresi: MALİYE-HAZİNE
            Teleks : 821 - 42285(MLYE-TR) veya
            821 - 42689 (ANK-TR)
            Rapifaks: 90-4-2128737

            Banka için;

            İnternational Bank for Reconstruction and Development 1818 H Street, N.W.Washington D.C.20433
            United States of America
            Telgraf adresi: INTBAFRAD Washıngton , D.C.
            Teleks:248423 (RCA)
            82987 (FTCC)
            64145 (WUI) veya
            197688 (TRT)

            Usule uygun olarak yetki verilmiş temsilcileri aracılığı ile hareket eden tarafların şahitliği altında, District of Columbia, Amerika Birleşik Devletleri’nde yukarıda ilk başta belirtilen gün ve yılda kendi adları ile imzalanmıştır.

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ
            Yetkili Temsilcisi
            tarafından
            ULUSLARARASI İMAR VE
            KALKINMA BANKASI

            AVRUPAVE ORTA ASYA
            Bölge Başkan Yardımcısı Vekili
            tarafından

           ÇİZELGE 1
            İkraz Hasılatının Kullanılması
            1-Aşağıdaki tabloda ikraz hasılatından finanse edilecek kalemlerin kategorileri ile ikrazın ehr bir Kategori için tahsis edilen miktarı ve her bir Kategoride bu şekilde finanse edilecek kalemler için yapılacak harcamaların yüzdesi gösterilmektedir:

                                                    Tahis Edilen
Kategori                                   İkraz Miktarı                        Finanse Edilecek
(1) Teçhizat,                             (USD cinsinden)                  Harcamaların yüzdesi
araç ve malzeme                     11.420.000                          Dış harcamaların yüzde 100’ü,
                                                                                                Yerel harcamaların yüzde 100’ü
                                                                                                (fabrika çıkış fiyatı) ve ülke
                                                                                                içinde alınacak öteki kalemler
                                                                                                için yapılacak yerel harcamaların
                                                                                                yüzde 90’ı

(2)Danışmanlık                        19.440.000                          % 100
hizmetleri ve
personel eğlitimi

(3)Meslek                                 27.000.000                         % 65
edindirme ve
kendi işini  kurma
eğitimi

(4)Tahsis edilmemiş                9.140.000

TOPLAM                                  67.000.000

            2.Bu çizelgenin amaçları çerçevesinde;
            (a) “Dış Harcamalar” teriminden, Borçlunun ülkesi dışındaki herhangi bir ülkeden temin edilen mal ve hizmetler için Borçlunun para birimi dışındaki bir başka ülkenin para birimi çinsinden yapılan harcamalar anlaşılacak ve

            (b) Yerel harcamalar teriminden borçlunun para birimi ile veya Borçlunun ülkesinden sağlanan mal veya hizmetler için yapılan harcamalar anlaşılacaktır.

            3- Yukarıdaki Paragraf 1’in hükümlerine rağmen, işbu  Anlaşmanın tarihinden önce harcamalar için yapılan ödemeler konusunda hiçbir kullanım yapılamaz.

            ÇİZELGE 2
            Projenin Tanımı
            Bu projenin amacı, gelişmiş etkin bir işgücü piyasası çerçevesinde üretken istihdamı amaçlara ulaşabilmek için üzerinde anlaşmaya varmaları durumunda bu bölümlerde değişiklik yapılabilecektir.

            Bölüm A:İİBK
            1- İstihdam edilmemiş işçilerin üretken istihdam tarafından emilmesini kolaylaştırmak için bir meslek edindirme ve kendi işini kurma eğitim programının tasarlanması ve uygulanması.

            2- İş için başvuranların çıkarlarını koruyacak yeterli önlemleri kapsayan istihdam hizmetlerinin çeşitlendirilmesine yönelik bir plan geliştirilmesi ve uygulanması.

            3- (a) - (i) istihdam bürolarındaki istihdam ve danışmanlık  hizmetlerinin ve (ii) seçilmiş eğitim kurumlarındaki danışmanlık  hizmetlerinin iyileştirilmesi ve (b) istihdam hizmetlerinin otomasyonuna ve ifa edilmesi.

            4- Projenin ifasının genel koordinasyonu ve denetlenmesinde ve programın bu bölümünün ifa edilmesinde kullanılacak etknik yardım, personel eğitimi, taşıt ekipman ve malzemelerin temini,

            Bölüm B:  SIS
            1- Bir işgücü-piyasa bilgi veri tabanı kurulması da dahil olmak üzere işgücü piyasası verilerinin izlenmesini, kalitesini, zaman açısından uygunluğunu ve elde edilebilmesini iyileştirecek bir programın geliştirilmesi ve uygulanmasını ve piyasa-işgücü gelişmeleri ve trendleri konusunda araştırmaların yapılması ve bilgilerin yayılmasını üstlenmek.

            2- Projenin bu bölümünün uygulanmasında kullanılacak teknik yardım, personel eğitimi,teçhizat ve malzemelerin temini.

            Bölüm C:MSK
            1-MEKSA içinde yer alacak tümüyle  işlevsel bir araştırma  ve teknik hizmet ünitesi  kurulması ve mesleki analiz, test ve sertifikasyon standartlarının geliştirilmesi için iş programları yöntemleri, politikaları, usülleri ve kolaylıkları da dahil olmak üzere mesleki standartlar ve sertifikasyon kriterlerinin geliştirilmesinin koordinasyonu ve  denetlenmesinden sorumlu olmak.

            2- Projenin bu bölümünün ifa edilmesinde  kullanılacak teknik yardım, personel eğitimi, ekipman ve malzemenin temini.

            Bölüm D:D SPW
            1- Kadınların istihdam ve eğitiminde mevcut durumu belgeleyecek bir politika ve eylem araştırma  programı geliştirmek ve uygulamak, kadınların üretken istihdama  dahil edilmelerini, kadınların üretkenliğini ve kazançlarını artırma yollarını belirlemek ve kadınların istihdamını artırıcı bilgi yaymak.

            2-Projenin bu bölümünün ifa edilmesinde  kullanılacak teknik yardım, seminer, yayın, (ekipman) ve malzemenin temini,

            Projenin 31 Aralık 1998’de tamamlanması öngörülmektedir.

            ÇİZELGE 3
            İtfa Planı

            Ödeme  Tarihi                                  Ana Para ödemesi
                                                                      (Dolar olarak ifade edilmiştir)
            Her 1 Ocak ve 1 Temmuz’da
            1 Temmuz 1998’de başlayacak
            1 Temmuz 2009’a kadar                                 2.790.000
            1 Ocak 2010’da                                               2.830.000

            *Bu sütundaki  rakamlar, kullanım tarihlerinde belirlenen dolar eşdeğerini temsil etmektedir.Bkz.Genel Şartlar, 3.04 ve 4.03.

           Erken Ödeme Primleri
            Genel Şartlardaki Kısım 3.04 (b) uyarınca İkraz anaparasının herhangi bir kısmının vadeden önce ödenmesi halinde uygulanacak primler aşağıdaki oranlarda olacaktır.

            Erken Ödeme Süresi                                         Prim
                                                                                            Erken ödeme tarihinde  ikrazın
                                                                                            uygulanan faiz oranı (yıllık)
                                                                                            yüzde olarak ifade edilir)
                                                                                            aşağıdaki sayılarla çarpılacak:
Vade Tarihinden  önce üç
yılı aşmayan süre için                                                        0.18

Vade tarihinden önceüç yılı
aşan ancak altı yılı aşmayan
süre için                                                                              0.35

Vade tarihinden önce altı yılı
aşan ancak obir yılı aşmayan
süre için                                                                              0.65

Vade tarihinden önce onbir yılı
aşan ancak onbeş yılı aşmayan
süre için                                                                              0.88

Vade tarihinden önce onbeş
yılı aşan süre için                                                               1.00

           ÇİZELGE 4
            Tedarik ve Danışmanlık Hizmetleri

            KISIM I Malların Tedariki

            Bölüm A. Uluslararası Rekabete Açık İhale
            1. Buradaki Bölüm C’de  öngörülenler dışında, Banka tarafından Mayıs 1992’de bastırılan “IBRD İkrazları ve IDA İkrazları Çerçevesinde  Tedarik Klavuzu”nun (ilkeler) 1. ve 2. kısımlarında belirtilmiş olan usullere  uygun olarak yapılmış ihaleler çerçevesinde tedarik edilir.

            2- Mümkün olduğu ölçüde, mallar içih ihaleler, 150.000 ABD $ veya daha fazla değerdeki ihale paketleri şeklinde gruplandırılmalıdır.

            Bölüm B:Ülke içindeki imalatçılara öncelik
            Yukarıdaki Bölüm  A’da tanımlanan usullerle malların tedarikinde, Türkiye Cumhuriyeti’nde imal edilmiş mallara, Klavuzun Paragraf 2.55 ve 2.56 ile 2 numaralı Ek’indeki birden dörde kadar olan paragraflarına tabi ve bunlara uygun  olarak bir tercih payı uygulanır.

            Bölüm C:Öteki Tedarik Usulleri
            1-Buradaki Bölüm C.2’de  tanımlanan usullere tedarik edilenler dışında tedarik edilecek ve tahmini bedeli ihale başına 150.000 USD veya  daha az, toplam bedeli de 500.000 USD’ye kadar olan teçhizat ve taşıtlar, Banka tarafından kabul edilebilir  usullerle ve yerel gazetede ilan edilmek suretiyle  rekabete dayalı esasa göre  ihale edilerek yapılan sözleşmeler çerçevesinde tedarik edilebilir.

            2-İhale başına 50.000 dolara eşdeğer veya altında olacağı ve toplam olarak 400.000 dolar tutacağı tahmin edilen malzeme ve araclar, Klavuz gereğince teklif verme ehliyetine haiz en az üç satıcıdan bankaca kabul edilebilir yöntemlerle alınan tekliflerin karşılaştırılması esas alınarak yapılan sözleşmeler tedarik edilebilir.

            Bölüm D: Tedarik  Kararlarının Banka Tarafından Gözden  Geçirilmesi
            1- Teklif davetlerinin ihaleye davet ve önerilen sözleşmeler ve kesin sözleşmelerin onaylanması

            (a) 150.000 USD veya  daha fazla tahmini değere sahip bir mal tedarik ihalesi için, İlkeler’deki Ek 1’de  yeralan 2.ve  4. paragraflarda öngörülen usuller uygulanır. Bu tür sözleşmeler için ödemelerin Özel Hesaptan yapılacağı durumlarda, bu usullerde, yukarıda belirtilen paragraf 2 (d)’de öngörüldüğü şekilde Bankaya verilmesi gereken sözleşmenin iki onaylı nüshasının, bu sözleşme konusunda Özel Hesap’tan ilk ödemenin yapılmasından önce Bankaya verilmesini sağlayacak değişiklikler yapılır.

            (b) Son paragrafın kapsamında bulunmayan her  sözleşme için Kılavuz’un Ek 1’ndeki 3.ve 4. paragraflarında öngörülen usuller uygulanır.Bu tür sözleşmeler için ödemelerin Özel Hesap’tan yapıldığı durumlarda, bu usullerde, söz konusu 3. paragraf uyarınca Bankaya verilmesi gereken sözleşmenin iki onaylı kopyası ile öteki bilgilerin, işbu Anlaşmanın 6. çizelgesinin 4. paragraf çerçevesinde verilmesi gereken kanıtların bir parçası olarak Bankaya verilmesini sağlayacak değişiklikler yapılacaktır.

            (c) Yukarıdaki (b)  paragrafının hükümleri, kullanımların harcama beyannameleri çerçevesinde yapıldığı sözleşmeler için uygulanamaz.

            2- % 15 rakamı, Klavuzda’daki Ek 1’in 4. paragrafının amaçları için belirlenmiştir.

            Kısım II- Danışmanların İstihdamı
            Danışmanlık hizmetleri, vasıfları, tecrübeleri ve çalışma şart ve hükümleri Bankaca tatmünkar bulunacak danışmanlarla yapılacak sözleşmeler dahilinde temin edilecektir.Bu danışmanlar, Bankaca tatminkar bulunan ilke ve usullere göre seçilecek ve bu hususta, Bankaca Ağustos 1981’de  uygulanan “Dünya Bankası’ndan Borç Alanlar  ve İcra Organı olarak Dünya  Bankası  tarafından Danışman Kullanımı Kılavuzu” esas olacaktır.

           ÇİZELGE 5
            Uygulama Çizelgesi
            Bu programın hükümleri, bu Anlaşmanın 3.01. (b) nolu kısmının amaçlarına ilişkindir.

            A- Genel Proje Uygulaması
            1-Projenin yürütülmesinin koordinasyon ve gözetimin ve genel sorumluluğu, İkraz Alan tarafından IIBK’ye verilecektir.Bu amaçla  ve IIBK’nın proje  dahilindeki diğer faliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini kolaylaştırmak amaçıyla, Borçlu, IIBK’nin, personel ve diğer kaynaklara ve Borçlu ile Banka arasında üzerinde mutabakata varılmış  yetkilere sahip bir proje  koordinasyon birimi idame ettirmesini sağlayacaktır.

            2- Borçlu (a) Projenin, Proje  Faaliyetleri Kılavuzunda tespit edilmiş veya bahsedilen şartalara ve diğer ayrıntılara göre yürütülmesini sağlayacak; (b) Projenin yürütülmesine yardım etmek için, Borçlu ile Banka  arasında  mutabakata varılmış yetkilere ve takvime göre danışman istihdam edecek veya ettirecek; (c) Bu danışmanlar istihdam  edilinceye kadar, Proje dahilinde onlarla beraber çalışmak  üzere, uygun vasıfta  ve yeterli  sayıda  karşılık  gelen  elemanın tayih edilmesini sağlayacak;  ve (d) Proje çerçevesinde personel eğitiminin, burslu eğitim dahil olmak üzere , programlara  ve uygulama takvimine göre , ve eğitim  için aday  seçiminde Banka olmaz üzere, programlara  ve uygulama takvimine göre , ve eğitim için aday seçiminde Banka ile Borçlu arasında mutabakata  varılmış kriterlere uygun olarak  yürütülmesini sağlayacaktır.

            B.Projenin A Bölümü
            1. (a) Projenin A (1) bölümü, IIBK’nın  İstihdam  Dairesi ve İşgücü  Yetiştirme Mesleki Rehabilitasyon Dairesinin koordanisyonuyla , IIBK şubeleri tarafından , IIBK’nın her şubesinin Borçlu  ile Banka  arasında mutabakata varılmış kriterlere uygun olarak hazırladığı yıllık meslek edindirme ve serbest meslek eğitim planlarına dayanarak yürütülecektir.

            (b) Projenin  A (1) bölümünün yürütülmesini  kolaylaştırmak için, Borçlu  bu bölün çerçevesindeki eğitimin, (i) IIBK şubeleri tarafından hazırlanmış; (ii) IIBK temsilcilerinden,  yerel işçi  ve işveren  derneklerinin temsilcilerinden  yerel resmi makamların ve Borçlunun Milli Eğitim Bakanlığının temsilcilerinden oluşan yerel çalışma konseyi tarafından tasdik edilmiş ve (ii), IIBK temsilcileri,  ulusal işveren ve işçi dernekleri temsilcileri ve Borçlunun Milli Eğitim Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı Temsilcilerinden oluşan ulusal çalışma konseyi tarafından onaylanmış yıllık eğitim planlarına  göre yürütülmesini sağlayacaktır.

            2- Projenin A (2) bölümü, IIBK temsilcileri ve ulusal işveren ve işçi derneklerinin temsilcilerinden oluşan bir  yönlendirme  kömetesi ile istişare  halinde, IIBK Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek ve bu komite, Borçlu  ile Banka arasında mutabakata varılmış şartnameye  göre Borçlu tarafından iidame ettirilecektir.Yönlendirme Komitesi, Projenin A (2) bölümünün tasarım ve uygulamasında, ve iş bulma hizmetlerini çeşitlendirmek için alternatif  stratejileri, bu hizmetlerin sağlanmasında özel sektörün rolünü yaygınlaştırmaya  ilişkin stratejiler  dahil olmak üzere, gözden geçirmek ve tespit etmek için yapılacak bir çalışmanın yürütülmesinde, IIBK’ye tavsiyede bulunma sorumluluğu taşıyacaktır.Borçlu, bu çalışmanın I Eylül  1993’e kadar başlamasını ve Banka ile matabakata varılan şartnameye  göre yürütülmesini ve tamamlanır tamamlanmaz bir kopyasının  Bankaya verilmesini  sağlayacaktır.Borçlu, bu çalışmanın sonuç ve tavsiyelerinin, 1.9.1994’e kadar, yönlendirme komitesi temsilcilerinin ve ulusal kalkınma stratejilerinin ve ulusal  kalkınma stratejilerinin oluşturulması ve uygulanmasıylailgili olan diğer kuruluşların temsilcilerinin katıldığı uygun bir ulusal seminerde yeterince tartışılmasını sağlayacaktır.Bundan sonra, Borçlu, 31.12.1994’e kadar, iş bulma hizmetlerinin, anılan çalışmanın sonuç veya  tavsiyelerini  ve Bankanın bu konudaki görüşlerine dayanarak ve anılan seminere katılanların görüşlerini gözönüne alarak, kademeli olarak çeşitlendirilmesi  için bir uygulama planı oluşturacak ve başlatacaktır.

            3. (a) Projenin  A (3) bölümü, IIBK’nin istihdam Dairesi ve işgücü yetiştirme ve Mesleki Rehabilitasyon dairesi tarafından Borçlu ile Banka arasında mutabakata varılmış şartnameye dayanarak yürütülecektir.

            (b) Projenin A (3) (a) (i) bölümünün yürütülmesini kolaylaştırmak için Borçlu: (i) IIBK ‘nin münhal iş listelerinde hiçbir cinsiyete göre tercih şartı  bulunmasını; (ii) IIBK’nin 31.12.1993’e kadar üç hizmetçi eğitim merkezinin personel eksiğini , Borçlu ve Banka arasında mutabakata varılan  şekilde tamamlanmasını ve Banka ile Borçlu arasında mutabakata varılan şartnameye göre personel ve diğer kaynaklarla iş  bulma danışmanlığı ve iş başvurusu taraması politika ve usullerini oluşturmaktan sorumlu  olacak bir mesleki enformasyon ünitesi idame ettirmesini; ve (iii) IIBK’nin başkanlığında kurulacak ve ulusal işveren ve işçi dernekleri temsilcileri, SIS  temsilcileri, Borçlunun  Yüksek Ögrenim Kurulu temsilcileri, Borçlunun varılan şartnameye göre, mesleki enformasyon , mesleki değerlendirme ve mesleğe göre iş bulma danışmanlığı konularında ulusal standatlarda bir danışma organı olarak çalışacak bir mesleki enformasyonu  danışma  komitesi idame ettirmesini sağlayacaktır.

            (c) Projenin A (3) (a) (ii) bölümünün yürütülmesini kolaylaştırmak için, Borçlu, IIBK ile Borçlunun Milli Eğitim Bakanlığı arasında , devlet ortaöğretim kurumlarında mesleki rehberliği ve danışmanlığının kurulması ve  geliştirilmesi konusunda bu iki kurum arasında etkin bir işbirliği sağlayacak uygun düzenlemeleri idame ettirecektir.

            (d) Projenin A (3) (b) bölümü, IIBK’nin personel, diğer kaynaklar ve Borçli ile Banka arasında mutabakata varılmış şartname  ile idame ettireceği uzmanlaşmış  bir otomasyon yönetim ekibi tarafından IIBK’nin Bilgi İşlem Dairesince yürütülecektir.

            C.Projenin  B Bölümü
            1-Projenin B bölümü, Borçlu ile Banka  arasında uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde,  IIBK’nin yardımıyla  SIS tarafından yürütülecektir.

            2-Projenin B bölümü çerçevesinde  SIS’in faaliyetlerini yürütmesini kolaylaştırmak için, Borçlu bir işgücü piyasası  enformasyon  danışma kurula oluşturacak. üyelik ve şartname
Borçlu ile Banka arasında  uzlaşıldığı gibi olacak ve bu kurul, Projenin bu Bölümü  dahilinde SIS tarafından oluşturulacak işgücü  piyasası enformasyon ver tabanının tasarım ve yönetiminde SIS’e danışmanlık edecektir.

            D. Projenin C Bölümü
            1.Projenin C Bölümü, Banka  ile Borçlu arasında mutabakata varılan Borçlu tarafından IIBK, MSK ve MEKSA arasında idame ettirilecek düzenlemeler çerçevesinde, MSK tarafından yürütülecektir.

            2.Projenin anılan bölümü çerçevesinde  kurulacak araştırma ve  teknik hizmet ünitesinin, uygun mesleki standart ve belgeleme kriterleri oluşturmasını kolaylaştırmak için, Borçlu, IIBK temsilcileri, ulusal işveren ve işçi dernekleri temsilcilerinden oluşan bir mesleki standart komisyonu, Banka ve Borçlu arasında mutabakata varılan şartname ve kaynaklarla idame ettirilecektir ve bu komisyon anılan üniteye politika rehberliği yapacak ve çalışmalarına nezaret edecektir.

            3. MSK’nin ve araştırma  ve teknik hizmetler ünitesinin faaliyetlerini geliştirme amacıyla Borçlu, şu hususların yerine getirilmesini sağlayacaktır.MSK, 1.9.1994’e kadar, ünitesinin statüsünü ve faaliyetlerini, MSK’nin, anılan birimiyle  birlikte tamamen veya kısmen  kendi kendini finanse eden bir kurum olarak Projenin umulan tamamlanma tarihine kadar yeniden organize edilmesinin  yapılabilirliğini değerlendirmek amacıyla, inceleyecektir; (b) bu incelemeden çıkan sonuç ve tavsiyeler hakkında, tamamlanır tamamlanmaz Banka ile görüşülecektir; ve (e) eğer bu inceleme, MSK’nin ve anılan biriminin yapılabilirliği sonucunu ortaya koyarsa, MSK’yi ve anılan birimini incelemeden çıkan sonuç ve tavsiyelere ve Bankanın bu konudaki görüşlerine  dayanarak yeniden organize etmek üzere bir plan hazırlayacak ve uygulayacaktır.

            E.Projenin D Bölümü
            1.Projenin D bölümü, Borçlu  ile Banka arasında uzlaşılmış düzenlemeler çerçevesinde             IIBK’nin DSPW tarafından yürütülecektir.

            2- Projenin D bölümünün yürütülmesini ve amacına ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla, Borçlu şu hususların yerine getirilmesini sağlayacaktır. (i) DSPW’nin eleman ve diğer kaynaklara olan ihtiyacının, Projenin D bölümünün etkin şekilde yürütülmesini sağlayacak şekilde temini ;ve (ii)IIBK, SIS, MEKSA, DSPW, resmi ve ğayri resmi kurum ve orğanezasyonlar, ve kadınların istihdem şartlarının geliştirilmesiyle ilgili olan diğer taraf ların temsilcilerinden oluşan bir araştırma danışmanlık komitesinin, Borçlu ve Bankalarından uzlaşaılan kaynaklar ve şartnameye göre idanamesini, ve bu komitenin Projenin D bölümü dahilindeki faaliyetlerin yürütüldüğü süre içinde DSPW’ye tavsiyere bulunmasını sağlamak.

            ÇİZELGE 6
            Özel Hesap
            1. Bu proğramın amaçları bakımından :

            (a) “uygun kategoriler” terimi , bu Anlaşmanın 1. paragrafındaki tabloda yeralan, 1’den 4’e kadar olan kategoriler anlamına gelmektedir.

            (b) “uygun harcamalar” terimi, proje için gerekli olan mel ve hizmetlerin makul ölçüdeki maliyetlerine ilişkin olan, ve bu Anlaşmanın 1. Çizelgenin hükümlerine uygun olarak uygun kategoriler için çeşitli zamanlarda tahsis edilecek ikraz hasılasından finanse edilecek giderler anlamına gelmektedir.

            (c) “Yetkili tahsisat” terimi, İkraz Hesabından çekilebilecek ve bu Çizelgenin 3 (a) paragrafına göre Özel Hesaba yatırılmış olan 4.000.000    tutarındaki bir meblağ anlamına gelmektedir.

            2. Özel Hesaptan yapılacak ödemeler, bu proğramın hükümlerine uygun olarak sadece uygun harcamalar içindir.

            3. Banka özel Hesabın usule uygun olarak açıldığına dair, Bankaca tatminkar bulunacak kanıtı aldıktan sonra, özel Hesabın ikmali için Yetkili Tahsisattan yapılacak keşideler ve müteakip keşideler, aşağıdaki şekilde olacaktır.

            a)Yetkili Tahsisattan para çekmek için, Borçlu Yetkili Tahsisatın toplam meblağını geçmeyecek şekilde yatırılacak para veya paralar için talebini veya taleplerini Bankaya iletecektir.Banka bu talebe veya taleplere dayanarak, Borçlu namına, İkraz, Hesabından Borçlunun istediği miktarda veya miktarlarda para çekecek ve özel Hesaba yatıracaktır.

            b)  (i) Özel Hesabın ikmal edilmesi için, Borçlu Bankanın belirleyeceği aralıklarla Özel Hesaba para yatırılması talebini Bankaya iletecektir.

            (ii)  Bu talebin yapıldığı zaman veya daha önce, Borçlu Bankaya, hesabın ikmaline sebep teşkil eden ödeme veya ödemelere ilişkin olarak bu çizelgenin 4. paragrafında istenen belge ve diğer kanıtları iletecektir. Bu talebe istinaden, Banka Borçlu namına, İkraz Hesabından, uygun harcamalar için Özel Hesaptan yapılmış ödemelere ait anılan belge ve diğer kanıtlarda görülen ve Borçlunun talep ettiği meblağı çekecek ve Özel Hesaba yatıracaktır.

            Yatırılmış olan bütün bu meblağlar, ilgili uygun kategoriler dahilinde ve anılan belge ve kanıtlarla haklılığı kanıtlanan ilgili eşdeğer miktarlarda, Banka tarafından İkraz Hesabından çekilecektir.

            4 . Özel Hesaptan Borçlu tarafından yapılacak bütün ödemeler için,  Borçlu Bankanın makul şekilde isteyeceği zamanlarda, bu ödemenin sadece uygun harcamalar için yapıldığını gösteren belge ve diğer kanıtları Bankaya verecektir.

            5  .   Bu Çizelgenin 3 . paragrafının hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla , Bankadan , aşağıdaki haller dahilinde daha fazla yatırması istenmeyecektir:

            (a) Eğer herhangi bir zamanda Banka müteakip bütün keşidelerin Borçlu tarafından doğrudan doğruya ikras hesabından, ,genel Şartların V no.lu maddesine ve bu Anlaşmanın 2.02 nolu bölümünün (a) paragrafına uygun olarak çeklmesine karar verirse; veya

            (b) İkrazdan uygun harcamalara tahsis edilmiş olarak çekilen toplam meblağ, eksi Projeye ilşkin olarak Genel Şartların 5.02 no.lu Bölümü garağince Banka tarafından yapılan ve henüz ödenmemiş herhangi bir özel taahhüdün miktarı, izinli Tahsisat miktarının iki katı muadiline eşit oldugu takdirde.

            Bu durumda, uygun kategorilere tahsis edilen İkrazdan çekilmemiş ve kalan miktarın İkraz hesabından para çekme, Bankanın Borçluya tebliğ edeceği usule göre olacaktır. Bu şekilde müteakip keşideler, sadece tebligat tarihinde özel Hesapta kalmış olan bütün meblağların, uygun harcamalar için ödeme yapmakta kullanılacağına Bankanın kanaat getirmesinden sonra ve kanat getirdiği ölçüde yapılabilecektir.

            6.  (a) Eğer Banka herhangi bir zamanda, Özel Hesaptan yapılan herhangi bir ödemenin, (i) bu Çizelgenin 2. paragrafı gereğince uygun olmayan bir harcama için veya uygun olmayan bir miktarda yapıldığını veya (ii) Bankaya verilen belgelerle haklılığının kanıtlanmadığını tespit ederse, Borçlu, bankanın yapacagı tebliğatı takiben ve derhal; (a) Bankanın isteyebileceği ek kanıtları temin edecek, veya (b) söz konusuödemenin tamamınına veya uygun olmayan ya da haklı olmayan kısmına eşit bir meblağı Özel Hesaba yatıracaktır.(veya, Banka öyle isterse, Bankaya geri ödeyecektir.) Banka başka türlü olmasını kabul etmedikçe, Borçlu bu belgeyi temin edinceye kadar veya, duruma göre, para yatırıncaya veya Bankaya ödeme yapıncaya kadar özel Hesaba başka para yatırılmayacaktır.

            b) Eğer Banka hernangi bir zamanda Özel Hesapta kalan herhangi bir meblağın uygun harcamalar için daha fazla ödemeyi karşılamasına gerek kalmadığına karar verirse, Borçlu , Bankanın tebligatı üzerine kalan bu meblağı derhal Bankaya iade edecektir.

            c) Borçlu, bankaya tebliğ etmek suretiyle , Özel Hesapta bulunan paranın tamamını veya bir kısmını Bankaya iade edecektir.

            d) Bu Çizelgenin 6  (a) ve (c) parağraflarına göre bankaya iade edilecek meblağlar, Genel Şartlar dahilinde olmak üzere bu Anlaşmanın ilgili hükümlerine göre iptal etmek veya daha sonra çekmek üzere İkraz hesabına alacak kaydedilecektir.

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ
                                                                                                                  1Şubat, 1993
                                                                                                                  EK MEKTUP

            Uluslararası İmar Kalkınma Bankası
            1818 H. N. W.
            Washington, D.C.  20433
            Amerika Birleşik Devletleri

                                                            İLGİ : 3541 - TU  No.lu  Kredi
                                                            (İstihdam ve Eğitim Projesi)
                                                            Genel Şartlar’ın Bölüm 9.02
                                                            Mali ve Ekonomik Veriler

            Sayın Baylar,

            Yukarıda başlıkta bahsedilen proje için, çeşitli para birimlerinde Türkiye Cumhuriyeti’ne 67.000.000 ABD Doları eşdeğerinde ikraz ile ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti adına aşağıda belirtilenleri yazıyorum :

            1- Biz anladık ve kabul ettikki , Genel Şartlar Bölüm 9.02’ nin amaçları için, Türkiye Cumhuriyeti’nin ; (Banka’nın Şubat 1980 tarihli Borç Bildirim Sistem Rehberinde belirtildiği gibi ) yeni “İkraz Taahhütleri’ni borcun yapılacağı çeyrek dönemin sonundan itibaren  30 günü geçmemek üzere ve “İkrazdan Yapılacak İşlemler”i (belirtildiği gibi ) raporun yapılmasını takip eden yılın 31 Martını geçmemek üzere göndermesi gerekmektedir.

            2-  Biz beyan ederizki: Dışşal Borçlar için teminat olarak Genel şartların Bölüm 9.03,parağraf (c)’ye göre hariç tutulanlardan başka sözkonusu bölümde belirtildiği gibi devlet malları üzerinde hiçbir ipotek, taahhüt, yük, imtiyaz, öncelik veya diğer haciz bulunmaktadır. Dışşal Devlet Borçları ile ilgili olarak ödeme yapılmaması durumu bahis konusu değildir.

            Biz, İkrazın yapılmasında Banka’nın  belirtilen veya İlgi kurulanbeyanlara güvenebileceğine inanıyoruz.

                                                                                                Saygılarımızla,

                                                                                          Türkiye Cumhuriyeti adına
                                                                                                Dr.Mahfi EĞİLMEZ
                                                                                                    Yetkili Temsilci

            Not : İngilizce metni 4 Mayıs 1993 gün ve 21571 sayılı Resmi Gazete’dedir.