Milletlerarası Sözleşme  
Resmi Gazete: 03.05.1993 Sayı : 21570 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:574

Milletlerarası Sözleşme

Karar Sayısı: 93/4302
Karar Tarihi : 28/03/1993

          Avrupa Topluluklarının, İşletmelerarası İşbirliği ağı (BC-NET)’na ülkemizin katılmasına ilişkin 10 Temmuz 1992 tarihinde Roma’da imzalanan ekli Muhtıra’nın onaylanmazı; Dışişleri Bakanlığı’nın 9.3.1993 tarihli ve ATUY /412-1496 sayılı yazısı üzerine, 31.5.1363 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28.3.1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Hüsamettin CİNDORUK
Cumhurbaşkanı V.
Süleyman DEMİREL
Başbakan
     
E.İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C. ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı V.
E. CEYHUN 
Devlet Bakanı 
İ.TEZ
Devlet Bakanı
A.GÖNEN
Devlet Bakanı
T. AKYOL
Devlet Bakanı 
G.ERGENEKON
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU 
Devlet Bakanı 
M.KAHRAMAN
Devlet Bakanı 
Ö. BARUTÇU 
Devlet Bakanı 
M. A. YILMAZ
Devlet Bakanı 
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı 
M.BATALLI
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
N.AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
K. TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı 
O.KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA 
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
E. FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
D.F. SAĞLAR
Kültür Bakanı 
A. ATEŞ 
Turizm Bakanı 
V.TANIR
Orman Bakanı
V.TANIR
Çevre Bakanı V.
 
MUHTIRA

            Avrupa Topluluklarını Komisyonu (aşağıda “komisyon” olarak anılacaktır) tarafından temsil edilen “Avrupa Ekonomik Topluluğu” (aşağıda “Topluluk olarak anılacaktır)

            ile 

            Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse tarafından temsil olunan Türkiye Cumhuriyeti ,

            Avrupa Toplulukları Konseyi’nin 28 Temmuz 1992 tarihli kararı’nın işletmelerarası İşbirliği Ağı’nın  (Busineess Cooperation Network- BC-NET ) geliştirilmesi ve Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin Topluluk dışı pazarlama açılmasının teşvik edilmesi hususunda hükümler içerdiğini dikkate alarak  , 

            Topluluğun ve Türkiye Cumhuriyenin işletmeleri arasında işbirliğinin teşvik edilmesinin, Topluluk ile Türkiye Cumhuriyeti arasınndaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde karşılıklı çıkarlara uyğun olduğu görüşünden hareketle, 

            Türkiye Cumhuriyeti’ni, içine alacak şekilde genişletilmesini Topluluğun öncelikili bir konu olarak gördüğünü dikkate alarak ,

            Aşağıdaki mutabakata varmışlardır:

            1. Avrupa bilgisayarlı BC - NET’ sistemi, Türkiye Cumhuriyeti ile Topluluk Küçük ce Orta Ölçekli İşletmeleri arasındaki işbirliğini, giliştirmek üzere kullanılabilecek şekilde Türkiye Cumhuriyeti’nin hizmetine sunulacaktır. Türkiye Cumhururiyeti’nin talebi üzerine, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği yapılıp mutabakata varılanı kadar, Türkiye Cumhuriyeti’nde BC - NET’i aracı kurumlar olarak işleteceklerdir.

            2. BC - NET sistemine katılım için Türkiye Cumhuriyeti’nin Komisyon’a ödemesi gereken miktar 43.233 Avrupa Para Birimi’dir. kullanıcı masraflarından Türkiye Cumhuriyeti’nin ödemesi gereken meblağ , Türkiye Cumhuriyeti’ndeki aracı kurumların  devreye soktuğu işbirliği teklif ve taleplerinin işleme konulmasına ilişken ortalama bütçe masraflarının % 50’sine baliğ olacaktır. Yetkili aracılar tarafından BC-NET’e yüklenecek her işbirliği talep dosyasının 1992 yılı için maliyeti 50 Avrupa para Birimi olacaktır.

            3.  İşlevsel, teknik ve idari düzenlemeler, Komisyonun BC - NET’den sorumlu bölümlari ile Türkiye Cumhuriyeti’nde bunun kullanımından sorumlu aracı kurumlar arasında ikili bir anlaşma ile belirlenecektir.

                                                            Roma’da 10.VII.1992 tarihinde imzalanmıştır.

                                                                                Türkiye Cumhuriyeti adına