Milletler Arası Sözleşmeler  

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDA
GARANTİ ANLAŞMASI
(Bursa Su ve Çevre Sağlığı Projesi- Katı Atık)

Tarih 25 MART 1993
            GARANTİ ANLAŞMASI
            Bu Anlaşma, 25 Mart 1993 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti (Garantör) ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Banka) arasında aktedilmiştir. Buna göre, (a) Garantör ve Bursa Büyükşehir Belediyesi (Borçlu), ikraz Anlaşması Çizelge 2’ si altında belirtilen projenin yapılabilirliği ve önceliği konusunda tatmin olduktan sonra, Projenin finansmanına yardımcı olmasını Bankadan talep etmiş olmaları;

            (B) İşbu Garanti Anlaşması ile aynı tarihte Banka ve Borçlu arasında yapılan bir ikraz Anlaşmasıyla, Banka muhtelif para birimleri cinsinden, ikraz Anlaşmasında belirtilmiş bulunan hüküm ve şartlar dahilinde fakat ancak Borçlunun söz konusu ikraza ilişkin olarak bu Anlaşmada tayin ve tesbit edilen yükümlülüklerini Garantörün garanti etmeyi kabul etmesi şartına bağlı olarak, onikimilyonbeşyüzbin Dolar (12.500.000$)’ a eşdeğer miktardaki ikrazı Borçluya vermeyi kabul etmiş olması;

            Garantörün, Bankanın Borçlu ile ikraz Anlaşması imzalaması nedeni ile Borçlu’ nun söz konusu yükümlülüklerini garanti etmeyi kabul etmiş olması

            Muvacehesinde, taraflar, yukarıda belirtilen hususlara istinaden işbu Anlaşma ile aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır:

            MADDE I
           Genel Şartlar: Tanımlar
           Bölüm 1.01.Banka’ nın 1 Ocak 1985 tarihli “ikraz ve Garanti Anlaşmalarına Uygulanabilir Genel Şartlar” ı (Genel Şartlar) aşağıdaki değişikliklerle işbu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

            (a) Bölüm 3.02 deki son cümle çıkarılmıştır.

            (b) Bölüm 6.02’ deki (k) alt paragrafı (1) alt paragrafı harfi ile adlandırılmış ve aşağıdaki metin yeni bir alt paragraf olarak (k) alt paragrafı adı ile ilave edilmiştir.

            “(k) İkrazlardan başka şekilde para çekilmesi Bankanın Anlaşma maddelerinin Madde III, Bölüm 3 hükümlerine aykırı olağan dışı bir durum olacaktır.

            Bölüm 1.02. Anlaşma metni aksini gerektirmedikçe, Genel Şartlar’ da ve ikraz Anlaşması’ nın 1.02’ nci bölümlerinde tanımlanan muhtelif terimler, orada zikredildikleri kendi anlamlarını taşırlar.

            MADDE II
           Garanti; Fonların Sağlanması
           Bölüm 2.01. Garantör Garanti Anlaşmasında yer alan diğer yükümlülüklerinin herhangi birine sınırlama veya kısıtlama getirilmeksizin, sadece kefil olarak değil asıl taahhüt altına giren taraf olarak, ikrazın ana parasının veeya ikraz üzerinden tahakkuk eden faizin ve diğer masrafların ve şayet varsa ikrazın vadesinden önce ödenmesinden doğacak primin tüm olarak ve zamanında ödeneceği ve Borçlu’ nun ikraz Anlaşmasında belirtilen diğer tüm yükümlülüklerinin zamanında yerine getirileceğini kayıtsız ve şartsız olarak garanti eder.

            Bölüm 2.02. İşbu Anlaşmanın 2.01 Bölümü hükümlerine bir sınırlama getirmeksizin, Garantör, Borçluya tahsis edilmiş fonların projenin yürütülmesi için gerekli olan tahmini harcamaları karşılamak için yetersiz olacağı hususunda makul sebepler mevcut olduğu takdirde, Banka tarafından tatminkar olacak düzenlemeleri yaparak Borçluya derhal bu tür harcamalar için ihtiyaç duyulan fonları temin etmek veya bunların Borçlu’ya sağlanmasına yol açan işlemleri sağlamayı taahhüt eder.

            MADDE III
           Garantörün Temsilcisi, Adresler
           Bölüm 3.01. Garantörün Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Genel Şartlar Bölüm 11.03’ de belirtilen amaçlar bakımından Garantörün temsilcisi olarak tayin edilmiştir.

            Bölüm 3.02. Genel Şartlar Bölüm 11.01’ deki amaçlar için aşağıdaki adresler belirtilmiş bulunmaktadır:

            Garantör için:
           Başbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
           İnönü Bulvarı, Emek ANKARA
           Türkiye Cumhuriyeti
           Telgraf Adresi:                                                     Teleks:

            MALİYE HAZİNE                                                  821-42285 (MLYE-TR) veya
                                                                                        821-42689 (ANK-TR)

            Banka için:
           İnternational Bank for
           Reconstruction and Development
           1818 H Street, N.W.
           Washington, D.C. 20433
           United States of America
           Telgraf Adresi:                                                       Teleks:
           INTBAFRAD Washington, D.C.                           248423 (RCA)
                                                                                             82987 (FTCC)
                                                                                             64145 (WUI) veya
                                                                                            197688 (TRT)

            Yukarıdaki hususları teyiden tam yetkili temsilcileri vasıtasıyla hareket eden taraflar, yukarıda gün ve yıl olarak belirtilen tarihte, Amerika Birleşik Devletleri’ nin Kolombiya Bölgesinde her biri kendi adları ile imzalamak suretiyle işbu Anlaşmayı aktetmişlerdir.

            Türkiye Cumhuriyeti Adına

            Yetkili Temsilci

            Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Adına

           Avrupa ve Merkezi Asya Bölge Başkan Yardımcısı

Mektup No:1
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
(Tarih) 25 MART 1993
            Uluslararası İmar ve
           Kalkınma Bankası
           1818 H Street, N.W.
           Washington, D.C. 20433
           Amerika Birleşik Devletleri

            İLGİ: İKRAZ NO: 3566 TU
                 (Bursa Su ve Çevre Sağlığı Projesi- Katı Atık)
                  Genel Şartlar, Bölüm 9.02- Mali ve Ekonomik Bilgi
 

            Sayın Baylar,
           Bursa Büyükşehir Belediyesin’ ne, Bursa Su ve Çevre Sağlığı Projesi- Katı Atık için, Türkiye Cumhuriyetinin garantörlüğü altında, toplam değeri 12.500.000 ABD Dolarına eşit olarak muhtelif para birimlerinde tahsis edilen ikraz ile ilişkili olarak, Türkiye Cumhuriyeti adına aşağıdaki hususları bildirmek istiyorum:

            1.Genel Şartname’ nin 9.02 bölümündeki amaçlara uygun olarak, Banka, Türkiye Cumhuriyeti’ ni yapılan yeni “ikraz taahhütlerini” taahhüdün gerçekleştiği 3 aylık sürenin bitiminden sonra en geç 30 gün içerisinde bildirmek (Bankanın Şubat 1980 tarihli Borç Bildirim Sistemi Talimatnamesinde belirtildiği gibi) ve ayrıca yapılan “ikraz transferlerini” de bildirimin yapıldığı seneyi müteakip senenin Mart ayının en geç 31’ ine kadar bildirmek ile yükümlü kılmaktadır.

            2. Genel Şartların 9.03 bölümü C paragrafında hariç tutulanlar dışında kamu malları üzerinde dış borca karşılık teminat olarak herhangi bir ipotek, rehin, vergi, imtiyaz, öncelik ve benzeri yükümlülük bulunmamaktadır. Dış borç ile ilgili hiç bir ihmal mevcut değildir.

            Bankanın borç verirken bu mektupta beyan edilen hususlara güvenebileceği tarafımızdan taahhüt edilmiştir.

            Saygılarımızla,

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ
           Yetkili Temsilcisi

Mektup No:2
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(Tarih) 25 MART 1993
            Uluslararası İmar ve
           Kalkınma Bankası
           1818 H Street, N.W.
           Washington, D.C. 20433
           Amerika Birleşik Devletleri

            İLGİ: İKRAZ NO: 3566 TU
                     (Bursa Su ve Çevre Sağlığı Projesi- Katı Atık)
                     Faaliyet Planı

            Sayın Baylar,
           Uluslararası imar ve Kalkınma Bankası ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında, yukarıda adı geçen proje için aynı tarihte imzalanan ikraz Anlaşmasının 3.02 Bölümüne dayanarak faaliyet planının, bu mektubun Ek’ ine uygun olarak yürütüleceğini taahhüt ederiz.

            Saygılarımızla,

            BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
           Yetkili Temsilcisi

Ek-1/4
TÜRKİYE
BURSA SU VE ÇEVRE SAĞLIĞI PROJESİ
KATI ATIK ALT PROJESİ
Kurumsal Düzenlemeler- Faaliyet Planı

            I- Giriş:
           Amaçlar: Bursa’ daki katı atık yönetimi geliştirme çabasında olan Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi ile birlikte katı atık yönetim organizasyonunun yeniden yapılandırılmasına karar vermiştir. Yeniden yapılandırmanın ana amaçları şunlardır.

            * Mali kaynaklar ve maliyetler yönünden belediye katı atık hizmetinin şeffaflaştırılması,

            * Hizmetlerin açık rekabete açılması ve

            * Hizmetlerin vatandaşın ihtiyacına daha duyarlı bir hale getirilmesi

            Bu amaçlara ulaşabilmek için, yeniden yapılandırma aşağıdakileri içerecektir.

            * Büyükşehir belediye sınırları içinde, hava, toprak ve su kirliliği, katı ve sıvı atıkların uygun şekilde hertarafı ve diğer çevre konularına ilişkin çevre yasa ve yönetmeliklerini izleyecek ve uygulatacak Büyükşehir Belediyesi içinde yeni bir denetim biriminin kurulması,

            * Aşağıdaki hizmetleri sağlayacak bir işletme şirketinin kurulması,

            . Evsel atık toplama

            . Klinik atık toplama

            . Endüstriyel atık toplama

            . Depolama sahasının işletilmesi

            * Toplama hizmetinin en azından bir kısmının özel sektöre ihale edilmesi

            Sözleşmeli Hizmetler
           Belediyeler, toplama ve taşıma hizmetinin tamamını yüklenecek yeni şirketi iki yıl süreyle mali olarak desteklemek niyetindedirler. Ve böylece belediyelerce deneme amacıyla ihale edilecek küçük toplama hizmetleri dışındaki bütün katı atık toplama ve bertarafı işlerini şirket üstlenmiş olacaktır. 2 yıl sonrasında yeterli deneyim ve kapasitede firmaların oluşacağı ümidiyle hizmetlerin açık ihalesi düşünülmektedir. Bu deneme sözleşmesinin amacı diğer faydalarının yanında, böylesi bir rekabet ortamını oluşturmaktır.

Ek-2/4
            Faaliyet Planı Uygulamasının Değerlendirilmesi
           Faaliyet planının uygulanmasındaki gerçekleşmeler, edinilen tecrübeler ışığında güncelleştirilerek yıllık olarak değerlendirilecektir.

            II- Faaliyetin Ana Hatları:
           Düzenleyici Birim
           Düzenleyici birimin kurulması ile ilgili yapılacak spesifik faaliyetler Tablo 2.1’ de gösterilmiştir.

            Tablo 2.1 Faaliyet Planı- Denetim Birimi
 

  Sorumluluk Tarih
İş tanımına göre, müşavirin teknik yardım ve eğitimi yüklenmesi BBB/İlçe B. 1993 Ekim
Denetim birimi için önerilen işletme prosedürünün ana hatlarını da kapsayan iş tanımının üretilmesi BBB/İlçe B. Teknik yrd. (T.Y.) 1994 Şubat
Organizasyon/personel ihtiyacına karar vermek BBB/İlçe B/T.Y 1994 Mart
Tüm seviyelerdeki personel için, işin ana konularını kapsayan eğitim programı geliştirmek BBB/İlçe B/T.Y 1994 Mayıs
Yeni birime personel atanması için Merkez hükümete başvurulması BBB/İlçe B M.Hükümet 1994 Haziran
Merkez hükümetten onay gelinceye kadar personelin geçici olarak atanması BBB/İlçe B 1994 Ekim
Eğitim Programının başlatılması BBB/İlçe B/T.Y 1994 Kasım
Denetim biriminin faaliyete geçmesi Düzenleyici birim (DB) 1995 Ocak
Aşağıdaki konularda denetim işlerine işlerlik kazandırmak üzere işletme yöntemlerinin gözden geçirilip güncelleştirilmesi BBB/DB/T.Y 1994 Aralık

            . Endüstri

            . Hastaneler, klinikler ve diğer sağlık hizmetleri yerel yönetimler ve

            . Diğer kuruluşlar

Ek-3/4
            İşletme Şirketi
           İşletme şirketinin kuruluşu için gerekli faaliyetler Tablo 2.2’ de gösterilmektedir.
 
  Sorumluluk Tarih
İş tanımına göre teknik yardım ve eğitim için müşavir bulunması BBB/İlçe B 1993 Ekim
Devlet Planlama Teşkilatının onayı için gerekli rapor ve sözleşmenin hazırlanması BBB/İlçe B/T.Y 1994 Ocak
İşletme Şirketinin kuruluşu için aşağıdaki dökümanların hazırlanması  BBB/İlçe B/T.Y  1994 Nisan

            . Yeni şirketin işletimini belirleyen yönetim planı

            . Bağımsız muhasebe yöntemleri

            . Sözleşme/fon düzenlemeleri

            . Belediyeler ve İşletme Şirketi arasındaki sözleşme dökümanı

            . Organizasyon/personel ihtiyaçları
 

  Sorumluluk  Tarih
Şirketin resmen kurulması ve Genel Müdürün atanması BBB/İB/İşletme 1994 Mayıs
Atık hizmetini üstlenecek işletme şirketi ile sözleşme imzalanması BBB/İşletme/T.Y 1994 Mayıs
Her seviyedeki personel için eğitim programı geliştirilmesi  BBB/İşletme/T.Y 1994 Haziran
Atık servisini yürütecek şirketin atanması BBB/İB 1994 Temmuz
Eğitim Programının başlatılması İşletme/T.Y 1994 Eylül
İşletmenin birinci yılında yapılacak işler İşletme/T.Y 1995 Temmuz’ a kadar

            . Araç bakım atölyesinin gözden geçirilmesi, araç bakım ve tamir işlerinin özelleştirilmesi seçeneğinin değerlendirilmesi

            . Yönetim bilgi sistemi ve muhasebe yönteminin geliştirilmesi

            . Geliştirilmiş atölye ve yeni toplama programının uygulanması

Ek-4/4
            Sözleşmeli Hizmetler
           Bazı toplama hizmetlerinin özelleştirilmesi ile ilgili işler Tablo 2.3’ de verilmiştir.
Tablo 2.3 Faaliyet-Sözleşmeli Hizmetler
 
  Sorumluluk Tarih
Yıldırım Belediyesi’ nin 1992 yılında ihale edilen toplama çalışmasının değerlendirilmesi BBB/İB/TY 1994 Mart
1994-96 yılları için, yukarıdaki değerlendirmeye dayalı özelleştirme programının üretilmesi BBB/İB/TY  1994 Haziran
Belirlenen alanlarda,ihale dökümanlarının hazırlanıp, özel sektöre ihale işlemlerinin başlatılması BBB/İB/TY (Şirket) 1994 Eylül
Özel sektörün faaliyete başlaması  BBB/İB (Şirket) 1995 başları
Mektup No:3
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(Tarih) 25 MART 1993
            Uluslararası İmar ve
           Kalkınma Bankası
           1818 H Street, N.W
           Washington, D.C. 20433
           Amerika Birleşik Devletleri

            İLGİ: İKRAZ NO: 3566 TU
                    (Bursa Su ve Çevre Sağlığı Projesi- Katı Atık
                     İyileştirme Planı

            Sayın Baylar,
           Uluslararası imar ve Kalkınma Bankası ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında, yukarıda adı geçen proje için aynı tarihte imzalanan ikraz Anlaşmasının 3.03 Bölümüne dayanarak iyileştirme planının, bu mektubun Eki’ ne uygun olarak yürütüleceğini taahüt ederiz.

            Saygılarımızla,

            Bursa Büyükşehir Belediyesi
           Yetkili Temsilci

TÜRKİYE
BURSA SU VE ÇEVRE SAĞLIĞI PROJESİ
KATI ATIK ALT PROJESİ

İyileştirme Planı

Muhtemel Olumsuz Etkiler 
İyileştirme 
Sorumluluk 
Zamanlama
Yeni Sıhhi Depolama Alanının Geliştirilmesi       
Yüzey ve yeraltısuyu kirliliği  Atıklar ve sızıntıyı kontrol etmek için saha mühendisliği  BBB/İşletici  1994
  Sızıntı suyunun azaltılması için, sahanın hazırlanması, işletimi, restorasyonu, bakımı  BBB 1994
  Toplanan sızıntı suyunun kalitesinin izlenmesi     
  Kamyonların köy dışında, kuzeyden girişi, trafik kontrol planı  BBB/Müşavir  1994
Görsel etkileri ve görünümün bozulması, verimli tarım alanlarının kaybı  Henüz detaylı olarak tanımlanmadı     
  Düzenli depolamadan önce Çevre Etki Değerlendirmesi gereklidir  BBB/Müşavir  1993 Haziran 

1993 Eylül 

Mektup No: 4
ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI
(Tarih) 25 MART 1993
Dr. Mahfi Eğilmez
Ekonomik ve Ticare Ateşe Büyükelçiliği
Türkeye Cumhuriyeti Büyükelçiliği
2528 Massachusetts Ave. N. W.
Washington, D.C. 20008

İLGİ: İKRAZ NO: 3566 TU
         (Bursa Su ve Çevre Sağlığı Projesi-Katı Atık)
          Yerel Satınalma Yöntemleri

            Sayın Yetkili,
           1. Uluslararası imar ve kalkınma Bankası (Banka) ve Bursa Büyükşehir Belediyesi (Borçlu) arasında aynı tarihte yapılan ikraz Anlaşmasının (Bursa Su ve Çevre Sağlığı Projesi-Katı Atık) 4. çizelgesi, I. Bölümü, C Kısmı dahilindeki hükümlere işaret etmekteyiz. Bu proje için sağlanan yukarıda adı geçen hükümlere uygun olarak, yapılacak ihalelerde Banka, 3 Eylül 1983 tarihli 2886 sayılı ihale Kanunu ve 17 Mart 1984 tarihli 2990 sayılı ihale Kanununun uyarınca kapalı zarf usulü teklif verme yöntemlerinin kullanımını, aşağıdaki hususzların dikkate alınması şartıyla, uygun karşılayacaktır.

            i) İhaleye katılacak şirketlere ilk tebliğin yapıldığı günden sonra en az 30 gün teklif hazırlama süresi verilecektir.

            ii) Teklifler sadece “tahmin edilen fiyatı” aştıkları için red edilmeyeceklerdir. Tekliflerdeki fiyatların yapılan tahminlerden çok yüksek olduğu hallerde, ilgili tüm bilgiler Banka’ya sunulacak ve koşullarını değiştirmek veya en düşük teklifi değer sahibi ile pazarlık hususlarında karar verecektir.

            iii) Tüm katılımcılar ihale işleri ile ilgili itirazlarını teklif dosyalarının açılması esnasında, teklif veren kuruluşların temsilcilerinin açılışta bulunmalarına bağlı olmayarak yapılacaktır.

            iv) Banka tarafından finanse edilen tüm faaliyetlerde yerli hiç bir şirkete özel muamelede bulunulmayacaktır.

            v) Yapılan değerlendirmeler sonucu en düşük teklifi veren ve yeterli teknik standant ve mali kaynaklara sahip olduğu belirlenen firma ihaleyi kazancaktır. Teklif dökümanları tekliflerin değerlendirilmesinde fiyatın yanısıra, göz önünde bulundurulacak ilgili şartlar ile bu şartların uygulanacağını belirtir.

            vi) Yapılacak sözleşmeler, işlerin orijinal kapsamı aşıldığı veya altında kalındığı haller için adil düzenlemeler getirmelidir.

             2. Borçlu, bunların dışında, 1886 ve 2990 sayılı kanunlarda yapılacak herhangi bir değişiklikten veya yukarıda belirtilen işlemlere yapılacak ilavelerden bankayı haberdar edecektir.

    Saygılarımızla,

    Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
    Avrupa ve Asya Bölge Müdürü

    Teyit Eden :
    TÜRKİYE CUMHURİYETİ

    Yetkli Temsilci

SONRAKİ SAYFA