Milletler Arası Sözleşmeler
İkraz No : 3565 TU

ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI VE BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ARASINDA İKRAZ ANLAŞMASI

(Bursa Su ve çevre Sağlığı Projesi - İçmesuyu Temini ve Kanalizasyon)

Tarih 25 Mart 1993
            İKRAZ ANLAŞMASI
         Bu Anlaşma 25 Mart 1993 tarihinde, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Banka) ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (Borçlu) arasında aktedilmiştir.

            Buna göre, (A) Türkiye Cumhuriyeti (Garantör) ve Borçlu, bu Anlaşma'nın Çizelge 2'sinde belirtilen Projenin fizibilitesi ve önceliği konusunda anlaştıktan sonra, Banka'dan Proje'nin finansmanına yardımcı olması talep edilmiştir.
 

           (B) burada belirtilen ile aynı tarihte Garantör ve Barka arasında yapılan bir anlaşma (Garanti Anlaşması) ile, Garantör tarafından Borçlu’nun ikraza ilişkin yükümlülüklerinin garanti edilmesi ve Garanti Anlaşmasında belirtilen diğer yükümlülüklerin taahhüdü konusunda mutabakata varılmıştır; ve

           Buna göre, yukarıda belirtilen ve diğer hususlar esas alınarak, Barka, bu Anlaşma’da belirtilen şart ve hususlara göre, İkrazı Borçlu’ya sağlamayı kabul etmiştir;

           Böylece, taraflar iş bu Anlaşma ile aşağıda belirtildiği gibi anlaşmışlardır:

        MADDE I
        Genel Şartlar: Tanımlar
           Bölüm 1.01. Aşağıda belirtilen düzeltmeleriyle (Genel Şartlar), Banka’nın 1. Ocak. 1985 tarihli “İkraz ve Garanti Anlaşma’larına Uygulanacak Genel Şartlar” bu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder:

           (a) Bölüm 3.02’nin son cümlesi metinden çıkarılmıştır.

           (b) Bölüm 6.02’deki (k) alt paragraf (l) alt paragraf olarak değiştirilmiş ve aşağıdaki metin yeni (k) alt paragrafı olarak ilave edilmiştir:

                      “(k) İkrazlardan başka şekilde para çekilmesi Banka’nın Anlaşma Maddelerinden Madde III Bölüm 3 hükümlerine aykırı olağandışı bir durum olacaktır.”

           Bölüm 1.02. Metin aksini gerektirmedikçe, Genel Şartlarda tanımlanan çeşitli terimler orada kendilerine verilmiş olan anlamlara haiz olup aşağıdaki ilave terimlerin anlamları da hizalarında tanımlanmıştır.

           (a) “Bursa İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Kanunu” bu Anlaşma’nın imzalandığı tarihe kadar yapılan düzeltmeleriyle 5 Haziran 1986 tarihli 3305 Nolu Kanun’u ifade eder;

           (b) "Proje Hazırlık Avansı", Garantör ve Banka arasında 5 Nisan 1991 ve 18 Nisan 1991 tarihlerinde teati edilmiş bulunan mektuplara dayalı olarak, Banka'nın Garantör'e, Garantör'ün de Borçlu'ya sağlamış olduğu Proje Hazırlık Avansını belirtir.

           (c) "Faliyet Planı " Bu Anlaşmanın Bölüm 3.02'sinde belirtilen faaliyet planını ifade eder.

           (d) "Mali Yıl", 1. Ocak'tan başlayıp 31. Aralık'ta sona eren, Borçlu'nun mali  yılını belirtir: ve

           (e) "Özel Hesap" bu Anlaşma'nın Bölüm 2.02 (b)'sinde belirtilen hesabı ifade eder.

        MADDE II
        İkraz
           Bölüm 2.01. Banka, İkraz Anlaşması'nda belirtilmiş veya atıf yapılmış bulunan şart ve durumlara bağlı olarak, Borçlu'ya toplam değeri yüzonyedi milyon Dolara (117.000.000 $) eşit olacak muhtelif dövizlerden borç vermeyi, her para çekme tarihinde Banka tarafından belirlenen değerler ve bu değerlerin toplamını teşkil eden İkraz'ı sağlamayı kabul etmiştir.

           Bölüm 2.02. (a) İkraz tutarı, ikraz hesabından, Anlaşmanın Çizelge 2'sinde açıklanan Proje için gerekli olan mal ve hizmetlerin makul faliyetlerine ilişkin yapılmış (veya, Bankanın mutebakatı ile yapılacak) ve ikrazdan sağlanacak gelirler ile finanse edilebilir harcamaları karşılamak üzere, işbu Anlaşma'nın Çizelge 1'inde belirtilen hükümlere uygun olarak çekilebilir.

           (b) Borçlu, Proje'nin amaçları için T.C Merkez Bankası veya Banka'ca kabul edilebilir bir ticari bankada, Banka için kabul edilebilir bir konvertible para cinsinden ve Banka için tatminkar şartlarla, yanlış yatırma, haciz veya müşadereler için yeterli önleme haiz özel bir hesap açtırıp, bu hesabı devam ettirecektir. Özel Hesap’a para yatırılması ve bu hesaptan ödeme yapılması bu Anlaşma’nın Çizelge 6’sında öngörülen hükümlere uygun olacaktır.

           (c) Yürürlük tarihinden hemen sonra, Banka, Borçlu adına hareketle, ;İkraz Hesabından, çekilmiş olan Proje Hazırlama Avansı anapara miktarı ile bunlara ilişkin ödenmemiş bütün masrafları kendisine geriye ödeyecektir. Proje Hazırlama Avansının çekilmemiş bulunan bakiyesi iptal edilecektir.

           Bölüm 2.03. Kapanış tarihi 30 Haziran 2001 veya Bankanın belirleyeceği daha sonraki bir tarih olacaktır. Banka, daha ileri bir tarih belirlenmiş ise, bu tarihi hemen Borçlu ve Garantör’e bildirecektir.

           Bölüm 2.04. Borçlu Banka’ya, çekilmemiş bulunan. İkraz Ana para Miktarı üzerinden belirli zamanlarda hesaplanacak yüzde birin dörtte üçü oranındaki (%1’in 3/4’ü) bir taahhüt ücretini ödeyecektir.

           Bölüm 2.05. (a) Borçlu her faiz dönemi için, zaman zaman çekilen ve geri ödenmemiş bulunan ikrazın anapara miktarı üzerinden, bir önceki altı aya ilişkin olarak belirlenmiş bulunan Alınan Fonların Maliyetine Eşit Oran, (AFMEO) artı yüzde birin yarısı (%1’in 1/2’si) oranına eşit bir faiz ödeyecektir. Borçlu, işbu Anlaşma’nın Bölüm 2.06’sında belirtilmiş bulunan tarihlerin herbirinde, bir önceki faiz dönemine ait ödennmemiş ana para miktarı üzerinden ilgili faiz oranı uygulanarak hesaplanan faizi ödeyecektir.

           (b) Her somestirin sona ermesinden sonra mümkün olan en kısa zaman içinde Banka, bu sömestire ilişkin olarak belirlenmiş bulunan AFMO Oranının Garantör ve Borçlu’ya bildirecektir.

            (c) Bu bölüm amaçları açısından:

                  (i) “Faiz Dönemi” bu Anlaşmanın imzalandığı faiz dönemi ile başlayan ve Anlaşmanın Bölüm 2.06’sında belirtilen tarihlerde son bulan altı aylık dönemi belirtir.

                 (ii) "Alınan Fonların Maliyetine Eşit Oran "Banka'nın 30 Haziran 1982 tarihinden sonra, (A) Banka Yatırımlarına ve (B) 1 Temmuz 1982 tarihinden sonra Paragraf (a) da açıklanan şekilde belirlenen faizlerle kullandırdığı fonlar dışında topladığı fonların maliyetini belirten bir faiz oranıdır.

                 (iii) "Sömestir", bir takvim yılının birinci veya ikinci altı ayını belirtir.

           (d) Banka'nın altı aydan az olmayacak bir şekilde Borçlu'ya bildirimde bulunmak sureti ile belirtileceği bir tarihte, bu bölümdeki paragraf (a), (b) ve (c) (iii) de bulunanlar aşağıdaki şekilde gelecek biçimde değiştirilecektir.

           "(a) Borçlu, ikrazın zaman zaman çekilen ve geri ödenmemiş olan miktarı üzerinden, her bir çeyrek için, bir önceki çeyrek için belirlenmiş bulunan Alınan Fonların Maliyetine Eşit Oran artı yüzde birin yarısı (%1'in 1/2'si) oranında bir faiz ödeyecektir. Bu Anlaşma'nın  Bölüm 2.06'sında belirtilmiş bulunan tarihlerin herbirinde, Borçlu, bir önceki faiz dönemine ait ödenmemiş anapara miktarı üzerinden faiz dönemi için uygulanacak oranlarla hesaplanmış olan faizi ödeyecektir."

           "(b) Her Çeyrek devrenin sonunda, mümkün olan en kısa zamanda, Banka Garantör ve Borçlu'ya, Çeyrek devreye ilişkin olarak belirlenmiş bulunan Alınan Fonların Maliyetine Eşit Oranı bildirecektir.

           "(c) (iii) "Çeyrek" bir takvim yılındaki 1. Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz veya 1. Ekim tarihleri ile başlayan üç aylık dönemleri ifade eder."

           BÖLÜM 2.06. Faiz ve diğer masraflar, her yıl 1 Şubat ve 1 Ağustos olmak üzere yılda 2 defa ödenecektir.

           BÖLÜM 2.07. Borçlu, ikrazın anapara miktarını, bu Anlaşma'nın Çizelge 3'ünde belirtilen amortisman programına göre geri ödeyecektir.

         MADDE III
         Projenin Uygulanması
           Bölüm 3.01. (a) Borçlu, bu Anlaşma’nın 2 Nolu Çizelge’sinde belirtilen bulunan amaçlara bağlı kalacağını ve buna ilişkin olarak, projeyi gerekli çaba ve etkinlik içinde, idari, mali mühendislik ve kamu hizmetleri uygulamalarına uygun bir şekilde gerçekleştireceğini ve Proje için gerekli fon, tesis, hizmet ve diğer kaynakları ihtiyaç duyulduğunda derhal sağlayacağını beyan eder.

           (b) Bu kısımda yeralan Paragraf (a) konusunda herhangi bir sınırlandırma getirmeksizin ve Borçlu ile Banka’nın aksine bir anlaşmaları olmaması halinde, Borçlu bu Proje’yi Anlaşma’nın aksine bir anlaşmaları olmaması halinde, Borçlu bu Proje’yi Anlaşma’nın Çizelge 5’inde belirtilmiş bulunan Uygulama Planına göre gerçekleştirecektir.

           Bölüm 3.02. Borçlu:
           (a) İdari, işletme ve mali performansını güçlendirmek için bir takvimi de içeren Banka için tatminkar bir Faaliyet Planını uygulayacaktır.

           (b) Her yıl 30 Eylül tarihinden önce aşağıdaki hususları

           Banka ile gözden geçirecektir:

                      (i) Faaliyet Planının uygulamasında elde edilen ilerleme: ve

                      (ii) Borçlu’nun Faaliyet Planının güncelleştirmek ve Faaliyet Planında öngörülen yatırım harcamalarını finanse etmeye gerekli gelirleri oluşturabilmek üzere Anlaşma’nın 5.02’inci Bölümüne uyabilmek için gerekli tarife artışları da dahil olmak üzere Borçlu’nun önerdiği değişiklikler:

           (c) Banka ve Borçlu, Borçlu’nun ilk önerilerinde yukarıdaki ilgili alt Paragraf (b)’ye göre bir mutabakata varamazlar ise, en geç 30 Kasım’a kadar bu Faaliyet Planının güncelleştirilmesi için Banka’ya yeni önerilen sunacak; ve

           (d) bundan sonra Banka ile mutabakata varılan değişikliklerle bu faaliyet Planını uygulayacaklardır.

           Bölüm 3.03. Borçlu:
           (a) 31 Mayıs 1993’den önce, Banka ile birlikte, Borçlu’nun 1 Ocak 30 Nisan tarihleri arasındaki su satışı, tarife seviyeleri ve diğer gelirleri ile işletme giderleri faaliyet Planında programlanmış 1993 yatırım harcamalarını karşılamaya yeterliliği de dahil olmak üzere işletme ve maliy üretkenliği değerlendirilecek, ve

           (b) 1 Temmuz 1993’den önce 1993 yatırım gereksinimlerini karşılayabilecek her türlü önlemi alacaktır.

           Bölüm 3.04. Borçlu, detay projelerin hazırlanması ve inşaat denetimi sırasında proje’nin çevresel etkilerini iyileştirmek üzere, Banka için de tatminkar bir planı uygulayacaktır.

           Bölüm 3.05. Banka’nın aksine mutabakatı olan haller hariç, Proje için gerekli olup ikrazda finanse edilecek mal, iş ve mühendislik hizmetlerinin sağlanması, işbu Anlaşma’nın Çizelge 4’ünün hükümlerine tabi olacaktır.

         MADDE IV
         Borçlu’nun Yönetim ve İşletme Çalışmaları
           Bölüm 4.01. Borçlu faaliyet ve işlerin gerçekleştirilmesini, yeterli sayıda becerili personelle desteklenen nitelikli ve tecrübeli yöneticilerin nezaretinde sağlam idari, mali ve kamu hizmet uygulamalarına uygun bir şekilde gerçekleştirecektir.

           Bölüm 4.02. Borçlu tesis, makina, teçhizat ve diğer mallarını her zaman çalıştırıp bakımını yapacak ve zaman zaman, gerektiğinde derhal, bütün bakım, tamir ve yenileme işlerini gerçekleşteirecek ve bunları sağlam mühendislik, mali ve kamu uygulamaları prensiplerine uygun olarak yapacaktır.

           Bölüm 4.03. Borçlu, başarılı uygulamalarla tutarlı olacak şekilde bu tür risklere karşı ve yeterli tutarlarda ya sigorta temin edecek ve devam ettirecek veya Banka’nın da uygun karşıylayacağı başka tedbirler alacaktır.

         MADDE V
         Mali Hükümler
           Bölüm 5.01. (a) Borçlu, kabul görmüş muhasebe usullerine göre faaliyetlerini ve mali durumunu yansıtan yeterli kayıt ve hesapları tutacaktır.

           (b) Borçlu:

(i) Kayıt, hesap ve mali raporları (Bilançolar, gelir ve gider cetvelleri ve ilgili raporları)ile özel Hesabın her mali yıla ait kayıt ve hesaplarını, Banka tarafından kabul edilen bağımsız denetçilere, kabul görmüş denetim ilkelerine uygun olarak denetlettirecektir:

(ii) düzenlendikten hemen sonra, ve yıl sonundan itibaren altı ayı geçmeyecek bir süre eiçinde: (A) belirtilen şekilde denetlenmiş mali raporların onaylı kopyalarını ve (B) Sözkonosu bağımsız denetçiler tarafından Banka’nan makul olarak talep edeceği kapsam ve ayrıntılara göre hazırlanmış denetim raporunu Banka’ya sunacak,

(iii) söz konusu kayıt, hesap ve mali raporla ve bunların denetlemelerine ilişkin olarak Banka’nın makul ölçüler dahilinde zaman zaman talep edebileceği diğer bilgileri de Banka’ya sağlayacaktır.

           Bölüm 5.02. (a) Banka’yla aksine anlaşmadıkça, Borçlu, 1993 yılından başlamak üzere dahili kaynaklardan toplanacak mevcut, bir önceki ve bir sonraki yıl finansman tutarları, Borçlu’nun mevcut, bir önceki ve bir sonraki mali yılındaki yatırım masraflarının %50’sinden az olmayacaktır.

           (b) her mali yılın 30 Kasım tarihinden önce Borçlu tarafından tahminlere dayalı olarak hazırlanmış ve Banka için tatlminkar bulunan, bahis konusu ve müteakip mali yıla ait paragraf (a)’da belirtilen şartları karşılamış olup olmadığını araştıran ve raporu incelenmek üzere kopyasını Banka’ya verecektir.

           (c) Bu şekilde yapılmış bulunan incelemelerle, Paragraf (a)’da belirtilmiş bulunan ihtiyaçların, Borçlu tarafından karşılanamayacağı belirlendiği takdirde, Borçlu, bu ihtiyaçların karşılanması için (herhangi bir sınırlamaya tabi olmadan fiyat yapı veya seviyelerindeki düzeltmeler de dahil olmak üzere) acilen gerekli bütün tedbirleri alacaktır.

           (d) Bu bölümde yeralan amaçlar bakımından:

(i) “Dahili kaynaklardan Temin Edilen Fon” terimi, aşağıda belirtilenler arasındaki farkı ifade edecektir:

(A) faaliyetler, tüketici depozitoları ve yapıma yarrdımcı tüketici katkılarına ilişkin olarak net işletme dışı gelir ve nakit hariç döner sermayedeki herhangi bir azalma olarak bütün kaynaklardan sağlanam gelirlerin toplamı; ve

(B) faaliyetlere ilişkin idari, yeterli bakım ve vergiler yerine yapılan ödemeler ve vergiler (amortisman ve diğer nakit cinsinden olmayan işletme masraflarına ilişkin hükümler hariç) borç ödemesine ilişkin ihtiyaçlar, bütün nakit olarak ödenecek temettüler ve diğer nakit olarak dağıtılacak fazlalıklar, nakit hariç döner sermayedeki herhangi bir artış ve sair sermaye harcamaları dışındaki diğer nakit akışları dahil bütün masrafların toplamı.

(ii) “Net işletme Dışı Gelir” terimi, aşağıda belirtilenler arasındaki farkı belirtir:

(A) faaliyetlere ilişkin olanlar dışındaki diğer bütün kaynaklardan sağlanan gelirler: ve

(B) Vergiler ve vergi yerine olan ödemeler dahil, yukarıda paragraf (A)’da belirtilenlere göre gelirlerin üretilmesine ilişkin olarak tahakkuk eden bütün harcamalar.

(iii) “Nakit hariç döner sermaye” teriminin anlamı, her mali yıl sonundaki nakit hariç cvari aktifler ile cari pasiflerin farkıdır.

(iv) “Nakit hariç cari aktifler” teriminin anlamı; alacak hesapları, pazarlaabilir. tahvil ve senetler, demirbaşlar ve gelecek mali yıl içindeki işletme giderlerinin hesabına geçilebilir ön ödemeler de dahil olmak üzere alışılmış ticari ortamda oniki ay içinde nakde çevrilebilir nakit haricindeki tüm aktiflerdir.

(v) “Cari Pasifler” teriminin anlamı: borç hesapları, müşteri avansları, borç ödeme ihtiyaçları, vergiler ve vergi yerine ödemeler ve kar ödemeleri de dahil olmak üzere vadesi gelen ve ödenebilir veya oniki ay içinde o zamanki mevcut şartlarda ödenmesi istenebilir tüm pasiflerdir.

(vi) “Borç Ödeme İhtiyacı” terimi, borca ilişkin geri ödeme miktarı (eğer varsa batık fon ödemeleri dahil) bunlar üzerinden belirlenen faiz ve diğer masrafların toplam miktarını belirtir.

(vii) “Yatırım Harcamaları” terimi, sabit aktifler hesabına ilişkin olarak, DSİ ve İller Bankası’nca finanse edilen harcamalar haricinde inşaata ait faiz dahil, faaliyetler için yapılan bütün harcamaları belirtir.

(viii) Bu blümde belirtilen amaçlar bakımından, diğer bir para birimi ile ödenecek borca ilişkin olarak, Garantör’ün para birimi cinsinden bir değer belirlemenin gerekmesi halinde, bu değerlendirmenin yapıldığı tarihteki ve bu tür borçların kullanılması sonucu yapılacak ödemeler için, yürürlükteki resmi kur üzerinden yapılacaktır. Bu tür bir kurun bulunmaması halinde, Banka tarafından kabul edilebilecek bir kur esas alınmak sureti ile hesap gerçekleştirilebilecektir.

           Bölüm 5.03. Garantör’ün bir önceki üç aylık dönemin tüketici fiyatları endeksine göre, Borçlu her üç aylık dönemde enflasyonu aksettirmek için otomatik tarife ayarlama sistemini sürdürecektir.

         MADDE VI
         Bankanın müeyyideleri
           Bölüm 6.01. Genel Şartlar, Bölüm 6.02 (b)’de belirtilenlere ilave olarak aşağıdaki şart da getirilmiştir. Şöyle ki; Bursa Su Temini ve Kanalizasyon Kanununun, Borçlu’nun bu Anlaşma’da belirtilen yükümlülükleri yerine getirme yeteneğini önemli ve ters bir şekilde etkileyecek tarzda değişikliğe tabi tutulması, askıya alınması, ilgası, hükümden kaldırılması veya iptaline gidilmiş olması.

         MADDE VII
         Yürürlük Tarihi, Sona Erme
          Bölüm 7.01. Aşağıdaki olay, yani Borçlu, Faaliyet Planının kurumsal gelişme şartlarını “ikiz kuruluş” yaklaşımı ile sağlamak üzere yardımcı olacak müşavir grubu seçmiş olmak, Genel Şartların 12.01. (c) Kısmı kapsamında İkraz Anlaşma’sının yürürlüğe girmesiyle ilgili ilave bir şart olarak belirtilmiştir.

           Bölüm 7.02. Genel Şartların Bölüm 12.04’ünün amaçları için, burada, işbu Anlaşma’nın imzalanmasından doksan (90) gün sonrası tasbit edilmiştir.

         MADDE VIII
         Borçlunun Temsilcisi, Adresler
           Bölüm 8.01. Genel Şartlar Bölüm 11.03’de belirtilenler için Borçlu’nun temsilcisi Borçlu’nun Genel Müdürü olarak belirlenmiştir.

           Bölüm 8.02. Genel Şartlar Bölüm 11.01. için aşağıdaki adresler belirlenmiş bulunmaktadır.

           Banka için :
           International bank for
           Reconstruction and Development
           1818 H. Street, N.W.
           Washington, D.C. 20433
           United States of America

           Telgraf Adresi:                                             Teleks:
           INTBAFRAD                                                 248423 (RCA)
           Washington, D.C.                                         82987 (FTCC)
                                                                                   64145 (WUI) veya
                                                                                   197687 (TRT)
           Borçlu İçin:
           Bursa su ve Kanalizasyon İdaresi
           Genel müdürlüğü

           Acemler
           Türkiye Cumhuriyeti

           Belirtilen Şahadeten , burada taraflar, usulüne uygun şekilde atanmış yetkili temsilcileri vastısayıla, yukarıda yazılı bulunan tarihte, Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya Bölgesinde, herbiri kendi adları ile imzalamak suretiyle bu Anlaşma’yı aktetmişlerdir.

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası adına


Avrupa ve Orta Asya Bölgeleri Başkan Yardımcısı

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi adınaYetkili Temsilcisi

ÇİZELGE 1
İkraz Fonlarının Çekilmesi

           1. Aşağıdaki belirtilen tablo, ikraz fonlarının kullanılması suretiyle finansmanı sağlanacak olan maddelerin kategorilerini belirtmekte, herbir kategoride finanse edilecek kalemlerin harcama yüzdelerini belirlemektedir.
 

Katogori Tahsis Edilen İkraz miktarı 
($ eşdeğeri olarak ifade edilecek)
Finanse edilecek 
harcamalar %'si
(1) İnşaat İşleri  67000000 %47
(2) Mallar  18000000 %47
(3) Teknik Yardım    %100
(a) Mühendislik ve Proje Yönetim Birimi  10000000  
(b) Araştırma ve Haritalama  4000000  
(c) Kurumsal Gelişme ve Eğitim  8000000  
(4) Proje Hazırlama Avansının geri ödenmesi  1100000 Bu Anlaşma’nın Bölüm 2.02 (c) hükümlerine göre borçlanılan miktar. 
(5) Tahsis edilmemiş  8900000  
TOPLAM
117000000  
     

           2. Yukarıda 1. paragraf hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Anlaşma tarihinden önce fakat 1 Kasım 1992’den sonra olmak kaydıyla (1) Kategori konusunda toplam 3.000.000 doları aşmayacak kullanımlar hariç, bu Anlaşma’nın tarihinden önce yapılmış harcamalar için ikraz’dan hiçbir kullanım yapılamaz.

ÇİZELGE 2
Projenin Tanısı

           Proje’nin amaçları şunlardır: (a) Bursa metropolitan alanında çevresel şartlarını iyileştirmek ve sağlık tehlikelerini azaltmak; (b) belediye su dağıtımı ile ilgili kurumsal düzeni iyileştirmek: (c) Bursa’nın kenar mahallelerinde yaşayan yoksul kesimin talepleri de dahil olmak üzere içmesuyu, kanalizasyon, taşkın koruması ve katı atık hizmetleri taleplerini karşılamak; (d) tahsil edilemeyen su miktarını azaltarak su kullanım verimini arttırmak: ve (e) maliyet karşılamaya uygun politikalar uygulamak.

           Aşağıda belirtilen kısımlardan oluşan Proje, Banka ve Borçlu’nun zaman zaman üzerinde mutabık kalacakları ve belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik değişikliklere de tabi olacaktır.

          Kısım A: İçmesuyu

           (1) Üretim kapasitelerini arttırmak için mevcut pınar kaynaklarının iyileştirilmesi ve takriben 35 km yeni boru döşenmesi.

           (2) Mevcut içmesuyu dağıtım sisteminin rehabilitasyonu ve iyileştirilmesi.

           (3) Yeraltı su kaynaklarının üretim artışı için 10 yeni kuyunun açılması ve pompa istasyonlarının iyileştirilmesi için üç yeni pompa grubunun yerleştirilmesi.

           (4) Artan içmesuyu talebi için gerekli depolama kapasitesini karşılamak üzere 30000 m3 kapasiteli bir dağıtım deposu inşaası.

           (5) Yeni dağıtım şebekelerine su temini ve mevcut şebekelerde su dağıtımını iyileştirek için toplam 70 km ana boru hattı inşaası ve yaklaşık 800 ha’lık yeni alanlarda yeni abonelere su sağlanması için mevcut dağıtım sisteminin genişletilmesi.

          Kısım B; Kanalizasyon

           (1) Yeni kollektörler inşaa ederek toplama şebekesini genişletmek, yeni toplama şebekeleri inşaa etmek, mevcut şebekeyi yağmusuyu drenaj şebekesi haline dönüştürmek ve yeni kanalizasyon bağlantılarını inşaa etmek.

           (2) Bursa’nın doğu ve batısında, ön arıtma ile anaerobik havuzlardan oluşan birer arıtma tesisinin inşaası ve her iki tesise kanalizasyon şebekesi ile toplanan atıksu akıntılarının arıtılıp nihai şeklini vermek için aktif çamur arıtma tesislerinin ilave edilmesi.

          Kısım C: Yağmursuyu Drenajı

           (1) Şebekenin tamamlanması, hasarlı boruların değiştirilmesi, uygun yağmursuyu ızgaraları ile bacalarının inşaası ve boruların temizlenmesi de dahil olmak üzere takriben 4500 ha alanı kapsayan mevcut yağmursuyu drenaj şebekesinin rehabilitasyonu.

           (2) Yağmursuyu drenaj sisteminin tıkanmasını önlemek için Bursa’nın güneyinde takribi 9 km. uzunluğunda K1, K2 ve K3 açık kuşaklama kanallarının inşaası.

           (3) Yaklaşık 14 km toplayıcı ile 340 ha’lık yeni alanlarda şebeke inşaatı yaparak toplama sisteminin genişletilmesi.

          Kısım D: Teknik Yardım

           (1) Proje uygulaması ile ilgili şu hususlarda teknik yardım sağlanacaktır. (a) içmesuyu, kanalizasyon ve drenaj işleri için detay proje ve inşaat kontrolloğu; ve (b) içmesuyu dağıtım ve kanalizasyon sistemleri haritalarının çıkarılması için gerekli ölçme ve araştırmalar.

           (2) Borçlu’nun kurumsal kapasitesini güçlendirmek için şu hususlarda teknik yardım sağlanacaktır: (a) Borçlu’nun yöneticileri ve personeli için bir eğitim programının tasarım ve uygulanması; (b) fatura edilen suyun kullanıma sunulan suya oranını arttırmak için bir programın tasarım ve uygulaması; (c) Bir varlık ve Yatırım Yönetim sisteminin tazsarım ve uygulaması; (d) Bir Kayıt Yönetimi ve Enformasyon Sisteminin tasarım ve uygulaması; ile (e) yeni bir içmesuyu ve atıksu tarife sisteminin tasarım ve uygulanması.

           (3) Bursa Su ve Kanalizasyon Sisteminin işletilmesi ile ilgili Sözleşmeli düzenleme amaçlı bir fizibilite çalışması yapılması için teknik destek sağlanması.

Projenin 31 Aralık 2000’de tamamlanması beklenmektedir.
ÇİZELGE 3

Amortisman Takvim

Ödemenin Vade Tarihi  Anaparanın Ödenmesi ($ Cinsinden) *
Her 1 Şubat ve 1 Ağustos’da   
1.8.1998’de başlayarak 1.02.2010’a kadar  4 875 000

 

           * Bu sütundaki rakamlar çekilme tarihleri itibarıyla belirlenmiş dolar karşılıklarını temsil etmektedir. Genel Şartların bölüm 3.04 ve 4.03’üne bakınız.

Erken Ödeme Primleri

           Genel Şartların 3.04 (b)’sine göre erken ödeme yapılacak herhangi bir ikraz vadesinin ana para üzerinden ödenebilir primi, aşağıdaki uygulanabilir erken ödeme zaman çizelgesi izçin belirlenen yüzdelerdir:
 

Erken Ödeme Zamanı  Prim 
  Erken Ödeme tarihinde, ikraza uygulanabilecek faiz oranı (yıllık bir yüzde ile belirtilmektedir) aşağıda belirtilenle çarpılır: 
Vade tarihinden önce 3 yıl içinde  0.18
Vade tarihinden önce üç ile altı yıl arasında  0.35
Vade tarihinden önce altı yıl ile onbir yıl arasında  0.65
Vade tarihinden önce onbir ile onbeş yıl arasında  0.88
Vade tarihinden önce 15 yıldan daha fazla  1.00

ÇİZELGE 4
Satınalma ve Danışmanlık Hizmetleri

           Bölüm I Mal ve Hizmetlerin Alımı

           Kısım A Uluslararası Rekabete Açık İhale
           Bu belgenin Kısım C’de belirtilenleri hariç, mal ve hizmetlerin satın alımı Mayıs 1992’de Banka tarafından yayınlanmış bulunan “IBRD ve IDA İkrazları çerçevesindeki Alımlara ait (Rehber)’in Bölüm I ve II’si altında belirlenmiş bulunan usullere göre ihale edilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

           Kısım B Yurt İçi İmalatçıların Tercih Edilmesi
           Burada Rehber’in Ek 2’sinde verilmiş bulunan 1’den 4’e kadar olan paragraflar ve Rehberde yeralan Paragraf 2.55 ve 2.56 hükümlerine tabi ve bunlara uygun bir şekilde, Yine burada kısım A altında açıklanan prsedülere uygun olarak malların alımında, Türkiye’de imal edilmiş bulunan mallara bir tercih marjı sağlanabilecektir.

           Kısım C Diğer Alım Usulleri
           1. Tahmini sözleşme bedeli 2.000.000 dolar veya daha az eşdeğerde ve toplam bedelleri 15.600.000 doları geçmeyen inşaat işleri, Banka’nın yeterli gördrüğü usullerle ve yerel ilanlı, açık rekabetli ihalelerle yaptırılabilir.

           2. Tahmini sözleşme bedeli 250.000 dolar veya daha az eşdeğeri ile toplam bedeli dolar eşdeğerini geçmeyen bakım ekipmanları, Rehber çerçevesinde en az üç değişik ülke ve üç satıcıdan alınan fiyat tekliflerinin karşılaştırılması ve Banka’nın yeterli gördüğü usullerle satın alınabilir.

           3. Her bir kontrat değeri 150.000 $’a eşdeğer veya daha az tahmini maliyete sahip ve toplam olarak en fazla 600.000’a eşdeğer maliyeti olan bakım ekipmanları rehber gereğince teklif verme ehliyetine haiz en az üç satıcıdan, Bankaca kabul edilebilir yöntemlerle alınan tekliflerin karşılaştırılması esas alınarak yapılan sözleşmeler çerçevesinde tedarik edilebilir.

           Kısım D: Satınalma Kararlarının Banka Tarafından İncelenmesi
           1. İhale davetleri ile değerlendirme rapor ve sözleşmelerin incelenmesi:

           (a) Mallara ilişkin ve değeri 500.000$ veya daha fazla tahmin edilen her ihale sözleşmesi ile inşaat, işlerinin değeri 1.000.000 $ veya daha fazla olanlar konusunda Rehber Ek 1’de yeralan paragraf 2 ve 4’de belirtilen usuller uygulanacaktır. Bu şekilde hazırlanan sözleşme ödemeleri Özel Hesaptan yapılacak ise, sözkonusu usuller, paragraf 2(d) gereği Banka’ya verilmesi gereken mukavelenin ik onaylı sözleşme kopyasının sözleşmeye ilişkin ilk ödemenin Özel Hesaptan yapılmasından önce, Banka’ya verilmesini sağlayacak şekilde değiştirilecektir.

           (b) Yukarıda belirtilen paragrafa bağlı olmayan sözleşmelerin herbirine ilişkin olarak Rehber Ek 1’de yeralan paragraf 3 ve 4’de belitilen usuller uygulanacaktır. Bu tür sözleşme ödemelerinin Özel Hesaptan yapılacağı durumlarda, belirtilen usuller değiştirilerek, sözçleşmenin iki onaylı kopyası söz konusu paragraf 3’de belirtilen diğer bilgiler ile birlikte, bu Anlaşma’nın Çizelge 6 Paragraf 4’ünde belirtildiği ve Banka’ya verilecek kanıtın bir kısmını teşkil etmek üzere Banka’ya sunulur.

           2. Rehber Ek 1 Paragraf 4 de belirtilen amaçlar için burada %15 rakamı belirtilmiştir.

           Bölüm II Danışmanların İstihdamı
           Proje’nin yürütülmesinde Borçlu’ya yardımcı olabilmek için, Borçlu, nitelik tecrübe ve istihdam şatları Banka’ca tatminkar bulunacak yönetim, mali ve mühendislik danışmaları istihdam edecektir. Bu şekilde sağlanacak Danışmanlar, Banka’nın 1981 Ağustos’unda yayınlamış olduğu “Dünya Bankası’ndan Borç Alanlar ve dünya Banka’sının Uygulayıcı Kuruluş Olarak Danışman Kullanım rehberi”nde belirtilen esaslara göre, Banka tarafından tatminkar görülen prensip ve usullerle uygun bir şekilde seçilecektir.

ÇİZELGE
Uygulama Programı

           1. Proje yönetim Birimi
           Borçlu, Planlama ve Yatırım Dairesinin desteği ile Proje’nin yönetimi için, Banka’dan onaylı iş tanımına Proje yönetim birimi’ni (PYB) Proje tamamlanıncaya kadar devam ettirecektir. Proje ile yüklendiği teknik ve idari sorumlulukları yürütebilmek için PYB’nin nitelik ve tecrübeleri Banka’ca yeterli bulunan bir müdür ile en az iki uzmanın (bir mühendis ve bir finansçı) dahil olduğu gerekli personel ve imkanları olacaktır. Diğerleri yanında, PYB şu hususlarda da sorumlu olacaktır: (a) danışmanlık hizmetleri ve eğitim konularında, iş tanımının hazırlanması, teklif değerlendirme ve sözleşme imzalama çalışmalarının idaresi: ve (b) Proje kapsamında müşavir ve eğitim çalışmalarının denetimi. PYB, Proje uygulama ve harcamalarının denetimi ve para çekme başvuruları ile proje uygulama raporlarının hazırlanması ve Banka’ya sunulmasından da sorumlu olacaktır.

          2. Raporlama Sorumlulukları

           Borçlu Garantör ve Barka’ya aşağıdakileri hazırlayıp sunacaktır:

           (a) 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerinde son bulan her üç aylık dönemden sonraki 60 gün içinde, bir önceki üç aylık döneme ilişkin inşaat ve satınalma programlarında belirtilenlerle karşılaştırmak suretiyle belirlenecek fiziki gelişmeleri kapsayan ve Banka tarafından kabul edilebilir izleme göstergeleriyle Proje uygulaması konusunda konsolide bir rapor; ve (b) bu Anlaşma’nın Bölüm 2.03’ünde belirtilen tarihten sonraki altı ay içinde Proje Bitim Raporunu Banka’ya sunmak.

ÇİZELGE 6
Özel Hesap

           1. Bu çizelgenin amaçları bakımından:

           (a) Uygun kategoriler deyimi, işbu Anlaşma’nın Çizelge 1 paragraf 1’inde yer alan tablodaki (1), (2) ve (3). kategorileri belirtir;

           (b) “Uygun Harcamalar” deyimi, Proje için gerekli mal ve hizmetlerin uygun maliyetlerine ilişkin harcamaları belirtir ve bunların bu Anlaşma’nın Çiçelge 11’inde yeralan hükümlere göre İkraz gelirlerinden zaman zaman uygun kategorilere yapılan tahsisatlardan sağlanmasını ifade eder; ve

           (c) “Onaylanmış Tahsisat” terimi, ikraz hesabından çekilip, bu çizelgenin paragraf 3 (a)’sında belirtildiği üzere özel hesaba yatırılacak 6.000.000 $’a eşit bir miktarı belirtir.

           2. Özel Hesap’ın usulüne uygun bir şekilde açıldığını gösterir belgelerin Banka’ya sunulmasından sonra, onaylanmış tahsisat için para çekmeler ve özel hesabın takviyesi için daha sonra yapılacak çekimler aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır:

           (a) Onaylanmış Tahsisat’tan para çekilmesi için, Borçlu Banka’ya, onaylanmış tahsis’in toplam miktarını aşmayacak ödeme veya ödemeler için bir talep veya talepler gönderecektir. bu şekilde yapılmış bulunan talep veya taleplere dayanarak, Banka, Borçlu tarafından talep edilmiş miktar veya miktarları Borçlu adına İkraz hesabından çekerek özel Hesaba yatıracaktır.

           (b) (i) Borçlu Özel Hesabın takviyesi için, Banka’nın belirleyeceği zaman aralıklarıyla özel Hesaba para yatırılmasını isteyen taleplerini Banka’ya sunacaktır.

(ii) Bu şekilde yapılmış her talepden önce veya taleple birlikte, Borçlu, hesabın takviyesi talebi ile ilgili ödeme veya ödemeler için bu çizelgenin paragraf 4’ünde belirtilen belge ve diğer kanıtları Banka’ya sunacaktır. Bu şekilde yapılan her bir talebe dayanarak Banka, Borçlu tarafından talep edilen ve söz konusu döküman ve diğer belgelerle uygun harcamalar için özel hesap’tüan harcandığı gösterilen miktar ya da miktarları Borçlu adına İkraz Hesabı’ndan çekerek özel Hesap’a yatıracaktır. Gösterilen miktar ya da miktarları İkraz Hesabından çekerek özel Hesaba yatıracaktır.            Bütün bu çekim ve yatırımlar, Banka tarafından ikraz Hesabından uygun kategoriler7e göre ve uygun miktarlarda söz konusu belgeler ve diğer kanıtlarla doğrulanarak çekilir.

           4. Borçlu tarafından özel Hesaptan yapılacak her bir ödeme için Borçlu Banka’nın makul olarak talep edeceği zamanlarda Banka’ya ödemenin sadece uygun masraflar için yapıldığını gösteren belge ve diğer kanıtları sunacaktır.

           5. Bu çizelgenin 3. paragrafında belirtilen hükümler dışında Banka’ya Özel Hesaba ayrıca transfer yapılması talebinde bulunulmayacaktır.

           (a) Eğer herhangi bir zamanda, Banka Genel Şartlar Madde V ve bu Anlaşma’nın Kısım 2.02 Paragraf (a)’sında belirtilen hükümlere uygun bir şekilde Borçlu’nunbundan sonraki ödemelerinin doğrudan İkraz hesabından yapılmasını belirlemiş olması durumunda; veya

           (b) Uygun kategoriler’e tahsis edilmiş bulunan ikrazın toplam çekilmeyen miktarından Banka tarafından bu Proje’yle ilgili olarak Bölüm 5.02 Genel Şartlara uygun şekilde herhangi bir özel taahhütün bakiye miktarı çıkarıldıktan sonraki miktarın onaylanmış tahsisat’ın iki katının karşılığına eşit olması halinde. Bundan sonra, uygun kategoriler’e tahsis edilmiş İkrazın çekilmeyen miktarının İkraz hesabından çekilmesi, Banka’nın Borçlu’ya belirteceği usullerle çekilecektir. Bu şekilde yapılacak sonraki çekmeler, Banka’nın Özel Hesapta bildirim tarihi itibarıyla kalan miktarın uygun harcamalar için yapılacağı konusunda tatmin olduğu ölçüde ve ancak bundan sonra yapılabilecektir.

           6. (a) Eğer Banka harhangi bir zamanda Özel Hesaptan yapılacak herhangi bir ödemenin (i) bu çizelgenin paragraf 2’sinde belirtilenlere uymayan bir harcama veya miktar için yapıldığını; veya (ii) Banka’ya sunulan belge ile doğrulanamadığı takdirde, Borçlu, Banka’nın kendisini uyarması bildirimde bulunması üzerine, ivedi olarak (A) Banka’nın talep edeceği ilave belgeleri sağlayacak; veya (B) Bu ödemenin miktarı Özeh Hesaba (veya Banka’nın bu şekilde talep etmesi halinde Banka’ya ödeyecek) yatıracaktır. Banka ile aksine mutabakat sağlanmadıkça, Borçlu tarafından sözkonusu kanıtlar sunuluncaya veya sozkonusu geri ödeme işlemi gerçekeştirilinceye kadar, Banka Özeh Hesaba başka transfer yapmayacaktır.

           (b) Eğer Banka, herhangibir zamanda özel Hesapta kalan meblağın, ilerideki uygun harcamalar’ın karşılanması için gerekli olmayacağını belirlerse, Borçlu, Banka’nın bildirimi üzerine, bu kalan meblağı ivedi olarak Banka’ya geri ödeyecektir.

           (c) Borçlu, Banka’ya bildirimde bulunmak suretiyle, Özel Hesaptaki ikrazın tamanını veya bir kısmını Banka’ya geri ödeyebilir.

           (d) Bu çizelge’nin 6 (a), (b) ve (c) paragraflarına göre yapılacak geri ödemeler, bu Anlaşma’nın, Genel Şartlar da dahil olmak üzere, ilgili hükümlerine göre müteakip çekim veya iptaller için ikraz Hesabı kredilendirilecektir.

İKRAZ NO 3565 TU
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE
ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI
GARANTİ ANLAŞMASI

(Bursa Su ve Çevre Sağlığı Projesi-İçmesuyu Temini ve Kanalizasyon)

Tarih 25 MART 1993
GARANTİ ANLAŞMASI

           Bu Anlaşma, 25 Mart 1993 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti (Garantör) ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Banka) arasında aktedilmiştir.

           Buna göre, (A) Garantör ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (Borçlu), İkraz Anlaşmaıs Çizelge 2’de belirtilen Projenin yapılabilirliği ve önceliği konusunda anlaştıktan sonra, Projenin finansmanına yardımcı olmasını Bankadan talep etmiş olmaları; ve

           (B) İşbu Garanti Anlaşması ile aynı tarihte Banka ve Borçlu arasında yapılan İkraz Anlaşmasıyla Banka, muhtelif para birimleri cinsinden, İkraz Anlaşmasında belirtilmiş bulunan hüküm ve şartlar dahilinde fakat ancak Borçlunun söz konusu İkraza ilişkin olarak bu anlaşmada belirlenen edilen yükümlülüklerini Garantörün garanti etmeyi kabul emesi şartına bağlı olarak, yüzonyedimilyon Dolar (117.000.000 $)’a eşdeğer miktardaki ikrazı Borçluya vermeyi kabul etmiş olması; ve

           Garantörün, Bankanın Borçlu ile İkraz Anlaşmasını imzalaması nedeni ile Borçlu’nun söz konusu yükümlülüklerini garanti etmiye kabul etmiş olması ACEHESİNDE, taraflar, yukarıda belirtilen hususlara istinaden;

           İşbu Anlaşma ile aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır.

          MADDE I
          Genel Şartlar: Tanımlar
           Bölüm 1.01. Banka’nın 1 Ocak 1985 tarihli “İkraz ve Garanti Anlaşmaları’na uyulanabilir Genel Şartlar”ı (Genel Şartlar) aşağıdaki değişikliklerle işbu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

           (a) Bölüm 3.02 deki son cümle çıkarılmıştır.

           (b) Bölüm 6.02’deki (k) alt paragrafı (1) alt paragrafı olarak değiştirilmiş ve aşağıdaki metin yeni (k) alt paragrafı olarak ilave edilmiştir:

           “(k) İkrazklardan başka şekilde para çekilmesi Bankanın Anlaşma Maddelerinden Madde III, Bölüm 3 hükümlerine aykırı olağan dışı bir durum olacaktır.

           Bölüm 1.02. Metin aksini gerektirmedikçe, Genel Şartlar’da ve İkraz Anlaşması’nın 1.02’nci bölümünde tanımlanan muhtelif terimler, zikredildikleri yerdeki anlamları taşırlar.

          MADDE II
          Garanti; Fonların Sağlanması
           Bölüm 2.01. Garantör, Garanti Anlaşmasında yer alan diğer yükümlülüklerinin herhangi birine sınırlama veya kısıtlama getirilmeksizin, sadece kefil olarak değil asıl taahhüt altına giren taraf olarak, ikrazın ana parasının ve ikraz üzerinden tahakkuk eden faizin ve diğer masrafların ve şayet varsa ikrazın vadesinden önce ödenmesinden doğacak primin tüm olarak ve zamanında ödeneceğini ve Borçlu’nun İkraz Anlaşmasında belirtilen diğer tüm yükümlülüklerinin zamanında yerine getirileceğini kayıtsız ve şartsız olarak garanti eder.

           Bölüm 2.02. İşbu Anlaşmanın 2.01 Bölümü hükümlerine bir sınırlama getirmeksizin, Garantör, Borçlu’ya tahsis edilmiş fonların, Projenin yürütülmesi için gerekli olan tahmini harcamaları karşılamak için yetersiz olacağı hususunda makul sebepler mevcut olduğu takdirde, Banka’ya tatminkar olacak düzenlemeleri yaparak Borçluya derhal bu tür harcamalar için ihtiyaç duyulan fonları temin etmeyi veya bunların Borçlu’ya teminini işlemleri sağlamayı taahhüt eder.

          MADDE III
          Garantörün temsilcisi, Adresler
           Bölüm 3.01. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Genel Şartlar Bölüm 11.03’de belirtilen amaçlar bakımından Garantörün temsilcisi olarak tayin edilimştir.

           Bölüm 3.02. Genel Şartlar Bölüm 11.01’deki amaçlar için aşağıdaki adresler belirtilmiş bulunmaktadır:

           Garantör için:
           Başbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
           İnönü Bulvarı, Emek ANKARA
           Türkiye Cumhuriyeti
 

Telgraf Adresi:  Teleks: 
MALİYE HAZİNE  821-42285 (MLYE-TR) veya 
  821-42689 (ANK-TR) 

           Banka İçin:
           International Bank for
           Reconstruction and Development
           1818 H Street, N. W.
           Washington, D.C. 20433
           United States of America
 

Telgraf Adresi:  Teleks : 
INTBAFRAD Washington, D.C  248423 (RCA) 
  82987 (FTCC) 
  64145 (WUI) veya 
  197688 (TRT) 

           Yukarıdaki hususları teyiden tam yetkili temsilcileri vasıtasıyla hareket eden taraflar, yukarıda gün ve yıl olarak belirtilen tarihte, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kolombiya Bölgesinde her biri kendi adları ile imzalamak suretiyle işbu Anlaşmayı aktetmişlerdir.

           Türkiye Cumhuriyeti Adına

           Yetkili Temsilci

           Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Adına

           Avrupa ve Merkezi Asya bölge Başkan Yardımcısı

Mektup No: 1
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
(Tarih) 25 MART 1993)
           Uluslararası İmar ve
           Kalkınma Bankası
           1818 H Street, N. W.
           Washington, D.C. 20433
           Amerika Birleşik Devletleri

           İLGİ: İKRAZ NO: 3565 TU

           (Bursa Su ve Çevre Sağlığı Projesi- İçmesuyu Temini ve Kanalizasyon) Genel Şartlar, Bölüm 9.02-Mali ve Ekonomik Verileri

           Sayın Baylar,
           Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne, bursa Su ve Çevre Sağlığı Projesi İçmesuyu Temin ve Kanalizasyon için, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü altında, toplam değeri 117000000 ABD Dolarına eşit çeşitli dövizlerden tahsis edilen ikraz ile iliştkili olarak, türkiye Cumhuriyeti adına aşağıdaki hususları bildirmek istiyorum:

           1. Genel Şartname’nin 9.02 bölümündeki amaçlara uygun olarak, Banka, Türkiye Cumhuriyeti’ni yapılan yeni “ikraz taahhütün gerçekleştiği 3 aylık sürenin bitiminden sonra en geç 30 gün içerisinde bildirmek (Bankanın Şubat 1980 Tarihli Borç Bildirim Sistemi Yönetmeliğinde belirtildiği gibi) ve ayrıca yapılan “ikraz transferlerini” de bildirimin yapıldığı seneyi takip eden senenin en geç Mart 31’ine kadar bildirim ile yükümlü kılmaktadır.

           2. Genel Şartlar’ın 9.03 Bölümü c paragrafında hariç tutulanlar dışında bu Bölümde kamu malları üzerinde dış borca karşılık teminat olarak herhangi bir ipotek, rehin, vergi, imtiyaz, öncelik veya benzeri yükümlülük bulunmamaktadır. Dış borç ödemesi ile ilgili hiçbir aksama mevcut değildir.

           Banka’nın borç verirken bu mektupta beyan edilen hususlara güvenebileceği tarafımızdan taahhüt edilmiştir.

           Saygılarımızla,

          TÜRKİYE CUMHURİYETİ
           Yetkili Temsilcisi

Mektup No: 2
BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ
(Tarih) 25 MART 1993)
           Uluslararası İmar ve
           Kalkınma Bankası
           1818 H Street, N.W.
           Washington, D. C 20433
           Ameraki Birleşik Devletleri

           İLGİ: İKRAZ NO: 3565 TU
           (Bursa Su ve Çevre Sağlığı Projesi-İçmesuyu temini ve Kanalizasyon) Faaliyet Planı

           Sayın Baylar,
           Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile bursa su ve Kanalizasyon İdaresi arasında, yukarıda adı geçen Proje için aynı tarihte imzalanan İkraz Anlaşmasının 3.02 Bölümüne dayanarak faaliyet planının, bu mektubun Ek’ine uygun olarak yürütüleceğini taahhüt ederiz.

           Saygılarımızla,

           Bursa Su ve, Kanalizasyon İdaresi
           Yetkili Temsilci

SONRAKİ SAYFA