Milletler Arası Sözleşmeler
Ek

TÜRKİYE

BURSA SU VE ÇEVRE SAĞLIĞI PROESİ
içmesuyu temini ve Kanalizasyon Alt-Projesi
BUSKİ Faaliyet Planı

            Giriş
            1. Bursa makamları ve BUSKİ İdaresi, BUSKİ’nin işletme, ticari ve mali performansını geliştirmek ve kurumun aşağıdaki hususlarda ilerlemesini sağlamak amacı ile gerekli tedbirleri almak konusunda hemfikirdirler.

            - Bursa Metropool bölgesinin çevresel kalitesinin arttırılması;

            - Verilen hizmetlerin kalitesi ile altyapı işletme ve bakım uygulamalarının geliştirilmesi;

            - Projenin tamamlanabilmesi için gerekli yerel kaynakların finansamanı için iç fonlar yaratılması;

            - Banka, İller Bankası ve DSİ borçlarının ödenmesi.

            2. Faaliyet Planı (Plan), ulaşılması gereken hedefleri ve BUSKİ’nin bu hedeflere ulaşmasını sağlayacak faaliyetleri içermektedir.

            Hedefler
            3. Buski’nin gelecek seneler için belirlenen mali ve işletme hedefleri Ek 1’de verilmiştir. Detaylı mali tahminler Ek 8’de mevcuttur.

            Faaliyet Gösterilecek Alanlar
            4. Yukarıda belirtilen hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetlerin kapsamı ve kendi kendini finanse edecek bir gelişme süreci başlatılması aşağıdaki konuları içerir:

            - Ek 2’de verilen eğitim programının gerçekleştirilmesi;

            - Ek 3’de verilen programın, üretilen su miktarına oranla, faturalanan su miktarının arttırılması 8su kayıplarının ve ücretsiz dağıtılan su miktarının azaltılması);

            - Ek 4’de verilen teknik şartname ve zaman tablosuna uygun bir Varlık ve Yatırım Yönetim İdaresi Sisteminin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi:

            - Ek 5’de verilen teknik şartname ve zaman tablosuna uygun olarak bir Kayıt ve Bilgi Sistemi tasarlanması ve gerçekleştirilmesi:

            - Detaylı birim maliyet fiyat analizlerine dayanarak yeni bir tarife çizelgesi hazırlanması ve uygulamaya konulması (Ek 6). Bu zalışma endüstriyel atıksu ücretlerini belirlemek için bir stüteji geliştirme konusunu da içerecek ve geliri maksimize etmek amacı ile mevcut kanunların nasıl uygulanacağına ilişkin öneriler getirecektir; ve

            - Ek 7’de verilen teknik şartname ve zaman tablosuna uygun olarak su ve kanalizasyon hizmetlerinin özel şirkete ihale edilebilmesi için fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi.

            İkizleşme Anlaşması
            5. BUSKİ Yönetimi Faaliyet Planını, Banka’nın finanse ettiği Proje çerçevesinde müşavirlerin yardımı ile uygulanacaktır. Plan’ın değişik elemanlarının (eğitim, su kayıpları, varlık ve yatırım yönetimi, kayıt ve bilgi sistemi, tarife çalışmaları ve özel sektöre hizmetleri ihale etme fizibilitesi) birbirleri ile yakın ilişkili olduğu göz önünde bulundurularak, bunlar için gerekli müşavirlik hizmetlerinin mühendislik, işletme ve yönetim tecrübelerini BUSKİ’ye aktarmaya istekli, konusunda gelişmiş bir kuruma (İkizleşme Şirketi) ihale edilecektir. BUSKİ bu kurumu ikrazanın yürürlük tarihine kadar belirleyecek ve Haziran 1993’e kadar anlaşacaktır.

            Faaliyet Planının Gerçekleştirilmesiyle İlgili Gelişmelerin Değerlendidirilmesi
            6. Faaliyet Planının gerçekleştirilmesiyle ilgili ilerlemeler ve ulaşılan hedefler edinilen tecrbeler ışığında güncelleştirilerek yıllık olarak değerlendirilecektir.

Ek 1

BUSKİ
İşletme Hedefleri ve Mali Hedefler


Verimlilik Parametresi  1991 Gerçekl.  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Yeni su bağlantıları (000)  18.7 12.1 15.0 13.9 13.9 9.5 9.5 9.5 9.9 10.1
Yeni kanal bağlantısı (000)  16.8 7.8 9.7 9.1 9.2 8.1 8.2 8.4 8.8 9.2
Yatırımlar (ABD Doları Milyon) Proje Diğer  0.0 3.2 5.3 3.2 14.7 3.2 32.3 3.3 31.9 3.3 43.8 3.3 36.1 3.4 28.5 3.4 19.7 25.0 19.0 26.0
Toplam işletme gelirleri (ABD Dları Milyon)  20.2 22.6 35.2 51.0 56.9 63.7 68.8 74.3 82.9 90.5
Satılan m3su 
başına toplam gelir (ABD Dol.)1
0.60 0.62 0.87 1.14 1.17 1.23 1.26 1.28 1.35 1.39
Faturalanan su miktarı (Milyon m3 33.7 36.7 40.7 44.7 48.6 51.6 54.8 58.0 61.4 65.0
Tahsilat (Faturalanan yılıl %’si)  38 39 41 43 45 47 48 49 50 51
Tahsilat (Faturalanan yılın %’si)  86.0 90.0 90.5 91.0 91.5 92.0 92.5 93.0 93.0 93.0
1000 su bağlantısı başına düşen personel  49 4.6 4.3 4.0 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

            1/ Bugünkü ABD Doları. Kullanılan enflasyon oranları: 1992:&2.8, 1993:%3.9, 1994:%3.9, 1995 ve sonrası %3.8.

            Temel Kabuller
            1. Su hizmetleri götürülen alanın, evsel bağlantılar ile birlikte 1992 yılında nüfusun %92’sinden, 1995 yılında ve sonraki yıllar için nüfusun %95’ine çıkacağı, Kanalizasyon hizmetleri götürülen alanın 1992 yılında nüfusun %72’sinden, 1995 yılında %75’ine ve 2000 yılında %80’ine çıkacağı.

            2. Proje yatırımlarının Proje gerçekleştirme planına uygun olarak ve inşaat esnasında faizin hariç tutulacağı.

            3. Toplam işletme gelirlerinin BUSKİ’nin işletme giderleri, yatırımlara katılım payı ve borç ödemelerini karşılayabileceği.

            4. İşletme gelirlerindeki artış, BUSKİ Yönetim Kurulu ve İdaresinin yapacağı aşağıdaki konuları da içeren ortak çalışmalar sonucu olmalıdır.:

            * Bağlantı sayısının arttırılması ve planlanan su sağlama işlerinin zamamında tamamlanması,

            * Su ve kanalizasyon ortalama tarife bedellerinin yükseltilmesi (Endüstriyel atıkların uzaklaştırılması için belirlenen özel tarifeler dahil)

            * Faturalanan su miktarının üretilen su miktarına oranının 1992’deki %39’dan, 2000 yılında %51’e yükseltilmesi, ve

            * Tahsilat oranını yükseltme.

            5. Geliştirilmiş yönetim ve idari yöntemlerle eğitim programı uygulamaları sonucu personel üretkenliğinin arttırılması.

            6. Rakamlar, uluslararası enflasyon 1992’de %2.8, 1993 ve 1994’te %3.9, 1995 ve sonraki yıllarda ise %3.8 olacağı kabul edilerek bugünkü dolar bazında verilmiştir.

Ek 2

TÜRKİYE
BURSA SU VE ÇEVRE SAĞLIĞI PROJESİ
içmesuyu temini ve Kanalizasyon Alt-Projesi
Eğitim Programı

            Amaç:
            1. Eğitim programı BUSKİ personelini, kurumun işletme, ticari ve mali verimliliğini artıracak bilgi ve beceriye kavuşturmak amacı ile hazırlanmıştır. Bu program Proje’ye ilişkin ihtiyaçlar üzerinde duracak ve aynı zamanda gelecekte, ortaya çıkan personel yetiştirme ihtiyaçlarının belirlenme ve giderilmesini sağlayacaktır.

            Eğitim Programanının Kapsamı
            2. Eğitim Programı BUSKİ personelinin yaklaşık %80’inin eğitilmesine imkan verecektir. bu amaca ulaşabilmek, BUSKİ eğitim bölümünün güçlendirilmesini gerektirecektir. Eğitim bölümü, eğitim faaliyetlerinin planlanması, koordine edilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli donanım, personel ve teknik desteğe sahip olmalıdır. Bu bölüm ayrıca, eğitim ihtiyaçlarını belirleyebilmek için işletme birimleri ve BUSKİ Yöneticileri ile ilişkili olarak çalışmalı ve belirlenen ihtiyaçlara bağlı bir eğitim programını uygulamalıdır.

            3. Eğitm programı üst düzey yönetim ile kurumun orta ve alt kademelerine kadar ulaşabilmelidir. Programın uygunluğuna göre 3 tip eğitim modeli uygulanacaktır. bunlar; işbaşı eğitimi, yerel kuruluşlar tarafından eğitim, yurt dışında bulunan gelişmiş su ve çevre sağlığı işletmelerine yapılacak eğitim gezileridir.

            İşbaşı Eğitimi
            4. Buski’nin alt kademelerindeki ve işletme ile ilgili eğitim ihtiyaçları, işbaşı eğitim metodu ile sağlanmalıdır. Bu metod, çalışma alanında gerçekleştiriliecek planlı bir faaliyet olup, yapılan çalışmayı eğitim aracı olarak kullanmayı amaçlamaktadır. Bu metodu uygulamak için, projenin ilk dört yılı içerisinde eğitim bölümü, eğiticilerin eğitimi amaçlı bir kurs düzenlemelei ve yaklaşık 10 BUSKİ elemanı gerekli eğitim teknikleri ile eğitilmelidir. İkizleşme kurumu eğitim faaliyetlerine gerekli teknik desteği sağlamalaı ve eğiticilere görevlerini yerine getirirken yardım etmelidir. Proje süresince, yaklaşık 500 personeli özellikle işletme, bakım-onarım ve ticari alanlarda eğitilecektir.

            Yerel Kuruluşlar Tarafından Eğitim
            5. Bilgi Sistemleri, muhasebe, bütçeleme ve bilgisayarlar gibi belirli eğitim ihtiyaçlarının BUSKİ personeli tarafından karşılanamadığı ancak gerekli uzmanlığın Türkiye’de bulunduğu durumlarda, her kademedeki BUSKİ personeli uzman kuruluşlar tarafından sağlanan kurslara katılacaktır.

            Yurtdışı Gezileri
            6. Yeni İdari ve İşletim yaklaşımlarının tanıtımı BUSKİ personelinin yurt dışında konusunda daha gelişmiş kuruluşları ziyaret etmesini gerektirecektir. Başta idareci ve teknik elemanlar olmak üzere seçilecek BUSKİ personeli ikizleşme kurumunda, detaylı bir programa uygun çalışmalar yapacaktır. Bu ikizleşme çalışması projenin başarısı için çok önemlidir, çünkü eğitilen personel BUSKİ’ye dönüşlerinde gerek kendi başlarına gerekse danışmanlar ile yapılacak çalışmalarda yeni idari ve işletme uygulamalarının başlatılmasından sorumlu olacaklardır.

            Yıllık Programlar
            7. Eğitim programı her sene düzenli olarak geliştirilmeli ve BUSKİ’nin işletme, ticari ve mali performansının geliştirilmesi için Faaliyet Planının (Plan) önemli bir parçası olmalıdır. Orta ve üst düzey yöneticilerden oluşan bir merkezi eğitim komitesi oluşturulmalı, bu komite ilk olarak bir eğitim politikası ve programı belirlemeli, sonra da bu programın gelişmesini izlemeli ve yönlendirmelidir. İşletme düzeyinde, özellikle çalışma yerinde gerçekletirilecek eğitim faaliyetleri için, eğitim ihtiyaçlarını belirleye ek ve faaliyetleri denetleyecek gruplar oluşturulmalıdır. bu gruqlar projenin başlangıcından hemen sonra, eğitim bölümünün koordine edeceği kurum çapıhnda eğitim incelemelerine dayanarak, yıllık eğitim programları geliştirmek amacı ile birlikte çalışmaya başlamalıdırlar. Hazırlanacak olan yıllık programlar, Dünya Bankasınca finanse edilen proe ve Plan çerçevesindeki içerisindeki faaliyetlere öncelik vermek üzere, BUSKİ’nin tüm faaliyetlerini kapsamalıdır.

            Teknik Destek
            8. Eğitim Programını uygulabilmek amacı ile iki alanda teknik destek gereklidir. İlk olarak, ikizleşme kurumu BUSKİ’ye : 1. Eğitim birimi ve BUSKİ içi gerekli komitilerin oluşturulması, 2. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, 3. Eğitim programının geliştirilmesi, 4. Düzenli bir denetleme sistemi başlatılması konularında destek sağlamalıdır. İkinci olarak, Projenin son döneminde 4 yıllık değerlendirmesi yapılmalıdır.

            Değerlendirme
            9. Eğitim programının sonuçları her sene değerlendirilerek edinilen tecrübeler bir sonraki yıllık eğitim programının hazırlamasında kullanılmalıdır. Eğitim programının tüm ettilerini değerlendirmek BUSKİ’nin gelecekteki eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi için önerilen sunmak amacı ile bir son 4 yılın değerlendirmesi yapılmaladır. Eğitim programının diğer elemanlrı ile tam olarak bütünleşebilmesi için özel çaba harcanmalıdır.

Yükümlülükler ve Zamanlam


 
Faaliyet
Yükümlü
Hedeflenen Bitiş Süresi 
İlk Beş Yıllık Eğitim Programı ve 15 aylık Detaylı Program hazırlanması  BUSKİ/İK. * Aralık 1993
İlk Programın uygulaması  BUSKİ  Aralık 1994
15 aylık Programın değerlendirilmesi ve ikinci Beş Yıllık ve Bir Yıllık Programlar hazırlanması BUSKİ/İ.K Aralık 1994
İkinci Yıl Programının uygulanması  BUSKİ  Aralık 1995
İkinci Yıl Programının değerlendirilmesi ve Üçüncü Beş Yıllık ve Üçüncü Bir Yıllık Programların hazırlanması  BUSKİ/İ.K. Aralık 1995
Üçüncü yıl programının uygulanması  BUSKİ  Aralık 1996
Üçüncü yıl Programının değerlendirilmesi ve Dördüncü Beş Yıllık ve Dördüncü Bir Yıllık Programların hazırlanması  BUSKİ/İ.K.  Aralık 1996
Dördüncü Yıl programının uygulanması  BUSKİ  Aralık 1997
Programları başlangıçlarından itibaren değerlendirerek ileri aşamalardaki gelişmeler için önerilen geliştirilmesi.  BUSKİ/İ.K.  Aralık 1998

EK3

TÜRKİYE
BURSA SU VE ÇEVRE SAĞLIĞI PROJESİ
İçmesuyu Temini ve Kanalizasyon Alt-Projesi
Su Kayıplarını Azaltma Programı

            Amaç
            1. Projenin, Su Kayıplarını Azaltma (SKA) bölümünün amacı, Bursa halkının su kaçaklarından (fiziksel kaçaklar) ekonomik kayıpları ile fiziksel kaçak ve bedeli ödenmeyen su kayıplarından (ticari kayıplar) kaynaklanan BUSKİ mali kayıplarını azaltmaktır.

            SKA Bölümünün Kapsamı
            2. Projenin SKA Bölümü oluşturulurken çıkış noktası, BUSKİ’nin yüksek oranlı su kayıpları ve gelir getirmeyen su üretiminin birçok işletme ve yaklaşım sorunlarının aşılamamasından kaynaklandığının anlaşılmasıdır. Bu sorunlar, yetersiz inşaat standart ve şartnameleri, sistem işletim ve bakım onarım işlemleri içtin ayrılan kaynakların yetersiz oluşu, yetersiz maliyet karşılama politikaları ve yetersiz düzeyde eğitilmiş, personel olarak sıralanabilir. Dolayısıyla SKA programı dört temel alanı kapsar. bunlar, inşaat standart ve şartnameleri; sistemin işletim ve bakım onarım işlemleri; sistemin yenileştirilme ve iyileştirilmesi; ticari politika ve uygulamalardır. personel Eğitimi Eğitim Programı kapsamında yürütülecektir. Projenin başarısı v e sürekliliği için bütün bu alanlarda gelişme gösterilmesi önemlidir.

            3. Projenin bu bölümünü olşturan bu dört temel alanda değililecek konuların detayı ve uygulamalar için öngöörülen takvim aşağıda özetlemiştir.

                        A- İnşaat Standart ve Şartnameleri
                        - Gerek büyük çaplı gerekse küçük çaplı (ikincil dağıtım şebekeleri gibi) işlerin gerçekleştirilmesinde montaj ve ekipman standart ve şartnamelerinin kullanılması;

                        - İnşaat işleri ile tesisat döşeme ve onarım işleri denetimlerinin geliştirilmesi;

                        B- Sistemin İşletilmesi ve Bakım Onarımı
                        - Su ve kanalizasyon sistemleri için bir haritalama sisteminin oluşturulması;

                        - Su, kynak, depolara ve ana isale hatları yerleştirilmesi ve 1994-1997 yılları arasındaki her ıl için su sayaçları alınarak 20 pilot sayaç bölgesi oluşturulması,

                        - Sistemdeki basıncın kontrol edilmesi ve gerekli yerlerde fazla basıncın düşürlmesi;

                        - Sistematik bir kaçak arama ve onarım programı oluşturulması;

                        - Büyük ve küçük sayaçlar için önleyici bakım-onarım programlarının uygulanması;

                        C- Sistemi İyileştirme ve Yenileme
                        - 1994-1997 yılları arasında, her yıl kötü durumda buluan boru ve çok amaçlı hatların en az 50 km’siin değiştirilmesi ve iyileştirilmesi. Bu program gerçekleştirilirken Varlık Yönetim Planının gerekleri gözönünde bulundurulmalıdır.

                        D- Ticarileşme
                        - Sokak çeşmeleri ve parklardaki su tüketimi ölçülerek, blediyeden bedeliin tahsil edilmesi,

                        - Abone kayıtlarının doğruluğu kontrol edilerek, gerekenlerin günelleştirilmesi;

                        - Yeni sayaçlar için güncelleştirilmiş standart ve şartnamelerin uygulanması;

                        - Hatalı ölçüm yapanların sayaçların yılda 10 000 adet olmak üzere 1994-1997 yılları arasında değiştirilmesi;

                        - Sayaç okuma (sayaç okuyucular dahil), faturalama ve tahsil sisteminin denetlenmesi ve gerekli olduğu hallerde yenilenmesi;

                        - Mevcut kaçak bağlantı kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi.

            Su Kayıpları Programının Uygulanması
            4. Bu programın gerçekleştirilmesi yeterli işgücü ve mali desteğin sağlandığı güçlü bir kurumsal katılım gerektirecektir. Atılacak ilk adım, temel görevi bu programın koordinasyonu ve idaresi olan bir birim (İşletme Kontrol Birimi) oluşturulmaktadır. BUSKİ’nin işletme bölümleri, program kapsamındaki günlük işleri yürütecek, her bölüm, temel görevi, oluşturulan İşletme Kontrol Birimi ile koordinasyonu sağlamak ve proje ile ilgili işlerin kendi bölümleri içerisinde gerçekleştirilmesini yönlendirmek olan personeli görevlendirecektir.

            Teknik Yardım
            5. Yukarıda belirtilen BUSKİ’de gerçekleştirilmesinde gelişmiş su işletmelerinden tecrübeli uzmanların yardımı gerekecektir. Uzmanlık gerektiren alanlar, sayaçlı suyun ve kanalizasyon hizmetlerinin ticarileştirilmesi ile sistem işletim ve bakım-onarım işlemlerini de içerir. Yaklaşık 0 adam-aylık teknik yardım öngörülmektedir.

            Eğitim
            6. İkizleşme Kurumu tecrübelerini BUSKİ personeline aktarmak için gerekli çabayı göstermelidir. Bu aktarımın byük bir bölmü, işbaşı eğitimi sırasında proje kapsamındak işler yerine getirilirken gerçekleşecektir. Bu kurum, ayrıca BUSKİ Eğitim Birimine, personelin şağıda verilen hususlarda bilgilendirilmesi amacıyla verilecek seminerlerin planlama ve gerçekleştirilmesinde de yardım sağlamalıdır:

            - Teknik Yardım hizmetlerinin amacı ve kapsamı; kaydedilen gelişmeler, hedeflere tümüyle ulaşılana dek uygulanacak güncelleştirilmiş iş planları;

            - Kullanılan sistem ve metodların işletim, bakım-onarım, geliştirme ve uygulanması.

            7. İkizleşme kurumu ayrıca, Su Kayıplarını Azaltma programının hazırlanma ve gerçekleştirilmesi için de BUSKİ’ye yardımcı olmalıdır.

            Değerlendirme
            8. Su Kayıpları Azaltma Programının sonuçları yıllık olarak değerlendirilmeli ve edinilen tecrübeler bir sonraki yıllar için hazırlanacak senelik programlara yansıtılmalıdır. Su Kayıplrını Azaltma Projesiin genel etkilerini belirlemek ve BUSKİ’in gelecekteki gelişmelerini yönlendirmek amacı ile beş yıllık bir nihai değerlendirme yapılabilir.

Ek 4

TÜRKİYE
BURSA SU VE ÇEVRE SAĞLIĞI PROJESİ
içmesuyu Temini ve Kanalizasyon alt-Projesi
Varlık ve Yatırım Yönetim Sistemi

            Amaç:
            1. Varlık ve Yatırım Yönetim sistemi (VYYS) Proje Bölümünün amacı Yönetimine aşağıdaki hususlarda destek sağlamaktır:

            - Yatırım önceliklirenin belirlenmesi:

            - Mevcut varlıkların etkin e yeterli kullanımının sağlanması:

            - Yatırım programlarının izlenmesi ve kontrol edilmesi ile gelecekte yapılacak yenileme çalışmalarının etkilerinin belirlenmesi.

            VYYS Programının Kapsamı
            2. Bu konuda sağlanacak olan teknik yardım BUSKİ’nin VYYS programını gerçekleştirme ve aşağıda belirtilen başlangıç yatırım programlarını hazırlanmasına destek verecektir.

            - Bir yıllık yatırım programı

            - Beş yıllık yatırım programı, ve

            - On yıllık yatırım programı profili.

            3. Bu programlar hazırlanırken aşağıdaki hususların belirlenmesine özen gösterilmelidir.

            - Abone ihtiyaçlarına cevap verecek hizmet kapsam ve standartları (örneğin, hizmet götürülecek nüfus yüzdesi, tüm aboneler için gerekli su basıncının “n” metreden fazla olmaması); ve hizmet kapsam ve standartlarının kabul edilebilir düzeyinin belirlenmesi (örneğin standartlara tümüyle ulaşmak için bir zaman tablosu oluşturulması);

            - Standartlara ulaşmak için gerekli yatırımlar ve her yatırımın ana hedefi. Öngörülen ana hedefler şunlardır:

            * Varlıkları, ömürlerinin geri kalanını tamamlayabilecekleri şekilde, korumak ve verimlerinin belirlenen standartlara ulaşabilecek düzeyde olmasını sağlamak;

            * Varlıkları, belirlenen standartlara ulaşılabilmek amacı ile iyileştirmek geliştirmek, arttırmak;

            * Varlıkları, yeni abone ihtiyaçlırın karşılayacak düzeye getirmek amacı ile takviye etmek ve arttırmak;

            * Varlıkları, mevcut abonelerin yeni taleplerini karşılayacak düzeye getirmek amacı ile takviye etmek ve arttırmak; ve

            * Yapılan işlemlerin etkinliğini arttırmak.

            - Önerilen yatırımların değerlendirmesi için izlenecek yollar;

            - Yatırım planının, tarifelere ve programların mali açıdan gerçekleştirilebilirliğine olan etkisinin değerlendirilmesi:

            - Yatırım programlarının yönetim Kurul tarafından onayı için gerekli işlemler; ve

            - Yatırım programlarının gerçekleştirilmesinin takibi için gerekli işlemler.

            Teknik Yardım
            4. Paragraf 2 ve 3 de özetlenen görevlerin BUSKİ’ce yerine getirilmesi için gelişmiş bir Su ve Kanalizasyon İşletemesinde görev almış ve VYY tecrübeli uzmanların yaklaşık 36 adam-ay sürecek danışmanlığı gerekecektir.

Yükümlülükler ve Zamanlama


 
Faaliyet
Yükümlü
Hedeflenen Bitiş Süresi 
Sistemlerin geliştirilmesi 
BUSKİ/İK. 
Haziran 1994
İlk Bir Yıllık Yatırım Programı hazırlanması 
BUSKİ Müşavir 
Aralık 1994
İlk Beş Yıllık Yatırım Programı hazırlanması 
BUSKİ Müşavir 
Aralık 1994
İlk On Yıllık Yatırım Programı hazırlanması 
BUSKİ Müşavir 
Aralık 1994
İlk bir Yıllık Yatırım Programı uygulamalarının değerlendirilmesi ve İkinci Program Setinin hazırlanması (Bir, Beş ve On Yıllık) 
BUSKİ Müşavir 
Ocak 1995
İkinci Bir Yıllık Yatırım Programı uygulamalarının değerlendirilmesi ve üçüncü Program Setinin hazırlanması (Bir, Beş ve On Yıllık) 
BUSKİ Müşavir 
Aralık 1995
Aktif çamur tesislerinin nihai tasarımı için anaerobik havuzlara akan atıksuyun özellikleri ile ilgili temel verilerin toplanması Aktif çamur tesislerinde oluşan çamurun özellikleri hakkında bilgi toplayarak çamur arıtma tesislerinin nihai tasarımı için bilgi toplanması 
BUSKİ/İ.K. BUSKİ 
Haziran 1994’den Aralık 1995’e kadar Ocak 1996’dan Aralık 1996’ya kadar 

            Eğitim:
            5. İkizleşme kurumu tecrübelerini BUSKİ Personeline aktarmak için her türlü çabayı göstermelidir. bu aktarımın büyük bir bölümü işbaşı eğitimi sırasında, program kapsamındaki işler yerine getirilirken gerçekleşmelidir. Bu kurum ayrıca BUSKİ Eğitim Birimine, personelin aşağıda verilen hususlarda bilgilendirilmesi amacıyla verilecek seminerlerin planlanmasında ve gerçekleştirilmesine ve yardım seminerlerin planlanmasında ve gerçekleştirilmesine de yardım etmelidir:

            - Teknik yardım hizmetlerinin amacı ve kapsamı, kaydedilen gelişmeler; hedeflere tümüyle ulaşılanca dek uygulanacak güncelleştirilmiş iş planları,

            - Kullanılan sistem ve metodların işletim, bakım onarım, geliştirme ve uygulanması.

            6. İkizleşme kurumu ayrıca VYYIS programının hazırlanma ve gerçekleştirilmesi için de BUSKİ’ye yardım etmelidir.

            Değerlendirme
            7. VYY programının sonuçları yıllık olarak değerlendirilmeli ve edinilen tecrübeler bir sonraki yıllar için hazırlanacak senelik programlara yansıtılmaladır. VYY programının ekilerini belirlemek ve BUSKİ’nin gelecekteki gelişmelerini yönlendirmek amacı ile nihai bir değerlendirme yapılmalıdır. İkizleşme kurumu ayrıca VYY prıogramına destek olacak eğitim faaliyetlerinin hazırlanması ve uygulanmasında da BUSKİ’ye yardımcı olmalıdır.

Ek 5

TÜRKİYE
BURSA SU VE ÇEVRE SAĞLIĞI PROJESİ
İçmesuyu Temini ve Kanalizasyon Alt-Projesi
Kayıt ve Bilgi Sistemleri

            Amaç:
            1. Projenin kayıt ve Bilgi Sistemleri (KBS) bölümünün amacı, BUSKİ idaresini yönetim işlerini yürütebilmesi için gerekli bilgi ile donatarak, İdarenin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesinin yansıra, etkin kaynak kullanımını sağlamaktır. KBS, Varlık ve Yatırım Yönetim Sistemine destek olacak temel verileri de sağlamalıdır. (EK 5.2: Ek 3).

            KBS Programının Kapsamı
            2. Teknik Yardım BUSKİ’ye aşağıdaki hususlarda destek sağlayacaktır:

            A- Aşağıdaki hususların tasarlanma ve uygulanmasını da içeren, bir Kayıt ve Bilgi Sisteminin oluşturulması:

            - İdarenin günlük işleri ile ilgili bilgiyi toplayarak iletişimini sağlayacak bağımsız işletim sistemleri (örneğin yeni bağlantı başvuruları, yapılan bağlantılar, cihaz arızaları, çalışılan saatler),

            - Gelecekte yapılacak uygulama ve analizlerde kullanılmak üzere, ortak bir formatta saklanacak veri tabanları (örneğin abone kayıtları, ambar kayıtları, personel kayıtları),

            - Her kademedeki yöneticilere kurumun faaliyetleri hakkında bilgi verece raporlar ve,

            - Buski’yi tümüyle entegre bir kayıt ve Bilgi sistemine kavuşturabilmek için, bağımsız işletme sistmeleri, veri tabanları ve raporlama sistemleri arası ilişkiler.

            B- Aşağıdaki hususların tasarlanma ve geliştirilmesini sağlayacak ticari, muhasebe ve bütçleme sistemleri:

            - İdarenin genelinde ve bölümleri bazında hazırlanmak üzere, bütçelenen ve gerçekleşen işlemler arası mukayeseleri de içeren mali durum ve bütçe uygulamaları ile ilgili yönetim raporları,

            - Belediye, hükümet ve finansörler gibi dış tarafların da ihtiyacına cevap verece mali raporlar, en azından genelde kabul görmüş muhasebe yöntemlerine uygun olarak hazırlanmış bilanço, gelir cetveli, kaynaklar ile kaynak ve fon maliyet uygulamalarını içermelidir,

            - Mali sistemler ile bützçe ve maliyet muhasebesi sistemlerini işletebilmek için gerekli hesap cetveli ve talimatnameler,

            - Mali, bütçeye ait ve maliyet muhasebesi bilgilerini uygun yerlere nakledebilmek için gerekli yöntem ve işlemler,

            - Bunların işlemden geçebilmesi için gerekli döküman akış diyagramları ile zaman çizelgeleri,

            - Muhasebe sistemi girdilerinin kalitesi ve zamanlama kontrolü.

            3. İkizleşme kurumu, BUSKİ’ye yukarıda adı geçen işlemlerin bilgisayar ile gerçekleştirilmesi için tavsiyelerde bulunmalı ve bu konuda aşağıdaki hususları yerine getirmelidir:

            - Kayıt ve Bilgi Sisteminin çeşitli elemanlarınn kompüterize edilebilmesi için önceliklerin belirlenmesi ve gerekli ekipman önerilmesi,

            - Planlama, nüfus verileri ve uygulama geliştirilmesi konularında danışmanlık ypmak, ve

            - Gerekli ekipmanın seçim ve satın alımında yardımcı olmak.

            Eğitim
            4. İkizleşme kurumu bu konudaki tecrübelerini BUSKİ personeline aktarmak için her türlü çabayı göstermelidir. Bu aktarımın büyük bir bölümü işbaşı eğitim esnasında, Projenin Kayıt ve Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Bütçe sistemlerinin tasarım ve uygulanmasında, BUSKİ Eğitim birimi ile gerçekleştirilmelidir. Bu kurum ayrıca BUSKİ Eğitim Birimine, personelin aşağıda verilen konularda bilgilendirilmesi amacıyla verilecek seminerlerin planlanmasında ve gerçekleştirlimsende de danışmanlık sağlamalıdır:

            - Teknik ylardım hizmetlerinin amacı ve kapsamı; kaydedilen gelişmeler; hedeflere tmüyle ulaşılana dek uygulanacak güncelleştirilmiş iş planları, ve

            - Kullanılan sistemlerin işletim, bakım-onarımı, geliştirilmesi.

            5. İkizleşme kurum ayrıca KBS’ni destekleyecek eğitim faaliyetinin tasarım ve uygulaması için de yardımcı olmalıdır.

            Değerlendirme
            6. KBS programının sonuçları yıllık olarak değerlendirilmeli, ve edinilen tecrübeler bir sonraki yıllar için yapılacak senelik programlara aktarılmalıdır.

Yükümlülükler ve Zamanlama


 
Faaliyet 
Yükümlü
Hedeflenen Bitiş Süresi 
İhtiyaçların belirlenmesi 
BUSKİ/İ.K
Aralık 1993
Veri yapılarının tasarımı 
BUSKİ/İ.K
Aralık 1994
Başlangıç sistemlerinin uygulanması 
BUSKİ/İ.K
Aralık 1994
Entegre sistemler geliştirilmesi 
BUSKİ/İ.K
Aralık 1997

Ek 6

TÜRKİYE
BURSA SU VE SAĞLIK PROJESİ
İçmesuyu Temini ve Kanalizasyon Alt-Projesi
Tarife Çalışması

            Amaç:
            1. Tarife belirleme çalışmasının amacı, BUSKİ için aşağıdaki kriterleri sağlayacak bir tarife sistemi oluşturmaktır: i) kurumun mali ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yeterli gelir sağlanması, ii) su kaynaklarının korunması, kirliliğinin kontorl altına alınması ve azaltılması için teşvik edilmesi, iii) atan su ve kanalizasyon hizmetleri talebini karşılayabilmek için gerekli maliyetleri en yakın değerleri ile yansıtması, ve iv) hizmetin bedelinin nüfusun tamamanı ödenebilir olması.

            Kapsam
            2. Tarife çalışmalarının kapsamı aşağıda verilmiştir:

            (a) İçmesuyu Sisteminde kapasite arttırımı, altyapının rehabilitasyon ve güncelleştirilmesi, su kayıplarını azaltmak, altyapının işletme ve bakım onarım gfaaliyetleri sonucu oluşacak ilave maliyetlerin tahmini;

            (b) Kanalizasyon sisteminde kapasite arttırımı ve altyapının işletme ve bakım onarım faaliyetleri nedeniyle artan maliyetlerin tahmini. Kapasite arttırımı maliyeti kanal bağlantıları, toplama ve pompa istasyonları, toplayıcılar ve nihai boşaltım ve arıtım işlemleri için gerekli yatırımları içerir;

            (c) değişik tipteki müşterilere su bağlantıları nedeniyle artan maliyetlerin tahmini;

            (d) değişik tipteki müşterilere götürülen kanalizasyon hizmetleri için atığın miktar ve niteliğini de dikkate alan ve böylece evsel ve endüstir kuruluşları arasında ve değişik endüstri kuruluşlarının da arasında adil ve verimli bir hizmet götürebilen kabileyetteki kanalizasyon sistemini oluşturmak için artan maliyetlerin tahmini;

            e) BUSKİ’nin nakit durumu, iç kaynak yaratımı ile yatırımlara katılımı ve borç ödemelir gibi önceden belirlenen hedeflerine ulaşılabilmesi için mali ihtiyaçlarının tahmini;

            f) Abonelerin hizmetlerin bedelini ödeyebilme güçlerinin belirlenmesi.

            3. 2. Paragrafta belirtilen tahminlere dayanacak olan çalışmalar aşağıdaki hususlarda öneriler getirmelidir:

            a) 1. Paragrafta özetlenen ihtiyaçlara cevap verece çeşitli tarife politikaları hazırlanması;

            b) Buski İdaresi ve Bursa makamlarının, kanuni yetkileri dahilinde, önerilen tarife politikalarını uygulayabilmeleri için bir faaliyet planı ve strateji belirlenmesi;

            c) Tarife politikalarının kalıcılığını sağlayabilmek için gerekli kurumsal düzenlemeler.

            d) Buski’nin çalışmalarını yrüttüğü yasal çerçeve içerisinde yapılacak ve kurumun tarife plitikası için belirlenen hedeflere ulaşılabilmesini sağlayacak değşiklikler.

            e) Halkı ve yetkili makamları, önerilen tarife yapısının gerekliliği hakkında bilinçlendirme çalışmaları.

            Teknik Yardım
            4. Gelişmiş su işletmelerinde tarife belirleme çalışmalarında, deniyimli danışmanların uzmanlıklarına ihtiyaç vardır. Hem evsel hem de endüstriyel denetim ve fiyatlandırmma politikalarının izleme görevleri olan bir otamın tecrübesi gerecektir. Uygulamadoıki gelişmelerin izlenme ve değerlendirilmesi için teknik yardım sağlanmalıdır.

            Eğitim
            5. Tarifelerin politik etkileri nideniyle projenin anlamı ve fiyat politikasının önemi konularının Projenin başlangıcından anlaşılması üst düzey personelin bu konuda bilincini yükselten bir eğitim verilmelidir.

            5. Maliyet modellerinin geliştirilmesi ve kullanımında eğitim gerekli olacaktır ve bu da danışmanlar tarafından temin edilecektir.

            Değerlendirme
            7. Öngörülen tarife politikalarının uygulanışındaki ilerleme, danışmanlarca yıllık olarak (2 yıl arka arkaya) izlenmelidir. Bu özellikle endüstriyel atık fiyatlamasında önemlidir.

Yükümlülükler ve Zamanlama

FaaliyetTarife yapılarının belirlenmesi 
BUSKİ/T.Y. 
Nisan 1994
Yeni tarifelerin uygulamaya konması 
BUSKİ 
Temmuz 1994

SONRAKİ SAYFA