Milletler Arası Sözleşmeler  
Resmi Gazete: 04.06.1993 Sayı : 21627 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:1133
Milletlerarası Sözleşme

Karar Tarihi : 9/06/1993
Karar Sayısı: 93/4478

            Bursa Su ve Çevre Sağlığı Projesi’nin finansmanı amacıyla Dünya Bankasından :

            1-Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülecek katı atık bölümü için sağlanan 12.500.000.-

            2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nce yürütülecek içmesuyu temini ve kanalizasyon bölümü için sağlanan 117.000.000.-

            ABD Doları tutarındaki kredilere dair Hükümetimiz ile adıgeçen Banka arasında 25 Mart 1993 tarihinde imzalanan ilişik İkraz ve Garanti Anlaşmaları ile ek mektupların, imza tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 24/5/1993 tarihli ve EİUE-I-1781 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 
     
Süleyman DEMİREL
     
CUMHURBAŞKANI
E. İNÖNÜ
     
Başbakan V.
     
E. İNÖNÜ
C. ÇAĞLAR 
S. ORAL
E. CEYHUN
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
İ. TEZ
A. GÖNEN 
T. AKYOL
G. ERGENEKON
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN
Ş. ERCAN 
M. BATALLI 
M.S. OKTAY
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
N. AYAZ
İ. SEZGİN
H. ÇETİN
S. ORAL
Milli Savunma Bkanı
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
Maliye ve Gümrük Bakanı
K. TOPTAN
O. KUMBARACIBAŞI
Y. AKTUNA
Milli Eğitim Bakanı
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Sağlık Bakanı
Y. TOPÇU
N. CEVHERİ
İ. TEZ
Ulaştırma Bakanı
Tarım ve Köyişleri Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.
M. T. KÖSE
E. FARALYALI
D. F. SAĞLAR
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kültür Bakanı
A. ATEŞ
V. TANIR
B. D. AKYÜREK
Turizm Bakanı
Orman Bakanı
Çevre Bakanı

ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI VE BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AASINDA İKRAZ ANLAŞMASI

(Bursa Su ve Çevre Sağlığı Projesi- Katı Atık)

Tarih 25 MART 1993
            İKRAZ ANLAŞMASI
          Bu Anlaşma 25 MART 1993 tarihinde, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Banka) ve Bursa  Büyükşehir Belediyesi (Borçlu) arasında aktedilmiştir. Buna göre, (A) Türkiye Cumhuriyeti (Garantör) ve Borçlu, bu anlaşmanın Çizelge 2’si altında belirtilen projenin fizibilitesi ve önceliği konusunda tatmin olduktan sonra, projenin finansmanına yardımcı olmasını Bankadan talep etmiştir;

          (B) burada belirtilen ile aynı tarihte Garantör ve Banka arasında yapılan bir anlaşma ile (Garantör Anlaşması), Garantör tarafından anlaşmasında belirtilen diğer yükümlülüklerin taahhüdü konusunda mutabakata varılmıştır; ve

          Buna göre, yukarıda belirtilen ve diğer hususlar esas alınarak, Banka, bu Anlaşmada belirtilen şart ve husulara göre, ikrazı Borçluya sağlamayı kabul etmiştir;

          Böylece, taraflar arasında aşağıda belirtildiği gibi bir Anlaşma sağlanmış bulunmaktadır;

            MADDE I
            Genel Şartlar; Tanımlar
          Bölüm 1.01. Aşağıda belirtilen düzeltmeleriyle (Genel Şartlar) Banka’ nın 1.Ocak.1985 tarihli “İkraz ve Garanti Anlaşmalarına Uygulanacak Genel Şartlar” bu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

          (a) Bölüm 3.02’ nin son cümlesi metinden çıkarılmıştır.

          (b) Bölüm 6.02’ deki (k) alt paragraf (1) alt paragraf olarak değiştirilmiş ve metne aşağıdaki (k) alt paragrafı ilave edilmiştir:

          “(k) Kredi çerçevesinde yeni kullanımlar yapılmasının Banka’nınAnlaşma Formu’ nun III. Maddesinin 3.Bölümünün  hükümlerine aykırı düşmesi sonucunu doğuracak olağanüstü bir durumun ortaya çıkması.”

          Bölüm 1.02. Metin aksini gerektirmedikçe Genel Şartlarda tarif edilen çeşitli terimler orada kendilerine verilmiş olan anlamlara haiz olup,

          (a) Büyükşehir Belediyeleri kanunu bu Anlaşmanın imzalandığı tarihe kadar yapılan düzeltmeleriyle-----------Kanun No: 3030’ u ifade eder;

          (b) “Proje Hazırlık Avansı” Garantör ve Banka arasında 5 Nisan 1991 ve 18 Nisan 1991 tarihlerinde teati edilmiş bulunan mektuplara dayalı olarak, Banka tarafından Garantöre sağlanmış bulunan Proje Hazırlık Avansını belirtir ve bu avans bundan sonra Garantör tarafından Borçlunun kullanımı için hazır tutulur;

          (c) “Eylem Planı” bu anlaşmanın bölüm 3.02’ sinde belirtilen eylem planını ifade eder.

          (d) “Mali Yıl”, 1.Ocak’ tan başlayıp 31.Aralık’ ta sona eren, Borçlunun mali yılını belrtir; ve

          (e) “Özel Hesap” bu Anlaşma’ nın Bölüm 2.02 (b) ‘ sinde belirtilen hesabı ifade eder.

            MADDE II
            İkraz
          Bölüm 2.01. Banka, İkraz Anlaşmasında belirtilmiş veya atıf yapılmış bulunan şart ve durumlara dayalı olarak, Borçluya toplam değeri Onikimilyonbeşyüzbin Dolar’ a (12.500.000.$) eşit olacak muhtelif para birimlerinden borç vermeyi, her para çekme tarihinde Banka tarafından belirlenen değerler ve bu değerlerin toplamını teşkil eden ikraz’ ı sağlamayı kabul etmiştir.

          Bölüm 2.02. (a) ikraz hesabından, Anlaşmanın Çizelge 2’sinde açıklanan, proje için gerekli olan mal ve hizmetlerin makul maliyetlerine ilişkin (veya, Bankanın mutabakatı ile yapılacak olan harcamalar için ) yapılmış bulunan harcamaları karşılamak üzere, işbu Anlaşmanın Çizelge 1’ inde belirtilen hükümlere uygun olarak çekilebilir ve ikrazdan sağlanacak gelirler ile finanse edilebilir olacaktır.

          (b) Borçlu, Proje’ nin amaçları için Banka’ ca Merkez Bankası’ nda Banka için kabul edilebilir bir konvertible para cinsinden Banka için tatminkar şartlarla yanlış yatırmalar, haciz veya müşadereler için yeterli önleme haiz özel bir hesap açıp, bu hesabı idame ettirecektir.

          Özel Hesap’ a para yatırılması ve bu hesaptan ödeme yapılması bu Anlaşma’ nın Çizelge 6’ sında öngörülen hükümlere tabi olacaktır.

          (c) Yürürlük tarihinden hemen sonra, Banka, borçlu adına hareketle, ikraz Hesabından çekilmiş bulunan ve o tarihte vadesi gelmiş Proje Hazırlama Avansı anapara miktarının geriye ödenmesi için gerekli olan miktarı kendisine ödeyecek ve bunlara ilişkin bütün masrafları ödeyecektir. Proje Hazırlama Avansının çekilmemiş bulunan bakiyesi bundan sonra iptal edilecektir.

          Bölüm 2.03. Kapanış tarihi 30 Haziran 2001 veya Bankanın belirleyeceği daha sonraki bir tarih olacaktır. Bu şekilde daha ileri bir tarih belirlenmiş ise, Banka bu tarihi hemen Borçlu ve Garantöre bildirecektir.

          Bölüm 2.04. Borçlu, zaman zaman çekilmemiş bulunan ikraz Ana Para miktarının üzerinden hesaplanacak yüzde birin dörtte üçü oranında (%1’ in ¾)Bankaya bir taahhüt ücreti ödeyecektir.

          Bölüm 2.05. (a) Borçlu faiz dönemi için, zaman zaman çekilen ve geri ödenmemiş bulunan ikrazın anapara miktarı üzerinden, bir önceki altı aya ilişkin olarak belirlenmiş bulunan şarta bağlı olarak alınan ikrazların maliyetine eşit bir oran, artı yüzde birin yarısı (%1’ in 1/2’ si) ile belirlenen bir oranda faiz ödeyecektir. Borçlu İşbu Anlaşmanın Bölüm 2.06’ sında belirtilmiş bulunan tarihlerin herbirinde, bir önceki faiz döneminde ödenmemiş ana para miktarı üzerinden tahakkuk ettirilmiş bulunan ve ilgili faiz döneminde uygulanan oran kullanılmak sureti ile hesaplanan faizi ödeyecektir.

          (b) Her sömestirin sona ermesinden sonra mümkün olaan en kısa zaman içinde Banka, bu sömestire ilişkin olarak belirlenmiş bulunan Şarta bağlı olarak alınan ikrazların maliyetini Garantör ve Borçluya bildirecektir.

          (c) Bu bölüm amaçları açısından

          (i) “Faiz Dönemi” bu anlaşmanın imzalandığı faiz dönemi ile başlayan ve bu anlaşmanın Bölüm 2.06’ sında belirtilmiş bulunan Her tarihin hemen öncesinde yaratılan altı aylık dönem ile son bulan periyodu belirtir.

          (ii) “Şarta bağlı olarak alınan ikrazların maliyeti” Banka tarafından makul bir şekilde belirlenmiş ve yıllık bir yüzde olarak ifade edilmiş, 30 Haziran 1982 tarihinden sonra çekilmiş bulunan bakiye banka borçlarını ifade eder ki buna bankanın tahsis etmiş olduğu ve aşağıda belirtilenler ile bunların kısımları hariçtir: (A) Bankanın yatırımı, ve (B) 1.Temmuz.1989 tarihinden sonra, işbu bölüm Paragraf (a)’ da belirtilenlerin dışında belirlenmiş bulunan bir faiz oranını taşıyan, bankaca yapılabilecek ikrazlar.

          (iii) “Sömestir”, bir takvim yılının birinci altı ayını veya ikinci altı ayını belirtir.

          (d) Bankanın, altı aydan az olmayacak bir şekilde Borçluya bildirimde bulunmak sureti ile belirteceği bir tarihte, bu bölümdeki Paragraf (a), (b) ve (c) (iii) de bulunanlar aşağıdaki şekile gelecek biçimde değişikliğe tabi tutulacaklardır;

          “(a) Borçlu, ikrazın zaman zaman çekilen ve geri ödenmemiş olan miktarı üzerinden, her bir çeyrek için bir önceki çeyrek için belirlenmiş bulunan şarta bağlı olarak alınan maliyeti, artı yüzde birin yarısı (%1’ in 1/2’ si) oranında, bir faiz ödeyecektir. Bu Anlaşmanın Bölüm 2.06’ sında belirtilmiş bulunan tarihlerin herbirinde, Borçlu, bir önceki faiz döneminde ödenmemiş anapara miktarı üzerinden tahakkuk ettirilen, bu faiz dönemi için uygulanacak oranlarla hesaplanmış olan faizi ödeyecektir.”

          “(b) Her çeyrek devrenin sonunda, mümkün olan en kısa zamanda, Banka Garantör ve Borçluya, Çeyrek devreye ilişkin olarak belirlenmiş bulunan şarta bağlı olarak alınan borçlanma maliyetini bildirecektir.”

          “(c) (iii) “Çeyrek” terimi, takvim yılında 1.Ocak, 1.Nisan, 1.Temmuz veya 1.Ekim tarihlerinden başlamak üzere belirlenen üç aylık dönemleri ifade eder.”

          Bölüm 2.06.Faiz ve diğer masraflar, her yıl 1 Şubat ve 1 Ağustos’ da olmak üzere ödenecektir.

          Bölüm 2.07.Borçlu, ikrazın anapara miktarını, bu anlaşmanın 3 No.lu çizelgede belirtilmiş bulunan amortisman programına göre geri ödeyecektir.

            MADDE III
            Projenin Uygulanması
          Bölüm 3.01.(a) Borçlu, bu anlaşmanın 2 No.lu Ek Cetveli altında belirtilmiş bulunan amaçlara bağlı kalacağını ve buna ilişkin olarak, projeyi gerekli çaba ve etkinlik içinde, idari, mali, mühendislik ve kamu hizmetleri uygulamalarına uygun bir şekilde gerçekleştireceğini ve proje için gerekli olan fonları, imkanları, hizmet ve diğer kaynakları ihtiyaç duyulduğunda derhal sağlayacağını beyan eder.

          (b) Bu kısımda yeralan paragraf (a) konusanda herhangi bir sınırlandırma getirmeksizin ve Borçlu ile Bankanın aksine bir anlaşmaları olmaması halinde, Borçlu bu projeyi anlaşmanın Cetvel 5’i altında belirtilmiş bulunan Uygulama Planına göre gerçekleştirecektir.

          Bölüm 3.02.Borçlu:

          (a)Borçlu’ nun katı atık işletim organizasyonunu yeniden yapılandırmak için planı yürütecektir.

          (b)Her yıl 30 Eylül tarihinden önce aşağıdaki hususları Banka ile tekrar gözden geçirecektir.

          (i) faaliyet planının yürütülmesinde elde edilen ilerleme; ve

          (ii) Bu faaliyet planının güncelleştirilmesi ile ilgili borçlu tarafından önerilen değişiklikler;

          (c) Banka ve Borçlu, Borçlunun ilk önerisi ile ilgili yukarıdaki alt pargraf (b)’ ye göre bir mutabakata varamazlar ise, bu faaliyet planının güncelleştirilmesi önerilerini yeniden gözden geçirmek ve onaylanmak üzere 30 Kasım tarihinden önce Banka’ ya sunacak; ve

          (d) Bundan sonra Banka ile mutabakata varılan değişikliklerle bu faaliyet planını uygulayacaklardır.

          Bölüm 3.03. Borçlu, detay projelerin hazırlanması ve inşaat denetimi sırasında Projenin çevresel etkinliklerini hafifletmek için Banka için tatminkar bir plan yürütecektir.

          Bölüm 3.04. Banka’ nın aksine üzerinde mutabakatı olduğu haller hariç, proje için gerekli olup ikrazdan finanse edilecek malların, işlerin ve mühendislik hizmetlerinin sağlanması, işbu anlaşmanın Çizelge 4’ ünün hükümlerine tabi olacaktır.

            MADDE IV
            Borç Alanın Yönetim ve Çalışmaları
          Bölüm 4.01. Borçlu faaliyetlerini ve işlerinin gerçekleştirilmesini, yeterli sayıda becerili yönetici tarafından deruhte edilen nitelikli ve tecrübeli yöneticilerin nezaretinde sağlam idari, mali ve kamu hizmet uygulamalarına uygun bir şekilde gerçekleştircektir.

          Bölüm 4.02.Borçlu tesis, makina, techizat ve diğer mallarını her zaman çalıştırıp idame ettircek ve zaman zaman ihtiyaç duyuldukça derhal, bunların gerekli olan bütün tamir ve parça yenileme işlerini gerçekleştirecek ve sağlam mühendislik, mali ve kamu uygulamaları içinde çalışacaktır.

          Bölüm 4.03. Borçlu, Banka için tatminkar olan diğer hükümleri belirlemek suretiyle, uygun mütala edilen uygulamalarla tutarlılık içinde olacak şekilde bir sigortacıdan, bu tür risklere karşı ve belirlenen meblağlarda sigorta temin edecek ve idame ettirecektir.

            MADDE V
            Mali Hükümler
          Bölüm 5.01.(a) Borçlu, kabul görmüş muhasebe uygulamalarına göre faaliyetlerini ve mali durumunu yansıtan yeterli kayıt ve hesapları idame ettirecektir.

          (b) Borçlu:

          (i) kayıtlarını, hesaplarını ve mali raporlarını (Bilançolar, gelir ve gider cetvellerini ve ilgili raporları) ve özel Hesabın her mali yıla ait kayıt ve hesaplarını banka tarafından kabul edilen bağımsız denetçiler tarafından uygun murakebe ilkeleriyle tutarlık içinde denetlettirecektir;

          (ii) elede edildikten hemen sonra, her yılın sonundan itibaren altı aydan daha fazla olmayan bir süre içinde: (A) belertilen şekilde denetime tabi tutulmuş raporlarının onaylanmış nüshalarını ve (B)sözkonusu bağımsız denetçiler tarafından yapılmış bulunan bu tür murakebe raporunun, Bankanın makul olarak talep edeceği kapsam ve ayrıntılara göre sağlayacak; ve

          (iii) söz konusu kayıtlar, hesaplar ve mali raporlara ilişkin olduğu gibi bunların murakebelerine ilişkin olarak banka tarafından zaman makul ölçüler dahilinde talep edilecek diğer bilgileri de Bankaya sağlayacaktır.

            MADDE VI
            Bankanın Müeyyideleri
          Bölüm 6.01. Genel Şartlar, Bölüm 6.02 (b)’ de belirtilenlere göre, aşağıda belirtilen ilave şartı da ihtiva etmektedir, şöyle ki; Büyükşehir Belediyeler Kanununun, Borçlunun bu Anlaşmada belirtilen yükümlülükleri yerine getirme yeteneğini önemli ve ters bir şekilde etkileyecek tarzda değişikliğe tabi tutulması, askıya alınması, ilgası, hükümden kaldırılması veya iptaline gidilmiş olması.

            MADDE VII
            Yürürlülük Tarihi, Sona Erme
          Bölüm 7.01. Genel koşulların bölüm 12.01 (c)’ sinde belirtildiği gibi, faaliyet planının kurumsal geliştirme gerekliliklerini yerine getirmek için danışmanlık yapacak müşaverleri Belediye’ nin belirlemiş olması, ikrazın yürülüğe girmesi için ek madde olarak belirlenmiştir.

          Bölüm 7.02. Genel Şartların Bölüm 12.01’nün amaçları için, burada, işbu anlaşmanın imzalanmasından doksan (90) gün sonrası tesbit edilmiştir.

            MADDE VIII
            Borçlunun Temsilcisi, Adresler
          Bölüm 8.01. Genel Şartlar Bölüm 11.03’ ü altında belirtilenler bakımından Borçlunun temsilcisi Borçlunun .................olarak belirlenmiştir.

          Bölüm 8.02. Genel Şartlar Bölüm 11.01 altında yer alanlar bakımından aşağıdaki adresler belirlenmiş bulunmaktadır.

          Banka için:
          Reconstruction and Development
          1818 H.Street, N.W.
          Washington, D.C. 20433
          United States of America
          Telgraf Adresi:                       Teleks:
          INTBAFRAD                           248423 (RCA)
          Washington,                            D.C. 82987 (FTCC)
                                                             64145 (WUI) veya
                                                             197687 (TRT)

          Borçlu için:
          Bursa Büyükşehir Belediyesi
          Uçak Sk. No:1
          BURSA-TÜRKİYE
          Telgraf Adresi:                          Teleks:
                                                              32302 BSM

          Belirtilenlere Şahadeten, burada taraf olanlar, usulüne uygun şekilde atanmış bulunan yetkili temsilcileri vasıtasıyla hareket ederek, yukarıda yazılmış bulunan tarihte, Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya Bölgesinde, herbiri kendi adları ile imzalamak suretiyle bu anlaşmayı aktetmişlerdir.

          INTERNATIONAL BANK FOR
          RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
          İmzalayan: Avrupa Orta Asya Bölge Başkan Yardımcısı

          BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
          İmzalayan: Yetkili Temsilci

            ÇİZELGE 1
            İkraz Fonlarının Çekilmesi

          1.Aşağıda belirtilen tablo, ikraz fonlarının kullanılması suretiyle finansmanı sağlanacak olan maddelerin kategorilerini belirtmekte, bu Kategoride bu şekilde finansmanı sağlanacak olan kalemlere ilişkin harcama yüzdelerini belirtmektedir:
 

Kategori  Tahsis edilen ikraz miktarı ($ tekabülü olarak ifade edilecek Finanse edilecek harcamalar %’si
(1) İnşaat İşleri 3 400 000 % 48
(2) Mallar 4 300 000 % 48
(3) Teknik Yardım   % 100
(a) Mühendislik ve proje işletim birimi 1 500 000  
(b) Kurumsal güçlendirme ve eğitim 1 900 000  
(4) Proje Hazırlama Avansının geri ödenmesi 400 000 Bu Anlaşma’ nın Bölüm 2.02(c) hükümlerine göre borçlanılan miktar.
(5) Tahsis edilmemiş 1 000 000  
TOPLAM 12 500 000  

          2. Yukarıda 1.paragraf hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Anlaşma tarihinden önce fakat 1 Kasım 1992’den sonra olmak kaydıyla (1) Kategori konusunda toplam 1.200.000 doları aşmayacak kullanımlar hariç, bu Anlaşma’ nın önce yapılmış harcamalar karşılığında Kredi’ den hiçbir kullanım yapılamaz.

ÇİZELGE 2
Projenin Tanımı

          Projenin amaçları şunlardır: (a) Bursa metropolitan alanında çevre şartlarını iyileştirmek ve sağlık tehlikelerini azaltmak: (b) belediye su dağıtımı yönetimi ile ilgili kurumsal düzeni iyileştirmek; (c) Bursa’ nın kenar mahalelerinde yaşayan yoksul kesimin talepleri de dahil olmak üzere içmesuyu, kanalizasyon, taşkın koruması ve katı atık hizmetleri taleplerini karşılamak; (d) tahsil edilemeyen su miktarını azaltarak su kullanım verimini arttırmak; ve (e) uygun maliyeti karşılama politikalarını uygulamak.

          Ağıda belirtilen kısımlardan oluşan Proje, Banka ve Borçlunun zaman zaman üzerinde mutabık kalacakları ve belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik değişikliklere de tabi olacaktır.

          Kısım A: Mevcut Çöp Sahasının Rehabilitasyonu
          Yangın, sızıntı suyu ve depo gazı kontrolu, sel yatağının derivasyonu, sedde ve toplama hendeği inşaası, çöplüğün örtülerek ağaçlandırılması

          Kısım B:Yeni Depolama Sahasının Geliştirilmesi
          2.5 km’ lik ulaşım yolunun inşaası, saha kazıları ve temizliği, sedde inşası, küçük ofis binalarının inşası ve bakımı, bir kantar ve toprak kazı ekipmanlarının sağlanması,

          Kısım C: Atık Transfer İstasyonu
          İki kapalı boşaltma yeri olan 600 ton/gün kapasiteli atık transfer istasyonu inşaası, iki kantar, bir yükleyici, bir hareketli vinç, iki slave traktör.

          Kısım D:Toplama Araçları
          Evsel ve endüstriyel atık toplama araçlarının temini

          Kısım E: Klinik Atık Yakma Fırını
          İki adet hastane atığı yakma fırını ve iki adet 20 m3’ lük toplama aracının temini

          Kısım F:Müşavirlik Hizmetleri ve Eğitim
          (1) Proje uygulaması ile ilgili şu hususlarda teknik desteğin sağlanması:

          (a) Katı Atık işleri için detay proje ve inşaat denetimi

          (b) Yeni depolama sahası sonraki safhasının detay projesi

          (2) Borçlu’ nun kurumsal kapasitesini güçlendirmek için şu hususlarda teknik destek sağlanması: (a) Atık toplama ve transfer; (b) Klinik atıklar; (c) Endüstriyel Atıklar

          Projenin 31 Aralık 2000’ de tamamlanması beklenmektedir.

ÇİZELGE 3
Amortisman Tablosu


Ödemenin Vade Tarihi Anaparanın ödenmesi ($ Cinsinden)
Her 1 Şubat ve her 1 Ağustos tarihinde  
1 Ağustos 1998’ den başlayarak  
1 Ağustos 2009 tarihine kadar 520.000
1 Şubat 2010 tarihinde 540.000

          Bu sütundaki rakamlar çekim tarihleri itibarıyla belirlenmiş dolar karşılılklarını temsil etmektedir.

          Genel Şartların Bölüm 3.04 ve 4.03’ üne bakınız.

            Erken Ödeme Primleri

          Genel Şartların 3.04 (b)’ sine göre erken ödeme yapılacak herhangi bir ikraz vadesinin ana para üzerinden ödenebilir primi, aşağıdaki uygulanabilir erken ödeme zaman çizelgesi için belirlenen yüzdelerdir.
 

Erken Ödeme Zamanı Prim
  Erken ödeme tarihinde, ikraza uygulanabilecek faiz oranı (yıllık bir yüzde ile belirtilmektedir) aşağıda belirtilenle çarpılır:

                      Vade tarihinden önce
                      3 yıl içinde 0.18

Erken Ödeme Zamanı                                                                            Prim


Vade tarihinden önce üç
ile altı yıl arasında                                                                                    0.35

Vade tarihinden önce altı yıl
ile onbir yıl arasında                                                                                0.65

Vade tarihinden önce onbir ile
onbeş yıl arasında                                                                                    0.88

Vade tarihinden önce
15 yıldan daha fazla                                                                                 1.00

ÇİZELGE 4
Tedarik ve Danışmanlık Hizmetleri

            Bölüm I Malların ve Hizmetlerin Tedariki

          Kısım A Uluslararası Rekabete Açık İhale
          Bu belgenin Kısım C’ de belirtilenleri hariç, mal ve hizmetlerin satın alımı Mayıs 1992’ de Banka tarafından yayınlanmış bulunan “IBRD ve IDA ikrazları çerçevesindeki Tedariklere ait (Rehber) Bölüm I ve II’ si alında belirlenmiş bulunan usullere göre ihale edilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

          Kısım B Yurt İçi İmalatçıların Tercih Edilmesi
            Burada Ek 2’ de verilmiş bulunan 1’ den 4’ e kadar olan paragraflar ve Rehberde altında yeralan 2.55 ve 2.56 paragrafları hükümlerine tabi ve bunlara uygun bir şekilde, Yine burada Kısım A altında açıklanan prosedürlere uygun olarak malların tedarikinde, Türkiye’ de imal edilmiş bulunan mallara bir tercih marjı sağlanabilecektir.

            Kısım C Diğer Tedarik Usulleri
            Tek bir sözleşmede tahmini bedeli 1.500.000 dolar veya daha az eşdeğerini ve toplam bedeli 2.500.000 dolar eşdeğerini geçmeyen mutabakata varılmış inşaat işleri, ve bankanın yeterli kabul ettiği usullerle yapılan yerel olarak ilan edilmiş rekabete açık ihaleler yoluyla ihale edilebilir.

            Kısım D Satınalma Kararlarının Banka Tarafından İncelenmesi
            (a) Mallara ilişkin her mukavelenin 500.000$ veya daha fazla olan bir miktara eşit maliyet taşıyacağı tahmin edilenler, işlerin mukavelelerinin 1.000.000$ veya daha fazla maliyet muadili olanlar konusunda Rehber Ek 1’ de yeralan paragraf 2 ve 4 de belirtilen prosedürler uygulanacaktır. Bu şekilde belirlenen mukavele ödemelerinin özel Hesaptan yapılması halinde, prosedürlerde değişiklikler yapılmak suretiyle, söz konusu paragraf 2(d) altında belirtilenlere göre Bankaya verilmesi gerekli olan mukavelenin iki onaylı (teyitli) nüshasının, mukaveleye ilişkin ilk ödemenin özel Hesaptan yapılmasından önce, Bankaya verilmesi sağlanmış olacaktır.

            (b) Yukarıda belirtilen paragrafa tabi olmayan mukavelelerin herbirine ilişkin olarak Rehber Ek 1’de yeralan paragraf 3 ve 4’de belirtilmiş bulunan prosedürler uygulanacaktır. Bu tür mukavelelerin ödemelerinin özel Hesaptan yapılmasının gerekli olduğu durumlarda, belirtilmiş bulunan prosedürlerin değişikliğe tabi tutulması suretiyle, mukavelenin iki teyitli nüshası söz konusu Paragraf 3’de belirtildiği gibi bankaya sağlanması gereken diğer bilgiler ile birlikte, Bu anlaşmanın Çizelge 6 Paragraf 4’ ünde belirtilenlerin ışığı altında Bankaya verilecek delilin bir kısmını teşkil etmek üzere sunulur.

            2. Rehber Ek 1’ Paragraf 4’ de belirtilen amaçlar bakımından %15 rakamı burada belirtilmektedir.

            Bölüm II Danışmanların İstihdamı
          Projenin yürütülmesinde Borçluya yardımcı olabilmek için, Borçlu nitelik tecrübe ve istihdam şart ve durumları bankaca tatminkar bulunacak yönetim mali ve mühendislik danışmaları istihdam edecektir. Bu şekilde sağlanacak olan Danışmanlar, Ba tarafından 1981 yılının Ağustos ayında yayınnlanmış bulunan “Dünya Bankasından Borç Alanlar ve Dünya Bankasınca uygulayıcı kuruluş olarak Danışman Kullanılması Konusunda Rehber” de belirtilen esaslara göre banka tarafından tatminkar görülen ilke ve prosedürlere uygun bir şekilde seçilecektir.

ÇİZELGE 5
Uygulama Programı

            1.Proje İdare Birimi
           Borçlunun Katı Atık Bölümü Yeni işler kısmının, Projenin İdaresi görevi için Borçlu Banka’nın yeterli kabul ettiği iş tanımına göre Proje İdare Birimi’ nin (PMU)Proje ile yüklendiği teknik ve idari sorumlulukları yürütebilmek için PMU’ nun vasıf ve tecrübeleri Banka’ ca yeterli bulunan bir müdür ile en az iki uzmanın (bir mühendis ve bir mali analizci) dahil olduğu gerekli personeli ve tesisleri olacaktır. Diğerleri yanında PMU şu hususlarda da sorumludur: (a) iş tanımının hazırlanması, teklif değerlendirme ve danışmanlık hizmetleri ve eğitim konularında mukavelelerin akti çalışmalarının idaresi; ve

            (b) proje kapsamında ise alınanların ve bu proje kapsamında sağlanan eğitimin denetimi. PMU, proje uygulaması izleme ve masrafların denetimi ile para çekme başvurularının hazırlanması ve proje uygulamaları konusundaki rapoların hazırlanması ve proje uygulamaları konusundaki raporların hazırlanması ve sunulmasından da sorumlu olacaktır.

            2. Rapor Verme Şartları
          31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerinde son bulan her üç aylık dönemden sonraki 60 gün içinde, Borçlu tarafından aşağıdakiler hazırlanarak Bankaya sunulacaktır: (a) bir önceki üç aylık döneme ilişkin olarak, inşaat ve satınalma programlarında belirtilenlerle karşılaştırmak suretiyle belirlenecek fiziki gelişmeleri kapsayan ve Banka tarafından kabul edilebilir izleme göstergeleriyle proje uygulaması konusunda konsolide bir rapor; ve (b) bu anlaşmanın Bölüm 2.03’ ünde belirtilen tarihten sonra altı ay içinde Proje bitim raporunu Bankaya sunmak.

ÇİZELGE 6
Özel Hesap

            1. Bu çizelgenin amaçları bakımından;
            (a) “Uygun Kategoriler deyimi, işbu anlaşmanın Çizelge 1 paragraf 1’ inde yer alanlar tabloda zikredilen (1), (2) ve (3). uygun kategorileri belirtir;

            (b) “Uygun Harcamalar” deyimi, proje için gerekli olan mal ve hizmetlerin makul maliyetlerine ilişkin harcamaları belirtir ve bunların bu Anlaşmanın Çizelge 1’ inde yeralan hükümlere göre zaman zaman uygun kategorilere ikraz gelirlerinden yapılan tahsisatlardan sağlanmasını ifade eder; ve

            (c) “Onaylanmış Tahsisat” terimi, ikraz hesabından çekilip, bu Çizelgenin paragraf 3(a)’ sında belirtilenlere göre özel Hesaba yatırılan 1.000.000$’ a eşit bir miktarı belirtir.

            2. Özel Hesaptan yapılacak ödemeler, münhasıran uygun harcamalar için, bu çizelgede yeralan hükümlere uygun bir şekilde yapılacaktır.

          3. Banka’ ca tatminkar delilerin temin edilmesinden sonra, özel Hesap usulüne uygun bir şekilde açılır ve onaylanmış tahsisattan para çekmeler ve özel hesabın yeterli paraya tekrar sahip olmasını sağlayacak para çekmelere ilişkin işlemler aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

            (a) Onaylanmış Tahsisattan para çekilmesi için, Borçlu Bankaya, onaylanmış tahsisin toplam miktarını aşmayacak tevdiat ya da tevdiatlar için bir talep veya talepler gönderecektir. Bu şekilde yapılmış bulunan talep veya talepler esas alınmak suretiyle, Banka, Borçlu namına Borçlu tarafından talep edilmiş bulunan miktar veya miktarları ikraz hesabından çekerek özel Hesaba yatıracaktır.

            (b) (i) Borçlu özel hesabın tamalanmasını sağlamak amacıyla, bankanın belirleyeceği zaman aralıklarıyla özel hesaba para yatırılmasını isteyen taleplerini Bankaya sunacaktır.

           (ii)Bu şekilde yapılmış bulunan taleplerden önce veya talepler esnasında, Borçlu Bankaya, bu çizelgenin paragraf 4’ ü altında belirtilenlere göre, hesabın tamamlanması, talebi ile ilgili ödeme veya ödemeler için gerekli belge ve diğer delilleri sunacaktır. Bu şekilde yapılan her bir talep esas alınmak suretiyle Banka, Borçlu namına Borçlu tarafından talep edilen ve söz konusu döküman ve diğer delilerle gösterilen miktar ya da miktarları ikraz

hesabından çekerek özel hesaba yatıracaktır.

           Bütün bu tevdiatlar, Banka tarafından ikraz hesabından ayrı ayrı uygun kategorilere göre ve uygun miktarlarda söz konusu belgeler ve diğer delillerle doğrulanarak çekilir.

           4. Borçlu tarafından özel hesaptan yapılacak her bir ödeme için Borçlu Bankanın makul olarak talep edeceği zamanlarda, Bankaya ödemenin münhasıran uygun masraflar için yapıldığını gösteren belge ve diğer delilleri sunacaktır.

           5. Bu çizelgenin 3.paragrafında belirtilen hükümlere bakılmaksızın Banka tarafından özel hesaba ayrıca tevdiat yapılması talebinde bulunulmayacaktır.

           (a) Eğer herhangi bir zamanda, Banka, Borçlunun Genel Şartlar Madde V ve bu Anlaşmanın Kısım 2.02 Paragraf (a)’ sında belirtilen hükümlere uygun bir şekilde ikraz hesabından para çekebileceğini belirlenmiş olması; veya

           (b)Uygun kategorilere tahsis edlmiş bulunan ikrazın toplam çekilmeyen miktarından Banka tarafından bu Projeyle ilgili olarak Bölüm 502 Genel Şartlara uygun şekilde herhangi bir özel taahhütün bakiye miktarı çıkarıldıktan sonraki miktarın onaylanmış Tahsisat’ ın iki katının karşılığına eşit olması halinde.

           Bundan sonra, uygun Kategorilere tahsis edilmiş ikrazın çekilmeyen miktarının ikraz hesabından çekilmesi, Bankanın Borçluya belirteceği prosedürler takip edilmek suretiyle çekilecektir. Bu şekilde yapılacak sonraki çekimler, Bankanın özel hesapta bildirim tarihi itibarıyla kalan miktarın uygun harcamalar için yapılacağı konusunda tatmin olduğu ölçüde ve ancak bundan sonra yapılabilecektir.

           6. (a)Eğer Banka herhangi bir zamanda özel hesaptan yapılacak herhangi bir ödemenin (i) bu çizelgenin paragraf 2’ sinde belirtilenlere göre uygun olmayan bir harcama veya miktar için yapıldığını; veya (ii) Bankaya delil sunulmak suretiyle doğrulandığını belirlediği tatdirde, Borçlu Bankadan kendisine bildirimde bulunulması üzerine, ivedi olarak (A) Bankanın talep edeceği bu şekildeki ilave delilleri sağlayacak; veya (B) bu ödemenin miktarına veya uygun görülmeyen veya doğrulanmayan kısmına eşit bir miktarda özel hesaba (veya Bankanın bu şekilde talep etmesi halinde Bankaya ödeyecek) yatıracaktır. Banka tarafından aksi üzerinde mutabakat sağlanmadıkça, muhtemelen doğacak bu tür bir durumda Borçlu tarafından söz konusu deliler sunuluncaya veya söz konusu tevdiat veya paranın geriye ödeme işlemi gerçekleştirilinceye kadar Banka tarafından özel hesaba başka tevdiat yapılmayacaktır.

           (b) Eğer Banka, herhangi bir zamanda özel hesapta kalan herhangi bir meblağın, ilerideki uygun harcamaların karşılanması için gerekli olmayacağını belirlerse Borçlu Bankanın kendisine bildirmesi üzerine ivedi olarak bu kalan meblağı Bankayaa geri ödeyecektir.

           (c) Borçlu, Bankaya bildirimde bulunmak suretiyle, özel hesaptaki tevdiatın tamamını veya bir kısmını Bankaya geri ödeyebilir.

           (d) Bu çizelge’ nin 6(a), (b) ve (c) paragraflarına göre yapılacak geri ödemeler, bu Anlaşmanın Genel Şartları da dahil olmak üzere, ilgili hükümlere göre müteakip çekimler ve iptaller için ikraz hesabına kredilendirilecektir.

SONRAKİ SAYFA