Milletler Arası Anlaşmalar  
Resmi Gazete: 14.07.1993 Sayı : 216379 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:1217
     
Milletlerarası Anlaşma

Karar Sayısı: 93/4496 
Karar Tarihi : 09/06/1993 
     
            16 Haziran 1970 tarihli Türkiye-Federal Almanya Teknik İşbirliği anlaşması çerçevsendie, iki ülke arasında mektup teatisi yoluyla aktedilen “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Bir Kredi Garanti Fonu Kurulmasına Yardım” konulu ekli Proje Anlaşmasının, 20/4/1993 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 25/5/1993 tarihli ve EİGY I/1912-3242 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı kanununun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar kurulu’nca 9/6/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

     
Süleyman DEMİREL
     
CUMHURBAŞKANI
E. İNÖNÜ
     
Başbakan V.
     
E. İNÖNÜ
C. ÇAĞLAR 
S. ORAL
E. CEYHUN
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
İ. TEZ
A. GÖNEN 
T. AKYOL
G. ERGENEKON
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN
Ş. ERCAN 
M. BATALLI 
M.S. OKTAY
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
N. AYAZ
İ. SEZGİN
H. ÇETİN
S. ORAL
Milli Savunma Bkanı
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
Maliye ve Gümrük Bakanı
K. TOPTAN
O. KUMBARACIBAŞI
Y. AKTUNA
Milli Eğitim Bakanı
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Sağlık Bakanı
Y. TOPÇU
N. CEVHERİ
İ. TEZ
Ulaştırma Bakanı
Tarım ve Köyişleri Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.
M. T. KÖSE
E. FARALYALI
D. F. SAĞLAR
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kültür Bakanı
A. ATEŞ
V. TANIR
B. D. AKYÜREK
Turizm Bakanı
Orman Bakanı
Çevre Bakanı
            Ekselans,  
            Mali ve Teknik İşbirliği ile ilgili alman Türk Hükümetlerarası müzakerelerin 13 Haziran 1991 tarihli Özet Tutanağına atıfta bulunmaktan ve Hükümetlerimiz arasındaki 16 Haziran 1970 tarihli Teknik İşbirliği Anlaşması uyarınca, küçük vce Orta Ölçekli İşletmeler için bir Kredi Garanti Fonu Kurulmasına Yardım konulu aşağıdaki Anlaşmanın sonuçlandırılmasını, Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına önermekten onur duyarım.  

            1. Türkiye Cumhuriyetindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin promosyonu kapsamında, seçilmiş bölgelerde iki yıllık bir pilot safhası içinde bir kredi garanti fonunun kurulması için Almanya Federal Cumhuriyeti hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti işbirliğinde bulunacaklardır.  

            2. Almanya Federal Cumhuriyeti hükümeti, projeye aşağıda belirtilen katkılarda bulunacaktır:  

            (1)  
            (a) 24’ay’a kadar varan bir süre için, bankacılık tecrübesi bulunan bir iş idaresi uzmanı ve toplam olarak 4 uzman/ay’a varan kısa süreli uzmanlar görevlendirecektir;  

            (b) Ankara’daki merkezi proje idaresi hizmetleri için orta büyüklükte bir taşıt ve bir adet kişisel bilgisayar sağlayacaktır;  

            (c) Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, aşağıdaki paragraf 6(1) uyarınca proje idaresi ile görevli makamdan, bir kredi garanti fonu’nun kurulması için DM 3,500,000 (üç milyon beş yüz bin Alman markı’na varan bir mali katkı elde etmesini sağlayacaktır.  

            Mali katkının kullanımı ve bunun kullanılır hale getirilmesi ile ilgili kayıt ve şartlar, aşağıdaki paragraf 6(1) uyarınca proje idaresi ile görevli makam ile Türk yürütme makamı arasında imzalanacakt, Federal Almanya Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan ilgili kanunlar ve tüzüklere tabi olacak bir mali anlaşma hükümleri tarafından düzenlecektir.  

            (2) Aşağıdaki giderleri üstlenecektir:  
            (a) kendileri üstlenmedikleri takdirde, görevlendirilen uzmanların ve bunların aile bireylerinin konaklama giderleri;  

            (b) Görevlendirilen uzmanların Türkiye Cumhuriyeti içindeki ve dışındaki iş gezileriin giderleri,  

            (c) Yukarıdaki paragraf 1(b)’de anılan malzemenin Ankara’ya kadar olan nakliye ve sigorta giderleri; 

            (d) Görevlendirilen uzmanlar tarafından kullanılan aracın işletme ve bakım giderleri;  

            (e) Gittikçe azalan bir oranda projeye ait cari işletme giderleri ve idari giderler. En geç üç yıl sonurnda sözkonusu giderlerin tamamı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından üstlenilecektir.  

            (3) Dönüşlerinde projede görevlendirilecek ve orta vadede yollanan uzmanların görevlerini kendi başlarına yürütecek olan, en çok iki Türk uzmana proje dışında, kredi garanti fonları alanında ileri eğitim sağlamaya da hazırdır.  

            Ekselansları  
            Sayın Hikmet Çetin  
            Türkiye Cumhuriyeti  
            Dışişleri Bakanı  

            3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, projeye aşağıda belirtilen katkılarda bulunacaktır;  

            (1)  
            (a) Ankara mekezinde proje yöneticisi için iki dil (Almanca/Türkçe)bilen bir daktilo ve bir şoför ve bunlara ilaveten, on adet dış-istasyonnun her biri için bir uzman (küçük ve orta ölçekli işletmeler danışmanı/koordinatörü)ve parttime (%50) çalışacak bir daktilo (Türk);  

            (b) ankara’da ve en çok 10 yerde dış istasyonlar için büro yeri sağlanması;  

            (c) Aşağıda paragraf 6(2)’de adıgeçen proje icra makamı, Kreditgarantötiefonds AG’ye, en kısa zamanda kar gayesi gütmeyen teşkilat statüsü sağlanacaktır.  

            (2)  
            (a) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına proje için sağlanan malzemeyi lisanslardan,liman rüsumundan ve ithalat vergileri ve diğer kamu mükellefiyetlerinden muaf tutacak ve bu malzemenin gümrükten gecikme olmadan çekilmesini temin edecek; bu yukarıdaki muafiyetler, yürütme makamının talebi üzerine Türkiye Cumhuriyetinde tedarik edilen malzemeye de uygulanacaktır;  

            (b) Aşağıdaki paragraf 6(1) uyarınca projeyi yürütmekle görevli olan makamı, yukarıda paragraf 2(1) (c)’de bahsolunan mali anlaşmanın akdedilmesi ve uygulaması ile ilgili olarak tahakkuk ettirilecek bütün vergi ve diğer kamu mükellefiyetlerinden muaf tutacaktır;  

            (c) Yukarıdaki paragraf 2(2)(e) uyarınca, projenin cari işletme ve idari giderlerinin artan bir payını üstlenecektir;  

            (d) Yollanan uzmanlara, kendilerine verilmiş görevleri yapabilmeleri için gerek duyabilecekleri her türlü yardımı yapacak ve gerekli bütün kayıt ve belgeleri, Türk kanunlarına uygun olarak, kendilerinin kullanımanı hazır bulunduracaktır;  

            (e) İşbu Anlaşma uyarınca Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti tarafından temin edilmeyen ve proöjenin uygulaması için gerekli olan katkıların sağlanmasını temin edecektir.  

            4. Gönderilen uzmanlar, aşağıdaki görev konularında muhatapları olan uzmanlarla istişarede bulunacaklardır:  

            - Pilot alanlardaki alt yapının geliştirilmesi,  

            - Garanti fonunun teşkili ve yapılandırılması,  

            - İş akımı organizasyonu,  

            - Kadro personelinin eğitimi,  

            - Kredi garantisi için yapılan müracaatların düzenli olarak işleme tabi tutulması,  

            - Yönetime rapor verme ve danışmanlık yardımında bulunma.  

            5. Projeye Alman Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına sağlanan malzeme Türkiye’ye varışından itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin malı olur. Bu malzeme, görevlerinin ifası için yollanan uzmanların kullanımına sunulacaktır.  

            6. (1) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, kendi katkılarının uygulaması için Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Eschborn’u görevlendirecektir.  

            (2) Türkiye Cumhuriyet Hükümeti, yukarıda paragraf 3(1) (c)’de bahsolunan Kreditgarantiefonds AG, Ankara’yı projenin uygulanması ile görevlendirecektir.  

            7. Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, mali katkılarla sağlanan mal ve hizmet alımlarında, şayet teklifleri mukayese edilebilir nitelikte ise, Lander Branderburg, Mecklenburg, Batı Pomeranya, Saksonya, Saksonya Anhalt, Thuringia ve Berlin’in ekonomik potansiyellerinin kullanılmasının tercih edilmesine özel önem atfetmektedir.  

            8. Diğer bütün hususlarda, yukarıda anılan 16 Haziran 1970 tarihli Anlaşmanının hükümleri bu anlaşma için de geçerlidir.  

            Bu Nota Almanca ve İngilizce dillerinde hazırlanmış olup, her iki metin de eşit olarak muteberdir.  

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, yukarıda 1’den 8’e kadar olan maddelerde yer alan önerileri kabul ettiği takdirde, bu Nota ve Ekselanslarının Hükümetinizin mutabakatını dile getiren cevabi Notası. Hükümetlerimiz arasında, cevabi Notanınızn tarihinde yürürlüğe girecek olan bir Anlaşmayı oluşturacaktır.  

            Ekselans, en derin saygılarımı sunmama izin veriniz.  

                                                                                    (İmza)  
                                                                                    Dr. Jürgen Oesterheit 
                                                                                                20 Nisan 1993
            Ekselans,  
            Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına Hükümetlerimiz arasında 16 Haziran 1970 tarihinde imzalanmış Teknik İşbirliği Anlaşması uyarınca, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için bir Kredi Garanti Fonu Kurulmasına Yardım” konulu proje Anlaşmasının imzalanmasını teklif eden, Dışişleri Bakanı Ekselansları Sayın Hikmet Çetin’e muhatap 12 Ekim 1992 tarihli ve metni aşağıda kayıtlı mektubunuza atıfta bulunmaktan şeref duyarım.  

            “Ekselans,  
            Mali ve Teknik İşbirliği ile ilgili Alman Türk Hükümetlerarası müzakerelerin 13 Haziran 1991 tarihli Özet Tutanağına atıfta bulunmaktan ve Hükümetlerimiz arasındaki 16 Haziran 1970 tarihli Teknik İşbirliği Anlaşması uyarınca, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için bir Kredi Garanti Fonu Kurulmasına Yardım konulu aşağıdaki Anlaşmaanın sonuçlandırılmasını, Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına önermekten onur duyarım.  
            Ekselansları  
            Dr. Jürgen Oestehelt 
            Federal Almanya Cumhuriyeti  
            Büyükelçisi 
            ANKARA  

            1. Türkiye Cumhuriyetindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin promosyonu kapsamında, seçilmiş bölgelerde iki yıllık bir pilot safhası içinde bir kredi garanti fonunun kurulması için Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti işbirliğinde bulunacaklardır.  

            2. Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, projeye aşağıda belirtilen katkılarda bulunacaktır:  

            (1)  
            (a) 24 ay’a kadar varan bir süre için, bankacılık tecrübesi bulunan bir iş idaresi uzmanı ve toplam olarak 4 uzman ay’a varan kısa süreli uzmanlar görevlendirecektir;  

            (b) Ankara’daki merkezi proje idaresi hizmetleri için orta büyüklükte bir taşıt ve bir adet kişisel bilgisiyar sağlayacaktır;  

            (c) Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, aşağıdaki paragraf 6(1) uyarınca proje idaresi ile görevli makamdan, bir kredi garanti fonu’nun kurulması için DM 3,500,000 (üç milyon beş yüz bin Alman markı’na varan bir mali katkı elde etmesini sağlayacaktır.  

            Mali katkının kullanımı ve bunun kullanılır hale getirilmesi ile ilgili kayıt ve şartlar, aşağıdaki paragraf 6(1) uyarınca proje idaresi ile görevli makam ile Türk yürütme makamı arasında imzalanacakt, Federal Almanya Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan ilgili kanunlar ve tüzüklere tabi olacak bir mali anlaşma hükümleri tarafından düzenlecektir.  

            (2) Aşağıdaki giderleri üstlenecektir:  
            (a) kendileri üstlenmedikleri takdirde, görevlendirilen uzmanların ve bunların aile bireylerinin konaklama giderleri;  

            (b) Görevlendirilen uzmanların Türkiye Cumhuriyeti içindeki ve dışındaki iş gezileriin giderleri,  

            (c) Yukarıdaki paragraf 1(b)’de anılan malzemenin Ankara’ya kadar olan nakliye ve sigorta giderleri; 

            (d) Görevlendirilen uzmanlar tarafından kullanılan aracın işletme ve bakım giderleri;  

            (e) Gittikçe azalan bir oranda projeye ait cari işletme giderleri ve idari giderler. En geç üç yıl sonurnda sözkonusu giderlerin tamamı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından üstlenilecektir.  

            (3) Dönüşlerinde projede görevlendirilecek ve orta vadede yollanan uzmanların görevlerini kendi başlarına yürütecek olan, en çok iki Türk uzmana proje dışında, Kredi garanti fonları alanında ileri eğitim sağlamaya da hazırdır. 

            3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, projeye aşağıda beliritlen katkılarda bulunacaktır;  

            (1)  
            (a) Ankara merkezinde proje yöneticisi için iki dil (Almanca/Türkçe)bilen bir daktilo ve bir şoför ve bunlara ilaveten, on adet dış istasyonun her biri için bir uzman (küçük ve orta ölçekli işletmeler danışmanı/koordinatörü)ve part time(%50) çalışacak bir daktilo (Türk);  

            (b) Ankara’da ve en çok 10 yerde dış istasyonlar için büro yeri sağlanması;  

            (c) Aşağıda paragraf 6(2)’de adı geçen proje icra makamı, Kreditgarantiefonds AG’ye, en kısa zamanda kar gayesi gütmeyen teşkilat statüsü sağlanacaktır.  

            (2)  
            (a) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına proje için sağlanan malzemeyi lisanslardan,liman rüsumundan ve ithalat vergileri ve diğer kamu mükellefiyetlerinden muaf tutacak ve bu malzemenin gümrükten gecikme olmadan çekilmesini temin edecek; bu yukarıdaki muafiyetler, yürütme makamının talebi üzerine Türkiye Cumhuriyetinde tedarik edilen malzemeye de uygulanacaktır;  

            (b) Aşağıdaki paragraf 6(1) uyarınca projeyi yürütmekle görevli olan makamı, yukarıda paragraf 2(1) (c)’de bahsolunan mali anlaşmanın akdedilmesi ve uygulaması ile ilgili olarak tahakkuk ettirilecek bütün vergi ve diğer kamu mükellefiyetlerinden muaf tutacaktır;  

            (c) Yukarıdaki paragraf 2(2)(e) uyarınca, projenin cari işletme ve idari giderlerinin artan bir payını üstlenecektir;  

            (d) Yollanan uzmanlara, kendilerine verilmiş görevleri yapabilmeleri için gerek duyabilecekleri her türlü yardımı yapacak ve gerekli bütün kayıt ve belgeleri, Türk kanunlarına uygun olarak, kendilerinin kullanımanı hazır bulunduracaktır;  

            (e) İşbu Anlaşma uyarınca Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti tarafından temin edilmeyen ve proöjenin uygulaması için gerekli olan katkıların sağlanmasını temin edecektir.  

            4. Gönderilen uzmanlar, aşağıdaki görev konularında muhatapları olan uzmanlarla istişarede bulunacaklardır:  

            - Pilot alanlardaki alt yapının geliştirilmesi,  

            - Garanti fonunun teşkili ve yapılandırılması,  

            - İş akımı organizasyonu,  

            - Kadro personelinin eğitimi,  

            - Kredi garantisi için yapılan müracaatların düzenli olarak işleme tabi tutulması,  

            - Yönetime rapor verme ve danışmanlık yardımında bulunma.  

            5. Projeye Alman Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına sağlanan malzeme Türkiye’ye varışından itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin malı olur. Bu malzeme, görevlerinin ifası için yollanan uzmanların kullanımına sunulacaktır.  

            6. (1) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, kendi katkılarının uygulaması için Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Eschborn’u görevlendirecektir.  

            (2) Türkiye Cumhuriyet Hükümeti, yukarıda paragraf 3(1) (c)’de bahsolunan Kreditgarantiefonds AG, Ankara’yı projenin uygulanması ile görevlendirecektir.  

            7. Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, mali katkılarla sağlanan mal ve hizmet alımlarında, şayet teklifleri mukayese edilebilir nitelikte ise, Lander Branderburg, Mecklenburg, Batı Pomeranya, Saksonya, Saksonya Anhalt, Thuringia ve Berlin’in ekonomik potansiyellerinin kullanılmasının tercih edilmesine özel önem atfetmektedir.  

            8. Diğer bütün hususlarda, yukarıda anılan 16 Haziran 1970 tarihli Anlaşmanının hükümleri bu anlaşma için de geçerlidir.  

            Bu Nota Almanca ve İngilizce dillerinde hazırlanmış olup, her iki metin de eşit olarak muteberdir.  

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, yukarıda 1’den 8’e kadar olan maddelerde yer alan önerileri kabul ettiği takdirde, bu Nota ve Ekselanslarının Hükümetinizin mutabakatını dile getiren cevabi Notası. Hükümetlerimiz arasında, cevabi Notanınızn tarihinde yürürlüğe girecek olan bir Anlaşmayı oluşturacaktır.  

            Ekselans, en derin saygılarımı sunmama izin veriniz.  

            Dışişleri Bakanı Ekselans Sayın Hikmet Çetin adına, yukarıdaki mektubun maddelerinin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına kabul edilebilir olduğunu ve Türkiye Cumhuriyetinin sozkonusu mektubu ve işbu cevabi mektubu bu proje üzerinde işbu Notanın tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Hükümetlerimiz arasında bir Anlaşma teşkil etmiş addetiğini Ekselanslarına bildirmekten şeref duyarım.  

            Ekselans, en derin saygılarımı kabul buyurunuz.  

                                                                                                Oktay Aksoy 
                                                                                                Büyükelçi  
                                                                                    İkili Ekonomik İşler 
                                                                                     Genel Müdürü 
Not: İngilizce metni 14 Temmuz 1993 gün ve 21637 sayılı Resmi Gazete’dedir.