Milletlerarası Antlaşmalar  
Resmi Gazete: 21.07.1993 Sayı : 21646 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:32-2 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 93/4589 
     
                7 Kasım 1990 tarihinde Vaşington’da imzalanan ve 11/3/1993 tarihli ve 3877 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Hava Ulaştırması Anlaşması’nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 11/6/1993 tarihli ve UKDG/I/718-3527 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/6/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
 

                                                                                                                     Süleyman DEMİREL 
                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI  
   

Erdal İNÖNÜ   
Başbakan
     
       
E. İNÖNÜ   
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
C. ÇAĞLAR
Devlet Bakanı
S. ORAL   
Devlet Bakanı V.
E. CEYHUN   
Devlet Bakanı
       
İ. TEZ   
Devlet Bakanı
A. GÖNEN
Devlet Bakanı
T. AKYOL   
Devlet Bakanı
G. ERGENEKON   
Devlet Bakanı
       
O. KİLERCİOĞLU   
Devlet Bakanı
M. KAHRAMAN
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU   
Devlet Bakanı
M.A. YILMAZ   
Devlet Bakanı
       
E. ŞAHİN   
Devlet Bakanı
Ş. ERCAN   
Devlet Bakanı
M. BATALLİ   
Devlet Bakanı
M. S. OKTAY   
Adalet Bakanı
N. AYAZ   
Milli Savunma Bakanı
İ. SEZGİN   
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN   
Dışişleri Bakanı
S. ORAL   
Maliye ve Gümrük Bakanı
       
K. TOPTAN   
Milli Eğitim Bakanı
O. KUMBARACIBAŞI   
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Y. AKTUNA
Sağlık Bakanı
Y. TOPÇU   
Ulaştırma Bakanı
N. CEVHERİ   
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. MOĞULTAY   
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M.T. KÖSE   
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E. FARALYALI   
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D. F. SAĞLAR   
Kültür Bakanı
A. ATEŞ   
Turizm Bakanı
V. TANIR   
Orman Bakanı
B. D. AKYÜREK   
Çevre Bakanı
 
   
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ 
ARASINDA HAVA ULAŞTIRMASI ANLAŞMASI 

            Bundan böyle Akit Taraflar olarak geçecek Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti:   

            7 Aralık 1944 günü Şikago’da imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi ile Uluslararası Hava Servisleri Transit Anlaşması tarafları olup, kendi ülkeleri arasında ve ötesinde hava taşımacılığının gelişmesini tesis ve teşvik etmek isteyerek,   
            Aşağıdaki gibi anlaşmışlardır:   

            MADDE –I   
            TANIMLAR   
            Bu Anlaşma’nın amaçları bakımından, aksi belirtilmedikçe   

            (a) “Havacılık Makamları” terimi, Birleşik Devletler bakımından Ulaştırma Bakanlığını veya yerine kaim olacak bir kuruluşu, Türkiye Cumhuriyeti bakımından Ulaştırma Bakanını veya sözkonusu Bakanın icra ettiği fonksiyonları ifaya yetkili kılınan herhangi bir kişi veya kuruluş anlamını taşır.   

            (b) “Anlaşma” terimi bu Anlaşmayı, Eklerini ve bunlarda yapılan değişiklikleri ifade eder.   

            (c) “Sözleşme” terimi 7 Aralık 1944 günü Şikago’da imzaya açılan ve aşağıda yazılı olanları da kapsayan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesini ifade eder.   

            (i) Sözleşmenin 94 (a) maddesine göre yürürlüğe giren ve her iki Akit Tarafça onaylanmış bulunan herhangi bir değişiklik, ve   

            (ii) Sözleşmenin 90. maddesine göre kabul edilmiş ve her iki Akit Taraf için yürürlükte bulunan herhangi bir Ek veya değişikliği,   

            (d) “Hava Taşımacılığı” terimi, kamuya açık taşımacılık amacıyla yolcu, bagaj, kargo ve postadan oluşan trafiğin ayrı ayrı veya birlikte ücret veya kira karşılığında uçaklar tarafından taşınması ile ilgili herhangi bir faaliyeti ifade eder.   

            (e) “Uluslararası hava taşımacılığı” terimi, birden fazla Devletin toprağı üzerindeki hava sahasında geçen hava taşımacılığı anlamına gelir.   

            (f) “Trafik-dışı amaçlar için durmak” terimi, hava taşımacılığında yolcu, bagaj, kargo ve/veya posta bindirme veya indirme dışında herhangi bir amaçla yapılan iniş demektir;   

            (g) “Havayolu İşletmesi” terimi, bir uluslararası hava servisi sunan veya işleten herhangi bir hava taşımacılık işletmesi demektir;   

            (h) “Tayin edilen havayolu” terimi, işbu Anaşmanın 3. Maddesine göre tayin edilen ve yetkili kılınmış bir havayolu işletmesi demektir;   

            (i) “Ülke” terimi Akit Tarafın egemenliği, yetkisi, koruması veya vesayeti altındaki kara alanları ile bunlara bitişik karasuları demektir.   

            (j) “Ücret” terimi hava taşımacılığında, acentaları da dahil olmak üzere, havayolu işletmelerince yolcu ve bagajların ve/veya kargo (posta dışında) taşınması için alınan taşıma ücreti, tarifesi veya bedeli ve bu gibi taşıma ücreti, tarifesi veya bedelinin muteberliğini belirleyen şartlar demektir.   

            (k) “Kullanıcı harcı” terimi hava limanı, hava seyrüsefer veya havacılık emniyet tesis veya servislerinin sunulması karşılığı havayolu işletmelerinden alınan ücret demektir.   

            (l) “Tam ekonomik giderler” terimi, hizmet sağlamanın direkt maliyeti üzerine genel idari giderler için makul bir ücret eklemek demektir.   

            MADDE 2   
            HAKLARIN TANINMASI   
            1. Akit Taraflardan herbiri öbür tarafın havayolu işletmelerince uluslararası hava taşımacılığının yürütülmesi için öbür tarafa aşağıda yazılı hakları tanımaktadır:   

            (a) İniş yapmadan kendi toprakları üzerinden uçma hakkı,   

            (b) Toprakları üzerinde trafik-dışı amaçlar için duruşlar yapma hakkı,   

            2. Akit Taraflardan herbiri öbür tarafın tayin edilen havayolu işletmelerince uluslararası hava taşımacılığının yürütülmesi için işbu Anlaşmada belirtilen hakları da tanımaktadır.   

            3. İşbu Madde’nin hiçbir hükmü her bir Akit Tarafın havayolu işletmelerine öbür Akit Tarafın topraklarında muhtelif noktalar arasında yapılan hava taşımacılığına katılma hakkı verdiği şeklinde anlaşılamaz.   

            MADDE 3   
            TAYİN ETME VE İZİN VERME   
            1. Akit Taraflardan herbirinin öbür Akit Taraf nezdinde I ve II Eklerde belirtilen anlaşmalı hizmetlerin yürütülmesi amacıyla bir veya daha fazla havayolu işletmesini yazılı olarak tayin etmeye ve bunu geri almaya veya değiştirmeye hakkı olacaktır.   

            2. Tayin etme yazısını alması ve ilgili başvurunun yapılması üzerine, öbür Akit Taraf, (işbu maddenin (3) ve (4) paragrafları hükümlerine tabi olarak) tayin edilen havayolu işletmelerine ilgili işletme izinlerini gecikmeksizin verecektir.   

            3. Her bir Akit Tarafın havacılık makamları öbür Akit Tarafça tayin edilen havayolu işletmesinin, bu makamların Uluslararası hava servislerinin yürütülmesinde normal ve makul olarak uyguladıkları kanun yönetmeliklerince emredilen şartları yerine getirmeye ehliyetli bulunduğu hususunda kendilerini tatmin etmesini isteyebilirler.   

            4. Akit Taraflardan herbiri havayolu işletmesi üzerinde tayin eden öbür Akit Tarafın veya vatandaşlarının veya her ikisinin de esas mülkiyetini haiz ve etkili kontrolu bulunduğu hususunda tatmin olmadığı herhangi bir durumda, işbu maddenin (2) paragrafında anılan işletme izinlerini vermeyi red veya görevlendirilen havayolu işletmesinin işbu Anlaşmanın 2. maddesinde belirtilmiş bulunan haklarını kullanmasında gerekli görebileceği şartları koyma hakkını haiz olacaktır.   

            5. Akit Taraflardan herbiri havayolu işletmesini tayin eden öbür Akit Tarafın 6. Madde (Emniyet) ve 7. Madde (Güvenlik)lerde öngörülen standartları uygulama ve korunmasından tatmin olmadığı herhangi bir durumda, işbu maddenin (2) paragrafında anılan işletme izinlerini vermeyi red veya görevlendirilen havayolu işletmesinin işbu Anlaşmanın 2. maddesinde belirtilmiş bulunan haklarını kullanmasında gerekli görebileceği şartları koyma hakkını haiz olacaktır.   

            MADDE 4   
            İZNİN İPTALİ   
            1. Akit Taraflardan herbiri öbür Akit Tarafın tayin ettiği havayolu işletmesinin işletme iznini veya teknik izinlerini aşağıda yazılı hallerde iptal, geçici iptal veya kısıtlama yoluna gidilebilir:   

            (a) Akit Taraflardan biri, o havayolu işletmesinin esas mülkiyetinin ve fiili kontrolünün havayolu işletmesini tayin eden diğer Akit Tarafın veya vatandaşlarının veya her ikisinin elinde bulunduğu kanısında olmaması,   

            (b) O havayolu işletmesinin işbu Anlaşmanın 5. Maddesinde (Kanunların uygulanması) anılan kanun ve yönetmeliklere riayet etmediği durumlar; veya   

            (c) Öbür Akit Tarafın 6. Madde de (Emniyet) öngörülen standartları uygulamadığı ve korumadığı durumlar;   

            2. İşbu Maddenin 1. Paragrafına riayetsizliği önlemek için ivedi bir tedbir gerekmesi dışında işbu Maddenin getirdiği haklar, ancak öbür Akit Tarafla istişarede bulunulduktan sonra kullanılacaktır.   

            3. İşbu Madde Akit Taraflardan herbirinin 7. Madde (Havacılık Güvenliği) hükümlerine göre hava servislerini geçici olarak durdurma, kısıtlama veya kayıtlama haklarını sınırlamaz.   

            MADDE 5   
            KANUNLARIN UYGULANMASI   
            1. Bir Akit Tarafın toprağına girerken, içindeyken veya çıkarken hava araçlarının işletimi ve seyrüseferine ilişkin kanun ve yönetmeliklerine öbür Akit Tarafın havayolu işletmelerince riayet edilecektir.   

            2. Bir Akit Tarafın toprağına girerken, içindeyken veya çıkarken hava araçları içindeki yolcu, mürettebat veya kargo’nun topraklarına giriş veya çıkışını düzenleyen kamu ve yönetmeliklerine (hava limanına giriş ve çıkış hakkı, havacılık güvenliği, göç, pasaport, gümrük ve karantinaya ilişkin yönetmelikler veya posta sözkonusu ise PTT yönetmelikleri de dahil olmak üzere) öbür Akit Taraf havayolu işletmelerinin yolcu, mürettebat veya kargosu tarafından veya onlar adına riayet edilecektir.   

            MADDE 6   
            EMNİYET   
            1. Akit Taraflardan herbiri, işbu Anlaşma ile hükme bağlanan hava taşımacılığını yürütme amacıyla öbür tarafın verdiği veya geçerli kıldığı ve geçerliliğini koruyan uçuşa elverişlilik sertifikalarını, ehliyet sertifikalarını ve lisansları, bu gibi sertifika ve lisanslar için aranan şartların en azından Sözleşmeye göre konulabilecek minimum standartlara eşit olmaları şartıyla, geçerli olarak tanıyacaktır. Ancak Akit Tarafın kendi vatandaşlarına vermiş olduğu veya geçerli kıldığı ehliyet sertifikaları ve lisansları geçerli olarak tanımayı reddedebilir.   

            2. Akit Taraflardan herbiri havacılık tesisleri, havacı mürettebat, hava aracı ve görevlendirilen havayolu işletmesinin işletimine ilişkin öbür Akit Tarafça kullanılan emniyet standartları konusunda danışmalarda bulunmayı talep edebilir. Bu danışmalardan sonra taraflardan biri öbür Akit Tarafın bu alanlarda uyguladığı ve sürdürdüğü standartların en azından Sözleşmeye göre tespit edilebilecek minimum standartlara eşit etkinlikte olmadığını tespit ederse, bu bulgular ve minimum standartlara uyabilmek için gerekli görülen tedbirler öbür Akit Tarafa bildirilecektir; öbür Akit Taraf da ilgili düzeltici tedbirleri alacaktır.   

            Öbür Akit Taraf bu düzeltici tedbirleri makul bir süre içinde almayacak olursa, öbür Akit Tarafın görevlendirdiği havayolu işletmesi veya işletmelerinin işletme veya teknik izinlerini alıkoyma, iptal veya sınırlama hakkını Akit Taraflardan herbiri muhafaza eder.   

            MADDE 7   
            HAVACILIK GÜVENLİĞİ   
            1. Uluslararası hava seferlerinin yürütülmesi için, sivil hava araçlarının, yolcu ve mürettebatlarının emniyetlerinin sağlanması bir ön şart olmak kaydiyle Akit Taraflar, işbu Anlaşmanın bütünleyici birer parçasını oluşturan 7 Aralık 1944 tarihinde Şikago’da imzaya açılmış bulunan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi, 14 Eylül 1963 tarihinde Tokyo’da imzalanmış bulunan Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere İlişkin Sözleşme, 16 Aralık 1970 tarihinde Lahey’de imzalanmış bulunan uçakların Yasa Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi ve 23 Eylül 1971 tarihinde Montreal’de imzalanmış bulunan Sivil Havacılığın Güvenliğine karşı Yasa Dışı Hareketlerin Önlenmesi Sözleşmesi gereğince kanunsuz müdahale fiillerine karşı sivil havacılığın güvenliğini sağlama konusundaki yükümlülüklerini karşılıklı olarak teyid ederler.   

            2. Akit Taraflar talep üzerine, sivil hava araçlarının kanunsuz şekilde ele geçirilmesi fiillerini ve bu gibi hava araçlarının, yolcu ve mürettebatlarının, hava limanları ve hava seyrüsefer tesislerinin emniyetine karşı diğer kanunsuz fiilleri ve sivil havacılığa karşı herhangi bir başka tehdidi önlemek için birbirlerine gerekli bütün yardımları sağlayacaktır.   

            3. Karşılıklı ilişkilerinde Akit Taraflar, havacılık güvenlik standartları, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından tespit edilen ve Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin Ekleri olarak belirtilen ve kendilerince tatbik edildiği ölçüde Tavsiye edilen uygulamalara uygun olarak hareket edecekler ve kendi sicillerinde kayıtlı hava aracı işleticilerinden, iş merkezleri veya daimi ikametgahları kendi topraklarında bulunan işleticilerden ve kendi topraklarında bulunan hava limanı işleticilerden bu gibi havacılık güvenlik mevzuatına uygun hareket etmelerini isteyeceklerdir; İşbu paragrafta havacılık güvenlik standartlarına yapılan atıf ilgili Akit Tarafça bildirilen herhangi bir farklılığı da kapsar. Akit Taraflardan herbiri bu standartlara ilişkin herhangi bir farklılığı bildirme niyeti konusunda diğer Akit Tarafa ön bilgi verecektir.   

            4. Akit Taraflardan herbiri işbu Anlaşmanın 5.maddesine göre öbür Akit Tarafın topraklarına giriş, çıkış veya içinde kaldığı süre için kendi havayolu işletmelerinden (3) paragrafta anılan güvenlik mevzuatına uymasının öbür Akit Tarafça istenebileceğini kabul etmektedir. Akit Taraflardan herbiri hava araçlarını korumak için kendi topraklarında etkili tedbirler alınmasını, hava aracına inilmeden veya yüklenmeden önce ve yükleme sırasında yolcu ve beraberlerindeki eşyanın kontrolden geçirilmesini, mürettebat, kargo ve hava aracı levazımatının gereği gibi muayenesini sağlayacaktır.   

            Özel bir tehdit vukuunda, Akit Taraflardan herbiri, öbür Akit Taraftan uluslararası sivil havacılık güvenliğinin korunması için makul özel güvenlik tedbirleri konusundaki herhangi bir talebine olumlu davranacaktır.   

            5. Bir sivil hava aracının kanunsuz olarak ele geçirilmesi olayı veya böyle bir olay tehdidi veya böyle bir hava aracının, yolcu ve mürettebatının, hava limanları veya hava seyrüsefer tesislerinin emniyetine karşı başka kanunsuz fiiller vukuunda, Akit Taraflar haberleşmeyi kolaylaştırarak ve böyle bir olayı veya tehdidi sür’atle ve selametle bertaraf etmeye yönelik diğer uygun ve karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılmış bulunan tedbirlerle birbirlerine yardımcı olacaklardır.   

            6. Akit Taraflardan birinin öbür Akit Tarafın işbu maddenin Sivil Havacılık güvenliği ile ilgili hükümlerinden saptığına inanması için makul nedenleri olduğu zaman, birinci Akit Taraf öbür Akit Taraflar derhal danışmalarda bulunulmasını isteyebilir. Danışmalarda bulunma yolundaki bir talebin alınmasından 15 gün içinde tatmin edici bir anlaşmaya varılması her iki Akit Tarafın işbu Anlama’daki haklarının 90 gün içinde askıya veya kayıt altına alınması için neden teşkil eder. Yolcu, mürettebat ve hava araçlarının emniyeti için yakın bir tehdidin sözkonusu olduğu acil bir durumun haklı kıldığı ve öbür Akit Taraf işbu Maddenin (3) veya (4) paragraflarına göre vecibelerini yerine getirmediği zaman Akit Taraflardan biri tehdidi karşılamaya uygun, geçici koruyucu tedbir alabilir. Öbür Akit Tarafın işbu madde hükümlerine uyması üzerine, işbu paragrafa göre alınmış bulunan tedbire son verilir.   

            MADDE 8   
            TİCARİ FIRSAT   
            1. Bir Akit Tarafın tayin edilen havayolu işletmeleri hava taşımacılığının geliştirilmesi ve satış için öbür Akit Tarafın ülkesinde bürolar kurabilir.   

            2. Tayin edilen havayolu işletmelerinden herbiri öbür Akit Tarafın ülkesinde doğrudan, veya havayolu şirketinin takdirine göre, acentalar aracılığı ile hava taşımacılığı satışı yapabilir. Her havayolu işletmesi bu taşımacılığı o ülkenin parası veya konvertibl karşılığından satabilir ve herhangi bir kişi bu taşımacılığı o ülke parası veya konvertibl döviz satın alabilir.   

            3. Bir Akit Tarafın tayin edilmiş havayolu işletmeleri öbür Akit Tarafın ülkeye giriş, ikamet ve istihdama ilişkin kanun ve yönetmeliklerine uygun şekilde hava taşımacılığının sağlanması için gerekli yönetici, satış, teknik uygulayıcı ve diğer uzman personeli öbür Akit Tarafın ülkesine getirebilir ve bulundurabilir.   

            4. Tayin edilen her havayolu işletmesi öbür Akit Tarafın ülkesinde yer hizmetlerini kendisi yapabileceği (kendi kendine hizmet) gibi, tercihine göre bu hizmetler için rekabet eden acentalar arasında bir seçim yapabilir. Bu haklar sadece hava limanı emniyeti mülahazalarından kaynaklanan fiziksel kısıtlamalara tabi tutulabilir. Bu gibi mülahazaların kendi kendine hizmete engel olduğu hallerde yer hizmetleri bütün havayolu şirketlerine eşit bir esas üzerinden temin edilecektir. Makul bir kârı da içerecek olan ücretler sağlanan hizmetlerin maliyetine dayanacaktır. Akit Taraflardan herbiri, kendi kanun ve yönetmelikleri gerektirdiği takdirde, öbür Akit Tarafın görevlendiren havayolu işletmeleri için yapılan yer (rampa) hizmetlerini yukarıda anılan rekabetçi acentalar ile sınırlayabilir; bu gibi rampa hizmetleri eşit bir esas üzerinden bütün havayolu işletmelerine yapılacaktır.   

            5. Akit Taraflardan herbiri öbür Akit Tarafın görevlendirilen havayolu işletmesine birinci Akit Tarafın topraklarında yaptığı uluslararası taşımacılık satışlarından elde ettiği gelirin giderlerinden fazla olan kısmını varsa yürürlükteki kambiyo mevzuatına göre resmi cari kur üzerinden veya, yoksa, talep günü uygulanan resmi kur üzerinden transfer etme hakkını tanıyacaktır.   

            6. Transfer öbür Akit Tarafça kabul edilebilir konvertibl bir döviz üzerinden hemen gerçekleştirilecektir.   

            7. Yukarıda anılan gelirlerin transferi için istenen döviz Akit Tarafların Merkez Bankası veya herhangi bir diğer yetkili milli bankası tarafından tahsis veya transfer edilecektir. Akit Taraflar arasında bir ödeme anlaşmasının bulunduğu hallerde ödemeler bu anlaşmanın hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.   

            MADDE 9   
            GÜMRÜK VERGİSİ VE HARÇLARI   
            1. Bir Akit Tarafın ülkesine varışta, öbür Akit Tarafın tayin edilen havayolu işletmeleri tarafından uluslararası hava seferlerinde işletilen hava araçları normal teçhizatları, yakıtları, yağları, teknik tüketim maddeleri, yedek parçaları, hava aracı levazımatı (gıda, meşrubat ve alkollü içki, tütün ve uçuş sırasında sınırlı miktarlarda yolculara satış ve onların kullanımı için ayrılan diğer ürünler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve sadece Uluslararası hava seferlerinde çalışan hava araçlarının işletimi ve servisi için amaçlanan veya bunlarla ilgili olarak kullanılan diğer maddeler karşılıklılık esas üzerinden ve bu gibi techizat ile tüketim maddelerinin hava aracı içinde kalmak kaydıyla, her türlü ithalat kısıtlamalarından, mülkiyet vergilerinden, sermaye vergilerinden, gümrük vergilerinden, dolaylı vergilerden ve milli makamlar tarafından tarhedilen fakat sağlanan hizmetlerin maliyetine dayanmayan benzeri ücret ve harçlardan muaf olacaktır.   

            2. İşbu maddenin (I) paragrafında anılan vergi, rüsum, ücret ve harçlardan karşılıklılık esası üzerinden ve sağlanan hizmetin maliyetine dayanan harçlar dışında aşağıda yazılı olanlar da muaftır.   

            a. Akit Taraflardan herbirinin toprağında, uluslararası bir uçuş yapan hava aracında kullanılmak üzere ilgili Akit Taraf makamlarınca tespit olunan makul limitler dahilinde hava aracına yüklenen hava aracı levazımatı.   

            b. Öbür Akit Tarafın görevlendirilen hava yolu işletmesi tarafından uluslararası seferlerde kullanılan hava aracının, münhasıran bakımı veya onarımı için Akit Taraflardan herbirinin toprağına giriş yapan yer teçhizatı ve yedek parçalar (motorlar dahil).   

            c. Öbür Akit Tarafın görevlendirilen havayolu işletmesi tarafından uluslararası seferlerde işletilen hava aracının ikmali için tahsis olunan yakıt, yağlar ve teknik tüketim maddeleri, bu maddeler hava aracına yüklendikleri Akit Tarafın toprağının üzerinden yapılacak seyahat kısmında kullanılacak olsa bile.   

            3. İşbu Maddelerin (1) ve (2) paragraflarında anılan teçhizat ve maddeler ilgili makamların denetimi veya kontrolü altında bulundurulmaları istenebilir.   

            4. İşbu madde’de sağlanan muafiyetler öbür Akit Tarafın sağladığı bu gibi muafiyetlerden benzer şekilde yararlanmakta olan bir başka havayolu işletmesi ile bir Akit Tarafın tayin edilen havayolu işletmeleri arasında işbu Maddenin (1) ve (2) paragraflarında belirtilen maddelerin öbür Akit Tarafın toprağında ödünç verilmesi veya transferi konusunda bir sözleşme yapılmış olması halinde de tanınacaktır.   

            MADDE 10   
            KULLANICI HARÇLAR   
            1. Yetkili harç tahakkuk makamlarının öbür Akit Tarafın havayolu işletmelerine tarh edeceği harçlar adil ve makul olacak ve kullanıcı kategorileri arasında ayırımsız ve tarafsız bir şekilde paylaştırılacaktır. Her halükarda kullanıcı harçları Akit Taraflardan herbirinin bütün havayolu işletmelerine, herhangi bir diğer havayolu işletmesine tanınan en müsait şarttan daha az müsait olmayan şartlrla tahakkuk ettirilecektir.   

            2. Öbür Akit Tarafın tayin edilen havayolu işletmelerine tarhedilen kullanıcı harçları ilgili hava limanını, hava seyrüsefer ve havacılık güvenlik tesis ve hizmetlerini sağlamanan yetkili harç yansıtabilir fakat aşamaz; hava limanı harçları halinde ise amortisman gideri de düşüldükten sonra makul bir gelir haddini içerebilir. Harç konusu olan tesis ve hizmetler verimli ve ekonomik surette sağlanacaktır. Kullanıcı harçlarında değişiklik yapılmadan önce makul bir süre içinde ihbarda bulunacaktır.   

            3. Akit Taraflardan herbiri kendi ülkesinde yetkili harç tahakkuk makamları veya kurumları ile hizmet ve tesislerden faydalanan havayolu işletmeleri birbirleriyle danışmalarda ve harçların makuliyetinin doğru olarak incelenmesini mümkün kılmak için gerekli olabilecek bilgi teatisinde bulunmalarını teşvik edecektir.   

            MADDE 11   
            HAKLI REKABET-KAPASİTE   
            1. Akit Taraflardan herbiri her iki Akit Tarafın tayin edilen havayolu işletmelerine işbu Anlaşmanın kapsamına giren uluslararası hava taşımacılığında rekabet etmeleri için adil ve eşit fırsatlar sağlayacaktır.   

            2. İşbu Anlaşmada tarif olunan hava seferlerinin Akit Taraflardan herbirinin havayolu işletmelerince yürütülmesinde, öbür Akit Tarafın havayolu işletmelerinin menfaati gözönünde bulundurularak bunların, aynı yolların tamamı veya bir kısmı üzerinde yürüttükleri seferlerin olumsuz etkilenmemelerine özen gösterilecektir.   

            3. İşbu Anlaşmaya göre faaliyet gösteren havayolu işletmelerince halka sunulacak hava seferleri halkın bu seferlere olan ihtiyaçları ile yakından ilgili olacaktır.   

            4. Tayin edilen bir havayolu işletmesince işbu Anlaşmaya göre yapılan seferlerin asıl amacı, bu havayolu işletmesinin milliyeti itibariyle ait olduğu ülke ile trafiğin nihai varış noktası olan ülkeler arasında trafik taleplerine yeterli kapasite sağlamaktır. İşbu Anlaşmada belirtilen yollar üzerindeki nokta veya noktalarda üçüncü ülkelere yönelik ve aralardan gelen uluslararası trafikte bu gibi uçuşlara binme ve inme hakkı her iki Akit Tarafın da benimsediği düzenli gelişmenin genel ilkelerine göre uygulanacak ve kapasitenin aşağıda yazılı hususlarda ilgili olması genel ilkesine tabi olacaktır.   

            (a) Menşe ülke ve trafiğin nihai varış ülkeleri arasındaki trafik gereksinimleri,   

            (b) Havayolu işletiminin baştan sona kadar olan gereksinimleri ve   

            (c) Yerel ve bölgesel seferler dikkate alındıktan sonra, havayolunun geçtiği bölgenin trafik gereksinimleri.   

            5. Hiçbir Akit Taraf öbür Akit Tarafın havayolu işletmesi veya işletmelerine işbu Anlaşmada belirtilen seferlerle ilgili olarak kullanılan hava aracı tipi, kapasitesi, sefer sıklığı veya tarife konusunda tek taraflı herhangi bir kısıtlama koymayacaktır. Akit Taraflardan biri öbür Akit Tarafın bir havayolu işletmesince yürütülmekte olan uçuşların işbu Madde’de konulan standart ve ilkelere uymadığı inancında olduğu takdirde, işbu Anlaşmanın 12. Maddesi gereğince sözkonusu uçuşların gözden geçirilerek anılan standart ve ilkelere uygunluğunu saptama amacıyla danışmalarda bulunulmasını talep edebilir.   

            MADDE 12   
            İSTİŞARE   
            İşbu Anlaşma hükümlerinin ve Ek’lerinin uygulanmasını ve bunlara tatmin edici surette riayeti sağlamak amacıyla, Akit Taraflar yakın bir işbirliği ruhu içinde zaman zaman birbirleriyle danışmalarda bulunacaklardır. Bu gibi danışmalarda Akit Taraflardan herbiri, işbu Anlaşma ve Ek’lerinin herhangi bir hükmünde değişiklik yapmayı arzu ettiği takdirde bu tür istişareler için da talepde bulunulabilir. Başka türlü bir anlaşmaya varılmış olmadıkça bu danışmalara mümkün olan en erken tarihte fakat öbür Akit Tarafın talebinin alındığı tarihten itibaren 60 günü geçmemek kaydıyla başlanacaktır. Bilgiye dayanan, rasyonel ve ekonomik kararlar alınmasını kolaylaştırmak için Akit Taraflardan herbiri bu danışmalarda kendi durumunu destekleyen konuya ilişkin kanıt hazırlayacak ve sunacaktır. Bu suretle üzerinde anlaşmaya varılan değişiklikler diplomatik nota teatisiyle teyid edildikten sonra yürürlüğe girecektir.   

            MADDE 13   
            ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ   
            1. İşbu Anlaşmanın yorumu ve uygulanması ile ilgili Akit Taraflar arasında bir anlaşmazlık çıkması halinde Akit Taraflar ilk önce bunu görüşmeler yoluyla çözümü cihetine gideceklerdir.   

            2. Akit Taraflar görüşmeler yoluyla bir çözüm bulamazsa, anlaşmazlığı karar için bir kişiye veya kurulan havale etme konusunda anlaşabilirler.   

            Böyle bir anlaşmaya varamazlarsa Akit Taraflardan birinin talebi üzerine uyuşmazlık, karar için üç hakemden oluşan bir hakemler kuruluna sunulacaktır; Bu hakemlerden herbiri Akit Taraflarca tayin edilir, üçüncüsü ise tayin edilen iki hakem tarafından seçilir. Akit Taraflardan herbiri diplomatik kanallardan öbür Tarafın uyuşmazlığın böyle bir kurulun hakemliğine sunulması yolundaki talebini aldığı tarihten itibaren altmış (60) gün içinde birer hakem gösterecek, üçüncü hakem ise bunu takip eden altmış (60) gün içinde tayin edilecektir. Akit Taraflardan biri belirtilen bu süre içinde bir hakem gösteremezse veya üçüncü hakem belirtilen süre içinde tayin edilmezse Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının Konsey Başkanı Akit Taraflardan herbirinin talebi üzerine, durumun icabına göre bir veya daha fazla hakem tayin edebilir. Bu takdirde, üçüncü hakem üçüncü bir Devletin vatandaşı olacak ve Hakem Kurulunun Başkanı olarak görev yapacaktır.   

            3. Akit Taraflardan herbiri, milli kanunu ile tutarlı olmak üzere hakemler kurulunun herhangi bir karar veya hükmünü tam olarak uygulayacaktır.   

            4. Hakem kurulunun masrafları, hakemlerin ücret ve masrafları da dahil olmak üzere Akit Taraflar arasında eşit surette paylaşılacaktır.   

            MADDE 14   
            FESİH   
            Akit Taraflardan herbiri işbu Anlaşmanın feshi konusunda herhangi bir zamanda yazılı ihbarda bulunabilir. Bu ihbar aynı anda Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatına (ICAO) gönderilecektir. İşbu Anlaşma, ihbarın öbür Akit Tarafça alındığı yerde, alınış tarihinin ilk yıldönümünden hemen önceki gece yarısı sona erecektir. Akit Tarafların anlaşması ile bu süre sonundan önce ihbarın geri alındığı durum bunun dışındadır.   

            MADDE 15   
            ÇOK TARAFLI ANLAŞMA   
            İşbu Anlaşma kapsamındaki herhangi bir konuya ilişkin çok taraflı bir anlaşmanın her iki Akit Tarafça kabul edilip yürürlüğe girmesi halinde işbu Anlaşma çok taraflı anlaşmanın hükümlerine uyacak şekilde tadil edilecektir.   

            MADDE 16   
            ULUSLAR ARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATINA (ICAO) TESCİL   
            İşbu Anlaşma ve Ek’lerinin değişiklikleri Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’na tescil edilecektir.   

            MADDE 17   
            YÜRÜRLÜĞE GİRME   
            İşbu Anlaşma ve onun ayrılmaz parçaları olan Ek’lerin, Akit Tarafların herbirince gerekli anayasal işlemlerin tamamlanmasından sonra, bu hususu bildiren diplomatik notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe girecektir.   
   
            Hükümetleri tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş aşağıda imzaları bulunan temsilciler, işbu Anlaşmayı imzalamışlardır.   

            1990 Yılı Kasım ayının yedinci günü Türkçe İngilizce dillerinde, her iki metin de aynı ölçüde geçerli olmak üzere, ikişer nüsha olarak VAŞİNGTON’DA YAPILMIŞTIR.   

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ                        AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ   
                  HÜKÜMETİ ADINA                                    HÜKÜMETİ ADINA   

EK-1
TARİFELİ HAVA SEFERLERİ
KISIM-I
            Her biri Akit Taraf havayolu işletmelerinin tayin şartlarına göre   

            (1) Aşağıda yazılı yollar üzerindeki noktalar arasında ve   

            (2) Hava yolu işletmelerini tayin eden Akit Taraf toprağındaki noktalar içinden bu yollar üzerindeki noktalar ile üçüncü ülkelerdeki noktalar arasında tarifeli uluslararası taşımacılık seferleri yapmaya,   

            haklı bulunacaktır.   

            A. BİRLEŞİK DEVLETLER HÜKÜMETİ TARAFINDAN TAYİN EDİLEN HAVAYOLU İŞLETMELERİ İÇİN BELİRLENEN YOLLAR:   

            (I) Yolcu ve kargo kombine seferi için:   

            Birleşik Devletlerde bir veya daha fazla noktadan Kanada ve Avrupa’da Birleşik Devletler 1/ tarafından seçilecek üç ara nokta üzerinden Ankara, İstanbul ve İzmir’e ve bunların ötesinde Birleşik Devletlerince seçilecek iki noktaya, (Japonya müstesna) kadar 1/ 3/   

            (II) Yalnız kargo seferleri için:   

            Birleşik Devletlerde bir veya daha fazla noktadan Avrupa’da Birleşik Devletler 1/ tarafından seçilecek üç ara nokta üzerinden Türkiye’de Birleşik Devletler tarafından seçilecek üç noktaya 2/ ve bunlar ötesinde Birleşik Devletlerince seçilecek iki noktaya (Japonya müstesna) kadar 1/ 3/   

            1/ Birleşik Devletler Türkiye’de 3 (üç) ay önceden haber vermek suretiyle herhangi bir zaman ara ve daha ileri noktalarını değiştirme opsiyonunu haizdir.   

            2/ Bu noktalardan ikisi sabittir. Türkiye’ye 3 (üç) ay önceden ihbarda bulunmak suretiyle Birleşik Devletler Türkiye’deki üçüncü noktayı herhangi bir zaman değiştirme opsiyonunu haizdir.   

            3/ Bu yol üzerindeki uçuşlarla ilgili olarak, Birleşik Devletlerin tayin edilen taşımacıları diğer ara ve daha ileri noktalara uçabilirler, ancak bu diğer noktalar ve Türkiye’deki noktalar arasında trafik taşıma hakları yoktur.   

            B. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ TARAFINDANTAYIN EDİLEN HAVAYOLU İŞLETMESİ VEYA İŞLETMELERİ İÇİN BELİRLENEN YOLLAR   

            (I) Yolcu ve kargo kombine seferi için:   

            Türkiye’de bir veya daha fazla noktadan Avrupa’da Türkiye 4/ tarafından seçilecek üç ara nokta üzerinden Birleşik Devletler’de Türkiye tarafından seçilecek üç noktaya ve bunların ötesinde Türkiye’nin 4/ 6/ seçeceği iki noktaya (Japonya müstesna) kadar.   

            (II) Yalnız Kargo Seferleri için:   

            Türkiye’de bir veya daha fazla noktadan Avrupa’da Türkiye 4/ tarafından seçilecek üç ara nokta üzerinden Birleşik Devletler’de Türkiye 5/ tarafından seçilecek üç noktaya ve bunların ötesinde Türkiyenin 4/ 6/ seçeceği iki noktaya (Japonya müstesna) kadar.   

            4/ Türkiye 3 (üç) ay önceden Birleşik Devletlere haber vermek suretiyle herhangi bir zaman ara ve daha ileri noktaları değiştirme opsiyonunu haizdir.   

            5/ Bu noktalardan ikisi sabittir. Birleşik Devletlere 3 (üç) ay önceden ihbarda bulunmak suretiyle Türkiye, Birleşik Devletler’deki üçüncü noktayı herhangi bir zaman değiştirme opsiyonunu haizdir.   

            6/ Bu yol üzerindeki uçuşlarla ilgili olarak, Türkiye’nin tayin edilen taşımacıları diğer ara ve daha ileri noktalara da uçabilirler, ancak bu diğer noktalar ve Birleşik Devletler’deki noktalar arasında yolcu, posta ve kargo taşıma hakları yoktur.   

            KISIM-2   
            Tayin edilen her havayolu işletmesi kendi tercihindeki herhangi bir veya bütün seferlerde istikamet ve coğrafi bakımından bir sınırlama olmadan her bir veya her iki yönde uçuş yapabilir, yollar üzerindeki noktalara herhangi bir sıra ile sefer düzenleyebilir ve havayolu işletmesini tayin eden Akit Taraf toprağının dışında herhangi bir noktada veya noktalarda işbu Anlaşma ile başka türlü müsaade edilen trafik taşıma hakkını kaybetmeden durakları atlayabilir.   

            KISIM-3   
            Tayin edilen bir havayolu işletmesi yukarıda belirtilen yolların herhangi bir uluslar arası kısmında veya kısımlarında yolun herhangi bir noktasında işletilen hava aracı tipi ve sayısı bakımından herhangi bir sınırlama olmaksızın uluslararası hava taşımacılığı yapabilir; Şu Şartla ki çıkış yönünde böyle bir noktanın ötesindeki taşımacılık havayolu işletmesini tayin eden Akit Tarafın toprağından yapılan taşımacılığın bir devamı geliş yönünde ise havayolu işletmesini tayin eden Akit Tarafın toprağına doğru yapılan taşımacılık böyle bir noktanın ötesindeki taşımacılığın bir devamı addedilir.   

EK- II
CHARTER HAVA SEFERLERİ
            KISIM-I   
            Her bir Akit Tarafın bu Ek’e göre tayin edilen havayolu işletmelerinin bu tayin şartlarına uygun olarak aşağıda belirtildiği gibi, yolcu (ve bagajları) ve/veya kargo konusunda uluslararası charter hava taşımacılığı yapma hakkı olacaktır:   

            (a) Havayolu işletmesini tayin eden Akit Taraf toprağında herhangi bir nokta veya noktalar ile öbür Akit Taraf toprağında herhangi bir nokta veya noktalar arasında; ve   

            (b) Öbür Akit Taraf toprağında bir nokta veya noktalar ile üçüncü bir ülke veya ülkelerindeki herhangi bir nokta veya noktalar arasında; ancak bu yolcu ve/veya kargo taşınmasında, taşımanın taşımacının vatanı üzerinden yapılması ve vatanında üstüste en az iki gece konaklama şartı aranmaktadır.   

            İşbu Ek kapsamına giren seferlerin yapılmasında bir tarafın işbu Ek’e göre tayin edilen havayolu işletmelerinin:   

            (1) Akit Taraflardan herbirinin toprağı içinde veya dışında herhangi bir noktada konaklamaya,   

            (2) Öbür Akit Tarafın toprağı üzerinden transit yolcu, posta ve kargo taşımaya, ve   

            (3) Bir Akit Tarafın toprağında bindirilen hamulenin (yolcu, posta ve kargo) öbür Akit Tarafon toprağında bindirilen hamule ile aynı hava aracında birleştirmeye,   

            Hakkı da olacaktır.   

            Akit Taraflardan herbiri nezaket ve karşılıklılık esası üzerinden öbür Akit Tarafın havayolu işletmelerine işbu Ek kapsamına girmeyen hamule (yolcu, posta ve kargo) taşıması konusundaki uygulamalarına olumlu tutum içinde bulunacaktır.   

            KISIM-2   
            Kendi toprağından başlayan bir charter hava taşımacılığı yapan bir Akit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesi veya işletmeleri o Akit Tarafın charter kanunları, yönetmelikleri ve kurallarına riayet edecektir. Öbür Akit Tarafın toprağında başlayan bir charter hava taşımacılığı yapan bir Akit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesi veya işletmeleri öbür tarafın charter kanunları, yönetmelikleri ve kurallarına riayet edecektir. Akit Taraflardan biri kendi havayolu işletmelerinden biri veya daha fazlasına veya çeşitli ülkelerin havayolu işletmelerine farklı kural, yönetmelik kayıt ve şartlar veya sınırlamalar uyguluyorsa, öbür Akit Tarafın tayin edilen her bir havayolu işletmesi öbür Akit Tarafın toprağında başlayan charter uçuşları konusunda bu gibi kriterlerin en az kısıtlayıcı olanına tabi olacaktır. Ancak, işbu Ek’te içerilen hiçbir hüküm bir Akit Tarafın, öbür Akit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesi veya işletmelerinden yolcu paralarının ve yolcunun bilet iptal ve parasının iadesi haklarına ilişkin gereklere veya ulusal güvenlik lehine tesis edilen kurallara riayet edilmesini isteme haklarını sınırlayamaz.   

            KISIM-3   
            Akit taraflardan herbiri öbür Akit Tarafın tayin edilen bir havayolu işletmesinden öbür Akit Tarafın toprağından tek yönlü veya gidiş dönüşlü esas üzerinden hamule (yolcu, posta, kargo) taşıması konusunda öbür Akit Taraf havacılık makamlarınca verilmiş bulunan işbu Ek’in 2. kısmında öbür tarafın anılan kanun, yönetmelik ve kurallarına uyulduğunu ifade eden bir bildirge veya bu yönetmelik ve kurallardan vazgeçildiği yolunda bir belge ibraz etmesini isteyebilir.   

EK-III
KOMPÜTER REZERVASYON SİSTEMLERİ DAHİLİNDE
AYIRIM YAPMAMA VE BU SİSTEMLER ARASINDA REKABET

            ABD-Türkiye Anlaşmasının (Haklı Rekabet-Kapasite başlıklı) 11. Maddesi her iki Tarafın havayolu şirketlerine “rekabette adil ve eşit bir fırsat” garanti ettiği kabul eden,   

            Bir havayolu işletmesinin rekabetteki yeteneğinin en önemli yönlerinden birinin seferleri hakkında halkı âdil ve yansız bir tarzda bilgilendirme yeteneği olduğu ve bu nedenle, seyahat eden halka bilgiyi doğrudan dağıtan seyahat acentalarına havayolu seferleri konusunda temin edilen enformasyonun kalitesi ve bir havayolu işletmesinin bu acentalara rekabet edici kompüter rezervasyon sistemleri (KRS) sunmasındaki yeteneğinin bir havayolu işletmesinin rekabetçi imkanlarının temelini oluşturduğu,   

            Hava taşımacılığı ürünleri tüketicilerinin menfaatlerini bu tür enformasyonun kötüye kullanımı ve yanıltıcı şekilde sunulmasına karşı korunmasının ve havayolu işletmeleri ile seyahat acentalarının etkili rekabet edici kompüter rezervasyon sistemlerine giriş imkanlarının sağlanmasının aynı derecede zorunlu olduğunu dikkate alan Akit Taraflar Anlaşma kapsamındaki uluslararası tarifeli yolcu seferleri konusunda aşağıda yazılı hususlarda mutabakata varmışlardır:   

            1. Entegre primer ekranlı kompüter rezervasyon sistemleri konusunda:   

            (a) Uluslararası hava seferleri konusundaki enformasyon bu seferler arasında bağlantıların kurulması dahil olmak üzere, havayolu işletmesi veya pazar kimliğinin doğrudan veya dolaylı etkisinde kalmamış ayırım gözetmeyen ve objektif kriterlere dayalı olarak kod numarası verilip ekranda gösterilecektir. Bu kireterler bütün havayolu işletmelerine aynen uygulanacaktır.   

            (b) KRS bilgi temelleri mümkün olduğu kadar geniş kapsamlı olacaktır.   

            (c) KRS satıcıları katılımcı havayolu işletmelerince sunulan enformasyonu silmeyecek veya değiştirmeyecektir; Bu enformasyon doğru ve şeffaf olacaktır; Örneğin kod paylaşımı ve Standart uçuş değişiklikleri duraklı uçuşlar bu özellikleriyle açıkça tanıtılmalıdır.   

            (d) Akit Taraflardan herbirinin ülkesinde seyahat eden halka havayolu seferleri hakkında doğrudan bilgi dağıtan seyahat acentalarının emrindeki KRS’lerin işletildikleri ülkede geçerli olan KRS kurallarına göre faaliyet göstermeye hakkı olacaktır.   

            (e) KRS aracılığıyla tahsis edilen tâli (ikincil) cihazları kullanmaya, bu yolda özel talepte bulunmaları halinde seyahat acentaları mezun kılınacaklardır.   

            2. Ülkesinde tam fonksiyonel nört entegre bir cihazı olmayan çok girişli (multi-access) bir KRS’in çalışmasına izin veren Akit Taraf, böyle bir KRS’in sahibi veya ortağı bulunan havayolu işletmesi ile o Akit Taraf ülkesinde en çok tarifeli sefer düzenleyen havayolu işletmesi bölmesinin (partition) içinde (1) paragraf gereklerine riayetle, uluslararası havayolu seferleri konusunda bilgi işleyen en az bir cihazın bulunmasını isteyecektir. Bu cihaz, taşımacı kimliğine dayanan havayolu işletmesi tarafından kullanılmakta olan diğer herhangi bir cihaz kadar girilmesi kolay ve tam fonksiyonel olmak ve bilgi temeli doğru ve mümkün olduğu kadar geniş kapsamlı bilgiler içermeli ve bölmesi (partition) girilen havayolu işletmesinin seferlerini kayırmamalıdır. Bu cihaz, acenta özellikle her ayrı işlem için değişik bir cihazı istemediği takdirde havayolu işletmesinin bölmesine giren seyahat acentasına verilecektir.   

            3. Ülkesinde faaliyet gösteren her KRS satıcısından bir Akit Taraf münasip ve ayırım esasına dayanmayan bir ücret ödemeye hazır bütün havayolu işletmelerine KRS’e katılmaları için izin vermesini isteyecektir. Bir Akit Taraf, bir sistem satıcısının sağladığı bütün dağıtım kolaylıklarının katılımcı havayolu işletmelerine ayırım gözetmeyen bir esas üzerinden sunulmasını isteyecektir. Bir Akit Taraf KRS satıcılarından, katılımcı havayolu işletmelerinin uluslararası  hava seferlerini ve yol ücretlerini, bu seferleri satmak istedikleri bütün pazarlarda, ayırım gözetmeyen objektif taşımacı ve Pazar tarafsızlığına dayanan bir esas üzerinden sergilemelerini isteyecektir. Talep üzerine, bir KRS satıcısı bilgi temelini güncelleştirme (update) ve depolama usulleri bilgiye kod verme ve sıralama kriterleri, bağlantı noktalarının seçimi ve bağlantılı uçuşların dahil edilmesinde kullanılan bu kriterlere, verilen ağırlık ile ilgili ayrıntıları açıklayacaktır.   

            4. KRS’nin bu ilkelere riayet etmesi şartıyla, bir Akit Tarafın ülkesinde faaliyet gösteren KRS satıcılarının, KRS’lerini getirmeye, bulundurmaya ve esas işleri öbür Akit Tarafın ülkesinde seyahatle ilgili ürünlerin dağıtımı olan seyahat acentalarına veya seyahat şirketlerine serbestçe sunmaya hakları olacaktır.   

            5. Akit Taraflardan hiçbiri kendi ülkelerinde, haberleşme tesislerine giriş ve kullanım, teknik KRS donanım ve yazılımı ve KRS donanımının teknik tesisi konusunda öbür Akit Tarafın KRS satıcılarına kendi KRS satıcılarına konulandan daha sıkı şartlar koymayacak veya konulmasına izin vermeyecektir.   

            6. Akit Taraflardan hiçbiri kendi ülkelerinde, KRS cihaz görüntüleri (bilgi ilavesi ve değerlendirilmesi dahil) işletimi veya satışı konusunda öbür Akit Tarafın satıcılarına kendi KRS satıcılarına konulandan daha kısıtlayıcı şartlar koymayacak veya konulmasına izin vermeyecektir.   

            7. Bu Akit Tarafın ülkesinde bu ilkelere ve ilgili diğer ayırımcı olmayan mevzuat teknik ve güvenlik standartlarına uygun olarak kullanılan KRS’ler öbür Akit Tarafın ülkesine etkili ve zararsız giriş hakkını kazanırlar. Bunun bir anlamı da, görevlendirilen bir havayolu işletmesinin öbür Akit Taraf toprağında seyahat acentalarına sunulan herhangi bir sisteme katıldığı nisbette kendi vatan toprağında da böyle bir sisteme katılabileceğidir. Bir Akit Tarafın KRS malik/işleticileri öbür Akit Tarafın toprağında bu ilkelere uyan KRS’lere öbür Akit Taraf malik/işleticileri kadar malik olma/işletme imkanını haiz olacaklardır. Akit Taraflardan herbiri, öbür Akit Tarafın toprağında da işletilen bir KRS’in kullanımı veya zilyedliği nedeniyle kendi havayolu işletmeleri ve KRS satıcılarının kendi vatan toprağındaki seyahat acentalarına karşı ayırımcı davranışlarda bulunmamalarını sağlayacaktır.   

            Not: İngilizce metni 23 Temmuz 1993 gün ve 21646 sayılı Resmi Gazete’dedir.