Milletlerarası Antlaşmalar  

 

Resmi Gazete: 25.071993 Sayı : 21648 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 93/4615
Karar Tarihi : 05/07/1993    
     
            9 Şubat 1993 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu 11. Dönem Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 28/6/1993 tarihli ve EİEY-I-3624-3962 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/7/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
  
   

                                                                                                            CUMHURBAŞKANI 
                                                                                                            SÜLEYMAN DEMİREL
 
Prof. Tansu ÇİLLER
Başbakan
     
       
E. İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
N. CEVHERİ
Devlet Bakanı
Y. AKTUNA
Devlet Bakanı 
M. GÖLHAN
Devlet Bakanı
       
İ. TEZ
Devlet Bakanı
B. S. DAÇE
Devlet Bakanı
T. AKYOL
Devlet Bakanı
G. MÜFTÜOĞLU
Devlet Bakanı
       
N. KURT
Devlet Bakanı
M. KAHRAMAN
Devlet Bakanı
C. ERHAN
Devlet Bakanı
M. ÇİLOĞLU
Devlet Bakanı
       
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı
A. ŞANAL
Devlet Bakanı
Ş. ERDEM
Devlet Bakanı
M. S. OKTAY
Adalet Bakanı
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı
M. GAZİOĞLU
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN
Dışişleri Bakanı
İ. ATTİLA
Maliye ve Gümrük Bakanı
       
N. MENTEŞE
Milli Eğitim Bakanı
O. KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı
R. SERDAROĞLU
Sağlık Bakanı
M. KÖSTEPEN
Ulaştırma Bakanı
R. ŞAHİN
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M.T. KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
V. ATASOY
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D. F. SAĞLAR
Kültür Bakanı
A. ATEŞ
Turizm Bakanı
H. EKİNCİ
Orman Bakanı
R. AKÇALI
Çevre Bakanı

Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu 11. Dönem Mutabakat Zaptı

            Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı Sayın Mehmet Batallı’nın daveti üzerine, İran İslam Cumhuriyeti Ağır Sanayi Bakanı Sayın M. H. Nejad Hosseinian, beraberinde yüksek düzeyde bir Heyetle, 7-10 Şubat 193 (18-21 Bahman 1371) tarihleri arasında Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunmuştur. 

            Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında Onbirinci Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı da bu vesileyle Ankara’da yapılmıştır. 

            Ağır Sanayi Bakanı Sayın M. H. Nejad Hosseinian, Ankara’yı ziyareti sırasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Turguz Özal ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Süleyman Demirel tarafından kabul edilmiş ve Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Ersin Faralyalı ile görüşmelerde bulunmuştur. 

            İki Heyet arasındaki teknik görüşmeler, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Dışticaret Müsteşarı Sayın Tevfik Altınok ile İran İslam Cumhuriyeti Ağır Sanayi Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler Bakan Yardımcısı Dr. Abdolrahim Gavahi’nin eşbaşkanlıklarında, 2-9 Şubat 1993 (13-20 Bahman 1371) tarihlerinde yapılmıştır. 

            Karma Komisyon müzakereleri, iki ülke arasındaki geleneksel yakın ve kardeşçe ilişkileri yansıtan ve tarafların özellikle ticaret, ekonomi, finans, enerji ve endüstri alanlarındaki işbirliğini çeşitlendirmek ve geliştirmek konusundaki kararlılıklarını teyid eden sıcak ve samimi bir hava içerisinde cereyan etmiştir. 

            İki ülke arasındaki işbirliğinin çeşitli yönlerini gözden geçirmek ve müzakere etmek amacıyla, Karma Ekonomik Komisyon dört ana Komite oluşturmuştur. 

            I- Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği
            II- Ticaret ve Bankacılık
            III- Ulaştırma ve Haberleşme
            IV- Koordinasyon ve Yazım. 

            Karma Ekonomik Komisyon görüşmelerinin sonuçları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. 

            I- EKONOMİK, SINAİ VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ:

            Taraflar, dengeli ve uzun vadeli ekonomik ilişkiler oluşturmanın önemini dikkate alarak, iki ülke arasındaki mevcut ekonomik, sınai ve teknik işbirliğini genişletmek ve çeşitlendirmek hususunda mutabakata varmışlardır. 

            A- Sanayi

            1- Taraflar, ekonomilerinde sanayi alanında kaydedilen son gelişmeler hakkında birbirlerine kısa bilgi vermişlerdir. 

            2- Türk Tarafı, İran’daki ilgili makamlara duyurulmasını teminen, “Yabancı Sermaye” ve “Yatırımların Teşviki” konularındaki son yasal düzenlemeleri İran Tarafına sunmuştur. 

            3- İran Tarafı, ilgili Türk kuruluşlarına dağıtılmak üzere, İran’da yürürlükte bulunan “Yabancı Sermayenin Teşviki ve Korunmasına İlişkin Yasa ve Düzenlemeler”i Türk Tarafına sunmuştur. 

            4- Türk Tarafı, işbirliği olanaklarının araştırılması amacıyla “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayileri Geliştirme İdaresi”nin örgüt yapısı ve işlevleri hakkında İran Tarafına kısa bilgi vermiştir. 

            5- Taraflar, madenlerde sondaj amacıyla kullanılan araç ve gereçlerin üretimi ile magnezyum, sinter magnezit, barit ve bentonit üretimine ilişkin teknoloji ve teknolojik testler alanında işbirliği başlatılmasını kararlaştırmışlardır. 

            6- İran Tarafı, Türkiye’ye, konsantre kurşun, çinko, konsantre kromit, stransiyum sülfat, bentonit, barit, inşaat taşları, tuz ve kok ihraç etme arzusunu ifade etmiştir. 

            7- Taraflar, oto yedek parçaları üreten firmalara ilişkin listelerin teati edilmiş olduğunu dikkate alarak, otomotiv sanayii alanındaki işbirliğinin kapsam, ilke ve yöntemlerini belirlemek amacıyla bir komite oluşturmayı kararlaştırmışlardır.

            İşbirliğinin kapsamı ürünlerin üçüncü ülkelere pazarlanmasını da içerecektir. 

            8- Taraflar, dahili taleplerini karşılamak ve nihai ürünleri üçüncü pazarlara ihraç etmek amacıyla, birbirlerinin atıl sanayi kapasitelerini değerlendirmek hususunda mutabakata varmışlardır. Bu itibarla, Türkiye Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı’nın başkanlığındaki bir Türk sanayiciler heyeti, İranlı muhatapları ile görüşmelerde bulunmak ve işbirliğinin biçimini şekillendirmek amacıyla İran’ı ziyaret edecektir. 

            B- Petrokimya

            1- Taraflar, Türkiye’nin Petrokimya Anonim Şirketi (PETKİM) ve İran’ın Ulusal Petrokimya Şirketi (NPC) arasında, NPC mühendis ve teknik elemanlarının PETKİM’in çeşitli birimlerinde eğitilmelerine ilişkin programın başarıyla uygulanması hususundaki işbirliğinden duydukları memnuniyeti not etmişlerdir. 

            Taraflar, bir önceki Mutabakat Zaptının 11-14’üncü maddelerinin uygulanmasını izlemeyi ve sonuçları hakkında birbirlerine bilgi vermeyi kararlaştırmışlardır. 

            C- Enerji

            a- Elektrik Bağlantısı

            1- Taraflar, iki ülke arasındaki çok yüksek voltaj iletim hattı inşaasının teknik yönlerini ayrıntılı bir şekilde görüşmek üzere Ankara’da teknik bir toplantı düzenlemeyi kararlaştırmışlardır. Her iki tarafın danışmanları da bu toplantıya katılabileceklerdir. Taraflar, bir anlaşmaya varmak amacıyla, mümkün olan en kısa sürede teknik çalışmaları tamamlamak ve anılan toplantıyı gerçekleştirmek hususunda mutabakata varmışlardır. 

            2- Taraflar, Bazargan trafosundaki denetim çalışmalarının tamamlanmasından sonra, mümkün olan en kısa süre içinde Doğubeyazıt-Bazargan iletim hattına enerji verilmesini kararlaştırmışlardır.

            3- Taraflar, dağıtım ve iletim projelerine ilişkin olarak birbirlerinin ülkelerinde açılacak uluslararası ihalelere katılmak hususunda duydukları ilgiyi ifade etmişlerdir. 

            b- Doğal Gaz

            Taraflar, Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanacak İran doğal gaz boru hattı projesi konusunda ilgili kuruluşlar arasındaki işbirliğinin önemini vurgulamışlardır.
            Türk Tarafının talebi üzerine, Taraflar, NIGC tarafından inşa edilecek İran doğal gaz boru hattının fizibilite hazırlıklarını yapacak çalışma grubuna, Türkiye’den BOTAŞ’ın da katılması hususunda mutabakata varmışlardır.

            D- Tarım

            Taraflar, tarım alanında aşağıdaki konularda işbirliği yapmayı kararlaştırmışlardır:

            1- İki ülkenin sınır bölgelerinde ortaya çıkabilecek bitki hastalıkları ve zararlılarının (çöl çekirgesi gibi) önlenmesi hususunda bilgi değişimi. 

            2- Tarım makinaları ve mekanizasyonu konularında iki ülke arasında uzman değişimi.

            3- İki ülkenin özel sektör kuruluşları arasında mısır tohumunun üçüncü ülkelere pazarlanması konusunda ortak yatırımlara girişilmesi. 

            4- Kışlık buğday ve arpa tohumları ile gen materyallerinin deneysel amaçlarla değişimi. 

            5- Kuru tarım yöntemleri, yem bitkileri, mercimek, incir, zeytincilik ve bağcılık alanlarında uzman değişimi.

            6- İki Bakanlığın “Gen-Bankaları” arasında işbirliği.

            7- “Virüs ve nematodların biyolojik kontrolü”, “kış tipi meyveler”, “nar”, “sebzeler”, “kışlık buğday” ve “gen materyalleri” alanlarında, İran’da Türk uzmanlara eğitim olanakları sağlanması. 

            8- İki ülkenin Tarımsal Araştırma Kuruluşları arasında işbirliği.

            9- Ormancılık, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü konularında uzman değişimi. 

            Türk Tarafı, 1981 yılında parafe edilen Veterinerlik Anlaşmasının yürürlüğe konulması yönündeki arzusunu ifade etmiştir. 

            İran Tarafı, konu hakkındaki görüşlerini ilk fırsatta bildirmeyi kabul etmiştir. 

            E- Müteahhitlik ve İnşaat Hizmetleri

            Taraflar, iki ülkenin müteahhit ve müşavirleri arasında, projelerin ortak yürütülmesine ilişkin işbirliği imkanları konusundaki olumlu görüşlerini ifade etmişler ve aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 

            1- Taraflar, işbirliğinin mümkün görüldüğü alanlar, ilgili projelere ilişkin listeler ile iki ülkedeki mevcut potansiyel kapasite ve imkanlarla ilgili tüm gerekli bilgileri bu Mutabakat Zaptının imzalanmasından itibaren iki ay içinde birbirlerine bildireceklerdir.

            2- İki Tarafın temsilcileri, iki ülkenin müteahhitlik ve müşavirlik firmaları arasında mümkün olan işbirliği yollarını araştırmak amacıyla somut projeler belirlemek ve gösterdikleri çabaların sonuçlarını gözden geçirmek için 1993 yılı içinde Türkiye ve İran’da olmak üzere iki kez biraraya geleceklerdir.

            F- Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması

            Taraflar, “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması”nın, iki ülke arasındaki yatırımları artırmak ve ticari ilişkileri geliştirmek için önemli bir adım oluşturabileceği hususunu dikkate almışlardır. Bu itibarla, anılan Anlaşmayı sonuçlandırmak amacıyla, mümkün olan en kısa zamanda iki Tarafın yetkilileri arasında bir toplantı düzenlenecektir. 

            G- Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

            İran Tarafı, Türk Tarafınca sunulan anlaşma taslağı üzerindeki çalışmanın tamamlandığını Türk Tarafına bildirmiş ve İran’daki yabancı sermaye ve yatırımlar İran milli mevzuatının himayesi altında bulunduğundan bu tür bir anlaşmanın yapılmasına gerek olmadığını belirtmiştir. 

            H-Sosyal İşler ve Çalışma

            İran Tarafı, sosyal işler ve çalışma şartları alanında işbirliği başlatılmasını önermiştir. Türk Tarafı ilke olarak mutabık kalmakla birlikte, işbirliğine başlamadan önce konu üzerinde çalışılması gerektiğini belirtmiştir. Taraflar, bu amaçla bir Ortak Komite oluşturmayı kararlaştırmışlardır.

            II- TİCARET VE BANKACILIK

            1- Taraflar, Türkiye-İran 10. Dönem Karma Ekonomik Komisyonundan bu yana artış eğilimi gösteren iki ülke arasındaki ticari mübadeleleri geçirmişler ve karşılıklı ticareti daha da artırmaya istekli olduklarını teyid etmişlerdir. 

            2- Taraflar bu amaca yönelik olarak, iki ülke ekonomilerinin birbirini tamamlayıcılığını ve artan potansiyellerini dikkate alarak, ticaret hacmini karşılıklı yarar ve denge esasına dayalı olarak mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmak ve çeşitlendirmek için tüm çabaların gösterilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.

            3- Taraflar, TÜPRAŞ ile NIOC arasındaki mevcut ham petrol sözleşmesinin uygulanmasından duydukları memnuniyeti ifade etmişler ve 1993/1994’de (1371/1372) aralarındaki iş ilişkilerini daha da ileri götürmeye karar vermişlerdir.

            Ayrıca, TÜPRAŞ 1993/1994’de de (1371/1372) aynı miktar ham petrolü mevcut sözleşmedeki hüküm ve şartlarla satın almaya hazır olduğunu bildirmiştir. 

            NIOC, bu hususta istekli olduğunu kaydederek, 1993/1994 (1371/1372) kontratının hüküm ve şartlarının görüşülmesi ve petrol piyasasının durumuna göre mutabakata varılması gerektiğini ifade etmiştir.

            4- Taraflar, Türkiye Merkez Bankasına ödenmesi gereken borcun, ilgili taraflar arasında bir ay içinde Tahran’da usulüne uygun olarak imzalanacak anlaşmaya göre gerekli miktarda ham petrol çekmek suretiyle ödenmesi konusunda anlaşmışlardır.

            5- Türkiye ihracat Kredi Bankası ile İran İhracatı Geliştirme Bankası temsilcileri, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi amacıyla karşılıklı bir çerçeve kredisi açılması için gerekli durum ve koşulları görüşmüşlerdir. Bu kredi, deneme olarak 25 Milyon ABD Doları ile başlayabilecektir. Taraflar, gerekli danışmalar yapıldıktan ve ilgili makamların nihai onayı alındıktan sonra yürürlüğe girecek Bankacılık ve Ödeme Düzenlemesi metni üzerinde de görüşmüşlerdir.

            6- İran Tarafı, iki ülke arasındaki ticaret hacmini yükseltmek için bir vasıta olarak Türkiye’ye petrol dışı, özellikle sınai ürünler ihracatını artırmanın önemini vurgulamıştır. Türk Tarafı, İran firmalarının Türkiye’de petrol dışı ürünlerini pazarlamak için daha çok çaba göstermeleri gerektiğini İran Tarafına bildirmiş ve bu alanda işbirliğine hazır olduğunu belirtmiştir. 

            7- Taraflar, ülkelerinin potansiyellerini araştırmak gayesiyle işadamları arasındaki doğrudan temasların önemini vurgulamışlar ve iki ülke arasındaki ticareti ve ekonomik işbirliğini daha da geliştirmek amacıyla, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve ticaret Borsaları Birliği ile İran Ticaret, Sanayi ve Madenler Odsı tarafından düzenlenen ticari heyet teatilerini daha da sıklaştırmak için özel sektör temsilcilerini teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

            Bu çerçevede, Türk Tarafı, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince 1993 Haziran ayında Türkiye’de düzenlenecek Konferansın, iki ülkenin işadamları arasında daha yakın ve daha etkili bir işbirliğine imkan tanıyacağını bildirmiştir. 

            8- Taraflar, mevcut pazar imkanlarının daha iyi tanınması için fuar ve ihtisas sergilerinin önemini yinelemişler ve 1992 yılında İran’ın Uluslararası İzmir Fuarına ve Türkiye’nin Uluslararası Tahran Fuarına katılımlarından duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Taraflar, ayrıca, ilgili firmalarının bu fuar ve sergilere ilerideki yıllarda da katılmalarını teşvik etmek hususunda anlaşmışlardır. 

            9- Taraflar, iki ülkenin hudut illeri arasında sürdürülen sınır ticaretinin gelişimini gözden geçirmişler ve sınır illeri arasındaki ticari mübadele hacminin artırılabilmesi için iyi imkanlar bulunduğunu belirtmişlerdir. 

            Bu itibarla Taraflar, sınır illerindeki yetkililerine, sınır ticaretinin her iki ülkede yürürlükteki mevzuata uygun olarak daha da geliştirilmesine ve kolaylaştırılmasına ilişkin konuları, bu Mutabakat Zaptının imzalanmasından itibaren üç ay içinde biraraya gelerek görüşmelerini tavsiye etmek hususunda mutabık kalmışlardır.

            10- Taraflar, iki ülke arasındaki ticaretin mevcut seviyesini yükseltmek için uluslararası düzeyde kabul görmüş mekanizmaların kullanılmaya başlanması hususunda da anlaşmışlar ve firmalarını bağlı muamele ile takas işlemlerine başlamak ve ortak girişimlerde bulunmak konularında teşvik etmeye hazır olduklarını ifade etmişlerdir.

            11- Taraflar, ilgili kuruluş ve firmalarının ticari akitlerinden doğan ihtilaflı konulara adil çözümler bulabilmek amacıyla bir taraftan Türkiye’den Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı ile İran Büyükelçiliği Ekonomi Müşavirliği ve Türkiye’deki İran Ticaret Merkezi, diğer taraftan İran Ticaret Bakanlığı ile İran’daki Türkiye Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşavirliği aracılığıyla doğrudan temaslarını sürdürmeyi kararlaştırmışlardır. 

            III- ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME 

            Taraflar, kara, deniz, demiryolu ve hava ulaştırması ile haberleşmeye ilişkin konuları gözden geçirmişler ve aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

            A- Karayolu Ulaştırması

            1- Taraflar, iki ülke arasındaki kara ulaştırması faaliyetlerini gözden geçirmişler ve bu alanda mevcut işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek hususundaki arzularını belirtmişlerdir.

            2- Taraflar, gerekli miktardaki yıllık transit geçiş belgelerini bastırmayı ve her yılın Kasım ayında teati etmeyi kararlaştırmışlardır.

            3- Taraflar, ülkelerinde yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde, sınırlardan yük, taşıt ve yolcu geçişini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla gümrüklerde gerekli tedbirleri almak hususunda mutabık kalmışlardır.

            4- Türk Tarafı, İran toprakları üzerinden Kafkas ve Orta Asya Cumhuriyetlerine transit taşımacılığın kolaylaştırılması için gerekli tedbirleri almasını İran Tarafından talep etmiştir.

            5- İran Tarafı, İran araçlarının Gürbulak-Erzincan-Amasya-Bolu-İstanbul güzergahını kullanmaları ve İran transit yüklerinin Türkiye üzerinden İran kamyonları ile taşınması hususlarında kolaylık sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasını Türk Tarafından talep etmiştir.

            B- Denizyolu Ulaştırması

            Taraflar, denizyolu ulaştırması alanında işbirliği yapma hususundaki istekliliklerini belirtmişlerdir. Taraflar bu çerçevede, iki ülke arasında bir denizcilik işbirliği anlaşması imzalanması imkanlarının araştırılmasını kararlaştırmışlardır. İran Tarafı bu amaçla, Türk Tarafına kendi anlaşma taslağını tevdi etmiş, Türk Tarafı da kendi anlaşma taslağını, mümkün olan en kısa sürede diplomatik kanallardan İran Tarafına göndermeyi taahhüt etmiştir. 

            Taraflar, sözkonusu taslakları inceleyecekler ve Karma Ulaştırma Komisyonu Toplantısından önce, 1993 Mart ayı sonunda Tahran’da yapılacak uzmanlar toplantısında görüşeceklerdir.

            C- Demiryolu Ulaştırması

            1- Taraflar, Tahran-İstanbul-Tahran yolcu tren seferlerinin 9 Şubat 1993 tarihi itibariyle yeniden başlamasını memnuniyetle kaydetmişlerdir. 

            2- Taraflar, demiryolu ile taşınan yük hacmine ilişkin olarak, bu konudaki azalmanın sebeplerini incelemek ve tahlil etmek suretiyle yük taşımacılığını artırabilmenin yol ve yöntemlerini bulabilmek amacıyla, veri ve bilgi teati etmeyi kararlaştırmışlardır.

            3- Taraflar, demiryolu ulaştırmasına ilişkin diğer hususların Karma Ulaştırma Komisyonu’nun gelecek toplantısında görüşülmesini kararlaştırmışlardır.

            D- Haberleşme

            1- Taraflar, ECO ve SWAPU çerçevesinde yapılan posta ve haberleşme işbirliği anlaşmalarının uygulanması gerektiğini vurgulamışlardır. 

            2- Taraflar, transit trafiğin rekabet edebilir ücretlerle üçüncü ülkelere taşınması için birbirlerinin transitlik imkanlarını kullanmayı kararlaştırmışlardır.

            3- Taraflar, telefon trafiğine ilişkin toplam hesaplaşma oranlarının indirilmesini kararlaştırmışlardır. İndirim oranı, mümkün olan en kısa sürede teleks ile bildirilecektir. 

            Taraflar, ulaştırmaya ilişkin hususları ayrıntılarıyla görüşebilmek amacıyla, Karma Ulaştırma Komisyonu’nun gelecek toplantısının 1993 Nisan ayı sonunda Tahran’da yapılmasını kararlaştırmışlardır.

            İran Tarafı, toplantının kesin tarihlerine ilişkin resmi davetini diplomatik kanallardan iletecektir.

            Taraflar, Karma Ekonomik Komisyonun Onikinci dönem Toplantısının 1994 yılında, diplomatik kanallardan karşılıklı olarak mutabık kalınacak bir tarihte, Tahran’da, yapılmasını kararlaştırmışlardır.

            Ankara’da 9 Şubat 1993 (20 Bahman 1371) tarihinde iki orijinal İngilizce nüsha olarak düzenlenmiştir. 

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                    İRAN İSLAM CUMHURİYETİ
                   HÜKÜMETİ ADINA                                                HÜKÜMETİ ADINA

            Mehmet BATALLI                                    Mohammed Hadi Nejad HOSSEINIAN
            Devlet Bakanı                                                            Ağır Sanayi Bakanı
 
          Not: İngilizce metni 25 Temmuz 1993 gün ve 21648 sayılı Resmi Gazete’dedir.