Milletlerarası Antlaşmalar  
Resmi Gazete: 22.081993 Sayı : 21676 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 93/4685
Karar Tarihi : 23/07/1993    
     
            Türkiye-Polonya Kara Ulaştırması Karma Komisyonu toplantısına ilişkin 20 Haziran 1993 tarihinde Varşova’da imzalanan ekli Protokol’un onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 19/7/1993 tarihli ve EİGY-III-4461 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/7/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
  
   

                                                                                                            CUMHURBAŞKANI  
                                                                                                            SÜLEYMAN DEMİREL 
 
Prof. Tansu ÇİLLER 
Başbakan
     
       
E. İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
N. CEVHERİ 
Devlet Bakanı
Y. AKTUNA 
Devlet Bakanı 
M. GÖLHAN 
Devlet Bakanı
       
İ. TEZ
Devlet Bakanı 
B. S. DAÇE 
Devlet Bakanı
T. AKYOL 
Devlet Bakanı
G. MÜFTÜOĞLU 
Devlet Bakanı
       
N. KURT
Devlet Bakanı 
M. KAHRAMAN 
Devlet Bakanı
C. ERHAN 
Devlet Bakanı
M. ÇİLOĞLU 
Devlet Bakanı
       
E. ŞAHİN 
Devlet Bakanı
A. ŞANAL 
Devlet Bakanı
Ş. ERDEM 
Devlet Bakanı
M. S. OKTAY 
Adalet Bakanı
N. AYTAZ 
Milli Sav. Bakanı 
M. GAZİOĞLU 
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN
Dışişleri Bakanı 
İ. ATTİLA 
Maliye ve Gümrük Bakanı
       
N. MENTEŞE 
Milli Eğitim Bakanı
O. KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı
R. SERDAROĞLU 
Sağlık Bakanı
M. KÖSTEPEN
Ulaştırma Bakanı
R. ŞAHİN 
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. MOĞULTAY 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M.T. KÖSE 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
V. ATASOY 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D. F. SAĞLAR 
Kültür Bakanı  
 A. ATEŞ 
Turizm Bakanı 
H. EKİNCİ 
Orman Bakanı
R. AKÇALI 
Çevre Bakanı
   
 

PROTOKOL

            Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti arasındaki 9 Eylül 1977 tarihli “Uluslararası Karayolu Taşımacılık Anlaşması”nın 17 nci madde 2 nci bendi uyarınca Türkiye-Polonya Kara Ulaştırması Karma Komisyonu 18-20 Haziran 1993 tarihlerinde Varşova’da toplanmıştır.

            Türk Heyetine Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tekin ÇINAR, Polonya Heyetine de Ulaştırma ve Denizcilik Ekonomisi Bakanlığı Kara Ulaştırma Dairesi Başkan Yardımcısı Dariusz WARDA Başkanlık etmiştir. 

            Türk ve Polonya Heyetlerinin teşekkül tarzı bu protokolun Ek. 1 ve Ek. 2’sinde gösterilmiştir. 

            Toplantının başında, görüşme gündeki aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

            1- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 9 Eylül 1977 tarihinde imzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasında yapılan değişiklikler,

            2- Karayolu Eşya Taşımacılığında karşılaşılan güncel problemlerin ortaya konulması,

            3- Karayolu ile Yolcu Taşımacılığı; Türkiye ile Polonya arasında düzenli otobüs seferleri,

            4- Diğer Konular.

            1- Yapılan müzakerelerden sonra 9 Eylül 1977 tarihli Türkiye ile Polonya arasında imzalanmış Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasına ait Tadil Anlaşması metni kabul edilerek heyet başkanlarınca parafe edilmiştir.

            2- İki heyet karayolu taşımacılığının güncel durumu hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmuşlardır.

            Türk Heyeti 1993 yılı için ek olarak 350 adet ücretsiz transit geçiş izni talebinde bulunmuştur. 

            Polonya Heyeti 9 Eylül 19977 tarihli Uluslararası Karayolu Taşımacılığı anlaşmasının Karma Komisyonlara ücretsiz transit geçiş belgesi verme yetkisi tanımadığını ifade etmiştir.

            İki heyet; Türk tarafı için 500 adet, Polonya tarafı için 350 adet olarak belirlenen ek ücretsiz transit geçiş izninin kullanılması için yetkili makamlara başvurulması konusunda mutabık kalmışlardır.

            Taraflar 1993 yılı için 6000 adet olarak belirlenen ücrete tabi transit geçiş izin belgesi kontenjanının iki taraf için aynen muhafaza edilmesi üzerinde anlaşmışlardır.

            Türk heyetinin talebi üzerine Polonya heyeti, ek olarak 1000 adet daha ücrete tabi transit geçiş izin belgesi vermeyi, ihtiyaç duyulması halinde bunları göndermeyi kabul etmiştir.

            Taraflar 1994 yılı için ücrete tabi transit geçiş izin belgesi kontenjanını 6000 adet olarak öngörmüşlerdir.

            3- Polonya tarafı Türkiye ile Polonya arasında yolcu taşımacılığının genellikle Türk taşımacılarınca yapıldığını ifade etmiştir.

            Türk taşımacılarınca yapılan düzenli yolcu seferlerinin ya izin alınmadan yapıldığı, ya da alınan iznin kurallarına uymadan yapıldığı Polonya heyetince belirtilmiştir.

            Benzer durumların tekrarı halinde Polonya tarafı izin belgesini, süresine bakılmaksızın geri alınacağını ve bunu Türkiye’deki ilgili makamlara bildireceğini ifade etmiştir.

            Polonya tarafı Uluslararası düzenli otobüs seferleri için zaman tarifelerini bastırmaya hazırlandığını, ayrıca Polonya sınır geçişlerinde bu tür taşımacılığın kontrolunun daha sıhhatli olarak yapılacağını belirtmiştir.

            4- Polonya heyeti 1977 yılında yapılan Anlaşmanın 10 uncu maddesinde bahsedilen özel izinleri Polonyalı ihracatçıların Polonya Ulaştırma Bakanlığının ul. Grojecka Varşova adresinde mukim Uluslararası Taşımacılık Bürosuna başvurarak Türk taşıma firmasını gösterip hangi yük ve hangi araçlar için izin istediğini belirtmesi halinde verileceğini bildirmiştir. 

            Toplantının sonunda Türk heyeti 1994 yılında yapılacak Karma Komisyon toplantısı için Polonya heyetini Türkiye’ye davet etmiştir.

            Görüşmeler karşılıklı anlayış ve dostluk havası içinde son bulmuştur.

            Bu protokol 20 Haziran 1993 tarihinde Varşova’da Türkçe ve Lehce dillerinde ikişer nüsha halinde düzenlenmiş olup her iki nüsha da aynı derecede geçerlidir.

            Türk Hükümeti Adına                                    Polonya Hükümeti Adına
            Tekin Çınar                                                            Dariusz Warda 

                                                                                                                        Ek-1

POLONYA HEYETİ
 
Dairusz Warda Ulaştırma ve Denizcilik Ekonomisi Bakanlığı Kara Ulaştırması Dairesi Başkan Yardımcısı 
Barbara Kulig Ulaştırma ve Denizcilik Ekonomisi Bakanlığı Kara 
Ulaştırması Dairesi Grup Yöneticisi 
Jerzy Wacowski Maliye Bakanlığı Temsilcisi 
Jacek Grabowsk Dış İşleri Bakanlığı Temsilcisi 
Bozena Grabowska Pekaes Auto-Transport SA Temsilcisi 
Danuta Chmielowska Tercüman Varşova Üniversitesi/Türkoloji/Öğretim Üyesi
 
  Ek-2
TÜRK HEYETİ
Tekin Çınar Ulaştırma Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı 
Yaşar Çoban Ulaştırma Bakanlığı
Kara Ulaştırması Genel Müdürü 
Necati Durmuş Maliye ve Gümrük Bakanlığı
Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı 
Mehmet Uğur Ataer Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Daire Başkanı
            Not: Lehce metni 22 Ağustos 1993 gün ve 21676 sayılı Resmi Gazete’dedir.