Milletlerarası Antlaşmalar

 

Resmi Gazete: 22.081993 Sayı : 21676 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 93/4686 
Karar Tarihi : 23/07/1993    
     
            26 Şubat 1992 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına ve Bunların Kötüye Kullanımına Karşı Mücadelede İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 25/6/1993 tarihli ve UKBM-I/2052-3873 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/7/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
  
   

                                                                                                            CUMHURBAŞKANI  
                                                                                                            SÜLEYMAN DEMİREL 
 
Prof. Tansu ÇİLLER 
Başbakan
     
       
E. İNÖNÜ 
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
N. CEVHERİ 
Devlet Bakanı
Y. AKTUNA 
Devlet Bakanı 
M. GÖLHAN 
Devlet Bakanı
       
İ. TEZ 
Devlet Bakanı 
B. S. DAÇE 
Devlet Bakanı
T. AKYOL 
Devlet Bakanı
G. MÜFTÜOĞLU 
Devlet Bakanı
       
N. KURT 
Devlet Bakanı 
M. KAHRAMAN 
Devlet Bakanı
C. ERHAN 
Devlet Bakanı
M. ÇİLOĞLU 
Devlet Bakanı
       
E. ŞAHİN 
Devlet Bakanı
A. ŞANAL 
Devlet Bakanı
Ş. ERDEM 
Devlet Bakanı
M. S. OKTAY 
Adalet Bakanı
N. AYTAZ 
Milli Sav. Bakanı 
M. GAZİOĞLU 
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 
İ. ATTİLA 
Maliye ve Gümrük Bakanı
       
N. MENTEŞE 
Milli Eğitim Bakanı
O. KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı
R. SERDAROĞLU 
Sağlık Bakanı
M. KÖSTEPEN 
Ulaştırma Bakanı
R. ŞAHİN 
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. MOĞULTAY 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M.T. KÖSE 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
V. ATASOY 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D. F. SAĞLAR 
Kültür Bakanı 
 A. ATEŞ 
Turizm Bakanı 
H. EKİNCİ 
Orman Bakanı
R. AKÇALI 
Çevre Bakanı
  

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına ve Bunların Kötüye Kullanımına Karşı Mücadelede İşbirliği Anlaşması


            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti, 

            İki ülke arasındaki dostane ilişkileri gözönünde bulundurarak, 

            İki ülkenin Hükümetleri (bundan böyle “Taraflar” olarak adlandırılacaktır) uyuşturucu ve psikotrop maddelerin (bundan böyle “Uyuşturucu Maddeler” olarak adlandırılacaktır) kötüye kullanımı ve kaçakçılığına karşı mücadelede aralarında mevcut işbirliğini daha da geliştirmek arzusuyla,  

            Uyuşturucu maddelerin kötüye kullanımı ve kaçakçılığı konularında uluslararası işbirliğinin öneminin bilincinde olarak Birleşmiş Milletlerin bu konudaki çalışmalarına verdikleri desteği beyan ederek, 

            1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi ile 1971 tarihli Psikotrop Maddeler Sözleşmesini ve 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesini göz önünde tutarak, 

            Böyle bir işbirliğinin her iki taraf için karşılıklı yararlarının bilincinde olarak, 

            Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 

            MADDE 1 
            Taraflar 
            1) Uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile bu maddelerin yasadışı imalatında genellikle kullanılan ve 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin ekindeki 1 ve 2 numaralı listelerde yeralan maddelerin kaçakçılığının önlenmesi, soruşturulması ve kovuşturulması, 

            2) Uyuşturucu maddelerin kötüye kullanımıyla mücadele ve uyuşturucu müptelalarının tedavi ve rehabilitasyonu 

            amacıyla işbirliğinde bulunmayı ve birbirlerine yardımcı olmayı taahhüt ederler. 

            MADDE 2 
            Taraflar arasındaki işbirliği iki ülkenin mevzuatı, 1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi, 1971 tarihli Psikotrop Maddeler Sözleşmesi ve her iki Tarafça da onaylanmasını müteakiben, 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. 

            MADDE 3 
            1) Tarafların Dışişleri Bakanlıkları, bu Anlaşmada belirlenen işbirliğinin koordinasyonu ve etkinliğinin arttırılması amacıyla, gerek duyulduğu takdirde ve karşılıklı mutabakatla danışmalarda bulunacaklardır. 

            2) Sözkonusu işbirliği, Tarafların yetkili makamları arasında doğrudan temas ve düzenlemeler yoluyla yürütülecektir. Taraflar bu Anlaşmanın uygulanmasından sorumlu ilgili makamlarını birbirlerine bildireceklerdir. Bu Anlaşmanın uygulanması ile ilgili usul düzenlemeleri iki Tarafın yetkili makamları tarafından birlikte kararlaştırılacaktır. 

            3) Taraflar, ihtiyaç halinde, birbirlerinin yetkili makamlarının resmi temsilcilerini, uyuşturucu madde kaçakçılığına ve uyuşturucu maddelerin kötüye kullanımına karşı mücadeledeki işbirliğini geliştirmek amacıyla danışmalarda bulunmak üzere karşılıklı olarak davet edeceklerdir. 

            MADDE 4 
            1) Tarafların yetkili makamları, uyuşturucu ve psikotrop madde kaçakçılarının ve her ne şekilde olursa olsun bu suça iştirak eden kişilerin kimlikleri, kaçakçılık yöntemleri ve olayları ile yakalamalar hakkında, öteki Tarafın talebi üzerine veya böyle bir talep bulunmasa da, mümkünse gecikmeksizin ayrıntılı bilgi teatisinde bulunacaklardır. Talebin yazılı olarak iletilememiş olduğu acil durumlarda, sözkonusu talep daha sonra yazılı olarak teyid edilecektir. 

            2) Bu Anlaşma uyarınca teati edilecek tüm sözlü ve yazılı bilgilerle belgeler, bunları sağlayan Tarafın talep edebileceği koşullar uyarınca, mahrem tutulacaktır. 

            3) Bu Anlaşma uyarınca teati edilecek bilgi ve belgeler, ancak bunları veren yetkili makamın açık rızasıyla ve bu Anlaşmanın amaçlarına uygun olmak koşuluyla, bilimsel veya başka amaçlarla kullanılabilecektir. 

            MADDE 5 
            Taraflar, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelede etkin bir işbirliği sağlanması amacıyla, karşılıklı yetkili makamları arasında doğrudan telefon, teleks ve başka haberleşme bağları kuracaklardır. 

            MADDE 6 
            Taraflar, kendi ülkelerinde yakalanan uyuşturucu ve psikotrop maddelerin örneklerini, mümkünse menşeleri ile kimyasal ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesi amacıyla tahlil edilip incelenmek üzere, uluslararası standartlardaki yetkili milli laboratuvarlarına vereceklerdir. Bu şekilde sağlanacak veri ve sonuçlar, uygun ise birbirine verilecektir. 

            MADDE 7 
            Taraflar, kontrollü teslimat metodunun birlikte uygulanması olanaklarını ve kendi mevzuatları çerçevesinde, bu uygulamanın uygun olup olmayacağını inceleyeceklerdir. 

            MADDE 8 
            Taraflar, diplomatik ve konsolosluk misyonlarına uyuşturucu maddelerle ilgili irtibat görevlileri atanmasının uygun olup olmayacağını ve bu konudaki olanakları inceleyeceklerdir. 

            MADDE 9 
            Tarafların karşılıklı yetkili makamları uyuşturucu madde alışkanlığının önlenmesi, belirlenmesi ve tedavisi, uyuşturucu madde müptelalarının rehabilitasyonu ve uyuşturucu maddelerin yasal kullanımının kontrolü alanlarında işbirliğinde bulunacaklardır. Bu amaçla, mümkün olduğu takdirde, uzman ziyaretleri de dahil olmak üzere, bilgi teatisinde bulunulmasını destekleyecek ve teşvik edeceklerdir. 

            MADDE 10 
            Bu Anlaşma, Tarafların Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli yasal düzenlemelerin tamamlandığını birbirlerine diplomatik kanallar aracılığıyla bildirmelerinden otuz gün sonra yürürlüğe girecektir. 

            MADDE 11 
            Bu Anlaşma bir yıl süre ile geçerli olacak ve Taraflardan birinin Anlaşmanın sona erdirilmesi için öteki Tarafa diplomatik kanallardan ihbarda bulunmasının üzerinden geçecek doksan günlük sürenin sonuna kadar yürürlükte kalacaktır. 

            Bu Anlaşma, 26 Şubat 1992 tarihinde Ankara’da İngilizce dilinde, her iki nüsha da aynı derecede geçerli olmak üzere, iki nüsha olarakyapılmıştır. 

            Türkiye Cumhuriyeti                                                Romanya 
            Hükümeti Adına                                                Hükümeti Adına 
            Hikmet ÇETİN                                                Adrian NASTASE 
            Dışişleri Bakanı                                                Dışişleri Bakanı 

            Not: İngilizce metni 22 Ağustos 1993 gün ve 21676 sayılı Resmi Gazete’dedir.