Milletler Arası Andlaşmalar  
Resmi Gazete: 03.11.1997 Perşembe   Sayı : 23169 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:37 Sahife:
    
Milletlerarası Andlaşma
 
Karar Sayısı: 97/10159
    
        23 Eylül 1997 tarihinde Zagreb'de imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hırvatistan Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolu"nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 20/10/1997 tarihli ve BAGY-II-5297 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/10/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
 
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI 
   
Mesut YILMAZ    
Başbakan 
 
B.ECEVİT  
Başb.Yrd. ve Devlet Bak.
M.BATALLI   
Başb.Yrd.ve Milli Sav.Bak.V.
C. KAVAK  
Devlet Bakanı V.
H.ÖZKAN  
Devlet Bakanı
Y.SEÇKİNER  
Devlet Bakanı
I.SAYGIN  
Devlet Bakanı
Prof.Dr.H.S.TÜRK  
Devlet Bakanı
Prof.Dr.S.YILDIRIM  
Devlet Bakanı
R.SERDAROĞLU  
Devlet Bakanı
M.GÜRDERE  
Devlet Bakanı
Prof.Dr. Ş. GÜREL  
Devlet Bakanı 
Prof.Dr.A.ANDİCAN  
Devlet Bakanı
Dr.I.ÇELEBİ  
Devlet Bakanı
M.YILMAZ  
Devlet Bakanı
R.ŞAHİN  
Devlet Bakanı
B.KARA  
Devlet Bakanı
C.KAVAK  
Devlet Bakanı
E.AŞIK  
Devlet Bakanı
R.K.YÜCELEN  
Devlet Bakanı
H.ÖZKAN
Devlet Bakanı V.
M.BATALLI  
Devlet Bakanı
O.SUNGURLU  
Adalet Bakanı
M.BAŞESGİOĞLU  
İçişleri Bakanı
İ.CEM  
Dışişleri Bakanı
Z.TEMİZEL  
Maliye Bakanı
H.ULUĞBAY  
Milli Eğitim Bakanı
Y.TOPÇU  
Bayındırlık ve İskan Bakanı
H.İ.ÖZSOY  
Sağlık Bakanı
   
 
N.MENZİR 
Ulaştırma Bakanı
M.TAŞAR  
Tarım ve Köyişleri Bakanı
Prof.Dr.N.ÇAĞAN  
Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı
Y.EREZ  
Sanayi ve TicaretBakanı
M.C.ERSÜMER  
Enerji ve Tabii Kay.Bakanı
İ.TALAY  
Kültür Bakanı
İ.GÜRDAL  
Turizm Bakanı
E.TARANOĞLU  
Orman Bakanı
İ.GÜRDAL
Çevre Bakanı V.
   
Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hırvatistan  Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Arasında Tarım   Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolu

        Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Hırvatistan Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı/bundan sonra taraflar olarak adlandırılacaklardır/iki ülke arasında tarım gıda sanayi, hayvancılık ve köyişleri alanlarına yönelik işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla aşağıdaki konularda görüş birliğine varmışlardır.

              MADDE I
        Tarım/bitkisel üretim ve bitki koruma, hayvancılık, hayvan sağlığı, gıda endüstrisi/ve köyişleri alanlarında taraflar aşağıdaki konularda işbirliği yapma hususunda mutabakata varmışlardır.
        a) Her iki ülkenin ilgi alanlarına giren konularda uzman mübadelesi,
        b) Teknik bilgi ve döküman mübadelesi,
        c) Bitkisel ve hayvansal genetik ve biyolojik materyal mübadelesi,
        d) Tarafların ilgili araştırma kuruluşlarında yayınlanan araştırma sonuçlarının mübadelesi,
        e) Her iki ülkede kurslar, seminerler, konferanslar ve toplantılar düzenlenmesi,
        f) Sulama ve sulama sistemleri konularında uzman, bilgi ve döküman mübadelesi,
        g) Tarafların ilgili kuruluşları arasında ortak çalışmaların tesisi,
        h) Gerek her iki ülkede ve gerekse diğer pazarlarda tarımsal pazarlama konusunda, özel sektör kuruluşları arasında işbirliği ve ortak yatırımların teşvik edilmesi,

              MADDE II
        İlişkilerin devamlılığını ve bu Anlaşmanın I. Maddesinde yeralan işbirliği faaliyetlerini gerçekleştirmek için taraflarca bir Tarım Yürütme Komitesi teşkil edilmiştir.

        Tarım Yürütme Komitesi, her iki Bakanlıktan Müsteşar Yardımcısı seviyesinde birer başkan dahil, 4'er üyeden" teşekkül eder.

        Tarım Yürütme Komitesi, herbir tarafça gerçekleştirilecek işleri tespit ederek gelecek dönem için bir çalışma planını hazırlar. Bir önceki faaliyet döneminde kaydedilen gelişmeler, bir sonraki toplantıda değerlendirilir.

        Bu Komite, yıllık toplantılarını, sırayla Hırvatistan ve Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirir.

              MADDE III
        Tarım Yürütme Komitesi Toplantılarında ve bu Anlaşmanın I. Maddesinde yeralan işbirliğini gerçekleştirmek için tarafların, üzerinde mutabık kalınan konularda yapacakları uzman mübadelelerinde, Tarım Yürütme Komitesi üyelerinin ve uzmanların iki ülke arasındaki yolculuk masrafları gönderen ülke, dahili masrafları ise evsahibi ülke tarafından karşılanır. Uzmanların ziyaretleri ile ilgili bilgiler, ziyaretlerinden en az iki ay önce kabul eden ülkeye bildirilir.

              MADDE IV
        Bu Anlaşma, tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi birinin 6 ay öncesinden sona erdirilmesi için yazılı müracaatı olmadığı takdirde, imza tarihinden itibaren 5 yıl müddetle yürürlükte kalacaktır. Bu Anlaşma, tarafların yazılı mutabakatı üzerine, herhangi bir zamanda değiştirilebilecek ve Nota teatisi yoluyla birbirini takip eden 5 yıllık sürelerle yenilenebilecektir.

        23.09.97 tarihinde Zagreb'de herbiri aynı derecede geçerli Türkçe, Hırvatça ve İngilizce üç orijinal nüsha olarak imzalanmıştır.

 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI ADINA
HIRVATİSTAN  CUMHURİYETİ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ADINA
Devlet Bakanı
Hırvatistan Tarım Bakanı
Işın ÇELEBİ
Zlatko DOMİNİKOVİC