Milletler Arası Andlaşmalar  
Resmi Gazete: 10.11.1997 Pazartesi   Sayı : 23166 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:37 Sahife:
    
Milletlerarası Andlaşma
 
Karar Sayısı: 97/10162
    
        10 Eylül 1997 tarihinde Almatı'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 21/10/1997 tarihli ve ASGY-II-5326 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/10/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır
 
 
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI 
   
Mesut YILMAZ    
Başbakan 
 
B.ECEVİT  
Başb.Yrd. ve Devlet Bak.
M.BATALLI   
Başb.Yrd.ve Milli Sav.Bak.V.
C. KAVAK  
Devlet Bakanı V.
H.ÖZKAN  
Devlet Bakanı
Y.SEÇKİNER  
Devlet Bakanı
I.SAYGIN  
Devlet Bakanı
Prof.Dr.H.S.TÜRK  
Devlet Bakanı
Prof.Dr.S.YILDIRIM  
Devlet Bakanı
R.SERDAROĞLU  
Devlet Bakanı
M.GÜRDERE  
Devlet Bakanı
Prof.Dr. Ş. GÜREL  
Devlet Bakanı 
Prof.Dr.A.ANDİCAN  
Devlet Bakanı
Dr.I.ÇELEBİ  
Devlet Bakanı
M.YILMAZ  
Devlet Bakanı
R.ŞAHİN  
Devlet Bakanı
B.KARA  
Devlet Bakanı
C.KAVAK  
Devlet Bakanı
E.AŞIK  
Devlet Bakanı
R.K.YÜCELEN  
Devlet Bakanı
H.ÖZKAN
Devlet Bakanı V.
M.BATALLI  
Devlet Bakanı
O.SUNGURLU  
Adalet Bakanı
M.BAŞESGİOĞLU  
İçişleri Bakanı
İ.CEM  
Dışişleri Bakanı
Z.TEMİZEL  
Maliye Bakanı
H.ULUĞBAY  
Milli Eğitim Bakanı
Y.TOPÇU  
Bayındırlık ve İskan Bakanı
H.İ.ÖZSOY  
Sağlık Bakanı
    
N.MENZİR 
Ulaştırma Bakanı
M.TAŞAR  
Tarım ve Köyişleri Bakanı
Prof.Dr.N.ÇAĞAN  
Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı
Y.EREZ  
Sanayi ve TicaretBakanı
M.C.ERSÜMER  
Enerji ve Tabii Kay.Bakanı
İ.TALAY  
Kültür Bakanı
İ.GÜRDAL  
Turizm Bakanı
E.TARANOĞLU  
Orman Bakanı
İ.GÜRDAL
Çevre Bakanı V.
   
        Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti   Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma

        Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra Taraflar olarak anılacaklardır),

        Ülkeleri arasında, sağlık ve tıp alanlarında işbirliğini geliştirmeye olan isteklerini ifadeyle,

        Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır.

        Madde 1
        Taraflar, eşitlik, karşılıklı ve iki taraflı fayda temeline dayalı olarak, sağlık ve tıp alanında işbirliğini teşvik edeceklerdir. İşbirliğinin özgün alanları tarafların kendi ilgileri dikkate alınarak, karşılıklı muvafakat ile belirlenecektir.

        Madde 2
        Taraflar karşılıklı muvafakat ile belirlenen aşağıdaki yöntemlerle işbirliği yapacaklardır:
        - Bilgi değişimi. 
        - Kısa süreli eğitim, staj, bilgi-görgü arttırma ve danışma hizmetlerini gerçekleştirmek üzere uzman değişimi.
        - İlgili kurum, kuruluş ve organizasyonlar arasında doğrudan temasların sağlanması.
        - Tıp ve halk sağlığı alanlarında karşılıklı olarak kabul edilecek diğer şekillerde işbirliği.

        Madde 3
        Taraflar, tabii afetler karşısında olanakları ölçüsünde işbirliği yapacaklar ve üçüncü ülkelerin ilgili kuruluşları ile uluslararası kuruluşların bu yönde yardımlarını teşvik edeceklerdir.

        Madde 4
        Taraflar, karşılıklı olarak ilgi duyulan, bulaşıcı ve karantinaya tabi hastalık vakaları oranına ilişkin bilgi alışverişinde bulunacaklardır.

        Madde 5
        Taraflar, kendi ülkelerinde yapılacak olan, sağlık ve tıp sorunlarıyla ilgili, uluslararası katılımın olacağı kongreler ve  sempozyumlar hakkında bilgi değişiminde bulunacaklardır ve bu tür etkinliklerde, taraflardan birinin talebi halinde, diğeri konuyla ilgili kendi materyallerini gönderecektir.

        Madde 6
        İki ülkenin sağlık ve tıp alanında endüstriyel ve teknolojik olanaklarını daha verimli kullanabilmelerini sağlamak için:
        - Taraflar, tıbbi donanım, ilaç, ilaç hammaddesi üretimi ve ticareti ile bu alanlarda mesleki eğitimi teşvik  etmek amacıyla teknolojik, ekonomik ve ticari ilişkilerin tesisi ve geliştirilmesini destekleyeceklerdir. Aynı
zamanda üçüncü ülkelerle de ortak faaliyetler desteklenecektir.
        - Taraflar, eczacılık ürünlerinin lisanslandırılması, kalite kontrolü, araştırma ve bilgi konularında işbirliği sağlayacaklardır. 
        - İthalat ve ihracat için gerekli olan kayıt sertifikaları, her ülkenin sağlık otoritelerince hızlı bir şekilde hazırlanacaktır. İyi Üretim Uygulamaları'na, İyi Laboratuvar Uygulamaları'na, İyi Klinik Uygulamaları'na
dair değerlendirme raporlarında belirli işbirliği de teşvik edilecektir. Laboratuvar kontrollerinin ve klinik denemelerinin (eğer gerekirse) değerlendirilmesi desteklenecektir.

        Madde 7
        İşbu anlaşma çerçevesinde her iki ülkenin uzmanlarının ve diğer personelinin olası ziyaretlerinde;
        - Gönderen taraf karşı ülkenin başkentine kadar olan mesafenin gidiş-dönüş bilet ücretini karşılayacaktır.
        - Evsahibi ülke ziyaretin iaşe ve ibate giderleri ile (gerekli olan) ülke içi yolculuk giderlerini karşılayacaktır.
        - Evsahibi ülke acil durumlarda ziyaretçi uzmanlara diş protezi hariç olmak üzere tıbbi tedavi sağlayacaktır.

        Madde 8
        İşbu Anlaşmanın yürütülmesi için Kazakistan Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı görevlendirileceklerdir. 

        İşbu Anlaşma ile öngörülen uygulama alanları ve şartları taraflarca gerekli görülecek dönemlerde ve sayılarda hazırlanacak faaliyet planları ve uygulama programlarında belirlenecektir.

        İşbu Anlaşma, her iki ülkede yürürlükte olan usullere göre onaylanacaktır.

        İşbu Anlaşma, Taraflarca onaylandığının diplomatik  nota teatisi ile bildiriminin tamamlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve bundan sonra beş yıllık bir süre için yürürlükte kalacaktır.

        Akit Taraflardan biri, yürürlülük süresi bitiminden 6 ay önce, Anlaşmayı sona erdirmek istediğini yazılı olarak bildirmedikçe, işbu Anlaşma her defasında birer yıllık süreler için yenilenmiş olacaktır.

        İşbu Anlaşma, Almatı'da,..10.. Eylül 1997 tarihinde, Türkçe, Kazakça, Rusça ve İngilizce dillerinde ikişer örnek olarak ve bütün metinler eşit geçerlilikte olmak üzere imzalanmış olup tereddüt halinde İngilizce metin esas kabul edilecektir.

    
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA
Cavit KAVAK
Vasisi DEVYATKO
Devlet Bakanı
Sağlık Bakanı