Milletler Arası Sözleşmeler  
Resmi Gazete:  04.12.1997 Perşembe    Sayı : 23190 (Asıl)   Düstur Tertip:5 Cilt:37 Sahife:
      
Milletlerarası Anlaşma
Karar Sayısı: 97/10253
Karar Tarihi : 17/11/1997
      
                    Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 20 Şubat 1997 tarihinde imzalanan TUR/97/PO1 rumuzlu ve "Nüfus, Çevre ve Kalkınma Konferansı" konulu ekli Proje Anlaşması'nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 24/10/1997 tarihli ve EKGY-II-5677 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/11/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI 
     
Mesut YILMAZ      
Başbakan
   
B.ECEVİT
Başb.Yrd. ve Devlet Bak.
M.BATALLI 
Başb.Yrd.ve Milli Sav.Bak.V.
C.KAVAK 
Devlet Bakanı V.
H.ÖZKAN
Devlet Bakanı
Y.SEÇKİNER
Devlet Bakanı
I.SAYGIN
Devlet Bakanı
Prof.Dr.H.S.TÜRK
Devlet Bakanı
Prof.Dr.S.YILDIRIM
Devlet Bakanı
R.SERDAROĞLU
Devlet Bakanı
Prof. Dr. S.YILDIRIM
Devlet Bakanı V.
H.ULUĞBAY
Devlet Bakanı V.
Prof.Dr.A.ANDİCAN
Devlet Bakanı
Dr.I.ÇELEBİ 
Devlet Bakanı
M.YILMAZ 
Devlet Bakanı
R.ŞAHİN 
Devlet Bakanı
B.KARA 
Devlet Bakanı
C.KAVAK 
Devlet Bakanı
E.AŞIK 
Devlet Bakanı
R.K.YÜCELEN 
Devlet Bakanı
H.GEMİCİ 
Devlet Bakanı
M.BATALLI 
Devlet Bakanı
O.SUNGURLU 
Adalet Bakanı
M.BAŞESGİOĞLU 
İçişleri Bakanı
İ.CEM 
Dışişleri Bakanı
Z.TEMİZEL 
Maliye Bakanı
H.ULUĞBAY 
Milli Eğitim Bakanı
Y.TOPÇU 
Bayındırlık ve İskan Bakanı
H.İ.ÖZSOY 
Sağlık Bakanı
   
N.MENZİR 
Ulaştırma Bakanı
M.TAŞAR    
Tarım ve KöyişleriBakanı
Prof.Dr.N.ÇAĞAN    
Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı
Y.EREZ    
Sanayi ve TicaretBakanı
M.C.ERSÜMER    
Enerji ve Tabii Kay.Bakanı
İ.TALAY    
Kültür Bakanı
İ.GÜRDAL    
Turizm Bakanı
E.TARANOĞLU    
Orman Bakanı
R.K.YÜCELEN   
Çevre Bakanı V.

Türk Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Arasındaki Proje Anlaşması

            Ülke                                                 :Türkiye
            Proje Numarası                              :TUR/97/P01
            Proje Adı                                         :Nüfus, Çevre ve Kalkınma Konferansı
            Sunuş Tarihi                                    :6 Temmuz 1996
            UNFPA Çalışma Planı Kategorisi:613 Nüfus ve Çevre
            İstekte Bulunan                               :Türkiye Çevre Vakfı
            Yürüten Kuruluş                              :Türkiye Çevre Vakfı
            Uygulayan Kuruluş                         :Türkiye Çevre Vakfı
            Proje Süresi                                   :1 Yıl
            Başlama Tarihi                              :1 Şubat 1997
            UNFPA Katkısı                              :US $ 38,600
            Hükümet Katkısı                            :640,000,000.- TL.

                   Ayşe Esen ÖĞÜT
                      Daire Başkan
İmza    Çok Taraflı Ekonomik İlişkiler                 20 Şubat 1997
                     Hükümet Adına                                       Tarih

                                                                              27 Mayıs 1997
           Uygulayan Kuruluş Adına                                 Tarih
                                                                        
           Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu adına       8 Mayıs 1997
                                                                                     Tarih
            A. Özet
            1. Genel Durum ve Gerekçe
            Nüfus artışının çevreye ve tabii kaynaklara etkisi kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler için önemli bir ilgi konusudur. Özellikle, 1994 ortalarında nüfusunun 60,6 milyon olduğu ve yıllık nüfus artışının %1,8 olduğu Türkiye'de, nüfus; hızlı endüstrileşme ve şehirleşmenin çevre ve tabii kaynaklar üzerine getirdiği baskıyı daha da arttırmaktadır. Nüfus politikalarını ihmal eden ve tabii kaynaklar üzerindeki baskıyı önemsemeyen politikalar, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşamayacaktır. Ayrıca, ekonomik kalkınma, şehirleşme ve iç göç ile nüfusun belli yerlerde yoğunlaşması çevredeki tahribatı da arttırmaktadır.

            "Nüfus, Çevre ve Kalkınma Konferansı" Projesi, nüfus konusunun gerek hükümet programlarında gerekse gönüllü kuruluş çalışmalarında, çevre ve kalkınma konularından ayrı olarak ele alınmasının ortaya çıkardığı eksikliği gidermede önemli bir adım olacaktır. Bu proje, düzenlenecek bir konferans vesilesiyle uzmanların ve hazırlayacakları arıştırma tebliğlerinin, nüfus artışı ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki bağlara bir temel teşkil etmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, Proje; konuyu kamuoyunun dikkatine getirerek, ilerideki çalışmalara referans olacak araştırma belgelerini yayınlayarak ve karar vericilere; nüfus, çevre ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki ilişkileri düzenleyecek mevzuat ve politikalar geliştirmede de yardımcı olacaktır. Bu gerçekleri dikkate alan Türkiye Çevre Vakfı (TÇV) UNFPA'nin bu projeyi desteklenmesini istemektedir.

            2. Hedefler
            (a) Uzun Vadeli: Sürdürülebilir kalkınma ile nüfus artışı arasındaki, genel olarak nüfus ve çevre konuları arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayarak güçlü bir kamuoyu desteği yaratmak, sürdürülebilir kalkınma kavramı içinde çok önemli bir faktör olan nüfus artışı ile ilgili geliştirilecek politikaları desteklemek, karar vericilerin ve bütün ilgililerin bu üç hayati konuda çözüm bulmalarına yardım etmek.

            (b) Kısa Vadeli: Teklif edilen projenin sonunda, nüfus, kalkınma ve çevre konularında kamuoyu ilgisini ve desteğini uyandırmak; ilgili çevreleri muhtemel çözümler konusunda işbirliğine davet etmek. Ankara'da düzenlenecek ulusal düzeydeki konferansta sunulacak tebliğleri hazırlamak.

            3. Proje Stratejisi ve Faaliyetler
            Konferans öncesinde yayınlanacak broşür ve diğer dokümanlar, basınla kurulacak münasebetler, "Konferans Afiş Yarışması" gibi çalışmalarla kamuoyunun dikkatini davet ettikten sonra "Nüfus, Çevre ve Kalkınma Konferansı"nın bu üç hayati konu arasındaki ilişkileri ele almasını sağlamak. Belirtilen bu hedefe ulaşmak ve bu konularda kamuoyu yaratmak için konferansa sunulacak tebliğler, tartışmalar ve ortaya çıkan sonuçlar, bütün ilgililerin de yararlanması için Türkçe ve İngilizce bir kitap olarak yayınlanacaktır.

            4. Kurumsal Yapı ve Uygulayıcı Kuruluş
            Bu Projeyi hazırlayan Türkiye Çevre Vakfı (TÇV) ilgili kuruluşlarla danışma halinde projenin sorumluluğunu yüklenecek ve projeyi uygulayacaktır.

            1978 yılında kurulan TÇV Türkiye'de önde gelen gönüllü kuruluşlardan biridir. TÇV bağımsız, kar amacı gütmeyen gönüllü bir kuruluştur ve mütevelli heyeti tarafından idare edilmektedir.

            TÇV, çevrenin tahribi, hızlı nüfus artışı ve kalkınma konularını beraberce değerlendiren başlıca kuruluşlardan biridir ve bu projede belirlenen çalışmaları gerçekleştirebilecektir.

            5. İlgili Faaliyetler ve Diğer Finansman Kaynakları
            Bu proje Türkiye'de diğer benzer çalışmalarda uygunluk içinde olacaktır. Kalkınma planları, nüfus ve çevre politikalarında bazı prensipler belirlenirken bu proje politikaların ve stratejilerin geliştirilmesine, aynı zamanda hükümetle gönüllü kuruluşlar arasında daha iyi bir işbirliğinin sağlanmasına da yardım edecektir. Projenin diğer bir özelliği de çeşitli faaliyetler vasıtasıyla kamuoyunda daha büyük ilgi uyandırmak olacaktır.

            Şu anda, proje metninde belirtilenler dışında bir finansman kaynağı mevcut değildir.

            6. Özet Bütçe
            UNFPA'den aşağıdaki fonlar istenmektedir:

                                                  1997                Toplam
    Kalemler
    Personel                              12,300             12,300
    Eğitim                                  10,300             10,300
    Malzeme                                2,000               2,000
    Muhtelif                                14,000             14,000
    Genel Toplam                                               38,600

            Hükümet katkısı 640,000,000 TL (1996-1997) olup, personel ücretleri, büro, elektrik, ısınma, posta, telefon, ulaşım ve depo giderlerini kapsamaktadır.

            B. İçindekiler

     1. Genel Durum ve Projenin Gerekçesi                 5
     2. Hedefler                                                                6
             2.1. Uzun Vadeli Hedefler                               6
             2.2. Kısa Vadeli Hedefler                                6
     3. Proje Faaliyetleri                                                  6
             3.1. Proje Stratejisi                                           6
             3.2. İş Planı                                                        8
             3.3. Projenin Takibi ve Değerlendirmesi       9
     4. İlgili Faaliyetler                                                      9
     5. Kurumsal Yapı                                                     10
     6. Ön Hazırlıklar ve Yükümlülükler                          10
     7. Hükümetin Takip Faaliyetleri                             10
     8. İlerideki UNFPA Yardımı                                    11
     9. UNFPA Desteğinin Tanımı ve Gerekçesi        11
    10. UNFPA Proje Bütçe Formatı                           12
    11. Hükümet Desteğinin Tanımı ve Gerekçesi     12
    12. Diğer Finansman Kaynakları                           13

            C. Proje Metni
            1. Genel Durum ve Projenin Gerekçesi
            Hızlı nüfus artışının çevreye etkisi kalkınmış ve kalkınmakta olan bütün ülkelerde ilgi çeker hale gelmiştir. Özellikle, 1990'lı yıllar milliyet, din, siyaset ve sınır tanımaksızın çevrenin en önemli konu olarak dikkat çektiği bir dönem olmaktadır.

            1994 ortalarında nüfusunun 60.6 milyon olduğu ve yıllık nüfus artışının %1,8 olduğu Türkiye'de, nüfus; hızlı endüstrileşme ve şehirleşmenin çevre ve tabii kaynaklar üzerine getirdiği baskıyı daha da artırmaktadır. 2005 yılına doğru doğurganlık hızının biraz azalacağı tahmin edilmekle beraber iç göçler ve çeşitli bölgelerdeki sağlık ve bakım sorunlarının varlığı nüfus, çevre ve kalkınma arasındaki ilişkileri kaçınılmaz derecede önemli kılmaktadır. Ayrıca nüfus konusunun genellikle aile planlaması hizmetleri olarak alınması da çevre ile ilgisinin ihmal edilmesine yol açmaktadır.

            Buna benzer olarak nüfus ve çevre konularını ayrı ayrı ele alan kuruluşlar da gerekli bağı kurmayı ihmal etmektedirler.

            Son yıllardaki kalkınma planları, özellikle Altıncı ve Yedinci Beş Yıllık Planlar nüfus konusuna olduğu karar çevre konusuna da büyük önem vermektedir. Türk Hükümetlerinin genel tercihlerine uygun olan "Nüfus, Çevre ve Kalkınma Konferansı" Projesi, nüfus, çevre ve sürdürülebilir kalkınma politikaları arasında daha yakın bir bağ kurmayı, bu üç kavramın bir bütünlük anlayışı içinde tartışılabileceği bir forum meydana getirmeyi hedeflemektedir.

            Proje çeşitli görüşleri tartışmaya açarak ve ilerideki çalışmalara kaynak teşkil edecek bilgileri yayınlayarak karar vericilere ülkedeki mevzuatı ve politikaları geliştirmeleri konusunda yardım edecek ve nüfus, çevre ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki bağların güçlenmesini sağlayacaktır.

            Kahire'deki Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nın ilgili bölümünde belirtildiği gibi; başarı, hükümetlerin, toplumların, gönüllü kuruluşların, uluslararası camianın ve diğer bütün ilgili kuruluşların ve kişilerin o konferanstaki teklifleri uygulamaya geçirme konusundaki isteğine bağlıdır.

            Bu gerçeği dikkate alan Proje: a) Nüfus ve çevre konularını kamuoyunun dikkatine getirerek b) 1994 Kahire Konferansı'ndan bu yana Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirerek c) uygulanabilecek yeni politika formülleri üzerinde çalışarak ülkeye ve ilgililere fayda sağlayacaktır.

            Kahire Konferansı'nda da özellikle belirtildiği gibi, gönüllü kuruluşlar, bölgesel ve ulusal düzeydeki nüfus artışı, çevre tahribatı ve bunların sosyal ve ekonomik yönlerini, bu konularda halkın görüşü ile birlikte dile getirecek kuruluşlardır.

            Türkiye Çevre Vakfı (TÇV)'nın ülkedeki önde gelen ve ehil gönüllü kuruluşlardan birisi olması projenin yukarıda belirlenen hedeflere ulaşma şansını arttırmaktadır.

            2. Hedefler
            2.1. Uzun Vadeli Hedefler
            - Hızlı nüfus artışı ile sürdürülebilir kalkınma ve nüfus ile çevre konuları arasındaki bağı dikkatli bir şekilde kamuoyunun gündemine getirmek.

            - Bu konularda politika geliştirme gayretlerine yardım etmek.

            - Karar vericilerin ve bütün ilgili çevrelerin bu hayati konulara çözüm bulmalarına yardım etmek

            Ayrıca TÇV yakın gelecekte Türkiye'nin on ayrı bölgesinde benzer amaçla konferanslar düzenlemesini de teklif etmektedir. Bu şekilde ulusal konferansta ortaya çıkan noktalar daha geniş bir şekilde tartışılabilecek ve TÇV ortaya çıkan bu hususların programlanmasına ve uygulanmasına yardım etmiş olacaktır.

            2.2. Kısa Vadeli Hedefler
            - Proje dönemi sonunda nüfus ve sürdürülebilir kalkınma konularında kamuoyunun dikkatini geliştirmek.

            - Muhtelif çözümler konusunda ilgili çevreleri işbirliğine davet etmek.

            - Ankara'daki konferansta aşağıdaki konularda tebliğler hazırlanmasını sağlamak:

            * Nüfus, çevre ve kalkınma ilişkileri,
            * Türkiye'nin nüfus ve çevre politikaları,
            * Tarımsal üretim, nüfus ve çevre,
            * Nüfus, çevre ve şehirleşme,
            * Nüfus ve çevreyle ilgili konularda kadının rolü,
            * Kahire Konferansı'nın getirdikleri ve Türkiye,
            * Sanayileşme, enerji, nüfus ve çevre,
            * Kamuoyu desteği ve gönüllü kuruluşların rolü.

            - "Konferans Afişi Yarışması" ve konferans için logo yaptırılması gibi artistik faaliyetler yoluyla da kamuoyu geliştirmek.

            - Gelecekteki çalışmalar için referans olmak üzere konferanstaki tebliğ ve tartışmaları kitap halinde yayınlamak."

            3. Proje Faaliyetleri
            3.1. Proje Stratejisi
            a) Hedef Kitle: Politika geliştirmedeki hedef grup karar vericiler, nüfus ve kalkınma konusundaki uzmanlar, ekonomistler, çevreciler, kadın kuruluşları, planlama uzmanları, gönüllü kuruluşlar ve basındır. Diğer taraftan kamuoyu geliştirme çalışmaları nüfus ve sürdürülebilir kalkınma konularında önemli baskı grupları olan kadınları ve gençleri de hedef almaktadır.

            Bu projenin ele aldığı nüfus, çevre ve sürdürülebilir kalkınma konuları, gerçekte, kadınların katkısı ve ilgisi olmadan başarıya ulaşılamayacak olan konulardır. Bu konular arasında bağ kurulması özellikle nüfus planlaması ve kalkınma alanında kadının rolünün güçlendirilmesi yönünden de bir fayda sağlayacaktır. Bu şekilde TÇV projenin hazırlanma ve uygulanma aşamalarında kadın gönüllü kuruluşları ve kadının statüsü ile ilgili diğer kuruluşlarla yakın bir işbirliği içinde olacaktır.

            b) Projenin Girdileri: Proje üç aşamada gerçekleştirilecektir. Birinci aşama; nüfus artışı, çevre ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki broşürler, basınla münasebetler ve "Konferans Afiş Yarışması" yoluyla kamuoyunda ilgi uyandırmaktır.

            İkinci adım Ankara'da yapılacak "Nüfus Çevre ve Kalkınma Konferansı"nın düzenlenmesi sebebiyle araştırma ve tartışma çalışmalarını geliştirmesidir. Nüfus, aile planlaması, ekonomi, sosyoloji, kalkınma, çevre ve tarım gibi alanlardaki uzmanlar bu konuda çalışabileceklerdir. Konferansta sunulacak olan tebliğler nüfus, çevre ve kalkınma üçlüsü ile enerji kaynakları, ekolojik denge, iç göç, yerleşme, toprağın tahribi, kirlilik ve tüketim gibi önemli konular arasındaki ilişkiye ve bunların biribirlerine olan etkilerine ışık tutacaktır.

            Son adım da konferansa sunulan bütün bilgiler değerlendirilecek, tebliğler ve tartışmalar Türkçe ve İngilizce kitap halinde yayınlanarak ilerideki çalışmalara kaynak teşkil edecek mevzuat ve politika geliştirme konularındaki teklifler karar vericilere iletilebilecektir. TÇV, devamlı bir şekilde nüfus ve sürdürülebilir kalkınma ilişkileri üzerine geliştirilecek yeni politikaların takipçisi olacaktır.

            (c) Projenin Getirdikleri: Projenin en önemli sonucu nüfus, çevre ve sürdürülebilir kalkınma gibi birbirinden ayırt edilmesi mümkün olmayan üç konuda karar vericiler, ekonomistler ve uzmanlar arasında dikkat ve görüş birliğini sağlamak olacaktır. Araştırmalar, politika geliştirme konusunda her konunun bir diğerini etkilediğini göstermeye yardımcı olacaktır. Mesela, nüfus artışı ve iç göç faktörlerini dikkate almayan bir yerleşme ve şehir planlama politikası veya tabii kaynakların kullanılma şeklini değerlendirmeyen nüfus politikası kısa zamanda başarısızlığa uğrayacaktır.

            Proje, yukarıda sözü edilen bağları ve ilişkileri dikkate almaya açık yeni bir anlayışın temelini atacaktır.

            TÇV bu şekilde sürdürülebilir nüfus ve kalkınma politikalarının Türkiye'de başarılı olacağını ve bir kamuoyu baskısının karar vericilere yeni politikalar geliştirme konusunda destek sağlayacağına inanmaktadır.

            Projenin sonunda yayınlanacak kitap da ilgi çekici bir kaynak olacaktır.

            3.2. İş Planı
 
Hedef/Faaliyetler
Sorumlu Taraf
Yer
Süre Proje Ayları
Sonuç
Hedef I
 
 
 
 
Tanıtma
 
 
 
 
Kamuoyu
 
 
 
 
Faaliyetler
 
 
 
 
"Konferans Afiş Yarışması"
 
 
2. Ay
 
Konferans Logosu, Afiş ve Broşür Basımı
 
 
8. Ay
 
Gazete Yazıları.
 
 
9-10. Aylar
 
Medya ile Temas, Konferansın Medya Vasıtasıyla Tanıtılması
TÇV
Ankara
10. Ay
Nüfus, Çevre ve Kalkınma Konularında Kamuouyu Bilinci Oluşturulması
Hedef II
 
 
 
 
Araştırma ve Tartışma. Politika Geliştirilmesi.
 
 
 
 
Faaliyetler
 
 
 
 
Araştırma ve Tebliğlerinin Hazırlanması
 
 
3-9. Aylar
 
"Nüfus, Çevre ve Kalkınma" İsimli Ulusal Konferansın Düzenlenmesi. Çok Önemli Konuların Tartışılması ve Çalışma Gruplarında Ele Alınması.
 
 
10. Ay
 
Nüfus, Çevre ve Kalkınmayı birlikte Ele Alan Sürdürülebilir
 
 
10-11. Aylar
Araştırma yapmak İçin Çeşitli
Kalkınmayı Sağlayacak Yeni Politika Alternatiflerinin Geliştirilmesi.
TÇV
Ankara
 
Konuların İşlenmesi. Yeni Politika Geliştirebilmek İçin Teklifler.
Hedef III
 
 
 
 
Görüş Savunma Oluşturulan Yeni Politikanın Adaptasyonu.
 
 
 
 
Faaliyetler
 
 
 
 
Konferansta Sunulan Tebliğlerin ve Yapılan Tartışmaların Yayınlanması.
 
 
11-12. Aylar
 
Karar Verici Çevrelere Teklifler Sunulması, Konunun Gündemde Tutulması, Medyayı Kullanarak Karar Vericileri Bağlayıcı Kamuoyu Baskısını Canlı Tutmak.
TÇV
Ankara
12. Ay
Teklif Edilen Politikaların Propogandaları, Konferansta Sunulan Tebliğlerin ve Yapılan Tartışmaların Yayınlanması.

            3.3. Projenin Takibi ve Değerlendirmesi
            Proje süresince TÇV, UNFPA'ye üç aylık gelişme raporları verecektir. TÇV aynı zamanda UNFPA'ye bir nihai rapor vermeyi ve projenin devamı sırasında veya sonunda kontrol ve değerlendirme yapabilmesi için UNFPA ile işbirliğine hazırdır.

            4. İlgili Faaliyetler
            Bu proje Türkiye'de diğer benzer çalışmalarda uygunluk içinde olacaktır. Kalkınma planları, nüfus ve çevre politikalarında bazı prensipler belirlenirken bu proje politikaların ve stratejilerin geliştirilmesine, aynı zamanda hükümetle gönüllü kuruluşlar arasında daha iyi bir işbirliğinin sağlanmasına da yardım edecektir. Projenin diğer bir özelliği de çeşitli faaliyetler vasıtasıyla kamuoyunda daha büyük ilgi uyandırmak olacaktır.

            TÇV muhtelif hükümet kuruluşları, üniversiteler ve basınla iyi münasebetleri olan etkili ve bağımsız bir gönüllü kuruluş olarak bu konuda başarılı bir rol oynayabilecektir.

            5. Kurumsal Yapı
            Türkiye Çevre Vakfı, Medeni Kanun hükümlerine göre çalışan, kar amacı olmayan, bağımsız bir gönüllü kuruluştur. Dr. Cevdet Aykan, Serbülent Bingöl, Muslih Fer. Ertuğrul Soysal, Prof. Dr. Necmi Sönmez, Engin Ural ve Altan Ünver tarafından 1 Şubat 1978'de kurulan Vakıf, Prof. Dr. Necmi Sönmez (Başkan), Engin Ural (Genel Sekreter), Serbülent Bingöl, Dr. Cemil Özgül ve Turgut Tokuş'tan meydana gelen Mütevelli Heyeti'nce idare edilmektedir.

            Türkiye Çevre Vakfı'nın hizmetleri; araştırma, yayın ve kamuoyu aydınlatma şeklinde devam ederken, Vakfın bugüne kadar yayınladığı ve çevre konusunun hemen her yönünü işleyen kitaplar, Türkiye'deki çevre literatürünün temelini teşkil etmektedir.

            Çevre kavramının yeterince bilinmediği 1978 yılında, bu konunun devlet bünyesinde ele alınmasına önayak olan TÇV, 1980'den 1982'ye kadar süren gayretleri sonunda Anayasa'ya çevre ile ilgili 56. maddenin girmesini sağlamış, 1981'de hazırladığı kanun taslağının takipçisi olarak, iki yıl sonra Çevre Kanunu'nun kabulünde en büyük rolü oynamıştır. Yine 1981'de Türkiye'nin ilk çevre sorunları envanterini yayınlayan TÇV, kendi ülkesinin böyle bir envanterini yayınlayabilen dünyadaki ilk gönüllü kuruluştur. Birçok ülkede devletçe yürütülen bu hizmeti üstlenen TÇV, envanterin yeni baskılarını iki yılda bir yayınlamaktadır.

            Sürdürülebilir kalkınma ve biyolojik zenginlikler gibi yeni kavramların Türkiye'de yerleşmesini sağlayan TÇV; Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Dünya Bankası gibi uluslar arası kuruluşlarla yakın münasebet halindedir. "UNEP Türkiye Komitesi" ile "AVRASYA Çevre Gönüllü Kuruluşları Bilgi Merkezi", çalışmalarını Türkiye Çevre Vakfı'nın hukuki yapısı içinde sürdürürken; Vakıf, Cenevre'de bulunan "Ortak Geleceğimiz Merkezi" ile de işbirliği yapmaktadır.

            Nüfus ve çevre ilişkileri TÇV'nin öncelikleri arasındadır ve TÇV 1982'den bu yana bu konuya özel bir önem vermektedir. TÇV nüfus ve çevre ilişkileri konusunda çalışan tek gönüllü kuruluş olarak 1982'de "Nüfus ve Çevre Konferansı"nı düzenlemiş, 1987'de bu konferansı tekrarlamıştır. TÇV'nin nüfus ve çevre konulu filmi Türk televizyonunda üç defa gösterilmiş ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından kopyaları yapılarak Türkiye'nin bütün illerine dağıtılmıştır. "Türkiye'nin Nüfus Politikası" (1983) ve "Türkiye'de Nüfus Planlaması'nın Hukuki Yönleri ve Kadının Statüsü" (1985) konulu çalışmalar da TÇV'nin nüfus alanındaki gayretlerine örnektir.

            TÇV ofisinde sekiz personel çalışmaktadır.

            6. Ön Hazırlıklar ve Yükümlülükler
            Planlanan çalışmalara hemen başlayabilmek için, projenin onaylanmasından hemen sonra TÇV tercihan kadın olmak üzere gerekli personel anlaşmasını yapacaktır.

            Ayrıca bağlayıcı olmamak şartıyla Konferans'ta sunulacak tebliğler ve raştırmalar konusunda temaslarda yürütülecektir.

            Aynı zamanda logo, "Konferans Afiş Yarışması" ve tanıtma çalışmaları ile lgili olmak üzere de grafiklerle de temas kurulacaktır.

            7. Hükümetin Takip Faaliyetleri
            TÇV nüfus artışı ile çevre tahribi arasındaki ilişkiler konusunda amuoyunu aydınlatmak ve hükümet kuruluşları ile temasta olmak için gayret arfedecektir. Proje uygulaması sırasında TÇV'nin haber bültenleri, basın bültenleri, katılabileceği radyo ve televizyon programları sözkonusu çalışma için çok yararlı olacaktır. TÇV'nin  muhtelif hükümet kuruluşları ile ve özellikle Devlet Planlama Teşkilatı ile Sağlık Bakanlığı'yla ve Çevre Bakanlığı'yla ilişkileri de bu iki konuda yetkilileri ve kamuoyunu aydınlatma da yardımcı olacaktır.

            8. İlerideki UNFPA Yardımı
            TÇV, projenin başarılı uygulaması sırasında ve sonraki takip çalışmalarında "Nüfus ve Çevre" konularının devamlı şekilde dikkat çekeceğine ve öncelik taşıyacağına inanarak benzer konferansların Türkiye'nin değişik bölgelerinde düzenlenmesi gereğini de belirtmektedir.

            Bu konferanslar değişik bölgelerin sorunlarını tartışmaya imkan vereceği gibi, Türkiye'nin muhtelif yörelerindeki üniversite mensuplarının da konuya daha fazla dikkat sarfetmelerini mümkün kılacaktır. Ayrıca bölgesel konferanslar illerdeki ve kırsal yörelerdeki yetkililerin de nüfus ve çevre konularına ilgisini arttıracak, yöresel basının da desteğiyle hemen her bölgede nüfus ve çevre konularındaki ilgi ve duyarlılık geliştirilecektir.

            TÇV bu anlayış içinde UNFPA temsilcileriyle muhtemel bir UNFPA işbirliğini tartışmaya ve değerlendirmeye hazırdır.

            9. UNFPA Desteğinin Tanımı ve Gerekçesi

            10   Proje Personeli
            13.01   İdari Destek Personeli ($6,000)
            12 ay süreyle, projenin idari işlerini yürütecek ve tüm gün çalışan bir personel (tercihen bayan) işe alınacaktır. Ücreti SSK ve vergi dahil aylık $500'dır. Toplam $6,000.

            15 Seyahat Maliyeti
            15.01  Seyahat, Proje Personeli ve Araştırmacılar ($1,500)
            Personel Ankara dışında bulunan araştırmacılarla temas edebilmek için yurt içinde seyahat edecek. Fonun büyük bir kısmı Konferans'ta tebli? sunmak için Ankara dışından gelecek olan araştırmacıların seyahat giderleri için harcanacaktır. Toplam $1,500.

            16 Mahalli Personel Ödemeleri
            16.01 Sekreter ($2,400)
            Projenin sekreterya işlerini yürütmek için yarım gün çalışacak bir eleman alınacaktır. Ücreti aylık $ 200'dır. Toplam $2,400.

            16.02-16.09 Honorarium ($1,360)
            Konferansta tebliğ sunan araştırmacılara (8) $170'er ödenecektir. Toplam $1,360.

            16.10 Honorarium ($300)
            Konferans Logosunun hazırlanması için $300 harcanacaktır. 

            16.11 Honorarium ($500)
            Afiş Yarışması'nda Juri Üyeliği yapacak olan 5 kişiye $100'er ödenecektir. Toplam $500.

            16.12 Honorarium ($240)
            Konferansta Oturum Başkanlığı yapacak olanlara (8) $30'ar ödenecektir. Toplam $240.

            30 EĞİTİM
            33 Toplantı (Konferans)
            33.01 "Ulusal Nüfus, Çevre ve Kalkınma Konferansı" (10,300)
            Belirtilen miktar; konferans salonu, sunuş ve tartışmaların kaydı, sonraki  düzenleme ve rapor, üç günlük kahve araları, son günkü öğle yemeği (toplam 150 iştirakçi) ve gazete ilanları ile afiş yarışmasındaki ödülleri kapsayacaktır.

            40 MALZEME
            41.98 Sarf Malzemesi ($2,000)
            Konferans için gerekli sarf malzemesi için $2,000 gerekmektedir.

            50 MUHTELİF
            51 Ekipmanların Çalıştırılması ($900)
            Proje süresince kullanılacak olan fotokopi makinası, bilgisayar ve yazıcıların çalıştırılması için gerekli harcamalar $900'dır.

            52 Rapor ve Baskı Maliyeti ($11,500)
            Bu kalemdeki miktar; tebliğ ve tartışmaların Türkçe'den İngilizce'ye tercümesini, 2000 adet Türkçe ve 500 adet özet İngilizce basılacak kitapların dizgi, baskı ve cilt masraflarını ve 1000 adet basılacak Konferans Afişi'nin masraflarını kapsayacaktır.

            53 Diğer ($400)
            Diğer bütçe kalemlerinin kapsamadığı harcamalar, bu kalemden karşılanacaktır.

            54 Mali Kontrol ($1,200)
            Bu miktar dışarıdan yapılacak mali kontrol giderlerini karşılayacaktır.

            GENEL TOPLAM US $ 38,600

            11. Hükümet Desteğinin Tanımı ve Gerekçesi
            a. Hükümet Katkısının Tanımı ve Gerekçesi

            10 PROJE PERSONELİ
            Proje Koordinatörü

            Türkiye Çevre Vakfı'nın Genel Sekreteri Proje Koordinatörü olarak atanacak ve zamanının 1/3'ünü Proje için ayıracaktır. Maaşı (1/3x52,500,000x12=210,000,000 TL) Projeden karşılanacaktır.

Editör (Türkçe)

            TÇV, kitap baskıya girmeden iki ay önce ana dili Türkçe olan bir editörü işe alacaktır.

Editör  (İngilizce)

            TÇV kitap baskıya girmeden iki ay önce ana dili İngilizce olan bir editörü işe alacaktır. 

Muhasebeci

            Türkiye Çevre Vakfı'nın Muhasebecisi zamanının 1/3'ünü Projeye ayıracaktır. Maaşı (1/3x40,000,000x12=160,000,000 TL) Projeden karşılanacaktır. Kalem Toplamı 460,000,000 TL.

            50 Muhtelif
            Proje süresince TÇV'nin ofis, elektrik, ısınma, posta, ulaşım ve depo giderleri olarak projeye katkısı toplam 180,000,000 TL (1/4X60,000,000X12) olarak hesaplanmıştır.

            Kalem Toplamı     180,000,000 TL
            Genel Toplam       640,000,000 TL

            b. Hükümet Katkısını İçeren Proje Bütçesi (Türk Lirası olarak)

Kod                  Tanım                                                 1997-1998                           Toplam
                                                                                          a           TL                            TL
10   PROJE PERSONELİ
     Proje Koordinatörü (1/3 zaman)                             12     210,000,000             210,000,000
     Editör (Türkçe)                                                           2        35,000,000               35,000,000
     Editör (İngilizce)                                                         2        55,000,000               55,000,000
     Muhasebeci (1/3 zaman)                                        12     160,000,000             160,000,000
Kalem Toplamı                                                                                                           460,000,000

50   MUHTELİF
     Büro, elektrik, ısınma,                                            12        180,000,000             180,000,000
     posta, telefon, ulaşım,
     depo.
Kalem Toplamı                                                                                                           180,000,000
Genel Toplam                                                                                                             640,000,000

            12. Diğer Finansman Kaynakları
            Şu anda, proje metninde belirtilenler dışında bir finansman kaynağı mevcut değildir.