Milletler Arası Sözleşmeler  
Resmi Gazete:  30.11.1997 Pazar Sayı : 23186 (Asıl)   Düstur Tertip:5 Cilt:37 Sahife:

Milletlerarası Anlaşma
Karar Sayısı: 97/10255
Karar Tarihi : 17/11/1997

            Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 28 Nisan 1997 tarihinde imzalanan TUR/97/PO7 rumuzlu ve "Ankara'nın Polatlı Bölgesinde Adölesan (Gençler) ve Erişkinler İçin Topluma Dayalı Üreme Sağlığı Hizmetleri" konulu ekli Proje Anlaşması'nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 24/10/1997 tarihli ve EKGY-II/5676 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/11/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI 
Mesut YILMAZ
Başbakan
B.ECEVİT
Başb.Yrd. ve Devlet Bak.
M.BATALLI 
Başb.Yrd.ve Milli Sav.Bak.V.
C.KAVAK 
Devlet Bakanı V.
H.ÖZKAN
Devlet Bakanı
Y.SEÇKİNER
Devlet Bakanı
I.SAYGIN
Devlet Bakanı
Prof.Dr.H.S.TÜRK
Devlet Bakanı
Prof.Dr.S.YILDIRIM
Devlet Bakanı
R.SERDAROĞLU
Devlet Bakanı
Prof. Dr. S.YILDIRIM
Devlet Bakanı V.
H.ULUĞBAY
Devlet Bakanı V.
Prof.Dr.A.ANDİCAN
Devlet Bakanı
Dr.I.ÇELEBİ 
Devlet Bakanı
M.YILMAZ 
Devlet Bakanı
R.ŞAHİN 
Devlet Bakanı
B.KARA 
Devlet Bakanı
C.KAVAK 
Devlet Bakanı
E.AŞIK 
Devlet Bakanı
R.K.YÜCELEN 
Devlet Bakanı
H.GEMİCİ 
Devlet Bakanı
M.BATALLI 
Devlet Bakanı
O.SUNGURLU 
Adalet Bakanı
M.BAŞESGİOĞLU 
İçişleri Bakanı
İ.CEM 
Dışişleri Bakanı
Z.TEMİZEL 
Maliye Bakanı
H.ULUĞBAY 
Milli Eğitim Bakanı
Y.TOPÇU 
Bayındırlık ve İskan Bakanı
H.İ.ÖZSOY 
Sağlık Bakanı
N.MENZİR 
Ulaştırma Bakanı
M.TAŞAR 
Tarım ve KöyişleriBakanı
Prof.Dr.N.ÇAĞAN 
Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı
Y.EREZ 
Sanayi ve TicaretBakanı
M.C.ERSÜMER 
Enerji ve Tabii Kay.Bakanı
İ.TALAY 
Kültür Bakanı
İ.GÜRDAL 
Turizm Bakanı
E.TARANOĞLU 
Orman Bakanı
R.K.YÜCELEN 
Çevre Bakanı V.

Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Arasında Proje Anlaşması            Ülke                                                   : Türkiye
            Proje Numarası                              : TUR/97/07
            Proje Başlığı                                   : "Ankara'nın Polatlı Bölgesinde Adölesan ( Gençler ) ve Erişkinler için Topluma Dayalı Üreme Sağlığı Hizmetleri"
            Teslim Tarihi                                   :
            BMNF Çalışma Planı Kategorisi: 634
            Öneriyi İsteyen                               : Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı
            Uygulayan Kuruluş                      : Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı
            Yürüten Kuruluş                           : Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı
            Proje Süresi                                   : 35 ay
            Başlama Tarihi                              : 3 Şubat 1997
            BMNF Katkısı                                : 223,228 $
            (U.S. Dolları)
            Devlet Katkısı                               :
            (Yerel Para Birimi)

                    Ayşe Esen ÖĞÜT
                          Bakan a.
                     Daire Başkanı
İmza                   EKGY                                          28 Nisan 1997
                    Devlet adına                                             Tarih

            PROF.DR. MÜNEVVER BERTAN                                   
                    Yürütme Kurulu adına                                Tarih

                                                                                8 Mayıs 1997
        Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu adına              Tarih

            ÖZET
            1. Projenin Gerekçesi ve Geçmişi
            Türkiye "Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi" Kanununun yürürlüğe girdiği tarih olan 1961 yılından itibaren topluma dayalı sağlık hizmeti (gönüllüleri) ve toplum katılımı ile ilgili çeşitli deneyimlere sahiptir. Ankara'da bir kırsal alanda uygulanan güvenli annelik programı, topluma dayalı sağlık gönüllüleri hizmetinin bir örneğidir. Bu proje güvenli annelik kavramının önemli ögeleri olan anne sağlığı, aile planlaması hizmetlerini geliştirmek amacıyla 1994 yılı sonunda kırsal bir bölge olan Polatlı'da başlatılmıştır. Yürütülen projenin şimdiye kadar olan çalışmaları ve sonuçları özetlenecek olursa, bu bölgede ana sağlığı ve aile planlaması ölçütlerinin Türkiye ortalamasından daha iyi olduğu görülmektedir. Ancak, bu olumlu ilerlemenin yanı sıra hala çözülmemiş olan problemler de vardır.

            Toplum sağlık gönüllüleri özellikle erkek toplum sağlık gönüllüleri adölesan yaş grubuyla üreme sağlığı ve aile planlaması konularında yeterince iletişim kuramamışlardır. Bu nedenle arkadaşlarıyla iletişimi sağlamak amacıyla adölesan yaş grubu arasından bir TSG belirlenmelidir. Bu şekilde üreme sağlığı eğitimi daha etkin bir şekilde yapılabilir. Sevk sistemi proje bölgesinde çok iyi yerleştirilememiştir. Sağlık hizmetinde insanların güvenini sağlamak ve hizmet kalitesini arttırmak için sevk sistemi yerleştirilmeli ve işletilmelidir.

            Yedinci beş yıllık kalkınma planı (1996-2000) politika ve amaçlarına göre (Bölüm 2, Nüfus ve Aile Planlaması) 2000 yılına kadar modern aile planlaması kullanım yüzdesinin %70'e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin sağlanması, ulaşılabilirliği ve sürdürülebilirliği sağlanacak ve ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini yetersiz olarak kullanan gruplara öncelik verilecektir.

            2. Amaçlar
            (a) Uzun vadeli amaçlar
            1. TSG modelinin temel sağlık hizmetleri sistemi içine entegre edilmesi.

            2. Kırsal kesimdeki AÇS-AP ve AP hizmetlerinin kullanılabilirliğini arttırmak.

            3. Devletin güvenli annelik program stratejisine katkıda bulunmak.

            (b) Kısa vadeli amaçlar

            1. Projenin sonunda her köyden en az bir kadın ve bir erkek TSG belirlenecek, AÇS ve AP konusunda eğitilecek ve Polatlı'nın 25 müdahale köyünde çalışmalarına başlayacaktır.

            2. Projenin sonunda nüfusu 600 den fazla olan müdahale köylerinde adölesanların üreme sağlığı konusundaki bilgi düzeyi %50 oranında arttırılacaktır.

            3. Projenin sonunda Polatlı'nın 25 müdahale köyünde modern aile planlaması yöntemleri kullanım hızı %80 oranında arttırılacaktır.

            4. Projenin sonunda eğitici rehberi, TSG el rehberi, izleme/yönlendirme ve denetleme kontrol listesi, TSG kayıt formları ve TSG izleminde kullanılan kayıt formlarını içeren eğitim, izleme/yönlendirme ve denetleme eğitim seti hazırlanacaktır.

            3. Proje Çalışmaları ve İzlenecek Yol
            Halen devam eden proje Polatlı bölgesindeki tüm köylere (91 köye) yaygınlaştırılacaktır. Köylerin yarısı müdahale grubu, geri kalan yarısı ise kontrol grubunu oluşturacaktır.

            Her köyde 200 kişiye bir erkek ve bir kadın TSG sosyoantropolojik yöntemlerle belirlenecektir. Proje kapsamında en az 100 kadın ve 100 erkek TSG bulunacaktır. Nüfusu 600 den fazla olan köylerde sosyoantropolojik bir araştırmayla bir erkek  ve bir kadın adölesan TSG belirlenecektir. Toplum sağlık gönüllüsü eğitimi 5 gün süreli ve bölge merkezinde yapılacaktır. Eğitim grupları 20 erkek ve 20 kadından oluşacak ve eğitim ayrı odalarda yapılacaktır. Adölesan TSG eğitimi de erişkin programına benzer bir şekilde yapılacaktır. TSG eğitim programına Polatlı'daki her sağlık ocağı ve sağlık evinden hemşireler, ebeler ve sağlık memurları katılacaklardır.

            Halk eğitimi için geliştirilmiş halen mevcut olan eğitim materyeli gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra TSG eğitim programında kullanılacaktır.

            Birinci proje sırasında Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı tarafından TSG eğitim programı için geliştirilen prototip TSG eğitim materyeli tekrar gözden geçirilecek ve eğitim programında kullanılmak üzere son hali verilecektir.

            Hekimler, hemşireler, ebeler ve sağlık memurlarına uyum ve bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.

            Kadın ve erkek grupları üreme sağlığının önemi konusunda bilgilendirilecek ve toplumda kadının statüsünün nasıl geliştirileceği tartışılacaktır. Kadın toplum sağlık gönüllülerinin başlıca çalışmaları şunlar olacaktır: 15-49 yaş kadınların jinekolojik ve gebelik öykülerini kaydetmek, verilen kriterlere göre gebeleri izlemek, gebe ve üreme organları sorunları ve aile planlaması gereksinimi olan kadınları sağlık ocağı veya hastaneye sevk etmek, kondom ve gebeliği önleyici hap dağıtmak, doğumları ve ölümleri kaydetmek, gebe kadınlara demir preparatı dağıtmak. Adölesan toplum sağlık gönüllüleri ise arkadaş gruplarında üreme sağlığı, idrar yolu enfeksiyonları, AIDS, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve cinsel yaşam hakkında eğitim ve danışmanlık yapacaklardır.

            Proje ekibinden olan bir proje deneticisi, proje merkez ekibi tarafından belirlenen ve eğitilen tüm toplum sağlık gönüllülerini yılda en az dört defa köylerinde izleyeceklerdir.

            Proje çalışmalarının devam edebilmesini sağlamak için, bu çalışmaların sağlık sistemi içine entegre edilmesi gerekmektedir.

            Toplum sağlık gönüllüsü projesinin başarısını göstermek için önce ve sonra bilgi tutum davranış araştırması sonuçları karşılaştırılacaktır. TSG ve proje merkez ekibi, Polatlı'da her üç ayda bir yapılan değerlendirme toplantılarında karşılaşılan sorunları ve çözümlerini tartışacaklardır.

            4. Kurumsal Yapılanma
            Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı'nı desteklemektedir. Projenin kabul edilmesinden sonra, kurumların sorumlulukları, izleme/yönlendirme ve değerlendirme metodolojini kapsayan bir protokol Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ile imzalanacaktır.

            5. İlgili Çalışmalar
            Kadınlar tarafından ana sağlığı ve aile planlaması hizmetlerin kullanılabilirliğini arttırmak amacıyla güvenli annelik programı içinde ana sağlığını geliştirme, aile planlaması hizmetlerinin kullanılabilirliği arttırma, cinsel yolla bulaşan hastalıklarda yüksek riskli davranışları azaltmak için biri kırsal ve üçü gecekondu bölgesinde olmak üzere dört proje yürütülmektedir. Bu projeler Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir. Ek olarak, Kayseri'de ana çocuk sağlığını geliştirmek amacıyla UNICEF tarafından desteklenen bir toplum sağlık gönüllüsü çalışması yürütülmektedir.

            6. Kaynak (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu "UNFPA" katkısı)
 
İçerik
1. Yıl
2. Yıl
3. Yıl
Toplam
Proje personeli
23,464
25,788
24,588
74,164
Alt sözleşme
6,500
-
6,500
13,000
Eğitim
45,238
19,728
17,628
82,594
Malzeme
28,900
1,500
1,500
31,900
Diğer
7,190
7,190
7,190
21,570
Genel Total
111,616
54,206
57,406
223,228

            1. Projenin Gerekçesi ve Geçmişi
            Dünyada insanların önemli bir kesiminin temel sağlık hizmetlerine düzenli ve güvenli olarak ulaşamadıklarına dair çok sayıda kanıt vardır. Bir çok gelişmekte olan ülkede, temel sağlık hizmetlerine az sayıda insan ulaşabilmektedir, diğerleri ise ulaşamamaktadır ve ulaşabilen insanlara da mevcut olan sınırlı kaynaklarla hizmet verilmektedir. Temel sağlık hizmetleri ileri tıbbi teknoloji gerektirmemektedir, gelişmekte olan ülkelerin çoğunda kırsal kesimde yaşayan fakir ve riskli gruplara daha önce denenmiş ve test edilmiş yöntemlerle sağlık hizmetlerini götürülmektedir. Temel sağlık hizmetlerinde toplum katılımı anahtar olarak görülmektedir. Dünyada gelişme programlarında yer alan toplum katılımı yeni bir olay olmayıp, temel sağlık hizmeti kavramının geliştirilmesiyle başlayan bir kavramdır. Topluma dayalı hizmet sunanlar toplum katılımın bir parçası olarak görülmektedir.

            Türkiye "Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi" Kanununun yürürlüğe girdiği tarih olan 1961 yılından itibaren topluma dayalı sağlık hizmeti (gönüllüleri) ve toplum katılımı ile ilgili çeşitli deneyimlere sahiptir. Ankara'da bir kırsal alanda uygulanan güvenli annelik programı, topluma dayalı sağlık gönüllüleri hizmetinin bir örneğidir. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından desteklenen (No: TUR/94/P01/33-A- 99) ve halen devam eden proje güvenli annelik kavramının önemli ögeleri olan anne sağlığı, aile planlaması hizmetlerini geliştirmek amacıyla 1994 yılı sonunda kırsal bir bölge olan Polatlı'da başlatılmıştır. Proje çalışmaları şu şekilde sıralanabilir:

            39 köy seçilmiştir. Köylerin nüfusları 200-400 arasındadır ve köylerde sağlık kuruluşu bulunmamaktadır. Köylerden 20 köy müdahale köyü, 19 köy ise kontrol köyü olarak belirlenmiştir. Göçlerin fazla olması nedeniyle 3 köy çalışma dışı bırakılmıştır. Köy liderleri ve Polatlı'daki sağlık personeli projenin amaç ve aktiviteleri hakkında bilgilendirilmiştir. Projenin başlangıç aşamasında bir durum saptama araştırması yapılmış ve projenin sonunda izleme araştırması yapılması planlanmıştır. 17 müdahale köyünde, odak grup görüşmeleri ve tartışmalar kullanılarak yürütülen sosyoantropolojik yöntemle 27 kadın ve 26 erkek toplum sağlık gönüllüsü belirlenmiştir. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü'nün politikası çerçevesinde bir prototip TSG rehberi geliştirilmiştir. Yeni ve eski mevcut eğitim materyeli kullanılarak, kadın ve erkek toplum sağlık gönüllüleri Polatlı'da 5 gün güvenli annelik, iletişim ve form doldurma konularında eğitilmişlerdir. Ebeler TSG eğitim programlarını proje çalışmalarını öğrenebilmek için izlemişlerdir. Toplum sağlık gönüllüsünün nasıl izlenmesi\yönlendirilmesinin gerektiği ve sevk sisteminin nasıl çalıştırılabileceği konularında sağlık personeli ve proje ekibinin katıldığı bir çalışma grubu toplantısı yapılmıştır. Kadın ve erkek toplum sağlık gönüllüleri saha çalışmalarını güvenli annelik çerçevesinde devam ettirmektedirler. Proje merkez ekibi toplum sağlık gönüllülerini köylerinde ziyaret ederek, kayıt formlarını kontrol etmekte ve çalışmalarını gözlemişlerdir. Her 3 ayda bir Polatlı'da uyum ve değerlendirme toplantıları yapılmıştır. Durum saptama araştırmasının sonuçlarından ve 1995 yılı sonundaki TSG kayıt formlarından elde edilen ana sağlığı ve aile planlaması ölçütlerinin karşılaştırılması Tablo 1'de verilmiştir.

            Tablo 1: Durum saptama araştırmasının sonuçlarından ve TSG kayıt formlarından elde edilen ana sağlığı ve aile planlaması ölçütlerinin karşılaştırılması (Şubat ve Aralık 1995)

                                                         Şubat 1995     Aralık 1995
                                                         durum saptama  TSG kayıtları
-------------------------------------------------------------------------------------
15-49 yaş kadın sayısı                                             813           72.5
Doğum öncesi bakım alma yüzdesi                                   54.7           93.8
Gebe başına düşen ortalama doğum öncesi bakım sayısı              1.83           2.16
Demir preparatı kullanan gebe kadın yüzdesi                       31.4          100.0
Lohusalık dönemi bakım alma yüzdesi                                8.0           69.5
Hastanede yapılan doğumların yüzdesi                              66.4           93.5
Aile planlaması yöntem kullanma yüzdesi                                   (2'si evde)
RIA                                                               18.6           20.0
Gebeliği önleyici hap                                              3.4            6.0
Kondom                                                             4.1           10.0
K. interruptus                                                    14.9           14.4
Tüp ligasyonu                                                      1.5            1.7
Toplam                                                            42.5           52.1
Mayıs 1995 tarihinden sonra yeni modern aile planlaması
yöntemi kullananlar
RIA                                                                  -              1
Gebeliği önleyici hap                                                -              5
Kondom                                                               -             48
K. interruptusdan kondoma geçen
Mayıs 1995 tarihinden sonra ölen bebek sayısı                                       2

            Tablo 1'de görüldüğü gibi, müdahale bölgesinde gebe ve lohusa kadınlar toplum sağlık gönüllüleri tarafından izlenmektedir. Doğumların çoğu hastanede olmuştur. Modern aile planlaması yöntemleri kullananların yüzdesinde hafif bir artış olduğu gözlenmektedir.

            Projenin bugüne kadar olan çalışmaları ve sonuçları özetlenirse, müdahale bölgesinin ana sağlığı ve aile planlaması ölçütleri Türkiye ortalamasından daha iyidir. Olumlu gelişmenin yanı sıra halen çözülmemiş problemler de bulunmaktadır.

            Toplum sağlık gönüllüleri özellikle erkek toplum sağlık gönüllüleri adölesan yaş grubuyla üreme sağlığı ve aile planlaması konularında yeterince iletişim kuramamışlardır. Bu nedenle arkadaşlarıyla iletişimi sağlamak amacıyla adölesan yaş grubu arasından bir TSG belirlenmelidir. Bu şekilde üreme sağlığı eğitimi daha etkin bir şekilde yapılabilir. Sevk sistemi proje bölgesinde çok iyi yerleştirilememiştir. Sağlık hizmetinde insanların güvenini sağlamak ve hizmet kalitesini arttırmak için sevk sistemi yerleştirilmeli ve işletilmelidir.

            Yedinci beş yıllık kalkınma planı (1996-2000) politika ve amaçlarına göre (Bölüm 2, Nüfus ve Aile Planlaması) 2000 yılına kadar modern aile planlaması kullanım yüzdesinin %70'e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin sağlanması, ulaşılabilirliği ve sürdürülebilirliği sağlanacak ve ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini yetersiz olarak kullanan gruplara öncelik verilecektir.

            Devam eden güvenli annelik projesi tüm ülkede yaygınlaştırılacaktır. Devlet nüfus ve güvenli annelik konularında çalışan gönüllü kuruluşların bilgi, eğitim ve iletişim aktivitelerini destekleyecektir. Sağlık hizmetinin her düzeyinde, toplumun katkı ve katılımı sağlanacaktır.

            Modern aile planlaması yöntemi kullanım yüzdesini arttırmak, anne sağlığı düzeyini yükseltmek, toplumun katkı ve katılımını sağlamak amacıyla anne, çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin ulaşılabilirliği, kullanılabilirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için mevcut projenin süresinin uzatılması ve genişletilmesi gerekmektedir.

            2. "Ankara'nın Polatlı Bölgesinde Adölesan (Gençler) ve Erişkinler için Topluma Dayalı Üreme Sağlığı Hizmetleri" Projesinin Amaçları

            2.1. Uzun vadeli amaçlar

            2.1.1. TSG modelinin temel sağlık hizmetleri sistemi içine entegre edilmesi.
            2.1.2. Kırsal kesimdeki AÇS-AP ve AP hizmetlerinin kullanılabilirliğini arttırmak.
            2.1.3. Devletin güvenli annelik program stratejisine katkıda bulunmak.

            2.2. Kısa vadeli amaçlar

            2.2.1. Projenin sonunda her köyden en az bir kadın ve bir erkek TSG belirlenecek, AÇS ve AP konusunda eğitilecek ve Polatlı'nın 25 müdahale köyünde çalışmalarına başlayacaktır.
            2.2.2. Projenin sonunda nüfusu 600 den fazla olan müdahale köylerinde adölesanların üreme sağlığı konusundaki bilgi düzeyi %50 oranında arttırılacaktır.
            2.2.3. Projenin sonunda Polatlı'nın 25 müdahale köyünde modern aile planlaması yöntemleri kullanım hızı %80 oranında arttırılacaktır.
            2.2.4. Projenin sonunda eğitici rehberi, TSG el rehberi, izleme\yönlendirme ve denetleme kontrol listesi, TSG kayıt formları ve TSG izleminde kullanılan kayıt formlarını içeren eğitim, izleme\yönlendirme ve denetleme eğitim seti hazırlanacaktır.

            3. Proje Çalışmaları

            3.1. Proje Stratejisi
            Kasım 1994 - Aralık 1996 peryodunda Toplum sağlık gönüllülerine dayanan bir proje yürütülmüştür. Proje bölgesinin belirlenmesinde şu kriterler gözönüne alınmıştır:

            1. Proje kırsal kesimde yürütülecektir.

            2. Proje alanı proje aktivitelerinin etkin olarak yerleştirebilmek ve izleyebilmek için Ankara'ya yakın olmalıdır.

            3. Kırsal kesimde nüfus içinde değişik etnik gruplar olmalıdır.

            4. Bölgedeki nüfus ne zengin ne de fakir olmalı, orta tabakada olmalıdır.

            Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Genel Müdürlüğü tarafından Polatlı İlçesi kırsal kesimini proje için uygun alan olduğuna karar verilmiştir. Çünkü Polatlı'nın kırsal kesiminde Doğu, Kuzey, Güney ve Batı Anadolu'dan değişik etnik gruplar bulunmaktadır. Ekonomik istatistiklere göre, bu bölgedeki insanların çoğu tarıma bağlı olarak orta sınıfta yer almaktadır. Projenin ülkede farklı bölgelere yaygınlaştırılmasından önce, toplum sağlık gönüllülerinin bulunduğu ve yukarıda özelliklerinden bahsedilen müdahale çalışmasının başarılı olup olmayacağına dair ipuçları verecek bir pilot çalışma yapılmalıdır. Bu nedenle, bu tip bir pilot çalışmayla üreme sağlığında adölesan ve erişkin aktivitelerinin sonuçlarının elde edilmesi gerekmektedir.

            3.1.1. Köylerin Seçimi
            Polatlı'da 91 köy olup, bu köylerden 39'u halen devam eden proje kapsamındadır. Proje alanı dışında 52 köy bulunmaktadır. Bu köyler devam eden projede 25 köy müdahale, 27 köy kontrol köyü olarak eklenecektir.

            3.1.2. TSG Seçimi
            Her köyde, birinci projeden elde edilen deneyimler de kullanılarak sosyoantropolojik yöntemlerle her 200 kişiye bir erkek ve bir kadın TSG belirlenecektir. Projenin 25 müdahale köyünde en az 100 kadın ve 100 erkek TSG bulunacaktır. Ayrıca nüfusu 600 den fazla olan köylerde sosyoantropolojik araştırma yöntemleriyle bir erkek ve bir kadın adölesan TSG belirlenecektir.

            3.1.3. TSG Eğitimi
            Toplum sağlık gönüllüsü eğitimi 5 gün süreli olmak üzere bölge merkezinde yapılacaktır. Eğitim 20 erkek ve 20 kadından oluşacak olan gruplara ayrı eğitim salonlarında yapılacaktır. Adölesan TSG eğitimi de erişkin eğitimine benzer bir şekilde yapılacaktır. TSG eğitim programı üreme sağlığının tüm alanlarını (gebelik, doğum, lohusalık dönemi, aile planlaması, idrar yolu enfeksiyonları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, AIDS, düşük), iletişim ve form doldurmayı kapsamaktadır.

            Adölesan TSG eğitim programında ise üreme sistemi fizyolojisi, anotomisi, idrar yolları infeksiyonları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel yaşam, evlilik öncesi fertilite ve aile planlaması danışmanlığı, kişisel hijyen, iletişim ve arkadaş grup eğitimi teknikleri yer alacaktır.

            Proje merkez ekibi ve Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından hazırlanan ve uygulanan TSG eğitim programına, Polatlı'daki her sağlık ocağı ve sağlık evinden hemşireler, ebeler ve sağlık memurları katılacaklardır. Proje sırasında hizmet içi eğitim ve izleme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.

            3.1.4. Eğitim Materyelinin Sağlanması
            Halk eğitimi için geliştirilmiş ve halen mevcut olan materyel (slayt, asetat, broşür, model, rehber gibi) gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra TSG eğitim programında kullanılacaktır.

            Birinci proje sırasında Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı tarafından TSG eğitim programı için prototip TSG eğitim materyeli geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Bu materyel Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri güvenli annelik projesinde de kullanılmıştır. Bu materyel tekrar gözden geçirilecek ve eğitim programında kullanılmak üzere son hali verilecektir.

            3.1.5. Hekimler, Hemşireler ve Ebeler İçin Uyum ve Bilgilendirme Toplantıları
            Müdahale bölgesinde yedi sağlık ocağında sağlık ekipleri tarafından temel sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Hekimler bu sağlık ekibinin lideri olup, sahada TSG çalışmaları ile yakın ilişkide bulunmaktadır. Hekimlerin projeye katkılarından emin olabilmek için, proje çalışmalarına uyumları sağlanmalıdır. Aynı zamanda hemşireler, ebeler ve sağlık memurları da toplum sağlık gönüllülerinin ilk ilişki kuracakları sağlık personelleridir. Bundan dolayı hekim dışı sağlık personeli yukarıda bahsedilen konular hakkında ve TSG çalışmalarının yönetimi hakkında mutlaka eğitilmelidir. Hekimler, hemşireler, ebeler ve sağlık memurlarına uyum ve bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.

            3.1.6. Toplum Liderleri Uyum ve Bilgilendirme Toplantıları
            Köy liderleri TSG programı ve çalışmaları hakkında bilgilendirilecektir ve toplumda TSG çalışmalarını desteklemeleri beklenmektedir. Bu toplantılar Polatlı bölgesi merkezinde yapılacaktır.

            3.1.7. Toplum Sağlık Gönüllüsü Saha Çalışmaları
            Kadın ve erkek gruplar üreme sağlığının önemi konusunda bilgilendirilecek ve toplumda kadının statüsünün nasıl geliştirileceği tartışılacaktır.

            Kadın toplum sağlık gönüllülerinin başlıca çalışmaları şunlardır: 15-49 yaş kadınların jinekolojik ve gebelik öykülerini kaydetmek, idrar yolu infeksiyonları, cinsel yolla bulaşan hastalıkları sorgulamak, verilen kriterlere göre gebeleri izlemek, gebe, üreme organları ile ilgili sağlık sorunları ve aile planlaması yöntemlerine gereksinimi olan kadınları sağlık ocağı veya hastaneye sevk etmek, kondom ve gebeliği önleyici hap dağıtmak, doğumları ve ölümleri kaydetmek, gebe kadınlara demir preparatı dağıtmak, güvenli annelik hakkında grup eğitimi veya bireysel eğitim yapmak. 

            Erkek toplum sağlık gönüllülerinin başlıca çalışmaları şunlardır: Erkekleri cinsellik, aile planlaması ve üreme sağlığı, özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında eğitmek, kondom dağıtmak, ölümleri kaydetmek, kadın toplum sağlık gönüllüsü çalışmalarını desteklemek.

            Adölesan toplum sağlık gönüllülerinin başlıca çalışmaları şunlardır: Adölesan üreme sağlığı konusunda danışmanlık yapmak, arkadaş gruplarında idrar yolu infeksiyonları, AIDS, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve cinsel yaşam hakkında eğitim yapmak.

            TSG'ler saha çalışmalarını gönüllü olarak yapacaklardır. Gönüllü aktiviteleri için proje bütçesinden maaş ödenmeyecektir.

            3.1.8. İzleme/Yönlendirme ve Denetleme
            Proje ekibinden olan bir proje deneticisi, merkez ekibi tarafından belirlenen ve eğitilen tüm toplum sağlık gönüllülerini yılda en az dört defa izleyecekdir. Saha çalışmalarının izlemi sırasında kullanılan kontrol listesi eğer gerek görülürse tekrar gözden geçirilecektir.

            Toplum sağlık gönüllülerinin belirlediği sık karşılaşılan problemler, değerlendirme toplantılarında tartışılacaktır.

            3.1.9. Değerlendirme

            3.1.9.a. Önce ve sonra bilgi tutum davranış araştırmaları: Toplum sağlık gönüllüsü projesinin başarısını göstermek için önce ve sonra bilgi tutum davranış araştırmalarının sonuçları karşılaştırılacaktır.

            3.1.9.b. Değerlendirme toplantıları: TSG ve proje merkez ekibi Polatlı'da her üç ayda bir yapılan değerlendirme toplantılarında karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini tartışacaklardır. Bu toplantılar proje merkez ekibi ve toplum sağlık gönüllüleri arasında daha iyi bir iletişim sağlamak için yapılacaktır.

            Mevcut deneyimler, TSG'ler ile yılda 3 kez bu toplantıların yapılması gerektiğini göstermektedir. Yılda üçten daha az toplantı yapılırsa, TSG'ler motivasyonlarını kaybetmekte ve TSG aktivitelerini değerlendirmek ve gözlemek güçleşmektedir. Bu toplantılarda TSG'lerin eğitimi, devamlı eğitimini ve köylerde yaptıkları aktivitelerinin değerlendirilmesini kapsamaktadır.

            3.1.10. Kayıt Formu ve Eğitim Materyeli Oluşturulması ve Basılması
            Halen kullanılan kayıt formları ve materyel, eğer gerekiyorsa tekrar gözden geçirilerek kullanılacaktır.

            3.2. Çalışma Programı
 

Amaç
Sorumlu kurum(lar)
Yer
Proje süresi ay
Çıktı
1. Projenin sonunda her köyden en az bir kadın ve bir erkek TSG belirlenecek, AÇS ve AP konusunda eğitilecek ve Polatlı'nın 25 müdahale köyünde çalışmalarına Başlayacaktır. Çalışmalar:
 
 
 
 
TSG seçimi
Proje merkez ekibi
Polatlı
1. yılın sonunda
Belirlenen her köyde en az 2 TSG belirlenecektir.
TSG eğitimi 
Sözleşme Komitesi 
Polatlı
15. ayın sonunda 
En az 4 eğitim programı düzenlenecektir.
TSG saha çalışması
Toplum sağlık gönüllüleri
Polatlı
15. aydan 36. aya kadar
* 15-49 yaş grubu kadınların en az %90'ı, tüm gebe kadınların, tüm lohusa kadınların, tüm yenidoğanların izlemleri yapılacaktır. * Tüm ölüm ve doğum kayıtları tutulacaktır.
* Sağlık kurumuna sevk edilen vaka sayısı arttırılacaktır.
* Hedef grubun %80'ninin AÇS ve AP konusunda bilgilendirilecektir.
 

Amaç

Sorumlu kurum(lar)
Yer
Proje süresi ay
Çıktı
2. Projenin sonunda nüfusu 600 den fazla olan müdahale köylerinde adölesanların üreme sağlığı konusundaki bilgi düzeyi %50 oranında arttırılacaktır.
 
 
 
 
Adölesan TSG seçimi
Proje merkez ekibi
Polatlı
1. yılın sonunda
Nüfusu 600 den fazla olan her köyden en az 2 adölesan TSG belirlenecektir.
TSG eğitimi
Sözleşme Komitesi
Polatlı
15. ayın sonunda
En az 2 eğitim programı düzenlenecektir.
TSG saha çalışmaları
Toplum sağlık gönüllüleri
Polatlı
15. aydan 36. aya kadar
* Adölesan üreme sağlığı, evlilik öncesi danışmanlık, cinsel yolla bulaşan hastalıklar konularında arkadaş (akran) grubu eğitimi yapılacaktır.
*Adölesanların üreme sağlığı bilgilerinin arttırılacaktır.
 
 
Amaç
Sorumlu kurum(lar)
Yer
Proje süresi ay
Çıktı
3. Projenin sonunda Polatlı'nın 25 müdahale köyünde modern aile planlaması yöntemleri kullanım hızı %80 oranında arttırılacaktır.
Toplum sağlık gönüllüleri
Polatlı
15. aydan 36. aya kadar
* Karşılanamayan gereksinimi olan grup tanımlanacaktır (aile planlaması yöntemi kullanmasına gereksinimi var, ancak hiç bir etkili aile planlaması yöntemi kullanmayan) * Bu ailelerin modern aile planlaması yöntemleri hakkında bilgilendirilecektir. 
* Dağıtılan kondom ve gebeliği önleyici hap sayısı arttırılacaktır.
* Aile planlaması yöntemi ve periyodik kontrol için sağlık ocakları ve hastanelere sevk edilen vaka sayısı arttırılacaktır.
4. Projenin sonunda eğitici rehberi, TSG el rehberi, izleme\yönlendirme ve denetleme kontrol listesi, TSG kayıt formları ve TSG izleminde kullanılan kayıt formlarını içeren eğitim, izleme\yönlendirme ve denetleme eğitim seti hazırlanacaktır.
Proje merkez ekibi
Ankara (Halk Sağlığı Anabilim Dalı)
Proje sonunda
* Eğitici rehberi ve görsel eğitim materyeli hazırlanacaktır. 
* İzleme, yönlendirme, denetleme ve değerlendirme yönergeleri geliştirilecektir. 
* Geliştirilecek kayıt formları şunlardır: 15-49 yaş kadın izlem kayıt formu gebe izlem kayıt formu lohusa izlem kayıt formu yenidoğan izlem kayıt formu AP yöntem dağıtımı kayıt formu doğum-ölüm kayıt formu izlem\yönlendirme kontrol listesi TSG kayıtları

            3.3. İzleme, Yönlendirme ve Değerlendirme
            Genel Bakış:
            Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı tarafından projedeki gelişmeleri içeren raporlar hazırlanacak 3 aylık aralarla Birleşmiş Milletler Nüfus Fonuna sunulacaktır. Proje aktivitelerinin ilerleyişi ve başarısının sonuçlarının detaylı bilgileri raporda yer alacaktır.

            Yıllık üçlü toplantılar Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunu katılımı ile yapılacaktır. Bu toplantılarda yürütülen proje değerlendirilecek ve aktivite ve bütçede gerekli değişiklikler yapılacaktır. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından değerlendirme ziyaretleri yapılacaktır. Projenin sonunda Hacettepe Halk Sağlığı Vakfından Birleşmiş Milletlere bir final raporda sonuçlar
sunulacaktır.

            Amaç Gelişim indikatörleri Gösterme araçları
 

Amaç
Gelişim indikatörleri
Gösterme araçları
1. Projenin sonunda her köyden en az bir kadın ve bir erkek TSG belirlenecek, AÇS ve AP konusunda eğitilecek ve Polatlı'nın25 müdahale köyünde çalışmalarına başlayacaktır.
* TSG sayısı 
* eğitim toplantısı sayısı 
* eğitim toplantılarında ön ve son testlerin uygulanması 
* değerlendirme toplantısı sayısı
* TSG'ne yapılan saha ziyareti sayısı
* 15-49 yaş grubu kadın sayısı
* doğum öncesi bakımı alma yüzdesi 
* gebe başına düşen ortalama doğum öncesi izlem sayısı 
* gebelerin demir preparatı kullanma yüzdesi 
* lohusalık dönemi bakımı alma yüzdesi
* hastanede yapılan doğumların yüzdesi 
* aile planlaması yöntemlerini kullanma yüzdesi (RIA, gebeliği önleyici hap, kondom, koitus interruptus, tüp ligasyonu) 
* yeni modern aile planlaması yöntemi kullananlar (RIA, gebeliği önleyici hap, kondom)
* kayıt formları ve kontrol listeleri 
* sürvey sonuçları 
* aylık raporlar 
* yıllık raporlar 
* son proje raporu
Amaç
Gelişim indikatörleri
Gösterme araçları
2. Projenin sonunda nüfusu 600 den fazla olan müdahale köylerinde adölesanların üreme sağlığı konusundaki bilgi düzeyi %50 oranında arttırılacaktır.
* TSG sayısı
* eğitim toplantısı sayısı 
* eğitim toplantılarında ön ve son testlerin uygulanması
* değerlendirme toplantısı sayısı
* TSG'ne yapılan saha ziyareti sayısı * eğitim toplantısı sayısı 
* adölesanların üreme sağlığı bilgi düzeyi 
* evlilik öncesi danışmanlık sayısı 
* arkadaş grup eğitimi sayısı
* kayıt formları ve kontrol listeleri 
* sürvey sonuçları 
* aylık raporlar 
* yıllık raporlar 
* son proje raporu
3. Projenin sonunda Polatlı'nın 25 müdahale köyünde modern aile planlaması yöntemleri kullanım hızı %80 oranında arttırılacaktır.
* modern aile planlaması yöntemleri kullanma yüzdesi (RIA, gebeliği önleyici hap, kondom, tüp ligasyonu) * geleneksel aile planlaması yöntemleri kullanma yüzdesi (koitus interruptus) 
* yeni modern aile planlaması yöntemi kullananlar (RIA, gebeliği önleyici hap, kondom) 
* karşılanamayan gereksinim yüzdesi * RIA, gebeliği önleyici hap ve gönüllü cerrahi sterilizasyon için sevk edilen vaka sayısı
* kayıt formları ve kontrol listeleri 
* sürvey sonuçları
* aylık raporlar 
* yıllık raporlar 
* son proje raporu
4. Projenin sonunda eğitici rehberi, TSG el rehberi, izleme\yönlendirme ve denetleme kontrol listesi, TSG kayıt formları ve TSG izleminde kullanılan kayıt formlarını içeren eğitim, izleme\yönlendirme ve denetleme eğitim seti hazırlanacaktır.
* eğitim materyal çeşit sayısı
* sonuç raporu

            4. İlgili Çalışmalar
            Türkiye'de, hükümet ve hükümet dışı kurumlar tarafından maternal mortalite ve morbiditeyi azaltmak ve yüksek riskli cinsel davranışları değiştirmek amacıyla program ve projeler yürütülmektedir. Kadınların ana sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin kullanılabilirliğini arttırmak amacıyla, güvenli annelik programı içinde ana sağlığını geliştirme, aile planlaması hizmetlerinin kullanılabilirliği arttırma, cinsel yolla bulaşan hastalıklarda yüksek riskli davranışları azaltmak için biri kırsal ve üçü gecekondu bölgesinde olmak üzere dört proje yürütülmektedir. Bu projeler Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir. Ek olarak, Kayseri'de ana çocuk sağlığını geliştirmek amacıyla UNICEF tarafından desteklenen bir toplum sağlık gönüllüsü çalışması yürütülmektedir.

            Önerilen bu proje ile ortak toplantı ve çalışma gezileri yapılarak karşılıklı deneyimlerin paylaşılması için çeşitli fırsatlar yaratılabilir.

            5. Kurumsal Yapılanma
            Projenin kabul edilmesinden sonra, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı arasında bir protokol imzalanacaktır. Protokolde Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı'nın sorumlulukları, izleme metodolojisi ve proje değerlendirilmesi açıklanacaktır.

            Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda değişik alanlarda (sağlık yönetimi, epidemiyoloji, aile planlaması, ana çocuk sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, sağlık ekonomisi, medikososyal antropoloji, sağlık eğitimi vb) çalışan 11 profesör, 1 doçent, 2 öğretim görevlisi tarafından desteklenmektedir. Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı ve teknik ekibin daha önce yaptığı projelerin isimleri şunlardır:

            * DSÖ işbirliği ile Ankara'nın 33 köyünde toplum liderlerinin eğitimi ile etkili kontraseptif kullanım prevalansını arttırması projesi

            * AVSC işbirliği ile 2 kırsal ve yarı-kırsal alanda aile planlaması bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık broşürü geliştirme ve en etkin aile planlaması eğitim yaklaşımın saptanması için yapılan müdahale projesi

            * DSÖ işbirliği ile iki ilde fertilite regülasyonunun psikososyal belirleyicileri üzerine yapılan epidemiyolojik bir çalışma

            * AVSC ve SSK işbirliği ile aile planlaması kliniklerine danışmanlık hizmetlerini yerleştirme ve doğum sonrası dönem için bir aile planlaması broşürü geliştirilmesi projesi

            * DSÖ işbirliği ile sağlık personelinin rahim içi araç uygulamasını da içeren tüm aile planlaması yöntemleri hakkında bir eğitim metod ve materyali geliştirilmesi projesi

            Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı bazı Devlet ve sivil toplum kuruluşlarıyla (Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, TRT, UNICEF, DSÖ, JHPIEGO vb) yürüttüğü projeler bulunmaktadır. Hacettepe Halk Sağlığı Vakfının TSG programına yönelik kırsal kesimde aile planlaması hizmeti ile ilgili özel deneyimi bulunmaktadır.

            9. Bütçe Çıktılarının Açıklanması ve Gerekçeleri

            10. Proje Personeli
            13. Yönetime Destek Sağlayan Personel

            BS 13-01 Yönetim Desteği $3,500
            Projeye idari desteği olacak yarım zamanlı bir sekreterin maliyetinin  karşılanması için:

            $200/ay x 35 ay x 1/2.

            15 Ulaşım

            BS 15-01 Ulaşım ve Harcırah, Proje Personeli $14,964
            Proje ekibinin aylık, günlük izlemleri ve proje faaliyetlerinin denetlenmesi için gereken seyahatin maliyeti (proje yöneticisi, program asistanları ve şoför)

            16 Yerel Personel Ödemeleri

            BS 16-01 Proje Yöneticisi $17,500
            Proje yöneticisi projenin yönetimi ve müdahalenin izlemesi için gerekmektedir. Maliyeti ise: $1,000/ay x 35 ay x 1/2.

            BS 16-02 Program Asistanları $28,000
            Dört yarım zamanlı program asistanı TSG eğitimi ve sahada izlenmesi için gerekmektedir. Her program asistanın yaklaşık olarak vaktinin %25'ini proje aktiviteleri için harcayacaklardır. Bunun maliyeti ise $400/ay x 4 x 35 ay x 1/2.

            BS 16-03 Değerlendirme Danışmanı $3,200
            Yarım zamanlı bir ulusal danışman TSG belirlenme kriterleri, projenin değerlendirme ve izlenme kriterlerinin geliştirilmesi için gerekmektedir. Maliyeti ise 8 ay için ayda $400 (ilk yıl 3 ay, ikinci yıl 4 ay ve son yıl 1 ay). Bu değerlendirme 25 müdahale köyü ve 25 kontrol köyünün karşılaştırılması üzerinden yapılacaktır. Danışman TSG eğitimi, veri toplanması ve işlemlerinin izlenmesi, veri toplanması ve girişi, veri analizi ve raporda danışmanlık yapacaktır. Uluslararası uzman (Bütçe sırası 25-01) toplanacak bilgilerin neler olduğunun saptanmasının yanı sıra, proje değerlendirilmesinin ne şekilde olacağına ve göstergelerin nitelikli olmasının sağlanmasında ulusal uzmana yardımcı olacaktır.

            BS 16-04 Şoför $7,000
            Proje ekibinin proje kırsal alanına ulaşımının sağlanması için bir şoförün maliyetini içermektedir. Bunun maliyeti ayda 200 $ x 35 aydır.

            20 ALT SÖZLEŞME

            25 Değerlendirme Aktiviteleri

            BS 25-01 Proje Değerlendirilmesi $ 3,000
            TSG projelerinin etki değerlendirmesinin düzenleme ve uygulamasına yardımcı olmak amacıyla Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından sağlanacak uluslararası bir danışman tarafından dışarıdan değerlendirme yapılacaktır. Bu değerlendirme ücreti tüm dışardan değerlendirme ücretinin beşte birini kapsayacaktır. Değerlendirmede TSG aktivitelerinin sürdürülebilirliği kadar maliyet-etkinliği de değerlendirilecektir. Değerlendirme maliyeti olan $15,000 beş TSG projesi arasında dağıtılacaktır. Değerlendirme düzenlemesi projenin ilk yılı içinde geliştirilecektir ve değerlendirme üçüncü yıl içinde yapılacaktır. Uluslararası danışman verilerin saptanmasının yanısıra göstergelerin niteliğini sağlamak için her projenin değerlendirilmesinin düzenlemesinde yerel danışmana yardımcı olacaktır.

            BS 25-03 Önce-Sonra Bilgi Tutum Davranış Araştırmaları $10,000
            Bu maliyet projenin başındaki ve sonundaki durum saptama araştırması ve sonundaki değerlendirme çalışmasının veri toplaması ve analizini içermektedir.

            30 EĞİTİM BÖLÜMÜ

            32 Seminer/Workshops'lar

            BS 32-01 Kadın ve Erkek TSG Üreme Sağlığı/Aile Planlaması eğitimi $21,700
            200 TSG, danışmanlar, sağlık ocaklarındaki sağlık personeli için üreme sağlığı ve aile planlaması konularında, danışmanlık, projeye oryantasyonu içeren, yerleştirilmesi ve değerlendirilmesi için beş günlük eğitim programı,

    54 katılımcı, 5 gün, harcırah
    $10 x 54 x 5                        $ 2,700
    54 katılımcı seyahat                $ 1,650
    Yardımcı sağlık personelinin
    seyahatı ve harcırahı               $   500
    2 kaynak kişi için eğitim harcırahı
    25 x 5 days x 2                     $   250
    Eğitim salonu ($11 x 5 gün)         $    55
    Eğitim materyeli ($5 x 54)          $   270
    Bir toplantı maliyeti               $ 5,450
    Dört toplantı maliyeti              $21,700

            BS 32-02 Adölesan TSG Üreme Sağlığı/Aile Planlaması eğitimi $3,810
            40 adölesan TSG nin üreme sağlığı ve aile planlaması konuları ve danışmanlık, projeye oryantasyonu içeren, yerleştirilmesi ve değerlendirilmesi için beş günlük eğitim programı,

    40 katılımcı için 5 gün
    $10 x 40 x 5                        $2,000
    40 katılımcının seyahat maliyeti    $1,000
    2 kaynak kişi için eğitim harcırahı
    25 x 10 gün x 2                     $  500
    Eğitim salonu ($11 x 10 gün)        $  110
    Eğitim materyeli                    $  200
    2 toplantı maliyeti                 $3,810

            33 Toplantılar

            BS 33-01 Yerel hizmet sunanların oryantasyon toplantıları $4,200
            Projenin birinci ve ikinci yıllarında 2 adet 3 günlük toplantı düzenlenecektir. Bunların maliyeti:

    30 personelin seyahatı                          $  900
    30 personelin harcırahı ($10 x 30 x 3)          $  900
    Kaynak kişiler için harcırah (25 x 3 days x 2)  $  150
    Eğitim materyeli                                $  150
    Toplantı maliyeti                               $2,100
    İki toplantının itoplam maliyeti                 $4,200

            BS 33-02 Saha çalışmaları $19,584
            Bu miktar proje süresindeki izleme maliyeti ve saha çalışmalarındaki denetlenmesini kapsamaktadır.

            3 denetçi için harcırah, 24 ay süresince ayda 16 gün                        $11,520
            3 denetçinin seyahat maliyeti, 24 ay süresince ayda 16 gün  $ 8,064

            BS 33-03 Toplum Liderleri Toplantıları $3,300
            Bu miktar aşağıdakilerini içermektedir:

    Yerel seyahat maliyeti ($10 x 50 x 3 toplantı)  $ 1,500
    Katılımcı harcırahı ($10 x 50 x 3)              $ 1,500
    Eğitim materyeli                                $   300

            BS 33-04 TSG Yıllık Değerlendirme Toplantıları  $30,000
            TSG'lerin gerekli olan yenileme eğitimini sağlamak ve gelişmelerini tartışmak amacıyla 3 yıllık toplantı yapılacaktır. Proje süresince toplam 6 toplantı yapılacaktır. Gereken miktarlar gruplara göre aşağıda verilmiştir:

    Yerel seyahat: $10 x 250 TSG  $ 2,500
    Harcırah: $10 x 250           $ 2,500
    Bir toplantı maliyeti         $ 5,000
    6 toplantı maliyeti           $30,000

            40 MALZEME BÖLÜMÜ

            41 Sarf Malzemesi

            BS 41-98 Sarf Malzemesi $4,500
            Bu miktar gerekli malzemeler, el çantaları ve baskülleri kapsamaktadır.

            42 Demirbaş Malzeme

            BS 42-04 Araç $15,000
            Proje personelinin kırsal alana götürülebilmesi için bir arabaya gereksinim vardır. Bunun maliyetinin $ 15,000 dir.

            BS 42-05 Büro Malzemesi $2,400
            Bu miktar eğitim için bir TV ve video cihazını içermektedir.

            44 Kontraseptifler

            BS 44-01 Kondom $7,500
            Bu miktar 200.000 kondomun fiyatı, test edilmesi ve taşımasını kapsamaktadır. Bu miktar 200.000 kondomun fiatı, test edilmesi ve taşınmasını kapsamaktadır.

            BS 44-02 Gebeliği Önleyici Hap $2,500
            Proje bölgesinde ortalama her yıl 5000 gebeliği önleyici haptan proje süresi üç yıl süresince gebeliği önleyici hap kullananlar için gerekli olan gebeliği önleyici hapların maliyeti için gereken maliyettir.

            50 DİĞER BÖLÜMÜ

            BS 51-00 Malzemenin Bakım ve Onarım Giderleri $3,000
            Malzeme ve arabanın bakım ve onarımı için her yıl $ 1000 olmak üzere üç yıl süresince gerekli miktardır.

            BS 52-00 Rapor ve Basım Maliyeti $6,570
            Bilgi, eğitim ve danışmanlık materyelinin yenilenmesi ve basımı, hasta kayıtları ve formların kapsaması için gerekli miktardır.

    BEİ broşürleri ($0.03 x 50,000 tane)            $1,600
    Hasta ziyaret kartı ($0.128 x 20,000 tane)      $2,560
    Sevk kartı ve rapor formları ($0.094 x 15,000)  $1,410
    Araştırma anketinin basımı                      $1,000
    TOPLAM         $6,570
    BS 53-00 Diğer $3,000
    Toplam bütçenin %1'i olarak hesaplandığında $3,000'dır.

            BS 54-00 Muhasebe Değerlendirmesi $9,000
            Yıllık muhasebe kayıtlarının incelenmesi için 3 yıl için $3.000/yıl gerekmektedir.
 
 
2 KOD
Bütçe Kalemi
1. YIL
2. YIL
3. YIL
TOPLAM
Kişi/ Ay
US $
Kişi/ Ay
US $
Kişi/ Ay
US $
Kişi/ Ay
US $
10
Proje Personeli
 
 
 
 
 
 
 
 
13-01
İdari Destek Personeli
11
1,100
12
1,200
12
1,200
35
3,500
15-01
Seyahat, Harcırah
--
4,988
--
4,988
--
4,988
--
14,964
16-01
Proje Yöneticisi
11
5,500
12
6,000
12
6,000
35
17,500
16-02
Proje Prog. Asistanları
44
8,800
48
9,600
48
9,600
140
28,000
16-03
Değerlendirme Danışmanı
3
1,200
4
1,600
1
400
8
3,200
16-04
Şoför
11
2,200
12
2,400
12
2,400
36
7,000
19
Ara Toplam
80
23,788
88
25,788
85
24,588
253
74,164
KOD
Bütçe Kalemi
1. YIL
2. YIL
3. YIL
TOPLAM
Kişi/ Ay
US $
Kişi/ Ay
US $
Kişi/ Ay
US $
Kişi/ Ay
US $
20
Alt Sözleşme
 
 
 
 
 
 
 
 
25
Değerlendirme
 
 
 
 
 
 
 
 
25-01
Proje Değerlendirmesi
--
--
--
--
--
--
--
--
25-03
Önce – Sonra BTD Araştırmaları
--
1,500
--
--
--
1,500
--
4,500
29
Ara Toplam
--
6,500
--
1,500
--
6,500
--
14,500
KOD
Bütçe Kalemi
1. YIL
2. YIL
3. YIL
TOPLAM
Kişi/ Ay
US $
Kişi/ Ay
US $
Kişi/ Ay
US $
Kişi/ Ay
US $
30
Eğitim
 
 
 
 
 
 
 
 
32-01
TSG Eğitimi (4 Toplantı)
--
21,700
--
--
--
--
--
21,700
32-02
Adölesan TSG Eğitimi (2 Toplantı)
--
3,810
--
--
--
--
--
3,810
33-01
Sağlık Personeli Toplantısı (2 Toplantı)
--
2,100
--
2,100
--
--
--
4,200
33-02
Saha Çalışmaları
--
6,528
--
6,528
--
6,528
--
19,5840
33-03
Toplum Liderleri Oryantasyon Toplantıları (3 meetings)
--
1,100
--
1,100
--
1,100
--
3,300
33-01
Tazeleme eğitim Toplantıları (6 meetings)
--
10,000
--
10,000
--
10,000
--
30,000
39
Ara Toplam
--
45,238
--
19,728
--
17,628
--
82,594
KOD
Bütçe Kalemi
1. YIL
2. YIL
3. YIL
TOPLAM
Kişi/ Ay
US $
Kişi/ Ay
US $
Kişi/ Ay
US $
Kişi/ Ay
US $
40
Malzeme
 
 
 
 
 
 
 
 
41-98
Sarf Malzeme
--
1,500
--
1,500
--
1,500
--
4,500
42
Demirbaş Malzeme
 
 
 
 
 
 
 
 
42-04
Araba
--
15,000
--
--
--
--
--
15,00
42-05
Ofis Malzemesi
--
2,400
--
--
--
--
--
2,400
44-01
Kondom
--
7,500
--
--
--
--
--
7,500
44-02
Gebeliği Önleyici Hap
--
2,500
--
--
--
--
--
2,500
49
Ara Toplam
--
28,900
--
1,500
--
1,500
--
31,900
KOD
Bütçe Kalemi
1. YIL
2. YIL
3. YIL
TOPLAM
Kişi/ Ay
US $
Kişi/ Ay
US $
Kişi/ Ay
US $
Kişi/ Ay
US $
50
Çeşitli
 
 
 
 
 
 
 
 
51-00
Malzemenin Bakım ve Tamir Giderleri
--
1,000
--
1,000
--
1,000
--
3,000
52-00
Rapor ve Basım Maliyeti
--
2,190
--
2,190
--
2,190
--
6,750
53-00
Diğer Giderler
--
1,000
--
1,000
--
1,000
--
3,000
54-00
Muhasebe Kayıtlarının Değerlendirilmesi
--
3,000
--
3,000
--
3,000
--
9,000
59
Ara Toplam
--
7,190
--
7,190
--
7,190
--
21,570
99
GENEL TOPLAM
80
111,616
88
54,206
85
57,406
253
223,228

            Ek 1.
            Görev Tanımları:
            1. Proje Direktörü: Saha çalışmalarında deneyimli özellikle bir halk sağlığı uzmanı olup, sağlık yönetimi, araştırma ve ana çocuk sağlığı ve aile planlaması konularında tecrübeli olacaktır.

            Proje direktörü Devlet Planlama Teşkilatı, Sağlık Bakanlığı/Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve diğer kamu ve gönüllü kuruluşlarla çalışma grubu arasındaki ilişkileri düzenleyecek, önce-sonra bilgi-tutum-davranış araştırmalarının alt kontratlarını hazırlayacaktır. Ayrıca proje bütçesini izleyecek ve yönetecektir.

            2. Danışman: Sağlık eğitimi, sosyal mobilizasyon ve toplumun katılımı konularında deneyimli olacaktır. Danışman TSG seçimi ve eğitimi ile 25 müdahale köyündeki faaliyetler konusunda öneriler ve katkılar sağlayacaktır.

            3. Proje Program Asistanları: Saha çalışması deneyimi olan tercihan halk sağlığında uzman olacaktır. (MD, MSc, PhD)

            Proje program asistanları 25 müdahale köyünde TSG saptanması için sosyoantropolojik çalışmaları yapacak, eğitim programını hazırlayacak, TSG'leri izleyecek, TSG faaliyetlerini denetleyen hemşireleri denetleyecek, eğitim materyalinin test edilmesi ve düzenlemesini yapacak ve proje direktörüne düzenli ara rapor hazırlayacaklardır.

            Projede toplam 42 köy olacaktır. Her köyü bir yılda yaklaşık 8 kez ziyaret edecekler ve ortalama bir ziyaret 6 saat tutacaktır.

            42 köy x 6 saat x 8 kez = 2016 saat/yıl

            Bir yılda 230 işgünü vardır.

            Bir tam gün asistan bir yılda ancak 1840 saat çalışabilir.

            (230 iş günü x 8 saat = 1840 saat)

            Eğer 4 proje program asistanı yarım gün çalışırsa:

            230 iş günü x 4 saat x 4 proje program asistanı = 3680 saat.

            Proje program asistanı vaktinin %55'ini saha ziyaretlerinde geçirecektir. Ayrıca eğitim materyeli, eğitim programı, raporlar ve denetici hemşirelerin izlenmesi gibi faaliyetleri de olacaktır. Bu nedenle projenin 4 proje program asistanına gereksinmesi vardır.

            4. Denetici hemşire: Sahada TSG'ler 3 denetici hemşire tarafından denetleneceklerdir. Denetici hemşirelerde sağlık ocağı faaliyetleri konusunda deneyimleri olacaktır. Bu hemşireler denetim becerileri konusunda proje merkez ekibince eğitileceklerdir.

NOT: İNGİLİZCE METNİ 30/11/1997 TARİHLİ VE 23186 SAYILI RESMİ GAZETEDEDİR.