Milletler Arası Sözleşmeler  
Resmi Gazete:  17.12.1997 Çarşamba Sayı : 23203 (Asıl)  Düstur Tertip:5 Cilt:37 Sahife:
       
Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı: 97/10322
Karar Tarihi :24/11/1997

            Ülkemizdeki sağlık reformları kapsamında gerçekleştirilecek Temel Sağlık Hizmetleri Projesi'nin dış finansman ihtiyacının karşılanması için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası)'ndan sağlanan 14.500.000 ABD Doları tutarındaki krediye dair 22/9/1997 tarihinde imzalanan ekli İkraz Anlaşması ve ek mektubun, imza tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 19/11/1997 tarihli ve KEGY-I-5915 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/11/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

 
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI 
      
Mesut YILMAZ       
Başbakan
    
B.ECEVİT
Başb.Yrd. ve Devlet Bak.
İ. SEZGİN
Başb.Yrd.ve Milli Sav.Bak.
G. TANER
Devlet Bakanı 
H.ÖZKAN
Devlet Bakanı
Y.SEÇKİNER
Devlet Bakanı
I.SAYGIN
Devlet Bakanı
Prof.Dr.H.S.TÜRK
Devlet Bakanı
Prof.Dr.S.YILDIRIM
Devlet Bakanı
R.SERDAROĞLU
Devlet Bakanı
M. GÜRDERE
Devlet Bakanı 
Prof.Dr.Ş. GÜREL
Devlet Bakanı 
Prof.Dr.A.ANDİCAN
Devlet Bakanı
M. C. ERSÜMER
Devlet Bakanı V.
M.YILMAZ 
Devlet Bakanı
R.ŞAHİN 
Devlet Bakanı
B.KARA 
Devlet Bakanı
H. İ. ÖZSOY
Devlet Bakanı V.
E.AŞIK 
Devlet Bakanı
R.K.YÜCELEN 
Devlet Bakanı
H.GEMİCİ 
Devlet Bakanı
M.BATALLI 
Devlet Bakanı
O.SUNGURLU 
Adalet Bakanı
M.BAŞESGİOĞLU 
İçişleri Bakanı
İ.TALAY
Dışişleri Bakanı V.
Z.TEMİZEL 
Maliye Bakanı
H.ULUĞBAY 
Milli Eğitim Bakanı
Y.TOPÇU 
Bayındırlık ve İskan Bakanı
H.İ.ÖZSOY 
Sağlık Bakanı
 
N.MENZİR  
Ulaştırma Bakanı
M.TAŞAR     
Tarım ve KöyişleriBakanı
Prof.Dr.N.ÇAĞAN     
Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı
Y.TOPÇU
Sanayi ve Ticaret Bakanı V.
M.C.ERSÜMER     
Enerji ve Tabii Kay.Bakanı
İ.TALAY     
Kültür Bakanı
İ.GÜRDAL     
Turizm Bakanı
E.TARANOĞLU     
Orman Bakanı
Dr. İ. AYKUT
Çevre Bakanı 
 
Türkiye Cumhuriyeti ve Uluslararası İmar ve Kalkınma     Bankası Arasında İkraz Anlaşması (Temel Sağlık Hizmetleri Projesi)

                                                                                                                İKRAZ NUMARASI 4201TU

İKRAZ ANLAŞMASI
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ (Borçlu) ve ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (Banka) arasında 22 Eylül 1997 tarihli ANLAŞMA. 

            Borçlu, bu Anlaşma'nın 2 numaralı Çizelge'sinde tanımlanan Proje'nin uygulanabilirliğine ve önceliğine inanarak Banka'dan projenin finansmanı konusunda yardım talebinde bulunmuştur; ve

            Banka, başka şeylerin yanısıra, yukarıda belirtilen hususlar temelinde sözkonusu İkraz'ı Borçlu'ya bu Anlaşma'da öngörülen hüküm ve şartlarla vermeyi kabul etmiştir. Dolayısıyla taraflar aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:

            MADDE I
            Genel Şartlar; Tanımlar
            Kısım 1.01. Banka'nın 30 Mayıs 1995 tarihli "Tek Para Birimi Cinsinden İkrazlar için İkraz ve Garanti Anlaşmalarında Uygulanabilir Genel Şartlar" aşağıda belirtilen Bölüm 6.03'teki değişikliklerle (Genel Şartlar) birlikte, bu Anlaşma'nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

            "Kısım 6.03. Banka Tarafından İptal. Eğer, (a) Borçlu'nun İkraz Hesabından para çekme hakkı herhangi bir ikraz miktarına bağlı olarak 30 günlük bir dönem için ertelenirse, veya (b) Banka, herhangi bir zamanda, Borçluya danıştıktan sonra, ikraz hasılasından ödenen proje harcamalarını finanse edecek belli bir ikraz miktarının gerekmediğini tespit ederse, veya (c) Banka, herhangi bir zamanda, İkraz hasılasından finanse edilecek herhangi bir sözleşmeyle ilgili olarak, sözleşmenin satın alınması ya da yürütülmesi sırasında, Borçlu'nun temsilcisinin ya da İkraz'dan faydalananların, uygunsuz ve hileli uygulamalarda bulunduğuna ve Borçlu'nun durumun düzeltilmesi için Banka'yı tatmin edecek düzeyde zamanında ve uygun önlemleri almadığına karar verirse, ve aksi takdirde İkraz hasılasından finanse edilmesi uygun olan böyle bir sözleşmeye ilişkin olarak yapılan harcamaları belirleyebilirse, veya (d) Banka, herhangi bir zamanda, İkraz hasılasından ödenecek herhangi bir sözleşmenin satın alınmasının İkraz Anlaşmasında öngörülen ya da atıfta bulunulan usullere uygun olmadığına karar verirse ve aksi takdirde İkraz hasılasından finanse edilmesi uygun olan böyle bir sözleşmeye ilişkin olarak yapılan harcamaları belirleyebilirse, veya (e) Kapanış Tarihinden sonra, İkraz
Hesabından çekilmemiş bir miktar kaldıysa, Banka Borçlu'ya haber vererek, Borçlu'nun İkraz Hesabından para çekme hakkına son verebilir. Banka, böyle bir ikaz verdikten sonra, ikrazın kalan miktarını iptal eder."

            Kısım 1.02. Metnin içeriği aksini gerektirmedikçe, Genel Şartlar'da ve bu Anlaşma'nın Giriş bölümünde tanımlanan bazı terimler zikredildikleri anlamlara gelirler, ve aşağıdaki ilave terimler aşağıdaki anlamda kullanırlar:

            (a) "Bakanlık", Borçlu'nun Sağlık Bakanlığı veya onun devamı olabilecek kurumlarıdır.

            (b) "SPGK", Borçlu'nun Bakanlık bünyesinde kurduğu Proje Koordinatörlüğü birimidir.

            (c) "Proje İlleri", Borçlu'nun Bilecik ve Eskişehir illeridir.

            (d) "Temel Yönetim Grubu" işbu Anlaşma'nın Kısım 5.01 (a) paragrafı uyarınca Projenin A.1 Bölümünün uygulanmasını gözetmek ve yönlendirmek amacıyla oluşturulan Borçlu'nun temel yönetim grubudur.

            (e) "Aile Hekimliği Eğitimi Danışmanlık Komitesi", işbu Anlaşma'nın Kısım 5.01 (b) paragrafı uyarınca Projenin A.2 Bölümünün amaçlarını gerçekleştirmek için politika yönlendirmesi yapmak amacıyla oluşturulan Borçlu'nun aile hekimliği eğitimi danışmanlık komitesidir.

            (f) "SEG", işbu Anlaşma'nın Kısım 5.01 (c) paragrafı uyarınca Projenin A.4 Bölümünün uygulanmasını gözetmek amacıyla oluşturulan Borçlu'nun sağlık enformasyon grubudur.

            (g) "Özel Hesap", bu Anlaşma'nın 2.02 (b) bölümünde atıfta bulunulan hesaptır.

            MADDE II
            İkraz
            Kısım 2.01. Banka, Borçlu'ya işbu İkraz Anlaşması'nda öngörülen ya da atıfta bulunulan hüküm ve şartlara tabi olarak on dört milyon beş yüz bin ABD doları ($14,500,000) eşdeğeri ikraz vermeyi kabul eder.

            Kısım 2.02. (a) Bu Anlaşma'nın 2 numaralı Çizelge'sinde tanımlanan Proje için gerekli mal ve hizmetlerin makul düzeydeki maliyetlerini karşılamak üzere yapılmış (veya Banka uygun gördüğü takdirde yapılacak olan) harcamalar için İkraz'ın hasılasından ödenmesi gereken İkraz miktarı, bu Anlaşma'nın 1 numaralı Çizelge'sinin hükümlerine göre İkraz Hesabı'ndan çekilebilir. 

            (b) Borçlu, Proje amaçları için kendi Merkez Bankası nezdinde Banka'ca kabul edilebilir hüküm ve şartlarda, dolar cinsinden bir Özel Hesap açabilir ve devam etmesini sağlayabilir. Bu Özel Hesaba para yatırma ve bu Özel Hesaptan para çekme işlemleri, işbu Anlaşma'nın 6 numaralı Çizelge'sindeki hükümlere uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

            Kısım 2.03. Proje'nin Kapanış Tarihi 30 Kasım 2000 ya da Banka'nın belirleyeceği daha ileri bir tarih olacaktır. Banka, bu gibi daha ileri bir tarihi belirlediğinde Borçlu'yu hemen haberdar edecektir.

            Kısım 2.04. Borçlu Banka'ya belli bir zaman aralığında çekilmeyen İkraz'ın ana para miktarı üzerinden yıllık yüzde birin dörtte üçü (%1'in 3/4'ü) oranında bir taahhüt komisyonu ödeyecektir.

            Kısım 2.05. Borçlu, belli bir dönemde çekilmiş ve geri ödenmemiş İkraz'ın ana para tutarı üzerinden, işbu Anlaşma'nın 3 numaralı Çizelge'sinin hükümlerine göre belirlenen bir faiz ödeyecektir.

            Kısım 2.06. Faiz ve diğer ödemeler 6 ayda bir olmak üzere her yıl 15 Nisan ve 15 Ekim tarihlerinde ödenebilecektir.
            Kısım 2.07. Borçlu, İkraz anapara miktarını, işbu Anlaşma'nın 3 numaralı Çizelgesi'nin hükümlerine uygun olarak geri ödeyecektir.

            MADDE III
            Proje'nin Yürütülmesi
            Kısım 3.01. (a) Borçlu, işbu Anlaşma'nın 2 numaralı Çizelge'sinde tanımlanan Proje'nin hedeflerini gerçekleştirmeyi ve bu amaçla Proje'yi Bakanlık aracılığıyla, gerekli çaba ve etkinlikte ve mevcut idari, mali, teknik ve halk sağlığı uygulamaları ile uyumlu bir şekilde yürütmeyi ve Proje için gerekli fonları, imkanları, hizmetleri ve diğer kaynakları gerekli olduğu zamanlarda temin etmeyi taahhüt eder.

            (b) Bu Kısım'ın (a) paragrafı hükümleri ile sınırlı olmaksızın ve Borçlu ve Banka'nın aksine muvaffakatı bulunduğu haller dışında, Borçlu, Proje'yi bu Anlaşma'nın 5 no'lu Çizelge'sindeki Uygulama Programına uygun olarak yürütecektir.

            Kısım 3.02. Banka'nın aksine muvaffakatı bulunduğu haller dışında, Proje için gerekli olan ve İkaz hasılasından finanse edilecek mal, inşaat işleri ve danışmanlık hizmetlerinin satın alınması, bu Anlaşma'nın 4 numaralı Çizelge'sindeki hükümlere göre yapılacaktır.

            Kısım 3.03. Borçlu, Genel Şartlar Kısım 9.08 de belirtilen amaçlar doğrultusunda ve bu kısıma ilişkin herhangi bir kısıtlama olmaksızın

             (a) Banka tarafından kabul gören kılavuzlara dayanarak Projenin gelecekteki faaliyetlerine ilişkin bir plan hazırlayacak ve bu planı Kapanış Tarihinden sonra 6 ay içinde ya da bu amaç doğrultusunda Banka ve Borçlu arasında mutabakata varılacak daha ileri bir tarihte Banka'yaemin edecektir.
            (
b) bahsi geçen plan üzerinde Banka ile Borçlu'nun görüş alışverişinde bulunmasını sağlayacak makul bir imkan yaratacaktır.

            MADDE IV
            Mali Hükümler
            Kısım 4.01. (a) Borçlu, Proje'nin tamamının veya herhangi bir kısmının yürütülmesinden sorumlu olan daire ya da birimlerin Proje ile ilgili işlemlerini, kaynaklarını ve harcamalarını gerektiği şekilde yansıtacak kayıt ve hesapları sağlıklı muhasebe usullerine uygun olarak tutacak ya da tutulmasını sağlayacaktır.

            (b) Borçlu:

            (i) Özel Hesaba ait olanlar da dahil olmak üzere bu Kısım'ın (a) paragrafında belirtilen hesapları ve kayıtları her mali yıl için, tutarlı olarak uygulanan ilgili denetim standartlarına uygun olarak, Banka tarafından kabul edilebilir bağımsız murakıplara denetlettirecektir.

            (ii) Banka tarafından makul sınırlar içinde talep edilen ayrıntı ve kapsamda, sözü edilen murakıpların yapmış olduğu denetimler sonucu hazırlanan raporu mümkün olan en kısa süre içinde, ancak her halükarda her mali yılın bitiminden itibaren 6 aydan geç olmamak kaydı ile Banka'ya temin edecektir.

            (iii) Banka'nın belirli dönemlerde, makul sınırlar içinde talep edeceği sözü edilen kayıt ve hesaplar ve denetim ile ilgili diğer bilgileri Banka'ya temin edecektir.

            (c) Harcama beyanları esas alınarak İkraz Hesabı'ndan yapılan çekimlere ait her türlü harcamalar için, Borçlu;

            (i) Bu Kısım'ın (a) paragrafına uygun olarak bu gibi harcamaları gösteren kayıt ve hesapları tutacak ya da tutulmasını sağlayacaktır;

            (ii) İkraz Hesabı'ndan son kullanımın yapıldığı mali yıla ait denetim raporunun Banka'nın eline geçtiği tarihten itibaren en az bir yıl süreyle harcamaları kanıtlayan bütün kayıtları (sözleşmeler, siparişler, faturalar, makbuzlar, alındılar ve diğer belgeler) muhafaza edecektir;

            (iii) Banka temsilcilerinin bu kayıtları incelemesine imkan verecektir; ve 

            (iv) Sözkonusu kayıt ve hesapların bu Kısım'ın (b) paragrafında sözü edilen yıllık denetimce içerilmesini ve sözkonusu denetim raporunun ilgili mali yıl içinde sunulan harcama beyanları ile bunların hazırlanmasında kullanılan usul ve dahili denetimlerin sözkonusu çekimleri destekler nitelikte olup olmadığı konusunda, denetçilerin ayrı bir görüşünün bulunmasını sağlayacaktır.

            MADDE V
            Yürürlülük Tarihi, Sona Erme
            Kısım 5.01. Genel Şartlar Kısım 12.01 (c) çerçevesinde, İkraz Anlaşmasının yürürlüğe girebilmesi için aşağıdaki durumlar ek şartlar olarak belirlenmiştir.

            (a) Temel Yönetim Grubu işbu Anlaşma'nın 5 numaralı Çizelgesi'nin paragraf 2 sinde belirtilen hükümler doğrultusunda oluşturulmuştur.

            (b) Aile Hekimliği Eğitimi Danışmanlık Komitesi işbu Anlaşma'nın 5 numaralı Çizelge'sinin paragraf 2 sinde belirtilen hükümler doğrultusunda oluşturulmuştur.

            (c) SEG işbu Anlaşma'nın 5 numaralı Çizelgesi'nin paragraf 2 sinde belirtilen hükümler doğrultusunda oluşturulmuştur.

            (d) Proje, Borçlu'nun 1997 yılı yatırım programına dahil edilmiştir.

            Kısım 5.02. İşbu Anlaşma'nın tarihinden 90 gün sonraki tarih, burada Genel Şartlar Kısım 12.04'teki amaçlar için belirlenmiştir.

            MADDE VI
            Borçlu'nun Temsilcisi; Adresler
            Kısım 6.01. Hazine Müsteşarlığı, Genel Şartlar Kısım 11.03'ün amaçları için Borçlu'nun temsilcisi olarak tayin edilmiştir.

            Kısım 6.02. Genel Şartlar Kısım 11.01.'in amaçları uyarınca aşağıdaki adresler belirlenmiştir.

            Borçlu için:

            Başbakanlık
            Hazine Müsteşarlığı
            İnönü Bulvarı
            Emek/Ankara
            Türkiye Cumhuriyeti
            Telgraf Adresi:                                                      Telex:
            Hazine-Ankara                                                      821 - 42285
                                                                                            (MLYE-TR) ya da
                                                                                            821 - 42689
                                                                                            (ANK - TR)

            Banka için:

            International Bank for Reconstruction and Development
            1818 H Street, N.W.
            Washington, D.C. 20433
            Amerika Birleşik Devletleri
            Telgraf Adresi:                                                        Telex:
            INDEVAS                                                                          248423 (MCI) ya da
            Washington, D.C.                                                             64145 (MCI)

            Yukarıdaki hususları teyiden, yetkili kılınmış temsilcileri vasıtasıyla tasarrufta bulunan taraflar, Çin Halk Cumhuriyeti, Özel İdare Bölgesi, Hongkong'da ilk sayfada yazılı gün ve yılda bu Anlaşma'nın adlarına imzalanmasını sağlamışlardır.

              TÜRKİYE CUMHURİYETİ
              Adına
              Yetkili Temsilci

              ULUSLARARASI İMAR ve KALKINMA BANKASI
              Adına
              Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Vekili
 

ÇİZELGE 1
İkraz Hasılasından Yapılacak Çekimler

            1. Aşağıdaki tablo, İkraz hasılasından finanse edilecek kalemlerin kategorilerini, her kategoriye tahsis edilecek İkraz miktarını ve her kategoriden finanse edilecek kalemler için harcama yüzdelerini göstermektedir.

                                         Tahsis Edilen İkraz Miktarı
                                         (Dolar karşılığı olarak                         Finanse Edilecek
     Kategori                         ifade edilmiştir.)                             Harcama Yüzdesi
(1)  İnşaat İşleri                       2,300,000                                              82%
(2)  Ekipman                          6,700,000                                      Dış harcamaların
                                                                                                        %100'ü
                                                                                                        Yerel harcamaların
                                                                                                         (Fabrika Teslim
                                                                                                         Maliyeti) %100'ü ve
                                                                                                         İç Piyasadan satın
                                                                                                         alınan diğer
                                                                                                         kalemlerle ilgili
                                                                                                         harcamaların %85'i

                                         Tahsis Edilen İkraz Miktarı
                                             (Dolar karşılığı olarak                      Finanse Edilecek
     Kategori                            ifade edilmiştir.)                           Harcama Yüzdesi
(3)  Eğitim Materyalleri              300,000                                  Dış harcamaların
                                                                                                      %100'ü
                                                                                                      Yerel harcamaların
                                                                                                      (Fabrika Teslim
                                                                                                      Maliyeti) %100'ü ve
                                                                                                      İç Piyasadan satın
                                                                                                      alınan diğer
                                                                                                      kalemlerle ilgili
                                                                                                      harcamaların %85'i
(4)  Danışmanlık Hizmetleri       2,000,000                               %100
(5)  Burslar ve Eğitim                 2,000,000                               %100
(6)  Tahsisi Yapılmamış             1,200,000

TOPLAM                                   14,500,000

            2. Bu Çizelge'nin amaçları bakımından:
             (a) "Dış Harcamalar" terimi Borçlu'nun ülkesi dışındaki başka bir ülkeden temin edilen mal veya hizmetler için Borçlu'nun para birimi dışındaki herhangi bir ülkenin para birimi cinsinden yapılan harcamaları ifade eder;

             (b) "Yerel Harcamalar" terimi Borçlu'nun para birimi cinsinden yapılan harcamaları veya Borçlu'nun ülkesinden temin edilen mal ve hizmetler karşılığında yapılan harcamaları ifade eder; ve

             (c) "Eğitim Materyalleri" terimi basılı ya da görsel-işitsel materyallerin tasarımı ya da yeniden üretimine yapılan harcamaları ifade eder.

            3. Yukarıda paragraf (1)'deki şartlara bakılmaksızın, işbu Anlaşma'nın tarihinden önceki masrafları karşılamak amacıyla yapılmış ödemeler için İkraz'dan çekim yapılamaz.

            4. Borçlu'ya bildireceği vade ve koşullarda, Banka, 4 numaralı Çizelge'nin Kısım 1 Bölüm B ve C-1'i gereğince satın alınan ve 100,000 doları aşmayan sözleşmeler doğrultusunda mal ve inşaat işleri için yapılacak harcamalara ilişkin çekimlerin, harcama beyanları esasına dayalı olarak İkraz Hesabı'ndan yapılmasını talep edebilir.
 

ÇİZELGE 2
Proje'nin Tanımı

            Proje'nin amaçları: (a) Proje illerinde aile hekimliği sistemi ve mali teşvikler ve yeterli altyapıyla desteklenen etkin bir sevk sistemine dayanan Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Pilot Sistemini oluşturmak, (b) Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Pilot Sistemini ülke çapında uygulama amacıyla değerlendirmek, ve (c) sağlık ekonomisi analizi için kurumsal kapasiteyi geliştirmektir.

            Proje, bu amaçlara ulaşmak üzere, belli dönemlerde Borçlu ve Banka'nın üzerinde fikir birliğine varacağı değişikliklerin yapılabileceği aşağıdaki bölümlerden oluşur:

            Bölüm A: Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Pilot Sistemi

            1. Proje illerinde aile hekimliği ve sevk sisteminin oluşturulması için teknik danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin sağlanması.

            2. (a) Eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, (b) eğitim programlarını tasarlamak, (c) müfredatı ve eğitim materyallerini oluşturmak, (d) proje illerinde birinci basamak sağlık hizmetlerinde istihdam edilmek üzere yeterli sayıda eğitilecek kişiden oluşturulacak başlangıç grubu için seçim kriterleri belirlemek, ve (e) eğitim vermek için teknik danışmanlık hizmetlerinin ve eğitim materyallerinin sağlanması.

            3. Proje illerinde aile hekimliği uygulamalarına ve bir kısım yerel halk sağlığı hizmetlerine teşhis ve diğer konularda destek sağlamak ve sevk zincirini tamamlamak için her Proje ilinde bulunan seçilmiş kamu sağlığı merkezlerinin iyileştirilmesi, yeniden düzenlenip, yenilenmesi ve gerekli ekipmanların temin edilmesi yoluyla temel birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimin geliştirilmesi.

            4. (a) Mevcut bilgi sistemlerini otomasyona geçirmek ve yaygınlaştırmak, (b) hasta kayıtları, sevk ve ilaç reçetesi takibi ile temel muhasebe ve personel bilgilerini de kapsayan hasta bakım ve mali bilgileri yönetmek, ve (c) projenin izlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli herhangi bir ek veriyi kaydetmek için Proje illerinde aile hekimleri ve kamu sağlığı merkezleri için bilgisayar destekli bilgi sistemlerinin sağlanması.

            Bölüm B: İzleme ve Değerlendirme

            1. İzleme ve değerlendirme sistemi kurmak, değerlendirme yapmak, değerlendirme raporu hazırlamak ve değerlendirme sonuçlarını paylaşmak ve tartışmak amacıyla bir sempozyum düzenlemek için teknik danışmanlık hizmetlerinin ve ekipmanın sağlanması.

            2. Projenin uygulanması için SPGK'ya teknik danışmanlık hizmetlerinin ve ekipmanın sağlanması.

            Bölüm C: Kurumsal Gelişim, Sağlık Ekonomisi Analizi

            1. Sağlık ekonomisi analizi için Bakanlık'da kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve politika belirlemek için personel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla teknik danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin sağlanması.

            Proje'nin 31 Mayıs 2000'de tamamlanması beklenmektedir.
 

ÇİZELGE 3
Faiz ve Anapara Geri Ödemesine İlişkin Hükümler

            A. Genel Tanımlar
            Bu Çizelge'nin amaçları bakımından aşağıdaki terimler aşağıdaki anlamları ifade eder.

             (a) "Kullanım Tutarı", her bir Faiz Dönemi ile ilgili olarak, sözkonusu Faiz Döneminde İkraz Hesabı'ndan çekilen İkraz'ın toplam anapara miktarını ifade eder.

             (b) "Faiz Dönemi", bu Anlaşma tarihi dahil, başlangıç döneminden itibaren müteakip ilk Faiz Ödeme Tarihine kadar, ancak ilk Faiz Ödeme Tarihi hariç olmak üzere; başlangıç döneminden sonra da, her bir dönemde Faiz Ödeme Tarihi dahil olmak üzere bir sonraki Faiz Ödeme Tarihine kadar, ancak bir sonraki Faiz Ödeme Tarihi hariç olmak üzere, geçen dönemi ifade eder.

             (c) "Faiz Ödeme Tarihi", bu Anlaşma'nın Kısım 2.06'sında belirlenmiş herhangi bir tarihi ifade eder.

             (d) "Oran Belirleme Tarihi", her bir Kullanım Tutarı için, bu Kullanım Tutarının çekilişini takip eden Faiz Döneminin ilk gününü ifade eder.

            B. Faiz
            1. İkraz'ın anapara miktarı, Kullanım Tutarlarına bölünecektir. Faiz, bu B Bölümü paragraf 2'sinde tanımlandığı şekilde, Oran Belirleme Tarihinden önce değişken oranlı bir indekse dayanarak belirlenen bir oran üzerinden ve Oran Belirleme Tarihinden itibaren sabit bir oranda, geri ödenmemiş her bir Kullanım Tutarı üzerinden zaman zaman tahakkuk edecektir.

            2. (a) Çekilen ve geri ödenmemiş her bir Kullanım Tutarının her bir miktarının çekildiği tarihten itibaren, bu Kullanım Tutarı için tespit edilen Oran Belirleme Tarihine kadar, ancak bu tarih hariç olmak üzere, bu miktarın her biri üzerinden faiz, aşağıda belirtilenler için geçerli olan oranlara eşit bir oran üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

            (i)  LIBOR Tabanlı Oranı; artı

            (ii) LIBOR Toplam Marjı

            (b) Her bir Kullanım Tutarı için Oran Belirleme Tarihinden bu Kullanım Tutarının son geri ödemesine kadar, sözkonusu Kullanım Tutarı üzerinden faiz, aşağıda belirtilenler için geçerli olan oranlara eşit bir oran üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

            (i)  Sabit Tabanlı Oran; artı

            (ii) Sabit Toplam Marj

            3. Bu Bölüm B paragraf 2'nin amaçları bakımından aşağıdaki terimler aşağıdaki anlamları ifade eder.

            (a) "LIBOR Tabanlı Oran", Banka tarafından makul bir şekilde belirlenen ve yıllık yüzde olarak ifade edilen; Kullanım Tutarının çekildiği Faiz Dönemi için, bu Faiz Döneminin ilk günündeki değeri (veya, başlangıç Faiz Dönemi için, bu Faiz Döneminin ilk gününden önceki Faiz Ödeme Tarihinde oluşan değeri) için Londra bankalararası piyasasında altı ay vadeli dolar mevduatı için kullanılan faiz oranını ifade eder.

            (b) "LIBOR Toplam Marjı", Banka tarafından makul bir şekilde belirlenen ve yıllık yüzde olarak ifade edilen; her bir Kullanım Tutarının çekildiği Faiz Dönemi için aşağıdaki oranları ifade eder.

            (i)  yüzde birin yarısı (%1'in 1/2'si)

            (ii) eksi (veya artı); bu Faiz Dönemi için, bu Kullanım Tutarını içermek üzere, Banka'nın ödenmemiş borçları veya bu borçların bölümleri ile ilgili olarak, Banka tarafından tek para birimi cinsinden ikrazları veya bu ikrazların bölümlerini finanse etmek için tahsis edilen, bu Faiz dönemi için altı aylık mevduat hesaplarına Londra bankalararası piyasasında uygulanan oranların veya diğer referans oranların altında (veya üzerinde) bir ağırlıklı ortalama marj.

            (c) "Sabit Tabanlı Oran", Banka tarafından makul bir şekilde belirlenen ve yıllık yüzde olarak ifade edilen; her bir Kullanım Tutarı için, bu kullanım Tutarının geri ödeme taksitlerine uygulanan sabit faiz oranlarına dayanarak tek bir sabit faiz oranı olarak ifade edilen ve bu Kullanım Tutarının Oran Belirleme Tarihindeki değeri için Londra bankalararası piyasasında altı ay vadeli dolar mevduat hesaplarına uygulanan orana eşit bir oranı ifade eder.

            (d) "Sabit Toplam Marj", Banka tarafından makul bir şekilde belirlenen ve yıllık yüzde olarak ifade edilen; her bir Kullanım Tutarı için aşağıdaki oranları ifade eder.

            (i) yüzde birin yarısı (%1'in 1/2'si)

            (ii) eksi (veya artı); bu Faiz Dönemi için, bu Kullanım Tutarını içermek üzere, Banka'nın ödenmemiş borçları veya bu borçların bölümleri ile ilgili olarak, Banka tarafından tek para birimi cinsinden ikrazları veya bu ikrazların bölümlerini finanse etmek için tahsis edilen, bu Kullanım Tutarı için Oran Belirleme Tarihinde uygulanabilir olan, altı aylık mevduat hesaplarına Londra bankalararası piyasasında uygulanan oranların veya diğer referans oranların altında (veya üzerinde) bir maliyet marjı.

            (iii) Bu Kullanım Tutarı için Oran Belirleme Tarihinde uygulanabilir olan Banka'nın risk marjı.

            4. Banka, Borçlu'ya, her bir Kullanım Tutarına uygulanabilir LIBOR Tabanlı Oranı, LIBOR Toplam Marjını, Sabit Tabanlı Oranı ve Sabit Toplam Marjı, bunların belirlenmesinden hemen sonra bildirecektir.

            5. Bu Çizelge'de belirtilen faiz oranlarının belirlenme yöntemini etkileyecek piyasa uygulamalarında değişiklik olduğunda, Banka, İkraza uygulanabilir faiz oranlarının belirlenmesinde bu Çizelge'de belirtilenden başka bir yöntemin uygulanmasının, bütün borçlularının ve Banka'nın menfaatine olduğunu tespit ederse; Banka, Borçlu'ya yeni yöntemle ilgili altı (6) aylık bir süreden daha az olmamak üzere ihbarda bulunarak, İkrazın henüz çekilmemiş miktarlarına uygulanabilir faiz oranlarının belirlenme yöntemini değiştirebilir. Borçlu, yeni yönteme ilişkin itirazını ihbar dönemi süresince Banka'ya bildirmezse, faiz belirlenmesinde yeni yöntem ihbar döneminin sona erme tarihinde yürürlüğe girecektir. Borçlu, sözkonusu sürede itirazını Banka'ya bildirdiği takdirde, İkraza sözkonusu değişiklik uygulanmayacaktır.

            C. Geri Ödeme
            1. Bu Bölüm C paragraf 2'nin hükümlerine göre, Borçlu, İkrazın her bir Kullanım Tutarını, her 15 Nisan ve 15 Ekim'de olmak üzere altı aylık taksitler halinde geri ödeyecek, ilk taksit, bu Kullanım Tutarı için Oran Belirleme Tarihini takip eden yedinci (7 nci) Faiz Ödeme Tarihinde; son taksit, bu Kullanım Tutarı için Oran Belirleme Tarihini takip eden yirmidördüncü (24 üncü) Faiz Ödeme Tarihinde ödenecektir. Her bir taksit, bu Kullanım Tutarının onsekizde biri (1/18) olacaktır.

            2. Bu Bölüm C paragraf 1'in hükümleri ile sınırlı olmaksızın, sözkonusu paragraf 1'in hükümleri uyarınca her bir Kullanım Tutarının anaparasının herhangi bir taksidi 15 Ekim 2012 tarihinden sonra ödenecek olursa, Borçlu, sözkonusu taksitlerin tümünün toplam tutarını da sözkonusu tarihte ödeyecektir.

            3. Her bir Kullanım Tutarı çekildikten sonra, Banka, Borçlu'ya bu Kullanım Tutarı için belirlenen itfa programını derhal bildirecektir.
 

ÇİZELGE 4
Satınalma

            Kısım 1   Mal ve İnşaat İşleri Alımı

            Bölüm A:  Genel
            Mallar ve inşaat işleri, Banka tarafından Ocak 1995'te yayınlanan ve Ocak-Ağustos 1996'da revize edilen "IBRD İkrazları ve IDA Kredileri Kılavuzu" Kısım 1'de ve bu Kısmın aşağıda belirtilen hükümlerine uygun olarak satın alınacaktır.

            Bölüm B:  Uluslararası Rekabete Açık İhale

            1. Bu  Kısmın C Bölümünde belirtilen durumlar dışında, mallar Kılavuzun Kısım II ile Ek 1'inin 5 no.lu paragrafı hükümlerinde belirlenen sözleşmeler çerçevesinde satın alınacaktır.

            2. Aşağıdaki hükümler, B Bölümünün 1. Paragrafı hükümlerine uygun olarak yapılacak sözleşmeler çerçevesinde satın alınacak mallar için uygulanacaktır; şöyle ki sözleşme başına tahmini maliyeti 10,000,000 ABD doları eşdeğeri veya daha fazla olanlar için ihale davetleri, Kılavuz'un 2.8 no'lu paragrafında belirtilen büyük miktarlı sözleşmelerde uygulanabilir usuller gereğince ilan edilecektir.

            Bölüm C:  Diğer Satınalma Prosedürleri

            1. Yerel Rekabete Açık İhale
            Sözleşme başına tahmini maliyeti 300,000 ABD doları eşdeğerinden daha az ve toplam maliyeti en fazla 1,900,000 ABD doları eşdeğerini geçmeyecek mallar ve inşaat işleri Kılavuzda 3.3 ve 3.4 no'lu paragraflarda belirtilen hükümler doğrultusunda satın alınabilir.

            2. Yerel Alımlar
            Sözleşme başına tahmini maliyeti 100,000 ABD doları eşdeğerinden daha az ve toplam maliyeti en fazla 625,000 ABD doları eşdeğerini geçmeyecek mallar, yerel alım usulleri esas alınarak, Kılavuzda 3.5 ve 3.6 no'lu paragraflarda belirtilen hükümler doğrultusunda satın alınabilir.

            3. BM Kuruluşlarından Alım
            Toplam maliyeti 200,000 ABD doları eşdeğerini aşmayan tıbbi ekipman ve teçhizat gibi standart olarak paketlenmiş kalemlerin UNICEF'den alımı Kılavuz'un 3.9 no'lu paragrafında belirlenen hükümler doğrultusunda yapılabilir.

            Bölüm D:  Satın Alma Kararlarının Banka Tarafından İncelenmesi

            1. Alımın Planlanması
            İhalede ön yeterlilik ya da ihale için herhangi bir davet gönderilmeden önce, Proje için öngörülen alım planı, Kılavuz'un 1 no.lu Ek'inin 1 no'lu paragrafı hükümleri uyarınca, incelenmek ve onaylanmak üzere Banka'ya sunulacaktır. Bütün malların ve işlerin alımı, Banka tarafından onaylanacak alım planına ve sözkonusu 1 no'lu paragraf hükümlerine uygun olarak yürütülecektir.

            2. Ön İnceleme
            (a) Bu Çizelge'nin B ve C.1 Bölümleri çerçevesinde alınan, tahmini maliyeti 100,000 ABD doları eşdeğerinden fazla olan sözleşmelerin herbiri için, Kılavuz'da Ek 1'in 2 ve 3 no'lu paragraflarında öngörülen usuller uygulanır.

            (b) Bu Çizelge'nin C.2 bölümü hükümleri çerçevesinde alınan, tahmini maliyeti 100,000 ABD doları eşdeğerinden az olan sözleşmelerin herbiri için, aşağıdaki usuller uygulanacaktır.

            (i)   Tedarikçinin belirlenmesinden önce Borçlu, Banka'ya alınan fiyat tekliflerinin karşılaştırılması ve değerlendirilmesiyle ilgili rapor sunacaktır.

            (ii)  Doğrudan Alım usulüyle yapılan alımlar için geçerli olacak sözleşmeler yürürlüğe girmeden önce, Borçlu, Banka'ya sözleşme taslağını ve şartnamenin bir kopyasını sunacaktır.

             (iii) Kılavuzun Ek 1 2(f), 2(g) ve 3 no'lu paragraflarında öngörülen usuller uygulanacaktır.

            3. Sonradan İnceleme
            Bu Bölümün 2. paragrafı kapsamına girmeyen her bir sözleşme için, Kılavuzun 1 no'lu Eki'nin 4 no'lu paragrafı hükümleri uygulanacaktır.

            Kısım II. Danışmanlık Hizmetlerinin Alımı

            Bölüm A:  Genel
            Danışmanlık hizmetleri, Banka tarafından Ocak 1997'de yayınlanan (Danışmanlık Kılavuzu) "Dünya Bankası Borçluları Tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdam Edilmesi"ne ilişkin Kılavuzun Giriş ve Kısım 4 hükümleri ve bu Çizelge'de Kısım II'de belirtilen ve aşağıda verilen hükümler doğrultusunda satın alınacaktır.

            Bölüm B: Kalite ve Maliyete Dayalı Seçim
            1. Bu kısmın C bölümünde belirtilenler dışında danışmanlık hizmetleri, Danışmanlık Kılavuzunun Kısım II, 1 no'lu Ek 3 no'lu paragrafında, 2 no'lu Ek'inde belirtilen hükümler ve danışmanların kalite ve maliyete dayalı seçiminde uygulanabilir olan 3.13 ve 3.18 no'lu paragraflarında belirlenen hükümler doğrultusunda satın alınacaktır.

            2. Aşağıdaki hükümler bir önceki paragrafta belirtilen hükümlere göre yapılacak sözleşmelerle alınacak danışmanlık hizmetleri için uygulanacaktır. Proje'nin Bölüm A kısmında tanımlanan sözleşme başına maliyeti 200,000 ABD doları eşdeğerinden az olan tıbbi personeli eğitiminin planlanması ve verilmesi ile ilgili danışmanların kısa listesi, Danışmanlık Kılavuzunun 2.7 no'lu paragrafında belirlenen hükümler doğrultusunda yerli danışmanları kapsayabilir.

            Bölüm C: Danışmanların Seçimi İçin Diğer Usuller
            Bireysel danışmanların eğitim, değerlendirme, proje yönetimi, ekonomik analiz konularında istihdamı için, toplam maliyeti 556,000 ABD doları eş değerinden az olan sözleşmeler vasıtasıyla yapılacak alımlar Banka'ca kabul edilebilir usullere uygun olarak yapılacaktır.

            Bölüm D: Danışmanların Seçiminin Banka Tarafından İncelenmesi

            1. Seçimin Planlanması
            Teklif için herhangi bir davet gönderilmeden önce, Proje için danışmanların seçimine ilişkin önerilen plan, Danışmanlık Kılavuzu'nun 1 no'lu Ek'inin 1 no'lu paragrafı hükümlerine uygun olarak, incelenmek ve onaylanmak üzere Banka'ya sunulacaktır. Bütün danışmanlık hizmetlerinin seçimi, Banka tarafından onaylanmış sözkonusu seçim planına ve ilgili 1 no'lu paragraf hükümlerine uygun olarak yürütülecektir.

            2. Ön İnceleme
             (a) Danışman Firmaların istihdamı ile ilgili sözleşmelerin herbiri için, Danışmanlık Kılavuzunun Ek 1, 1 ve 2 no'lu paragraflarda öngörülen (2 (a) no'lu paragrafın 3. alt paragrafı ve 5 no.lu paragraf hariç) hükümler uygulanacaktır.

             (b) Bireysel danışmanların istihdamı ile ilgili sözleşmelerin herbiri için, danışmanların nitelik, tecrübe, iş tanımı ve istihdam şartları Banka'ya ön inceleme ve onay için sunulacaktır. Sözleşme, sözü edilen onay alındıktan sonra imzalanacaktır.

            3. Sonradan İnceleme
            Bu Kısmın 1 no'lu paragrafında kapsanmayan herbir sözleşme için Danışmanlık Kılavuzunun Ek 1'in 4 no'lu paragrafında öngörülen hükümler uygulanacaktır.
 

ÇİZELGE 5
Uygulama Programı

            Bu Çizelge'nin hükümleri Anlaşma'nın Kısım 3.01 (b) paragrafında sözü edilen amaçları gerçekleştirmek için uygulanacaktır.

            1. Proje'nin genel olarak uygulama sorumluluğu Bakanlık tarafından SPGK'ya verilmiştir. SPGK, Bakanlığın gözetimi ve yönlendirmesi altında, Projeyi 22 Mayıs 1997 tarihinde Banka ile üzerinde anlaşmaya varılan proje uygulama planına göre yürütecektir. Bakanlık, SPGK'nın, Proje'yi Bankaca kabul edilebilir şekilde yürütebilmesi için gereken yeterli personel, fon, imkan ve diğer kaynaklarla devamını sağlayacaktır.

            2. Bakanlık, SPGK'nın Proje ile ilgili faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesine olanak sağlamak için Temel Yönetim Grubu, Aile Hekimliği Eğitimi Danışmanlık Komitesi ve SEG'in Banka'yı tatmin edecek iş tanımı, kadrolaşma, işlevler ve kaynaklarla devamını sağlayacaktır.

            3. Bakanlık, 30 Ağustos 1999 tarihinden geç olmamak üzere, Banka ile Proje illerinde teşvik ve hekim sözleşmelerini finanse edecek sistemin ayrıntılı bir planı üzerinde anlaşmaya varacaktır.

            4. Bakanlık,
            (a) Borçlu ve Banka arasında anlaşmaya varılan göstergeler doğrultusunda, Proje'nin yürütülmesi ve ilgili amaçlara ulaşılmasını sürekli olarak izleme ve değerlendirmeye olanak sağlayacak yeterli politika ve usullerin devamını sağlayacaktır.

            (b) Banka'yı tatmin edecek iş tanımı doğrultusunda ve 30 Kasım 1998 tarihinde veya bu tarihe yakın başka bir tarihte Banka'ya verilmek üzere, bu bölümün a paragraf'ı doğrultusunda gerçekleşen izleme ve değerlendirme faaliyetlerine ilişkin sonuçları, rapor tarihinden önceki dönemde Proje'nin yürütülmesinde gelinen aşamayı içeren ve rapor tarihini takip eden dönemde Proje'nin etkin olarak yürütülmesi ve amaçlara ulaşılabilmesini sağlamak üzere önerilen tedbirleri açıklayan bir rapor hazırlayacak, ve

            (c) Banka ile, 15 Şubat 1999 tarihinde ya da Banka'ca talep edilen daha ileriki bir tarihte bu paragrafın b altparagrafında belirtilen raporu gözden geçirecek ve sonrasında sözü edilen rapordaki sonuçlara ve önerilere ve Banka'nın konuyla ilgili görüşlerine dayanarak Proje'nin etkin bir şekilde tamamlanması ve ilgili amaçlara ulaşılmasını sağlamak için gereken tedbirleri alacaktır.
 

ÇİZELGE 6
Özel Hesap

            1. Bu Çizelge'nin amaçları bakımından;
            (a) "Uygun Kategoriler" bu Anlaşma'nın 1 numaralı Çizelge'sinin 1. paragrafındaki tabloda belirtilmiş (1), (2), (3), (4) ve (5) no'lu kategoriler anlamına gelir.

            (b) "Uygun Harcamalar" terimi, Proje için gerekli mal, inşaat işleri ve hizmetlerin makul maliyetlerine göre ve bu Anlaşma'nın 1 numaralı Çizelge'sindeki hükümlere bağlı olarak uygun kategorilere tahsis edilen İkraz hasılasından finanse edilecek harcamalar anlamına gelir, ve

            (c) "Onaylanmış Tahsisat" terimi, İkraz Hesabından çekilecek ve bu Çizelge'nin 3 (a) paragrafına göre Özel Hesaba yatırılacak 1,400,000 ABD Dolar'ına eşdeğer bir tutar anlamına gelir. Ancak, Banka, aksi yönde bir karar almadıkça, İkraz Hesabı'ndan çekilen miktarın toplamına ek olarak Genel Şartlar Kısım 5.02'ye uygun olarak Banka tarafından girilen ancak henüz ödenmemiş özel taahhütlerin toplam miktarı 1,400,000 ABD Doları eşdeğerine ulaşana veya bu miktarı aşana kadar Onaylanmış Tahsisat 300,000 ABD Doları eşdeğeri bir miktarla sınırlı olacaktır.

            2. Özel Hesap'tan yapılacak ödemeler, bu Çizelge'nin hükümleri doğrultusunda sadece uygun harcamalar için yapılacaktır.

    3. Banka, Özel Hesabın açıldığına dair tatminkar delili aldıktan sonra; onaylanmış tahsisatın çekimleri ve Özel Hesap'tan yapılan çekimlerle eksilen paranın tamamlanması için yapılacak daha sonraki çekimler aşağıdaki şekilde olacaktır.

            (a) Onaylanmış tahsisatın çekimi için; Borçlu Banka'ya Onaylanmış Toplam Tahsisat Miktarı'nı aşmayacak şekilde Özel Hesaba miktar veya miktarlar yatırmak için bir ödeme talebi veya talepleri gönderecektir. Böyle bir talep veya talepler üzerine Banka, Borçlu namına, Borçlu tarafından istenilen miktar veya miktarları İkraz Hesabı'ndan çekerek Özel Hesaba yatıracaktır.

            (b) (i) Borçlu, Banka'nın belirleyeceği aralıklarla, Özel Hesap'ta eksilen miktarın tamamlanması için Özel Hesaba para yatırma taleplerini Banka'ya bildirecektir.

            (ii) Borçlu, böyle bir talepte bulunmadan önce veya talepte bulunduğu sırada tamamlanması istenen ödeme veya ödemeler için, bu Çizelge'nin 4 numaralı paragrafına uygun olarak gerekli döküman ve diğer delilleri Banka'ya verecektir. Böyle her bir talep üzerine Banka, Borçlu namına, Borçlu tarafından istenen ve Özel Hesap'tan yapılan uygun harcamalara ait ödemelerle ilgili söz konusu dökümanlarda ve diğer delillerde gösterilen miktarı ya da miktarları İkraz Hesabı'ndan çekerek Özel Hesaba yatıracaktır. Bu şekilde yatırılacak tüm paralar; söz konusu belgeler ve diğer belgelerle doğrulandığı miktar ve şekliyle, İkraz Hesabı'ndaki uygun kategorilerden ve eşdeğer miktarlarda Banka tarafından çekilecektir.

            4. Borçlu tarafından Özel Hesap'tan yapılan her bir ödeme için Borçlu, Banka'nın isteyeceği makul bir zamanda ödemenin yalnızca uygun harcamalar için yapılmış olduğunu gösteren döküman ve diğer delilleri Banka'ya verecektir.

            5. Bu Çizelge'nin 3. paragrafındaki hükümlere bakılmaksızın, aşağıdaki koşullarda Özel Hesaba Banka tarafından para yatırılması talep edilmeyecektir:

            (a) Eğer herhangi bir zamanda, Banka, Genel Şartlar Madde 5 ve bu Anlaşma'nın 2.02 Bölümü'nün (a) paragrafındaki hükümlere uygun olarak, Borçlu'nun doğrudan doğruya İkraz Hesabı'ndan para çekebileceğini belirlerse;

            (b) Borçlu, bu Anlaşma'nın Kısım 4.01 (b) (ii)'de belirtilen dönem içinde; Özel Hesap kayıtları ve hesapların denetimi ile ilgili olarak sözü edilen Kısım'da belirtilen ve Banka'ya verilmesi gereken denetim raporlarından herhangi birini tedarik edemezse;

            (c) Eğer herhangi bir zamanda Banka; Genel Şartlar Kısım 6.02 uyarınca, Borçlu'nun İkraz Hesabı'ndan para çekme hakkını tamamen veya kısmen askıya alma niyetini Borçlu'ya bildirirse; veya

            (d) Bir kez İkraz'dan uygun kategorilere tahsis edilen ancak çekilmemiş toplam miktardan, Banka tarafından bu Proje ile ilgili olarak Genel Şartlar Kısım 5.02'ye uygun şekilde girilmiş bütün özel taahhütlerin toplam tutarı çıkarıldıktan sonra geriye kalan miktar Onaylanmış Tahsisat miktarının iki katının karşılığına eşit olursa.

            Bundan sonra, İkraz'dan uygun kategorilere tahsis edilen ancak kullanılmamış miktarın İkraz Hesabı'ndan çekimleri Banka'nın Borçlu'ya bildireceği usullere uygun olarak yapılacaktır. Bu şekilde yapılacak daha sonraki çekimler, Banka'nın sözkonusu bildirimi yaptığı tarih itibariyle Özel Hesap'ta kalan bakiyenin tamamının uygun harcamalara ilişkin yapılacak ödemelerde kullanılmasına yönelik olarak Banka'nın tatmin edilmesi durumunda ve sadece o tarihten sonra yapılacaktır.

            6. (a) Eğer Banka herhangi bir zamanda Özel Hesap'tan herhangi bir ödemenin; (i)  Bu Çizelge'nin 2 numaralı paragrafına uygun olmayan herhangi bir harcama veya uygun olmayan herhangi bir miktar için yapıldığını tesbit ettiği; veya (ii) Banka'nın sunulan kanıtlayıcı belgeleri yeterli bulmadığı durumlarda, Borçlu Banka'nın uygun şekilde uyarısı ile; (A) Banka'nın isteyebileceği ilave delilleri sağlayacak veya, (B) Bu gibi bir ödemenin, veya uygun bulunmayan veya doğrulanmayan kısmın miktarına eşit bir miktarı Özel Hesaba (veya istenirse Banka'ya geri ödeyecektir) yatıracaktır. Muhtemelen doğacak bu tür durumda, Banka'nın aksi yönde bir kararı olmadıkça, Borçlu bu delilleri sunmadıkça veya Banka'ya geri ödemede bulunmadıkça Banka Özel Hesaba başka tevdiat yapmayacaktır.

            (b) Eğer Banka, herhangi bir zamanda, Özel Hesap'ta kalan herhangi bir miktarın, uygun harcamaların karşılanması için gerekli olmadığını tesbit ederse, Borçlu, Banka'nın bildirimi üzerine kalan miktarı Banka'ya iade edecektir.

            (c) Borçlu, Banka'ya bildirmek suretiyle Özel Hesap'taki tevdiatın
tamamını veya bir kısmını Banka'ya iade edebilir.
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası                                            22 Eylül 1997
1818 Health Street N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America
 

            İLGİ:  4201 TU No'lu İkraz
                      (Temel Sağlık Hizmetleri İkrazı)
                      Genel Şartlar, Kısım 9.02
                      Mali ve Ekonomik Veriler

            Sayın Baylar ve Bayanlar,

            Yukarıda belirtilen Proje için bu tarihte Türkiye Cumhuriyeti (Üye Ülke) ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Banka) arasında yapılan İkraz Anlaşması ile ilgili olarak, Üye Ülke adına aşağıdaki gerçekleri belirtmek için yazıyorum:

            1. Genel Şartlar Kısım 9.02'nin amaçları için, Banka tarafından istenildiği üzere, Üye Ülke'nin yeni "ikraz taahütleri"ni (Ocak 1989 tarihli Dünya Bankası Borç Raporlama Sistemi El Kitabı'da tanımlandığı gibi) borcun yapılacağı üç aylık dönemin sonundan itibaren 30 günü geçmemek üzere rapor etmesi ve "borçlar altında uygulamalar"ı (tanımlandığı gibi) raporun düzenlenmesini takip eden yılın 31 Mart'ından daha geç olmamak üzere rapor etmesi gerektiğini anlıyor ve kabul ediyoruz.

            2. Dış Borçlar için teminat olarak Genel Şartlar Kısım 9.03 (c) paragrafına göre hariç tutulanlardan başka sözkonusu bölümde belirtildiği gibi kamu malları üzerinde hiçbir ipotek, taahhüt, yük, imtiyaz, öncelik veya diğer haciz bulunmadığını beyan ediyoruz. Dış Kamu Borcu ile ilgili olarak taahhüdünü yerine getirmeme durumu sözkonusu değildir.

            Bizim anlayışımız odur ki; İkrazın yapılmasında, Banka burada belirtilen veya atıfta bulunulan beyanlara güvenebilir.

                                                           Saygılarımızla,
                                                           TÜRKİYE CUMHURİYETİ
                                                           Adına Aydın KARAÖZ
                                                           Yetkili Temsilci