Milletlerarası Anlaşmalar  
Resmi Gazete: 07.02.1998 Sayı : 23251 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 38 Sahife:
      
Milletlerarası Antlaşma 
Karar Sayısı: 98/10545
Karar Tarihi : 12/01/1998   
      
            24 Kasım 1997 tarihinde Romanya'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Gümrük Suçlarının Meni, Takibi ve Gümrük Suçlarıyla Mücadele Hakkında Karşılıklı İdari Yardım ve İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 30/12/1997 tarihli ve BAGY-I-6694 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/1/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
   
    

                                                                                                            CUMHURBAŞKANI    
                                                                                                            SÜLEYMAN DEMİREL   
   
Mesut YILMAZ  
Başbakan
     
       
B. ECEVİT  
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
İ. SEZGİN  
Milli Sav. Bak. ve Başb. Yrd.
G. TANER  
Devlet Bakanı 
H. ÖZKAN  
Devlet Bakanı
 Y. SEÇKİNER  
Devlet Bakanı 
 I. SAYGIN  
Devlet Bakanı
 Prof. Dr.H.S. TÜRK  
Devlet Bakanı
Prof. Dr. S. YILDIRIM  
Devlet Bakanı 
R. SERDAROĞLU  
Devlet Bakanı
M.GÜRDERE  
Devlet Bakanı
Prof. Dr. Ş. GÜREL  
Devlet Bakanı
Prof. Dr. A. ANDİCAN  
Devlet Bakanı
 Dr. I. ÇELEBİ  
Devlet Bakanı
 M. YILMAZ  
Devlet Bakanı
 R. ŞAHİN  
Devlet Bakanı
 B. KARA  
Devlet Bakanı
C. KAVAK  
Devlet Bakanı 
E. AŞIK  
Devlet Bakanı
R. K. YÜCELEN  
Devlet Bakanı 
H. GEMİCİ  
Devlet Bakanı
 M. BATALLI 
Devlet Bakanı
O. SUNGURLU 
Adalet Bakanı
M. BAŞESGİOĞLU 
İçişleri Bakanı
İ. CEM 
Dışişleri Bakanı
Z. TEMİZER 
Maliye Bakanı
H. ULUBAĞ 
Milli Eğitim Bakanı
Y. TOPÇU 
Bay. ve İsk.Bakanı
H. İ. ÖZSOY 
Sağlık Bakanı
N. MENZİR 
Ulaştırma Bakanı
M. TAŞAR 
Tarım ve Köyişleri Bakanı
Prof Dr. N. ÇAĞAN 
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı
Y. EREZ 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. C. ERSÜMER 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
İ. TALAY 
Kültür Bakanı 
İ. GÜRDAL 
Turizm Bakanı 
E. TARANOĞLU 
Orman Bakanı
Dr. İ. AYKUT 
Çevre Bakanı
   

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Gümrük Suçlarının Meni, Takibi ve Gümrük Suçlarıyla Mücadele Hakkında Karşılıklı İdari Yardım ve İşbirliği Anlaşması 

            Akit Taraflar olarak adlandırılan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti; Gümrük mevzuatına aykırı suç ve ihlallerin, ekonomik, mali, sosyal, kültürel ve ticari çıkarlarına zarar verdiğini dikkate alarak; Eşyanın ihraç ve ithalinde alınan gümrük, vergi resim ve harçlarının doğru olarak hesaplanması ile yasaklama, sınırlama ve kontrol tedbirlerinin gerektiği şekilde uygulanmasının önemini kabul ederek; Birleşmiş Milletler Teşkilatının 19 Aralık 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Ticareti ile Mücadele Sözleşmesi ile 1971 tarihli Psikotrop Maddeler Sözleşmesi hükümlerini dikkate alarak; Gümrük İdareleri arasında yakın işbirliği ile gümrük suç ve ihlalleri ile daha etkin şekilde mücadele edileceğine inanarak; Gümrük İşbirliği Konseyi'nin ilgili anlaşmalarını, özellikle 5 Aralık 1953 tarihli Karşılıklı İdari Yardıma İlişkin İdari Yardım Tavsiye Kararı'nı göz önüne alarak; 

            Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır: 

            MADDE 1 
            Tanımlar 
            Bu anlaşmanın uygulanmasında; 

            (a) "Gümrük İdaresi" deyimi, Türkiye Cumhuriyeti'nde Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı; Romanya'da Gümrük Genel Müdürlüğü; 

            (b) "Gümrük Mevzuatı" deyimi, yasaklama kısıtlama ve kontrol tedbirleri dahil olmak üzere, eşyanın ihracatı, ithalatı, transiti, diğer gümrük işlemlerine tabi tutulması ile ilgili olarak Akit Tarafların gümrük bölgelerinde uygulanan hükümler; 

            (c) "Gümrük Vergileri" deyimi, Akit Tarafların gümrük bölgelerinde, gümrük mevzuatının uygulanmasında, konulan ve tahsil edilen, fakat gümrük makamlarınca yapılan hizmetlerin yaklaşık maliyetiyle sınırlı ücret ve masrafları kapsamayan bütün gümrük vergi, resim, harç ile ücretleri; 

            (d) "Talepte bulunan İdare" deyimi, gümrük konuları ile ilgili olarak yardım talebinde bulunan bir Akit Tarafın Gümrük İdaresi; 

            (e) "Talepte bulunulan İdare" deyimi, gümrük konuları ile ilgili olarak yardım talebinde bulunulan bir Akit Tarafın Gümrük İdaresi; 

            (f) "İhlal" deyimi, Gümrük kanunlarının ihlali veya ihlal teşebbüsü anlamına gelir. 

            MADDE 2 
            Kapsam 
            1. Akit Taraflar, bu Anlaşma ile belirlenen şekilde ve şartlar dahilinde özellikle gümrük mevzuatı ihlallerinin önlenmesi, ortaya çıkarılması ve tahkikatı ile gümrük mevzuatının doğru uygulanmasında birbirlerine yardım ederler. 

            2. Bu Anlaşmada öngörüldüğü üzere, gümrük konularında yardım, Akit Tarafların gümrük makamlarını ilgilendirir ve cezai konularda karşılıklı yardım hükümlerine halel getirmez. Söz konusu yardım, adli makamlar mutabık kalmadıkça, bu makamların talepleri üzerine elde edilen bilgileri kapsamaz. 

             MADDE 3 
            Talep üzerine yardım 
            1. Talepte bulunan İdarenin talebi üzerine, talepte bulunulan İdare, gümrük mevzuatının doğru uygulanmasını sağlamak amacıyla, gümrük mevzuatını ihlal eden veya edecek olan, bilinen veya planlanmış işlemler hakkında bilgiyi de içeren gerekli tüm bilgileri sağlar. 

            2. Talepte bulunan İdarenin talebi üzerine, talepte bulunulan İdare, Akit Taraflardan birinin bölgesinden ihraç edilen eşyanın, diğer Tarafın bölgesine ithal edilip edilmediğini, gerektiğinde eşyaya uygulanan gümrük rejimini de belirterek bildirir. 

            3. Talepte bulunan İdarenin talebi üzerine, talepte bulunulan İdare: 
            (a) Gümrük mevzuatını ihlal etmiş olduğuna veya ettiğine inanılması için makul sebeplerin bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler; 
            (b) Gümrük mevzuatının ihlal edilmesine uygun ortam hazırlayan eşyanın dolaşımı; 
            (c) Gümrük mevzuatının ihlal edilmesinde kullanılmış olduğuna veya kullanılmış olabileceğine inanılması için makul sebeplerin bulunduğu taşıma araçlarının gözetimini sağlamak için gerekli adımları atar. 

            MADDE 4 
            Kendiliğinden yardım 
            Akit Taraflar, özellikle aşağıda belirtilen hususlarla ilgili bilgi elde ettiklerinde, gümrük mevzuatının doğru uygulanmasında gerekli olduğuna karar verirlerse birbirlerine yetkileri dahilinde ve kendiliğinden yardım ederler; 

            (a) diğer Tarafın gümrük mevzuatını ihlal etmiş olan, eden veya edecek olan ve diğer Akit Tarafın yararına olabilecek işlemler; 

            (b) bu işlemleri gerçekleştirmede uygulanan yeni yöntem ve araçlar; 

            (c) Gümrük mevzuatı ihlallerine konu olan eşya ile ilgili olarak birbirlerine karşılıklı yardımda bulunurlar. 

            MADDE 5 
            Tebligat/Bildirim 
            Talepte bulunan İdarenin talebi üzerine, talepte bulunulan İdare, mevzuatı uyarınca; 

            (a) gerekli her türlü belgenin tebliğ edilmesi ve; 

            (b) kendi bölgesinde ikamet eden veya mukim bir muhataba bu Anlaşmanın kapsamı dahilindeki tüm kararların bildirilmesi için yardım eder. Bu durumda Madde 6 (3) uygulanır. 

            MADDE 6 
            Talep üzerine yardımın şekil ve esasları 
            1. Bu Anlaşma çerçevesinde yapılacak talepler yazılı olarak yapılır. Talebin yerine getirilmesi için gerekli belgeler talebe eklenir. Durumun aciliyeti nedeniyle, derhal yazılı olarak teyit edilmek üzere, sözlü talepler kabul edilebilir. 

            2. Bu maddenin 1. paragrafına göre yapılan talepler aşağıdaki bilgileri içerir: 

            (a) talepte bulunan gümrük İdaresi; 
            (b) talep edilen tedbir; 
            (c) talebin nedeni ve amacı; 
            (d) kanun, yönetmelik ve hukuki nitelikteki diğer gerekli bilgiler; 
            (e) soruşturma konusu olan gerçek ve tüzel kişiler hakkında mevcut tam ve kesin bilgiler; 
            (f) Madde 5'de belirtilen durumlar hariç olmak üzere, ilgili bulguların özeti. 

            3. Talepler İngilizce veya Fransızca olarak yapılır. 

            4. Gerekli şartlara uymayan talebin düzeltilmesi veya eksiklerinin tamamlanması istenebilir. 

            MADDE 7 
            Taleplerin uygulanması 
            1. Yardım talebinin kabul edilmesi için, talepte bulunulan İdare veya bu İdarenin tek başına hareket edememesi halinde, bu İdare tarafından talebin gönderildiği idari makam, kendi imkanları ve yetkileri dahilinde, kendi hesabına veya aynı Akit Tarafın diğer makamlarının talebi üzerine hareket eder gibi mevcut bilgileri kullanarak, gerekli araştırmaları veya araştırmaların yapılması için gerekli düzenlemeleri yaparak işlemleri yürütür. 

            2. Yardım talepleri, Akit Tarafların kendi ulusal kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapılır. 

            3. Bir Akit Tarafın görevlileri, diğer Akit Tarafın mutabık kalması şartıyla, bu Tarafça yürütülen araştırmalara gözlemci olarak katılabilir. 

            MADDE 8 
            Bilginin verilme şekli 
            1. Talepte bulunulan İdare, Talepte bulunan İdareye, belge, rapor ve benzeri şekildeki araştırma sonuçlarını iletir. 

            2. Paragraf 1'de öngörülen belgeler, aynı amaçla üretilmiş bilgisayarlaştırılmış bilgiyle değiştirebilir. 

            MADDE 9 
            Yardım sağlama yükümlülüğünün istisnaları 
            1. Akit Taraflar, bu Anlaşmada öngörülen yardımı sağlamayı aşağıdaki hallerde reddedebilirler: 

            (a) Tarafların egemenlik haklarına, kamu düzenine, güvenliğine veya diğer ulusal menfaatlerine aykırılık teşkil edeceği düşünüldüğü hallerde; veya 

            (b) Sınai, ticari ve mesleğe ait sırların ihlali hallerinde. 

            2. Talepte bulunan İdare, kendisinden talep edilmesi halinde sağlamayacağı türden bilgi talep ederse, bu durumu talebinde belirtir. Böyle bir talebin karşılanıp karşılanmayacağına talepte bulunulan İdare karar verir. 
 
            3. Talebin reddi halinde, karar ve talebin karşılanmaması ve reddedilmesine ilişkin nedenleri gecikmeden talepte bulunan İdareye bildirilir. 

            MADDE 10 
            Gizlilik esasına uyma yükümlülüğü 
            1. Bu Anlaşma çerçevesinde herhangi bir şekilde iletilen veya elde edilen bilgiler gizlilik niteliğine haizdir. Bu bilgiler, resmi gizlilik esasına göre kullanılır ve alan Akit Tarafda uygulanan ilgili mevzuat çerçevesinde sağlanan korumadan yararlanır. 

            2. Kişisel bilgilerin iletilmesi veya iletilen bilgilerin kullanımının Taraflardan birinin temel yasal ilkelerine aykırı olduğu ve özellikle ilgili kişinin gereksiz zarara uğrayacağına dair makul sebeplerin var olduğuna inanılması halinde, böyle bilgiler iletilmez. Talep üzerine, talepte bulunan Taraf, kendisine sağlanan bilgiyi kullandığını ve elde edilen sonuçları talepte bulunulan Tarafa bildirir. 

            3. Kişisel bilgiler yalnızca gümrük İdarelerine ve gerektiğinde kamu ve adli makamlara tahkikat amacıyla iletilebilir. Diğer kişi ve makamlar, bu bilgileri talepte bulunulan makamın daha önce izin vermesi kaydıyla elde edebilirler. 

            4. Talepte bulunulan Taraf, iletilecek bilginin doğruluğunu kontrol eder. Daha önceden sağlanan bilginin eksik olduğu veya kullanılmaması gerektiği anlaşılırsa, bilgiyi alan Tarafa bu durum gecikmeden bildirilir. 

            MADDE 11 
            Bilginin kullanımı 
            1. Elde edilen bilgi, yalnızca bu anlaşmanın uygulanması amacıyla kullanılır ve her Akit Tarafda başka amaçlarla ancak bilgiyi veren idari makamın önceden yazılı izni ile kullanılabilir ve bu izinle belirlenen kısıtlamalara tabidir. Bu hükümler, uyuşturucu ve psikotrop maddelerle ilgili suçlara ilişkin bilgiler için geçerli değildir. Bu tür bilgiler, madde 2'nin sınırları içinde, yasa dışı uyuşturucu trafiği ile doğrudan mücadele eden diğer makamlara iletilebilir. 

            2. Bu maddenin 1. paragrafı hükümleri, gümrük mevzuatına uyulmaması nedeniyle açılan adli ve idari davalarda bilgilerin kullanımını engellemez. 

            3. Akit Taraflar, delil, rapor, ifade tutanakları ve bu Anlaşmanın hükümleri uyarınca, elde edilen diğer bilgi ve belgeleri adli işlemlerin her safhasında delil olarak kullanabilirler. 

            MADDE 12 
            Uzman ve şahitler 
            Talepte bulunulan İdarenin bir görevlisi, verilen yetki çerçevesinde, diğer Akit Tarafın yetki sahası içinde, bu Anlaşma kapsamındaki konularla ilgili adli veya idari davalarda uzman veya şahit olarak bulunabilir ve bu davalarda kullanılmak üzere belge veya bu belgelerin onaylı nüshalarını verebilir. Görevlilerin hazır bulundurulmalarına ilişkin talepte, görevlilerin hangi olay için ve hangi sıfat ve yetkiyle hazır bulunacakları açıkça ifade edilmelidir. 

            MADDE 13 
            Masraflar 
            1. Akit Taraflar, kamu hizmetinde olmayan mütercimler, tercümanlar, uzmanlar ve şahitler hariç olmak üzere, bu Anlaşmanın uygulanmasından doğan masrafların ödenmesini talep etmezler. 

            2. Talebin karşılanması, önemli ve olağanüstü nitelikte harcama gerektiriyorsa, Taraflar talebin karşılanacağı koşul ve şartları ve masrafların ödenme şeklini belirlemek için müzakerelerde bulunurlar. 

            MADDE 14 
            Uygulama 
            1. Bu Anlaşmanın uygulanması, her iki Tarafın Gümrük İdarelerinin yükümlülüğündedir. Taraflar, veri muhafaza ile ilgili kuralları dikkate alarak Anlaşmanın uygulanması için gerekli tüm uygulamaya yönelik tedbir ve düzenlemelere karar verirler. 

            2. Akit Taraflar, bu madde hükümlerine uygun olarak kabul edilen tüm uygulama kuralları konusunda birbirlerine bilgi verirler ve görüş alışverişinde bulunurlar. 

            MADDE 15 
            Basitleştirilmiş gümrük rejimleri konusunda işbirliği Akit Tarafların Gümrük İdareleri, eşya ve yolcular için olduğu kadar taşıma araçları için de basitleştirilmiş gümrük kontrolleri oluşturmak için görüş alışverişinde bulunurlar. 

            MADDE 16 
            Anlaşmazlıkların çözümü 
            1. Taraflar, karşılıklı Gümrük İdarelerinin aşağıdaki hususları yerine getirecekleri konusunda mutabıktırlar: 

            (a) bu Anlaşmadan doğan sorunları ele almak amacıyla birbirleri ile doğrudan irtibat kurmak; 

            (b) bu Anlaşmanın uygulanması için danışmalarda bulunduktan sonra idari direktifler yayınlamak. 

            MADDE 17 
            Yürürlüğe girme ve sona erme 
            1. Bu Anlaşma, Tarafların bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gereken tüm ulusal işlemlerin tamamlandığını diplomatik yollarla birbirlerine bildirdikleri tarihten otuz gün sonra yürürlüğe girer. 

            2. Taraflar, talep üzerine veya Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten beş yıl sonra, bu Anlaşmayı gözden geçirmek üzere bir araya gelirler. 

            3. Bu Anlaşma, sınırsız süre ile yürürlükte kalır. Bu Anlaşma, Taraflardan birinin Anlaşmayı sona erdirmek istediğini yazılı olarak ve diplomatik yollarla diğer Tarafa bildirdiği tarihten üç ay sonra sona erer. Ancak, Anlaşmanın sona erdiği tarihte devam eden işlemler bu Anlaşma hükümleri uyarınca tamamlanır. 

            24 Kasım 1997 tarihinde Romanya'da, Türkçe, Romence ve İngilizce dillerinde üç nüsha olarak imzalanmıştır. Metinler arasında yorum farklılığı olması halinde İngilizce metin esas alınır.