Milletlerarası Sözleşme  
Resmi Gazete: 28.081998 Sayı : 23447 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 38 Sahife:
      
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 98/11558 
Karar Tarihi : 04/08/1998   
      
            Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 30/6/1998 tarihinde imzalanan "Et Muayenesi ve Hijyeni Eğitim Merkezinin Kurulması ve Et Muayenesi ve Laboratuvar Teşhisi Konusunda Bir Eğitim Uygulanması" konulu ekli Proje Belgesi'nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 28/7/1998 tarihli ve ÇEGY-II-4031 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/8/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
   
     

                                                                                                            CUMHURBAŞKANI    
                                                                                                            SÜLEYMAN DEMİREL   
   
Mesut YILMAZ  
Başbakan
     
       
B. ECEVİT  
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
İ. SEZGİN  
Milli Sav. Bak. ve Başb. Yrd.
G. TANER  
Devlet Bakanı 
H. ÖZKAN  
Devlet Bakanı
 Y. SEÇKİNER  
Devlet Bakanı 
 I. SAYGIN  
Devlet Bakanı
 Prof. Dr.H.S. TÜRK  
Devlet Bakanı
Prof. Dr. S. YILDIRIM  
Devlet Bakanı 
R. SERDAROĞLU  
Devlet Bakanı
M.GÜRDERE  
Devlet Bakanı
Prof. Dr. Ş. GÜREL  
Devlet Bakanı
Prof. Dr. A. ANDİCAN  
Devlet Bakanı
 Dr. I. ÇELEBİ  
Devlet Bakanı
 M. YILMAZ  
Devlet Bakanı
 R. ŞAHİN  
Devlet Bakanı
 B. KARA  
Devlet Bakanı
C. KAVAK  
Devlet Bakanı 
E. AŞIK  
Devlet Bakanı
R. K. YÜCELEN  
Devlet Bakanı 
H. GEMİCİ  
Devlet Bakanı
 M. BATALLI 
Devlet Bakanı
O. SUNGURLU 
Adalet Bakanı
M. BAŞESGİOĞLU 
İçişleri Bakanı
İ. CEM 
Dışişleri Bakanı
Z. TEMİZER 
Maliye Bakanı
H. ULUBAĞ 
Milli Eğitim Bakanı
Y. TOPÇU 
Bay. ve İsk.Bakanı
H. İ. ÖZSOY 
Sağlık Bakanı
N. MENZİR 
Ulaştırma Bakanı
M. TAŞAR 
Tarım ve Köyişleri Bakanı
Prof Dr. N. ÇAĞAN 
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı
Y. EREZ 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. C. ERSÜMER 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
İ. TALAY 
Kültür Bakanı 
İ. GÜRDAL 
Turizm Bakanı 
E. TARANOĞLU 
Orman Bakanı
Dr. İ. AYKUT 
Çevre Bakanı
  
            Ülke:                         Türkiye 
            Projenin Adı:             Et Muayenesi ve Hijyeni Eğitim Merkezinin Kurulması ve Et Muayenesi ve Laboratuvar Teşhisi 
                                               Konusunda Bir Eğitim Uygulanması 
            Proje Numarası:       TCP/TUR/7821 (T) 
            Başlama Tarihi:        Mayıs 1998 
            Bitiş Tarihi:               Kasım 1998 
            Projenin                    Yürütülmesinden Sorumlu Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma
                                              ve KontrolGenel Müdürlüğü 
            FAO Katkısı:            88.000 A.B.D. Doları 
 

                İmza: ..........                                                 İmza: .......... 
                Ahmet N. ALPMAN                                    Jacques Diouf 
                Daire Başkanı                                               Genel Müdür 

                (Hükümet Adına)                                          (FAO Adına) 

            Tarih: 30/6/1998                                                                         Tarih: ......... 

            1. DURUM ve GEREKÇE 
            Türkiye'de et endüstrisi 57 özel mezbaha, 1000 Belediye mezbahası, 29 Et ve Balık Ürünleri Kombinası, 120 kanatlı mezbahası ve çok sayıda et ürünleri işleme tesisini içeren önemli bir endüstriyel sektördür. 

            Et ve et ürünlerindeki yaşamsal protein, vitamin ve mineraller Türk beslenmesine önemli bir katkıda bulunmaktadır. Et dağıtım zincirindeki uygun sağlık şartlarının temelini oluşturan eğitilmiş personel ve yasal düzenlemelerin sağlanması gerekmektedir. Gıda kaynaklı hastalıklar ve kayıplar ve et ve et ürünleri israfı bu sektördeki sağlık şartlarının geliştirilmesi muayene yolu ile önlenebilir. 

            Hijyen şartları yeterli, standarda haiz büyük et tesisleri bulunmasına karşın, yerel pazarlara hizmet eden bir çok orta ve küçük çapta mezbaha ve et işleme tesisi istenen sağlık şartlarından yoksun bulunmaktadır. 

            Kırmızı et ve kanatlı eti üretimindeki teknik ve hijyenik şartları geliştirmek ve daha iyi kontrol sistemini oluşturmak üzere yeni yasal düzenlemeler yapılmakla birlikte bu yeni yasal düzenlemelerin uygulanmasını gerçekleştirmek üzere yeterli eğitimi almış personele ihtiyaç vardır. Bu nedenle, nitelikli et kontrolörlerinin sayısının arttırılması ve bunların günümüz muayene prosedürleri ile ilgili bilgi seviyelerinin güncelleştirilmesi gereklidir. Bu eğitim azami seviyedeki verim ve etkinliği sağlamak üzere et muayenesi ve hijyeni ile laboratuvar analiz teknikleri ile ilgili teorik ve pratik konuları kapsayacaktır. 

            Türkiye AB pazarı ile daha yakın ilişkiye girmeyi istediğinden AB yönetmelik ve talimatları ile uyumlu bu alandaki yeni gelişme ve teknolojiler temeline dayanarak düzenli eğitimlerin yürütülmesi önem arz etmektedir. 

            Bu projenin amacı, et eğitim merkezinin tesis edilmesi ve planlanan bu merkezin daimi personelini oluşturacak eğitici bir kadronun oluşturulmasıdır. Bu tesisin temel görevi uluslararası teknik ve standartlara uygun olarak et hijyeni ve muayenesi konusunda düzenli kurslar organize etmek olacaktır. Proje vasıtasıyla özel bir eğitim almış olan eğitici kadro daha sonra hem devlet ve hem özel sektörde çalışan personel için eğitim faaliyetlerini yürütecektir. 

            Teklif edilen et eğitim merkezi Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (KKGM) idaresi altında faaliyet gösterecektir. Ayrıca bu eğitim merkezi KKGM'deki et, et ürünleri ve et işletmeleri konusundaki enformasyon sistemine de katkıda bulunacaktır. Et muayenesini gerçekleştirecek personelin eğitim seviyesinin geliştirilmesi bu sektörden sağlanan bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğinin arttırılmasını ve hayvan ve toplum sağlığı alanlarında oluşturulacak ulusal politika stratejilerinin etkili bir şekilde oluşturulmasını sağlayacaktır. 

            Söz konusu et eğitim merkezi Ankara'daki Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulacaktır. Bu Enstitüde et ve et ürünlerinin kontrolünü yürüten bir bakteriyoloji laboratuvarı bulunmaktadır. Fakat bu laboratuvarın kimyasal ve diğer (serolojik ve histolojik) analizleri yapmak üzere ekipman ile donanımı sağlanmalıdır. Teorik eğitimler bu merkezde yürütülecek, çeşitli hayvan türleri ve farklı et ürünleri üzerindeki uygulamalı eğitim ise Türk Hükümeti tarafından belirlenecek ve sağlanacak mezbaha ve et işleme tesislerinde gerçekleştirilecektir. 

            II. YARDIMIN AMAÇLARI 
            Bu proje ile Türkiye'deki yeniden düzenlenen yasalar ve AB yönetmelikleri ile mutabakat halinde et muayenesi hizmetlerinin geliştirilmesi ile gıda kaynaklı hastalıkların ve ürün kayıplarının azaltılması amaçlanmaktadır. 

            III. PROJEDEN ELDE EDİLECEK SONUÇLAR 
            Bu projeden elde edilecek sonuçlar şunlardır. 

            - Tam donanımlı bir et eğitim merkezinin kurulması 
            - Et muayenesi ve hijyeni konusunda eğitim görmüş toplam 20 adet ulusal eğiticinin yetiştirilmesi. 

            IV. ÇALIŞMA PLANI 
            Projenin toplam süresi 7 ay olacaktır ve yürütülecek faaliyetlere ait zaman çizelgesi aşağıda belirtilmiştir. 

            AY 
            1             FAO teknik uzmanının gelişi et eğitim merkezinin kurulması için planlar üzerinde 
                           tartışmalar. Son ekipman listesinin hazırlanması 
            2-3         Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma 
                           Enstitüsü bünyesinde bir et eğitimi merkezinin kurulması. 
            4-5         Et eğitim merkezi için gerekli eğitim materyali ve ekipmanın sağlanması. 
            6-7         Uluslar arası danışmanın gelişi. Ayrıntılı eğitim programının, yardımcı eğitim 
                           araçlarının ve eğitim kursu için el kitapçığının hazırlanması. Et muayenesi ve hijyeni 
                           konusundaki eğitimin gerçekleştirilmesi. 
            7             FAO teknik uzmanının ulusal kurs koordinatörü ile kurs ile ilgili tartışma ve 
                           değerlendirmede bulunmak ve sonuç raporunu hazırlamak üzere gelişi. 

            V. YETENEK GELİŞTİRİLMESİ
            Bu projenin temel sonuçlarından birisi projenin bitiminde hem devlet hem de özel sektördeki personele eğitim vermek şeklinde ulusal yeteneğin geliştirilmesine katkıda bulunacak et muayenesi ve hijyeni konusunda 20 adet eğiticinin eğitiminin gerçekleştirilmesidir. 

            VI. FAO TARAFINDAN SAĞLANACAK YARDIMLAR 

            Personel 

            Uluslararası Danışman
            1,5 ay süre için et muayenesi konusunda danışman (Görevleri Ek II'de belirtilmiştir). 

            Teknik Gözlemci
            AGAP'dan FAO merkez personeli-her biri 1 hafta süreli 2 adet ziyaret (Görevleri Ek- III'de belirtilmiştir). 

            Resmi Seyahat 
            Danışman ve teknik gözlemcinin ülke içindeki seyahatleri için 2000 Amerikan Doları tutarında bir bütçe ödeneği. 

            Genel Çalışma Harcamaları 
            Proje raporu için 1000 Amerikan Doları da dahil olmak üzere, sahadaki genel çalışma harcamaları için 4261 Amerikan Doları ödenek. 

            Malzeme ve Donanım 
            Malzeme ve donanım giderleri için 8200 Amerikan Doları, bilgisayar yazılımı için 200 Amerikan Doları ve et muayenesi konulu eğitim kursuna katılacaklar için bıçak setleri, koruyucu elbise, ayakkabı, temizlik malzemeleri ve diğer gerekli malzemeler için 8000 Amerikan Doları ödenek. 

            Ekipman 23800 Amerikan Doları tutarında ekipman (Ayrıntılar için Ek IV'e bakınız). 

            Doğrudan Çalışma Harcamaları 
            Projenin uygulanması ile bağlantılı olarak FAO Merkezindeki doğrudan harcamalar için 7000 Amerikan Doları ödenek. Eğitim 20 katılımcının iştirak edeceği et muayenesi ve laboratuvar teşhisi konusundaki 1 aylık eğitim kursu (Ayrıntılar için Ek-I'e bakınız). Her bir katılımcıya günlük harcırah olarak 20 Amerikan Dolarından toplam 12000 Amerikan Doları ödenek sağlanacaktır. 

            VII. RAPOR HAZIRLAMA 
            Danışman, karar ve tavsiyelerini de içermek üzere yürütmüş olduğu faaliyetleri belirten bir görev raporu hazırlayacaktır. 

            Teknik Gözlemci, danışman ile işbirliği yaparak. FAO tarafından son şekli verilmek ve Hükümete sunulmak üzere FAO prosedürlerine uygun şekilde Proje Bitiş Rapor taslağını hazırlayacaktır. 

            VIII. HÜKÜMET TARAFINDAN SAĞLANACAK KATKI VE DESTEKLEYİCİ DÜZENLEMELER 
            Türk Hükümeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı vasıtasıyla aşağıda belirtilen hususları sağlayacaktır: 

            1- Yerel Personel: 
            a) Bir ulusal koordinatör 
            b) Danışmanlara yardımcı olmak üzere ulusal eşuzman 
            c) Teknik destek personeli 

            2- Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde bir eğitim merkezi 

            3- Her iki kursa da iştirak edecek katılımcıların iaşe ve ibatesi 

            4- Kurs katılımcılarının ülke içindeki seyahatleri 

            5- Tesislerin bakımı 

            6- Eğitim merkezinin işletme masrafları 

            7- Eğitime katılanların mezbaha ve et işleme tesislerini ziyaretlerindeki ulaşımları 

            8- Danışmanların çalışmalarına yardımcı olmak için idare ve sekreterya desteği, büro yeri ve ekipmanı, taşıma v.s. 
 

FAO YARDIMLARINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ 
(Amerikan Doları olarak) 
Ülke :                         Türkiye 
Projenin Adı :             Et Muayenesi ve Hijyeni Eğitim Merkezinin Kurulması ve Et Muayenesi ve Laboratuvar Teşhisi 
                                  Konusunda bir Eğitim Kursunun Gerçekleştirilmesi. 
Proje Numarası:          TCP/TUR/7821 (T) 

1100         Uluslararası Uzman ve Danışmanlar      20.000 
1900         Teknik Denetim Hizmetleri                     10.739 
1910         Standart Teknik Denetim Hizmetleri     (1.500) 
1920         Teknik Birimin Denetim İşleri                 (1.170) 
1930         Saha Görevleri                                         (7.569) 
1950         Değerlendirme                                            (500) 

Personel alt toplam                                                             30.739 
2000         Resmi Seyahat                                                    2.000 
4000         Genel İşletme Harcamaları                                 4.261 
5000         Teçhizat ve Sarf Malzemeleri                             8.200 
6000         Ekipman                                                             23.800 
7000         Doğrudan İşletme Giderleri                                7.000 
8000         Eğitim                                                                 12,000 
                    Total                                                                  88.000

EK-I 
ET MUAYENESİ VE LABORATUVAR TEŞHİSİ KONUSUNDAKİ EĞİTİM KURSUNUN DERS PROGRAMI 

            Gıda ve et hijyeni 

            Kasaplık hayvanların klinik ve epizoolojik araştırılması (sağlıklı ve hasta) 

            Kasaplık hayvanlara uygulanacak işlemler 

            Et muayene işlemleri 

            SPS Anlaşması, Codex Alimentarius Komisyonu tarafından geliştirilen uluslararası standartlar, rehberler ve tavsiyeler 

            Enfeksiyonların post-mortem teşhisi. paraziter ve bulaşıcı olmayan hastalıklar 

            Acil hastalık vakalarının teşhisi, ihbar şartları 

            Kondamne etin imhası 

            Mezbaha ve et tesislerinin hijyeni 

            Kesim teknikleri ve karkasın kılıflanması 

            Karkasın sınıflandırılması 

            Etin kimyasal bileşimi ve histolojik yapısı 

            Ölüm sertliği 

            Etin kalite özellikleri ve besleyici değeri 

EK-II
Uluslararası Et Muayenesi Danışmanının Görevleri 
(1 ziyaret için 1.5 adam/ay) 

            Bu danışman; TCOC Şefinin denetimi altında, Hayvancılık Üretim Bölümü (AGAP) Şefinin teknik yardımı ve hükümet eş uzmanı ile işbirliği halinde aşağıdaki görevleri yürütecektir: 
            - Et muayenesi kursu için bir ders ve eğitim programı hazırlayacak ve bunu onaylanmak üzere FAO merkezine sunacaktır. 
            - Kurs için uygulamalı eğitim el kitabı ve diğer eğitim materyalini hazırlayacaktır. 
            - Bu konularda hem ders verecek, hem de uygulamalı çalışmaları düzenleyecek ve denetleyecektir. 
            - Proje amaçları ile ilgili teknik tavsiyelerde bulunacaktır. 
            - Kursun değerlendirmesini yapacak; ve 
            - Yaptığı faaliyetleri, sonuçlarını, bulgularını ve tavsiyelerini ayrıntılı olarak belirttiği görev bitiş raporunu 2 nüsha halinde hazırlayacaktır. 
            - Nitelikleri ve Deneyimi: Et muayenesi eğitiminde deneyimli bir Veteriner Hekim 

            Görev Yeri : Ankara 

EK-III 
Teknik Gözlemcinin Görevleri 
(2 ziyarette 2 hafta) 

            Hayvancılık Üretim Bölümü (AGAP) Şefinin denetimi altında, aşağıdaki görevleri gerçekleştirecektir: 

            İlk Görev (1 Hafta) 
            -Hükümet yetkilileri ile ulusal et sektörünün geliştirilmesi amacına yönelik ulusal programı tartışacaktır. 
            - Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde bir et eğitim merkezi kurulması için hazırlanan planları gözden geçirecek ve bunlara ilişkin tavsiyelerde bulunacaktır. 
            - Karar ve tavsiyelerini içeren kısa bir rapor hazırlayacaktır. 

            Zamanı: Projenin 1. ayı 

            İkinci Görev (1 hafta) 
            - Danışman tarafından hazırlanan eğitim kursunun ve eğitim materyalinin (el kitapçığı) değerlendirmesini yapacaktır. 
            - TCP yöntemine uygun şekilde projenin bitiş rapor taslağını hazırlayacaktır. 

            Zamanı: Projenin 7. ayı 

EK-IV 
E K İ P M A N 
                                                                                                        Amerikan Doları
            Ekipman                            Miktar                                            olarak Tutarı
            Sınıf İçin
            Bilgisayar                            4                                                         8.800
            Lazer Yazıcı                        1                                                         2.000
            Video                                  1                                                         1.000
            Datashow cihazı                 1                                                       10.000
            Tepegöz Projektör             1                                                         1.000
            Slayt Makinası                    1                                                         1.000
                                                                        TOPLAM  :                      23.800