Gümrük Mevzuatı  
İHRACATI GELİŞTİRMEK AMACI İLE VERGİLERLE İLGİLİ OLARAK HÜKÜMETÇE ALINACAK TEDBİRLERE DAİR KANUN 


            Madde 1 -  Mamüllerimize ihraç gücü kazandırmak amacı ile bunların tevsik edilecek ihraç fiyatlarında vergi,resim,harc ve benzer tesirler icra eden  sair mükellefiyetleri, muaflık ve istisnalar ihdası veya iade suretiyle ve gerektiği takdirde mevcut mali mevzuattaki ihracata mütaallik muaflık, muvakkat kabul ve iade hükümlerini de geri bırakarak tamamen veya kısmen bertaraf etmeye ve bu maksatla gerekli usulleri ihdasa, bunların uygulanması mümkün kılacak şartları hazırlamıya, bu usul ve şarlarda gerekli değiştirmeleri yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

            Madde 2 - Birinci madedeki yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca ihdas olunacak usullere, hazırlanacak şartlara şartlara ve bunların değiştirilmesine mütedair kararlar yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girmekle beraber bu tarihten itibaren üç ay içinde yasama organının onayına sunulur.

            Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.