Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
TAHSİS EDİLDİKLERİ GAYELERDE KULLANILMALARINA İMKAN VEYA LÜZUM KALMAYAN HARB SEFİNELERİNİN SATILMASINA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN


             Madde 1 - 5123 sayılı Kanun gereğince bedelleri ödenmeksizin alınan gemiler dışında kalan ve harp kıymetini kaybedip bir daireye tahsis ve itası lüzumlu bulunmayan harp sefinelerini satmaya, Maliye Bakanı yetkilidir.

             Satış  için Yüksek Askeri Şuranın uygun mütalaası ve Milli Savunma Bakanının istemesi şarttır.

             Madde 2 - Bu gemiler, dış memleketlere peşin bedelle satılabileceği gibi, sermayesinin en az yarısı devlete ait kurumlarla bunların aynı nispette iştirakleri ile kurulan kurumlara taksitle de satılabilir. 

             Madde 3 - Satıştan elde edilecek gelirlerin tamamı her yıl gelir bütçesinde açılacak özel bir bölüme gelir, kaydolunur.

             Bu miktardan, Deniz Kuvvetleri ihtiyacı olan harb sefineleri veya bunlar için lüzumlu her türlü silah, teçhizat ve malzemenin satınalınması veya inşası için (100) milyon liraya kadar sarfiyat ,icra edilmek üzere Milli Savunma Bakanlığı bütçesinde Deniz Kuvvetleri için açılacak özel bir bölüme Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur.Mezkür ödenekten, yılı içinde sarf edilmeyen miktarlar ertesi yıllar bütçelerine aynı maksatlarla sarf edilmek üzere devredilir.

             Madde 4 - Fiilen elde edilerek ödenek kaydolunan meblâğlara istinaden gelecek yıllara geçici yükenmelere girmeye Millî Savunma Bakanı yetkilidir. Ancak, bu suretle bedeli gelecek yıllarda ödenmek üzere taahhüde bağlanacak hususların tamamının karşılığı taahhüdün yapıldığı yıl bütçesindeki ödenekten saklı tutulur ve ertesi yıllarda ifa edilecek taahhüt bedelleri, saklı tutulan ödemekten yılı içinde harcanmıyan miktarları 3 üncü maddenin son fıkrası gereğince ertesi yıllara devir suretiyle tediye olunur.

             Madde 5 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 6 - Bu kanunun hükümlerini Millî Savunma ve Maliye Bakanları yürütür.