Belediyeve İmar Mevzuatı  
 
 
5237 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU İLE DİĞER KANUNLARLA, 
BELEDİYELERE VERİLEN PAYLARIN BELEDİYE VERGİ VE RESİMLERİ 
HÜKMÜNDE OLDUĞUNA DAİR KANUN


           Madde 1 - 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile diğer kanunlarla belediyelere verilmekte olan her çeşit paylar belediye vergi ve resimleri hükmündedir. Bu paylar haczedilemez.

            Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 3 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.