Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
TOHUMLUKLARIN TESCİL, KONTROL VE SERTİFİKASYONU HAKKINDA KANUN

BÖLÜM I
KANUNUN KONUSU VE AMACI

           Madde 1 - Bu kanun ile, tarla ve bahçe mahsulleri, sebze ve yem bitkileri tohumluklarının çeşit safiyetini devam ettirmek, fiziksel vasıflarını muhafaza etmek ve dolayısiyle çiftçilere garantili ve niteliği daha yüksek tohumluk sağlamaktır.

           Madde 2 - Memleket içinde yetiştirilen, satılan, dağıtılan, ithal ve ihraç edilen tohumluklar Tarım Bakanlığı ve Tarım Bakanlığınca görevlendirilecek teşekküller tarafından tescil, kontrol ve sertifiye edilir ve bunlara gerekli sertifikaları verilir.

           Madde 3 - Tohumluk yetiştiren, satan, dağıtan, ithal ve ihraç eden bütün özel ve tüzel kişiler ve tüzel kişiliği haiz olmasa dahi, Devlete, katma ve özel bütçeli dairelere, belediyelere ve iktisadi Devlet teşekküllerine ait işletme ve kurumlar bu kanun hükümleri dahilinde Tarım Bakanlığının teftiş ve denetlemesine tabidir.

           Madde 4 - Memleket içinde yetiştirilen, dağıtılan, satılan ithal ve ihraç edilen tohumluklardan hangilerinin bu kanuna tabi tutulacağı Tarım Bakanlığınca her yıl tesbit ve Resmî Gazete'de ilân olunur.

BÖLÜM II
TARİFLER VE ESASLAR

           Madde 5 - Bu kanunda yazılı deyimlerden;

            a) Tescil: Islâh edilmiş çeşitlerle köy çeşitlerinin morfolojik, biyolojik ve tarımsal niteliklerinin tarla denemeleri ve lâboratuvar analizleriyle belirtilmesi, mevcutlardan farklı ve yeni çeşit olduğu tesbit edilerek bir kütüğe kaydedilmesi,
 

            b) Tohumluk kontrolü: Tohumlukların fiziksel ve biyolojik durumlarının tesbit edilmesi,

            c) Sertifikasyon: Tohumlukların genetik, fiziksel ve biyolojik durumlarının tesbit edilmesi,

            d) Vejetatif üreme: Cinsel olmıyan üreme, çelik, yumru, kök, soğan ve saire gibi bitki kısımlariyle olan üreme,

            e) Jeneratif üreme: Cinsel olan üreme, döllenme neticesi meydana gelmiş embriyoyu taşıyan tohumlu üreme,

            f) Morfolojik nitelikler: Bitkilerin ve tohumluğun dış görünüşüne ait nitelikleri,

            g) Biyolojik nitelikler: Tohumluğun çimlenmesi ve çimlenmesini takip eden safhalariyle bitkilerin büyüme ve gelişmleri,

            h) Çeşit sâfiyeti: Tohumluğun sahip olduğu genotipten farklı olan çeşitlerin nispeti,

            i) Fiziksel sâfiyet: Tohumluğun sâf tohumluk ve yabancı madde olarak tesbit edilen nispetleri,

            j) Sâf tohumluk: Yabancı maddelere ayrılmış aynı bitki cinsine ait jeneratif veya vejetatif üreme kısımları,

            k) Yabancı madde: Sâf tohumluktan başka içinde bulunan diğer mahsul ve zararlı bitki tohumları ile canlı ve cansız her türlü maddeler,

            l) Tohum: Bitkilerin jeneratif kısmı olup döllenme sonucu meydana gelen ve embriyoyu taşıyan üreme kısımları,

            m) Tohumluk: Bitkilerin üretilmesinde kullanılan vejetatif ve jeneratif kısımları,

            n) Sertifikalı tohumluk: Tescil edilmiş çeşitlerin tarla ve lâboratuvar muayeneleri yapılarak, yönetmeliğindeki standartlarına uygunluğu belirtilen ambalâjlanmış, etiketlenmiş ve lüzumu halinde mühürlenmiş tohumluklar,

            o) Kontrollü tohumluk: Tarla muayenesi yapılmaksızın yönetmeliğinde kayıtlı standartlarına göre yalnız lâboratuvar muayeneleriyle nitelikleri tâyin ve tesbit edilen tohumluklar,

            p) Islâh edilmiş çeşit: Genetik, morfolojik, biyolojik ve tarımsal nitelikleri belirtilmiş ve tescil edilmiş çeşitler,

            r) Islah edilmiş tohumluk: "p" fıkrasında yazılı çeşitlerin tohumlukları,

            s) Köy çeşidi: Islâh edilmemiş olmakla beraber özellikleri Tarım Bakanlığınca kabul ve tescil olunmuş, uzun yıllardan beri tanınmış ve isim yapmış çeşitler, Anlaşılır.

BÖLÜM III
TESCİL

           Madde 6 - Islâh edilmiş çeşitlerle köy çeşitleri, morfolojik, biyolojik ve tarımsal nitelikleri belirtilerek Tarım Bakanlığınca Yönetmelik  esasları dahilinde kütüğe kaydedilmek suretiyle tescil olunur.

            Yabancı memleketlerde o memleketin kendi mevzuatı dahilinde ıslah ve tescil dilmiş çeşitler, memleketimizde  adaptasyon denemeleri yapılmak ve bunların ekonomik ve tarımsal değeri Tarım Bakanlığınca belirtilerek kendi isimleriyle tescil olunur.

BÖLÜM IV
SERTİFİKALI VE KONTROL EDİLMİŞ TOHUMLUKLAR

           Madde 7 - 6 ncı madde gereğince tescil edilmiş bulunan çeşitlerden Yönetmeliğine göre sınıf ve kademelere ayrılmak suretiyle yetiştirilen ve üretilen tohumluklara sertifika verilir.

           Madde 8 - Yetiştirici, alıcı veya satıcı tarafından müracaat edildiği takdirde tohumluğun lâboratuvar muayeneleri yapılır ve standartlarına uygunluğunun tesbiti halinde kontrol edilmiş tohumluk raporu verilir.

           Madde 9 - Gerekli muayeneleri yapılmış ve standartlarına uygunluğu tesbit edilmiş tohumluklar Yönetmeliğinde gösterilen şekillere uygun ve lüzumu halinde mühürlü ambalâjlar içinde piyasaya arz edilir. Hangi tohumlukların ambalâjlarının açılarak perakende satışa arz edileceği tâyinine Tarım Bakanığı yetkilidir.

           Madde 10 - Sertifikalı tohumlukları yetiştirecek ve satışa arz edecek özel ve tüzel kişiler ve tüzel kişiliği haiz olmasa dahi Devlete, katma ve özel bütçeli dairelerle belediyelere ve iktisadi devlet teşekküllerine ait işletme ve kurumlarda aranacak nitelikler yönetmeliğinde belirtilir.

BÖLÜM V
TOHUMLUKLARIN İTHAL VE İHRACI

           Madde 11 - İthal ve ihraç edilen tohumlukların kontrola tabi tutulması ve Tarım Bakanlığından ithal ve ihraç müsaadesi alınması mecburidir.

            Bu kabil tohumlukların asgari vasıf ve standartları Tarım Bakanlığınca tesbit ve Resmî Gazete'de ilân olunur.

            Islâh çalışmalarında kullanılmak üzere getirilecek tohumluk nümunelerini bu madde hükmünden istisna etmeye ve bu nümunelerin miktarını tâyine Tarım Bakanlığı yetkilidir.

BÖLÜM VI
ALINACAK ÜCRET

           Madde 12 - Tohumlukların tarla ve lâboratuvar muayeneleri için ücret alınmasına kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş sene sonra başlanır. Ücret tesbitine Tarım  bakanlığı yetkili olup bu husus ayrıca Resmî Gazete'de yayınlanır ve ilân olunur.

BÖLÜM VII
CEZA HÜKÜMLERİ

           Madde 13 - Tarım Bakanlığınca muayene edilmemiş ve müsaadesi verilmemiş tohumlukları ithal ve ihraç edenler 1.000 liradan 6.000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır.

            Ayrıca Bakanlığın vazifeli teşkilâtınca zaptolunan tohumlukların müsaderesine de mahkemelerce karar verilir.

            Bu kabil suçlar müstacel mevaddan sayılır.

           Madde 14 - 4 üncü madde gereğince bu kanuna tabi tutulup Resmî Gazete'de ilân olunan tohumlukları:

            a) Muayene ve kontrol yaptırıp müsbet netice ve belge almadan,

            b) Yönetmeliğine uygun şekilde ambalâjlanmadan veyahut taklit ve tahrif edilmiş etiketlerle,

            c) Asgari standardın altına düşürülmüş veya tağşiş edilmiş olarak,

            d) Muayene ve kontrolu yapılmadığı halde yapılmış göstererek,

            e) Sertifikalarında belirtilmiş nitliklere uymıyan şekilde reklâm yaparak,

            Satanlar, dağıtanlar, satışa veya dağıtıma arz edenler 500 liradan 1.000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. Ayrıca Bakanlığın vazifeli teşkilâtınca zaptolunan tohumlukların müsaderesine de mahkemelerce karar verilir.

            Yukarıda yazılı suçlar ıslah edilmiş tohumluk adı altında satılan, dağıtılan, satışa veya dağıtıma arz edilen tohumluklar dolayısiyle işlenmişse ağır para cezası 3.000 liradan aşağı olamaz.

            13 üncü maddede yazılı suçların tekerrürü halinde bir yıldan beş yıla kadar tohumluk ticaretinden men cezası da verilir.

            Bu kanuna göre verilip katileşen hüküm özetleri masrafı mahkûma ait olmak üzere gazete ve radyolarla ilânına hükmolunur. Ancak konu itibariyle yayımında fayda tasavvur olunmıyan satıcıların işledikleri suçlar yayınlanmıyabilir. Ticaretten menedilenlerin mağaza ve dükkânları (15) gün müddetle mühürlenir ve mahkûmiyet ilâmının özeti yapıştırılır.

BÖLÜM VIII
KURULUŞ

           Madde 15 - Bu kanunun kapsadığı hizmetleri ifa etmek üzere Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir  Tohumluk kontrol ve Sertifikasyon Şubesi Müdürlüğü) kurulmuştur.

            Tarım Bakanlığı, tohumlukların tescil, kontrol ve sertifikasyonu işlerini yürütebilmek için lüzum gördüğü hallerde tohumluk kontrol ve sertifikasyon enstitüsü, istasyonu ve lâboratuvarları gibi kurumlar ile diğer kurumları
kurar.

           Madde 16 - Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmına ilişik (1) sayılı cetvelde derece, aded ve unvanları yazılı kadrolar eklenmiş ve (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmıştır.
 

BÖLÜM IX
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            Madde 17 - Bu kanunun maddelerinde bahsi geçen yönetmeliklerle kanunun uygulanmasına dait
yönetmelik Tarım Bakanlığının teklifi ve bakanlar kurulunun onamasiyle yürülüğe girer.

            Madde 18 - Çiftçiler arasında yapılacak tohumluk mübadeleleri bu kanun hükümlerinden istisna edilmiştir.

            Madde 19 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 20 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

( 1) SAYILI CETVEL
D
Kadronun Adı
Aded
Maaş
Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Şubesi Teşkilatı
4
Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon İşleri Müşaviri Ziraat Yüksek Mühendis, (İhtisas Yeri)
2
1 250
5
Teknik Müşavir, Ziraat Yüksek Mühendisi
1
1 100
 
Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Şubesi Müdürü, Ziraat Yüksek Mühendisi (İhtisas Yeri
1
950
 
Ziraat Yüksek Mühendisi
1
950
 
"                                                                                                                        "
1
800
 
"  "
1
700
 
Muamelat Şefi
1
600
 
Memur
1
500
 
"
1
10Yekun
500
 
Enstitü İstasyon ve Laboratuvar Teşkilatı 
 
 
 
Enstitü Müdürü, Ziraat Yük.Müh. (ih.yeri)
1
1 500
 
İstasyon Müdürü, Ziraat Yük.Müh. (ih.yeri)
1
1 250
 
Laboratuvar Müdürü, Ziraat Yük.Müh.(ih.yeri)
2
1 100
 
Laboratuvar Şefi, Ziraat yük Müh. (Asistan)
2
950
 
Ziraat Yüksek Mühendisi (Asistan)
2
950
 
Ziraat Yüksek Mühendisi (Asistan)
4
800
 
Ziraat Yüksek Mühendisi (Asistan)
5
700
 
Laborant
2
600
 
"
5
500
 
Mütemet Katip 
1
700
 
1
600
 
"
2
28Yekun
500
 
Ayniyet Memuru 
1
700
 
"
1
600
 
"
1
500
 
Ambar Memuru
1
700
 
Ambar Memuru 
1
600
 
"
2
7 yekun
500
 
İller TeşkilatıTeşkilatı
 
 
 
Teknik Kontrolör Ziraat Yüksek Mühendisi 
3
1 100
 
Mütehassıs Ziraat Yüksek Mühendisi 
4
1 100
 
Mütehassıs Ziraat Yüksek Mühendisi 
4
950
 
Tekniksyen 
5
700
 
"
5
600
 
"
5
500
 
Kontrol Memuru
8
500
 
""
12
46 yekun 91 Genel yekun
450 

(2) SAYILI CETVEL

D
Memuriyetin unvanı
Aded
Maaş
Kaldırılacak Kadrolar İller Teşkilatı
12
Tarım Öğretmeni
20
400