Vatandaşlık Mevzuatı  
TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM 
TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI 
 
            I-KANUN YOLU İLE KAZANMA  
            1. NESEP İLE 
            A) DOĞUM 
            Madde 1 - Türkiye içinde veya dışında, 

            a) Türk babadan olan  

            b) Türk anadan doğup da,  babasının  vatandaşlığını doğumla kazanmayan , 

            c)  Türk anadan  evlilik dışında doğan çocuklar, doğumlarından başlayarak Türk vatandaşıdırlar. 

            B) HAL DEĞİŞİKLİĞİ 
            Madde 2 - Yabancı anadan evlilik dışında doğan çocuk,  

             a) Nesebinin tashihi, 

             b) Babalığın hükümle tahakkuk etmesi, 

            c) Tanıma, 

            yollarından biriyle bir Türk vatandaşına nesep bağı ile bağlanırsa, doğumundan başlıyarak Türk vatandaşı olur. 

            C) EVLAT EDİNME 
            Madde 3 - Evlat edinme evlatlığın vatandaşlığına tesir etmez. Ancak, küçük olan evlatlık, vatansız olur veya anası babası bulunmaz veyahut nerede olduğu bilhinmezse bir Türk tarafından evlatlığa alınmakla Türk vatandaşı olur. 

            2. DOĞUM YERİ İLE 
            Madde 4 - Türkiye'de doğan ve vatandaşlığını ana ve babasından doğumla kazanmıyan çocuklar doğumlarından başlıyarak Türk vatandaşıdırlar.  

            Türkiye'de bulunmuş çocuklar, aksi sabit olmadıkça, Türkiye'de doğmuş sayılırlar. 

            3. EVLENME İLE 
            Madde 5 - Bir Türkle evlenen yabancı kadın Türk vatandaşlığına geçmek istediğini 42 nci maddede gösterilen şekilde bildirdiği veya vatansız bulunduğu veyahut evlenmekle eski vatandaşlığını kaybettiği takdirde Türk vatandaşlığını kendiliğinden kazanır. 

            Evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde akitte hüsnüniyetli olan kadın, Türk vatandaşlığını muhafaza eder. 

            Butlanına karar verilmiş evlenmeden olan çocuklar, ana veya babaları hüsnüniyetli olmasalar dahi Türk vatandaşlığını muhafaza ederler. 

            II-YETKİLİ MAKAM KARARI İLE KAZANMA 
            1.VATANDAŞLIĞA ALINMA ÇEŞİTLERİ VE İKAMET 
            A) GENEL OLARAK VATANDAŞLIĞA ALINMA 
            Madde 6 - Aşağıdaki şartları taşıyan yabancılar Bakanlar Kurulu kararı ile Türk Vatandaşlığına alınabilirler. 

            Vatandaşlığa alınmasını istiyen kişi, 

            a) Kendi milli kanununa, vatansız ise Türk kanununa göre reşit olmalıdır. 

            b) Müracaat tarihinden geriye doğru Türkiye'de 5 yıl ikamet etmiş olmalıdır. 
  
            c) Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışı ile teyit etmiş olmalıdır. 

            ç) İyi ahlak sahibi olmalıdır. 

            d) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmamalıdır. 

            e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmelidir. 

            f) Türkiye'de kendisinin ve geçimi ile yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlıyacak gelire veya mesleke sahip olmalıdır. 

            B) İSTİSNAİ VATANDAŞLIĞA ALINMA 
            Madde 7 - Aşağıdaki hallerde 6 ncı maddenin (b) ve (c) bentlerindeki şartlar aranmaksızın yabancılar, istekleri üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu karariyle Türk vatandaşlığına alınabilirler. 

            a) Türk vatandaşlığını herhangi bir şekilde kaybetmiş olanların sonradan doğmuş reşit çocukları, 
  
            b) Bir Türk vatandaşı ile evli olanlarla, bunların reşit çocukları, 

             c) Türk soyundan olanlarla, eşleri ve reşit çocukları, 

            ç) Bir Türk vatandaşı ile evlenme karariyle Türkiye'de yerleşmiş olanlar, 

            d) Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren sosyal, ekonomik alanlarda veya bilim, teknik veyahut sanat alanlarında olağanüstü hizmeti geçmiş veya hizmeti geçeceği düşünülen kimseler, 

            e) Vatandaşlığa alınması Bakanlar kurulunca zaruri görülenler. 

            C) YENİDEN VATANDAŞLIĞA ALINMA 
            Madde 8 - Bu kanuna göre Türk vatandaşlığın kaybetmiş olanları, Bakanlar Kurulu ikamet şartı aranmıksızın yeniden vatandaşlığa alabilir. 35 inci madde hükmü saklıdır. 
  
            D) YABANCININ İKAMETİ 
            Madde 9 - Bir yabancı için ikamet Türk kanunlarına uygun olarak Türkiye'de oturmaktır. Yabancının, toplamı altı ayı geçmemek şartiyle Türkiye dışında bulunması ikamet süresini kesmez. Ancak Türkiye dışında geçirdiği zaman ikamet süresinden sayılmaz. 

            Türkiye’de , Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre ikahmetgah sahibi olan yabancının, tedavi , öğrenim veya  herhangi bir mücbir sebeple Türkiye dışına çıkması  veya böyle bir  sebeple Türkiye dışında kalması hallerinde,dışarda geçen zamanın toplamı altı ayı geçse dahi ikahmet süresi  kesilmiş olmaz.  

            2. VATANDAŞLIĞA ALINMADA USUL 
            A) MÜRAACAT MAKAMI 
            Madde 10 - Türk vatandaşlığına alınma dileği, 6ncı madde gereğince ilglinin oturduğu, 7 ve 8 inci  maddelerdekıi yazılı hallerde de ilgilinin  bulunduğu  yerin en büyük mülkiye amirine ve yabancı memlekette Türk  konsolosluğuna bir dilekçe ile yapılır. Bu makamlarca  tamamlanan evrak, gereği  yapılmak  üzere İçişleri  Bakanlığına gönderilir. 

            B) SORUŞTURMA 
            Madde 11 -Vatandaşlığa alınma dileğinde bulunan kişi hakkında İçişleri Bakanlığınca, bu kanunun  uygulanmasına dair hazırlanacak  yönetmelikle tesbit edilecek  esaslara göre soruşturma yapılarak gerekli şartları bulunup bulunmadığı  araştırılır. 

            III- SEÇME HAKKI İLE KAZANMA  
            1. TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAYBEDEN KÜÇÜKLER 
            Madde 12 - Aşağıdaki kişiler, Türk Medeni Kanununa göre reşit olmalarından başlıyarak bir yıl içinde Türk vatandaşlığını seçebilirler: 

            a) Türk anadan doğup da Türk vatandaşlığını kazanamayanlar, 

            b) 30 ve 37 nci maddeler gereğince, analarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden küçükler, 

            c) 32 ve 36 ncı maddeler gereğince ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden küçükler. 

            2. EVLENME İLE TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAYBEDEN KADIN 
            Madde 13 - 19 uncu madde uyarınca evlenme ile Türk vatandaşlığından ayrılan kadın bu evliliğin sona ermesinden başlıyarak üç yıl içinde Türk vatandaşlığına dönebilir. 

            IV. VATANDAŞLIĞI KAZANMANIN SONUÇLARI 
            1. EVLENMEDE ÇOCUKLAR 
            Madde 14 - Evlenme ile Türk vatandalığını kazanan kadının, bu evlenmeden  önceki küçük çocukları,  

            a) Babanın ölmüş bulunması, 

            b) Babanın belli olmaması, 

            c) Babanın vatansız bulunması, 

            ç) Çocuğun vatansız olması, 

            d) Velayetin anada bulunması, 

             Hallerinde, analarına bağlı olark Türk vatandaşı olurlar. 

            Şu kadar ki (a) ve (d) bentlerinin uygulanmasında 16 ncı maddedeki şartlar aranır. 

            2. VATANDAŞLIĞA ALINMA 
            A) EŞ 
            Madde 15 - Vatandaşlığa alınma eşin vatandaşlığına tesir etmez, ancak,  vatansız kadın, kocasına bağlı olarak Türk vatandaşı olur. 

            B) ÇOCUKLAR 
            Madde 16 - Küçük çocuklar Türk vatandaşlığına alınan babalarına bağlı olarak Türk vatandaşı olurlar. 

            Türk vatandaşlığına alınan kadının küçük çocukları,  

            a) Babanın ölmüş bulunması, 

            b) Babanın belli olmaması, 

            c) Babanın vatansız olması, 

            ç) Çocuğun vatansız olması, 

            d) Velayetin anada bulunması, 

             Hallerinde çocuğun millI kanunu engel olmadığı takdirde analarına bağlı olarak Türk vatandaşı olurlar. 

            3. SEÇME HAKKI İLE KAZANMA 
            A) TÜRK VATANDAŞLIĞINI SEÇEN KİŞİNİN EŞİ VE ÇOCUKLARI 
            Madde 17 -  Bu kanunun, vatandaşlığı kazanmanın sonuçlarını düzenliyen 15 ve 16 ncı maddeleri 12 nci madde uyarınca seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığına dönen kişilerin eşleri ve küçük çocukları hakkında da uygulanır. 

            B) TÜRK VATANDAŞLIĞINI SEÇEN KADININ ÇOCUKLARI 
            Madde 18 - Evlenme ile Türk vatandaşlığından ayrılan analarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden küçük çocuklar, kadının 13 üncü madde uyarınca seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığına dönmesi halinde, analarına bağlı olarak Türk vatandaşı olurlar. 

             Kadına Türk vatandaşlığını kaybettiren evlenmeden olan küçük çocukları, 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde seçme hakkını kullanan analarına bağlı olarak Türk vatandaşı olurlar. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 
TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAYBI 

            I-KANUN YOLU İLE KAYIP 
            EVLENME 
            Madde 19 - Yabancı ile evlenen Türk kadını kocasının millI kanunu evlenme sebebi ile kocanın vatandaşlığını kadına bahşettiği ve kadın kocasının vatandaşlığını seçtiğini 42 nci maddede gösterilen şekilde bildirdiği takdirde, Türk vatandaşlığını kaybeder. 

             Kadın kocasının vatandaşlığını belirli şartların gerçekleşmesi ile kazanıyorsa; Türk vatandaşlığı o tarihte kaybedilir. 

            II-YETKİLİ MAKAM KARARI İLE KAYIP  
            1-VATANDAŞLIKTAN ÇIKMA 
            A) ÇIKMA ŞARTLARI 
            Madde 20 -Türk vatandaşlığından çıkma, aşağıdaki şartlarla, Bakanla Kurulunun iznine bağlıdır, 

             a) Mümeyyiz ve reşit olmak, 

             b) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, 

            Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak kaydından istisnası zaruri görülenler hakkında Milli Savunmma Bakanlığınca izin verilmesi mümkündür. Ancak, bu şekilde Türk vatandaşlığından çıkan şahıs yeniden vatandaşlığa alındığı takdirde askerlik hizmetini yapmakla ödevlidir. 

            c)İradesi dışında herhangi bir sebeple başka bir Devlet vatandaşı  olmak veya başka bir Devlet vatandaşlığını kazanacağı hakkında  inandırıcı belirtiler bulunmak. 

            B) MÜRACAAT MAKAMI 
            Madde 21 -Türk vatandaşlığından çıkma dileği, Türkiye içinde ilgilinin oturduğu yerin en büyük mülkiye amirine, yurt dışında Türk konsolosluğuna bir dilekçe ile sunulur. 

             Bu makamlarca tamamlanan evrak gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderilir. 

            C) ÇIKMA BELGESİ 
            Madde  22 - Vatandaşlıktan çıkmak isteyen kişi,  aynı zamanda başka bir Devlet vatandaşı ise, çıkma belgesi kendisine derhal verilir. 

            Vatandaşlıktan çıkmak isteyen kişi, başka bir Devlet vatandaşı değil ise, çıkma belgesi , ilgili yabancı Devlet vatandaşlığın girdiğini bildirir belgeyi gösterdiği zaman kendisine verilir.  
  
            Ç) ÇIKMA HÜKMÜ 
            Madde 23 - 22 madde uyarınca çıkma belgesinin ver,ilmesi ile Türk vatandaşlığı kaybedilir. 

             20nci madde uyarınca verilen izin tarihinden başlayarak üç yıl içinde bu belge alınmamış ise, Türk vatandaşlığının kaybı kesinleşir.. 

            2.VATANDAŞLIĞA ALINMANIN İPTALİ  
            Madde 24 - Vatandaşlığa alınma, ilgilinin yalan beyanı veya önemli hususları gizlemesi sonucu vuku bulmuş ise, vatandaşlığa alınma kararı Bakanlar Kurulu’nca iptal edilir. 

            İlgilinin Türk vatandaşlığına alınmasından başlayarak beş yıl geçtikten sonra iptal kararı verilemez. 

            3. VATANA BAĞLILIKLA BAĞDAŞAMAYAN EYLEMLER. 
            A. KAYBETTİRME 
            Madde 25 - Aşağıdaki kişilerin Türk vatandaşlığını kaybettiklerine Bakanlar Kurulu tarafından karar verilebilir. 

            a) Türk vatandaşlığından çıkma izni almaksızın kendi istekleriyle yabancı bir Devlet vatandaşlığını kazananlar, 

            b) Yabancı bir Devletin, Türkiye'nin menfaatlerine uymıyan herhangi bir hizmetinde bulunup da Hükümetçe, bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dışında elçilik veya konsolosluklarımız, yurt içinde ise mahalli mülkiye amirleri tarafından bildirilmesine rağmen üç aydan az olmamak üzere verilecek münasip bir süre içerisinde kendi istekleriyle bırakmıyanlar, 

            c) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde kendi istekleriyle Hükümetin izni olmaksızın çalışmaya devam edenler, 

            ç) Yurt dışında bulunup da muvazzaf askerlik görevini yapmak veya Türkiye'de savaş ilanı üzerine, yurt dışında bulunup da, yurt savunmasına katılmak için yetkili kılınmış makamlar tarafından usulen yapılacak çağrıya mazeretsiz olarak üç ay içinde icabet etmiyenler, 

            d) Sevk sırasında veya kıtalarına katıldıktan sonra yurt dışına kaçıp da kanuni süre içinde dönmiyenler, 

             e) Silahlı Kuvvetler mensupları ile askerlik görevini yapmakta olanlardan görev, izin, hava değişimi veya tedavi için yurt dışında bulunup da süresi bittiği halde mazeretsiz olarak üç ay içinde geri dönmiyenler, 

            f) Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazandıktan sonra kesintisiz olarak en az yedi yıl Türkiye dışında oturan ve Türkiye ile ilgisini ve bağlılığını kesmediğine ve Türk vatandaşlığını muhafaza ettiğine delalet edecek resmi temas ve işlemleri bulunmıyanlar. 

             (ç),(d) ve (e) bendlerine göre karar verilebilmesi için MillI Savunma Bakanlığının teklifi şarttır. 

            B) ÇIKARMA 
            Madde 26 - Yurt dışında bulunup da,  Türkiye Cumhuriyetinin iç ve dış emniyeti aleyhine faaliyette bulunan ve hakkında Türkiye’dede ceza kovuşturması yapılmasına imkan bulunamıyan ve yurda dönmesi için yapılan davete üç ay içinde mazeretsiz olarak icabet etmiyen Türk vatandaşlığını sonradan kazanmış kişiler Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıktan çıkarılabilir.  

             Bu hüküm, Türkiye savaş halinde bulunduğu zaman, doğumla Türk vatandaşı olanlar hakkında da uygulanabilir. 

            III SEÇME HAKKI İLE KAYIP  
            1. TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANAN ÇOCUKLAR 
            Madde 27 - Aşağıdaki Türk vatandaşları reşit olmalarından başlıyarak iki yıl içinde Türk vatandaşlığından ayrılabilirler: 

            a)Analarına bağlı olarak doğumla Türk vatandaşı oldukları halde doğumla veya sonradan yabancı babalarının vatandaşlığını kazananlar, 

            b) Evlatlığa alınmakla Türk vatandaşı olanlar, 

            c) Doğum yeri esasına göre Türk vatandaşı oldukları halde, sonradan ana veya babasının vatandaşlığını kazananlar, 

            ç) Herhangi bir şekilde Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşı olanlar. 

            Yukardaki hükümler gereğince vatandaşlıktan ayrılma ilgiliyi vatansız kılacak ise, bu hak kullanılmaz. 

            2. EVLENME İLE TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANAN KADIN 
            Madde 28 - 5 inci madde uyarınca evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan kadınlar evliliğin sona ermesinden başlıyarak üç yıl içinde evlenmeden önce sahip oldukları Devlet vatandaşlığını muhafaza ettikleri veya bu vatandaşlığa dönebildikleri takdirde Türk vatandaşlığından ayrılabilirler. 

             IV KAYBIN SONUÇLARI 
            1. GENEL OLARAK YABANCI MUAMELESİ  
            Madde 29 - Bu Kanun gereğince Türk Vatandaşlığını kaybeden kişiler, kayıp tarihinden başlayarak yabancı muamelesine tabi tutulur. Ancak, doğumla Türk Vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulundan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişiler ve bunların kanuni mirasçıları, Türkiye Cumhuriyetinin milli güvenliği ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla ülkede ikamet, seyahat, çalışma, miras, taşınır ve taşınmaz mal 
iktisabı ile ferağı gibi konularda Türk Vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. 33 ve 35 inci maddeler hükümleri saklıdır. 

            2. EVLENMEDE ÇOCUKLAR 
            Madde 30 - Yabancı ile evlenmek suretiyle 19 uncu madde gereğince Türk vatandaşlığını kaybeden kadının bu evlenmeden önceki küçük çocukları;  

            a) Babanın ölmüş bulunması, 

            b) Babanın belli olmaması, 

            c) Babanın vatansız olması, 

            Hallerinde analarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybederler. Bu fıkra  gereğince Türk vatandaşlığının kaybı, çocuk 15 yaşından büyük ise, yazılı muvafakatine bağlıdır. 

            Yukarıdaki fıkra gereğince Türk vatandaşlığının kaybı çocukları vatansız kılacak ise, çocuklar Türk kalırlar. 

            3. VATANDAŞLIKTAN ÇIKMA 
            A)  EŞ 
            Madde 31 - Vatandaşlıktan çıkma eşin vatandaşlığına tesir etmez. 

            B) ÇOCUKLAR 
            Madde 32 - Küçük Çocuklar, Türk vatandaşlığından çıkan babana bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybederler. 

             Ananın Türk vatandaşlığından çıkması küçük çocuğun vatandaşlığına tesir etmez. Ancak vatandaşlıktan çıkan ananın küçük çocukları  

             a) Babanın ölmüş bulunması, 

            b) Babanın belli olmaması, 

            c) Babanın yabancı olması, 

            ç) Velayetin anada bulunması, 

             Hallerinde, analarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybederler. 

             Baba veya anaya bağlı olarak vatandaşlığın kaybı; çocuk, 15 yaşından büyük ise, yazılı muvafakatine bağlıdır. 

            Yukarıdaki hükümler gereğince vatandaşlığın kaybı çocukları vatansız kılacak ise, çocuklar Türk kalır. 

            4. VATANDAŞLIĞIN İPTALİ 
            Madde 33 - İptal kararı ilgili kişiye bağlı olark Türk vatandaşı olmuş eş ve çocuklar hakkında da hüküm ifade eder. 

            İptal kararının hükümleri geriye yürümez. 

            Vatandaşlığı iptal edilenlerin mallarının tasfiyesi ile kendilerinin sınır dışı edilmeleri lüzumlu görüldüğü takdirde bu husus iptal kararında belirtilir. Bu gibiler en geç bir yıl içinde Türkiye'deki mallarını tasfiye ederek ikametgah ve iş merkezlerini yurt dışına nakil ve memleketi terketmek zorundadır. Aksi halde, malları Hazinece satılarak bedelleri nam ve hesaplarına milli bir bankaya yatırılır ve kendileri de sınır dışı edilir. Bu kişiler iptal kararı aleyhine Danıştay'a başvrdukları takdirde, malların tasfiyesi ve sınır dışı işlemleri dava sonuna bırakılır. 

            5. KAYBETTİRME VE ÇIKARMA  
            A) GENEL OLARAK 
            Madde 34 - Kaybettirme ve çıkarma kararları şahsidir. İlgilinin eş ve çocuklarına tesir etmez. 
  
            B) ÇIKARMA 
            Madde 35 - 26 ncı madde gereğince vatandaşlıktan çıkarılan kişilerin Türkiye'de bulunan malları Hazinece tasfiye edilir. Ve bedelleri nam ve hesaplarına milli bir bankaya yatırılır. Bu kişiler çıkarma kararı aleyhine Danıştay'a başvurduğu takdirde malların tasfiyesi dava sonuna bırakılır. 

             Bu gibiler Türkiye'de yerleşmemek ve genel hükümlere tabi olmak şartiyle Türkiye'ye gelebilirler. 

            Vatandaşlıktan çıkarma kararının ilgiliye tebliğinden veya ResmI Gazete ile yayınlanmasından önce Türkiye'ye dönenler hakkında vatandaşlıktan çıkarma işlemi durdurulur. 

            Türk vatandaşlığından çıkarılanlar hiçbir şekilde yeniden Türk vatandışlığını kazanamazlar. 

            6. SEÇME HAKKI İLE KAYIP  
            A)  SEÇME HAKKI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN AYRILAN KİŞİNİN EŞİ VE ÇOCUKLARI 
            Madde 36 - Bu kanunun vatandaşlıktan çıkmanın sonuçlarını düzenliyen 31 ve 32 nci maddeleri, 27 nci madde uyarınca seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığından ayrılan kişilerin eşleri ve küçük çocukları hakkında da uygulanır. 

            B) SEÇME HAKKI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN AYRILAN KADININ ÇOCUKLARI 
            Madde 37 - Evlenme ile Türk vatandaşlığına geçen analarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanan küçük çocuklar, kadının 28 inci madde uyarınca seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığından ayrılması halinde, analarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybederler. 

             Kadına Türk vatandaşlığını kazandıran evlenmeden olan küçük çocukları, 32 nci maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen şartlarla seçme hakkını kullanan analarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybederler. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK VATANDAŞLIĞININ İSPATI VE YARGI YOLU 

             I- TÜRK VATANDAŞLIĞININ İSPATI 
            1. İSPAT ŞEKLİ 
            Madde 38 - Türk vatandaşlığının ispatı herhangi bir şekle tabi değildir. 

             Aşağıdaki resmi kayıt ve belgelerle benzerleri, aksi sabit oluncaya kadar ilgilinin Türk vatandaşı olduğuna karine teşkil eder.  

            a) Türkiye Cumhuriyeti nüfus sicil kayıtları, 

            b) Nüfus hüviyet cüzdanları, 

            c) Pasaport ve pasaport yerine geçen belgeler, 

            ç) Türk konsolosluklarınca verilen vatandaşlık ilmühaberleri. 

            2. İDARİ MAKAMLAR 
            Madde 39 - Bir kimsenin Türk vatandaşı olup olmadığı hakkında Türk makamlarınca tereddüde düşüldüğü takdirde bu husus İçişleri Bakanlığından sorulur. 

            II YARGI YOLU  
            1. DANIŞTAY 
            Madde 40 - Türk vatandaşlığı hakkında idari makamlarca her ne şekilde olursa olsun verilen kararlar aleyhine danıştaya başvurulabilir. 

            2. DANIŞTAY DIŞI YARGI ORGANLARI 
            Madde 41 - Danıştay dışında herhangi bir Türk yargı organı önünde bir kimsenin Türk vatandaşı olup olmadığı iddia edilir veya ilgili organ tarafından tereddüde düşülürse bu husus İçişleri Bakanlığından sorulur. 

            İçişleri Bakanlığı en geç bir ay içinde kararını bildirir. 

            İçişleri Bakanlığınca verilen kararın davaya bakmakta olan mahkemece taraflara tebliğinden başlayarak bir ay içinde ilgililerce Danıştaya başvurulmadığı takdirde Bakanlık kararı kesinleşir. 

            2 nci fıkrada, belirtilen şekilde Danıştaya başvurulursa, bakılmakta olan dava, karara kadar durdurulur. Sözü edilen fıkra gereğince yapılan müracaatları Danıştay üç ay içinde kesin olarak karara bağlar. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

            I.  EVLENMEDE VATANDAŞLIKLA İLGİLİ BEYAN 
            Madde 42 - 5 ve 19 uncu maddelerdeki beyanlar, 

             a) Evlenme, evlendirmeye yetkili Türk makamları önünde yapıldığı takdirde, evlenme sırasında o makama, 

            b) Evlenme, evlendirmeye yetkili yabancı makamlar önünde yapıldığı takdirde evlenmeyi tescil ile görevli Türk makamlarına, evlenme akdinde başlıyarak bir aylık süre içinde, yazılı olarak yapılır. 

             Birinci fıkraya uygun olarak yapılan beyanı alan makam evlenmenin tesciline ait muameleli evrak ile birlikte, bunu ilgili nüfus memurluğuna gönderir. 

            II. SEÇME HAKKINI KULLANMA ŞEKLİ 
            Madde 43 - 12, 13, 27 ve 28 inci maddeler uyarınca seçme hakkı İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere mahallin enbüyük mülkiye amirliğine ve yabancı memleketlerde de Türkiye elçilik veya konsolosluklarına yazılı bildiride bulunmak suretiyle kullanılır. 

            III. MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ 
            Madde 44 - Bu kanuna göre alınan kararlarda maddi bir hata bulunduğu sonradan anlaşılırsa bu kararı veren makam düzeltme veya değiştirme kararı alabilir. 

            IV. RESMİ GAZETE İLE YAYIN 
            Madde 45 -Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı kararları ilgilinin İçişleri Bakanlığının teklifindeki tam hüviyetleri ile  Resmi Gazete'de yayımlanır. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER 

            I. KALDIRILAN KANUN VE HÜKÜMLER 
            Madde 46 - 431 sayılı kanunla ekleri ve İskan Kanununun vatandaşlıkla ilgili hükümleri saklı kalmak şartiyle 1041 ve 1312 sayılı kanunlarla bu kanuna aykırı diğer hükümler kaldırılmıştır. 

            II GEÇİCİ HÜKÜMLER 
            KAYIP KİŞİLER 
            Geçici Madde 1 - MillI Mücadeleden sonra, "avdeti gayricaizdir" şerhini havi Büyük Millet Meclisi Hükümeti veya işgal devletlerinin İstanbul temsilcileri tarafından verilen pasaportlarla veya belgeleri olmaksızın Türkiye'den 1930 yılının sonuna kadar ayrılmış bulunup da halen ölü veya sağ 
oldukları bilinmiyen ve sadece nüfus sicillerinde kayıtlı bulunan kişiler, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk vatandaşlığını kaybetmiş sayılırlar.  

            Gerekli işlemler İçişleri Bakanlığınca yapılır. 

            İSKAT EDİLENLERE VERİLEN TALEP HAKKI 
            Geçici Madde 2 - Tabiiyeti Osmaniye Kanunnamesi ile 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu hükümlerine göre ıskat edilmiş doğuştan Türk vatandaşı olan kişiler bu kanunun yürürlük tarihinden başlıyarak bir yıl içinde yeniden Türk vatandaşlığına girmek isteğinde bulundukları ve vatandaşlığa 
alınmalarında bir sakınca görülmediği takdirde, haklarında bu kanunun 8 inci maddesini uygulamaya Bakanlar kurulu yetkilidir. 

            III YÜRÜRLÜK
            Madde 47 - Bu kanun yayımından üç ay sonra yürürlüğe girer. 

            IV YÜRÜTME 
            Madde 48 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.