Gümrük Mevzuatı  
GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ HAKKINDA KANUN 


            Madde 1 - 5383 sayılı Gümrük Kanunun 30/11/1960  tarihli ve 146 sayılı kanunla doğrudan doğruya veya bu kanunla doğrudan doğruya veya bu kanuna dayanılarak değiştirilen Gümrük Giriş Tarife Çetveli ilişik çetvelde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 

            Madde 2 - Bakanlar Kurulu, uzun vadeli Kalkınma Planınım hedeflerini gözönünde bulundurmak, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin mali ve koruyucu etkisini memleket ekonomisine en uygun nitelikte tutmak maksadiyle, Maliye, Ticaret,  Tarım, Sanayi ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkları ile devlet Planlama Teşkilatı ve Türkiye Ticaret Odaları , Sanayi Odaları ve Ticaret Borsları Birliğinin müteallasına aldıktan sonra, kararnamelere Gümrük Giriş tarife Cetvelinde gösterilen vergi nispet ve hadlerinde ve tariflerdeki notlarda gerekli değiştirmeleri yapmaya ve bu değişiklerin uygulanmasına ilişkin usuleri ve şartları tesbite yetkilidir. 

            Bu suretle yapılabilecek  değişikliklerden mevcut had ve nispetleri artırcı  mahiyetteki ilaveler kıymet  esasına göre vergilendirenlerde, ilgili malın gümrük vergisine esas olan değerinin, ölçü esasına göre vergilendirelerde mevcut spesifik haddin % 50 şinde daha fazla  olamaz. 

            Madde 3 - a) 2 nci maddede yazılı Bakanlık ve teşekküllerce birlikte yapılacak inceleme sonunda yatırım maddesi sayılacak ve ithali uzun vadeli plan hedeflerine uygun görülecek eşyanın gümrük vergileri ile ithalde alınan istihsal vergisini ve belediyelere ait vergilerle rıhtım resmini Bakanlar Kurulu, bunların gümrük hattını aştıkları tarihten itibaren en çok beş yıllık bir devre içinde ve yıllık eşit taksitlerle tahsiline kararname ile müsaade etmeye yetkilidir.

            b) Yukarıdaki fıkra hükmünü, Türkiye'de imal ve istihsal olunan yatırım maddelerinin maliyetine giren vasıtalı vergiler hakkında da aynı maksatla uygulamaya, bunun için de bu türlü vergilerden yatırım maliyetlerinde teşhis ve tesbiti mümkün olabilenlerin, beş yılda ve beş müsavi taksitte ödenmesini
sağlamak üzere gerekli tedbirleri kararname ile almaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

            c) Bu maddede bahis konusu yetkiler kamu sektörü ve özel sektör için eşit şekilde kullanılır.

            Madde 4 - Bu kanun hükümlerinin uygulanması ile ilgili usuller ve esaslar 2 nci maddede yazılı bakanlık ve teşekküller tarafından bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte gösterilir.

            Madde 5 -Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlerin hazırlık çalışmaları ikinci maddede yazılı bakanlık ve teşekküllerin, en az daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve genel sekreter yardımcısı kademesindeki yetkili temsilcilerinden, Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile kurulacak ve başkanı bu karrala belli edilecek vazifeli bir komisyon tarafından yapılır. 

            Komisyon 15 günden az ve iki aydan çok olmıyan fasılalarla toplanarak gündemindeki konuları görüşür ve karara bağlıyarak Hükümete arzeder.

            Madde 6 - 02.01.1961 tarihli ve 197 sayılı Kanun ile buna dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları ve bunların onamasına ilişkin kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.

            Geçici Madde 1 - Bu Kanun'un 5 inci maddesinde yazılı komisyonun 4 üncü maddede yazılı işleri ifa etmek maksadiyle kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay müddetle yapacağı toplantılar için 5 inci maddede yazılı tahdidi hüküm uygulanmaz.

            Madde 7 - Bu Kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer ve bu konuda 5383 sayılı Gümrük Kanunu'nun 5 inci maddesi uygulanmaz.

            Madde 8 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.