Milletlerarası Anlaşmalar  
LÜBNAN'A SİLAH SATIŞINDAN DOĞAN ALACAĞIMIZLA FRANSIZ HÜKÜMETİNİN EMRİNE VERDİĞİ BAZI MEBLAĞLARIN LÜBNAN'A VE FRANSA'DA TÜRK MİSYONLARI İÇİN ARSA, BİNA SATINALINMASINA VEYA YAPTIRILMASINA AYRILMASI HAKKINDA KANUN


            Madde 1 - 1955 te Lübnan'a satılan silâhların bedeli meselesini, iki Hükümet arasında uzlaşma yolu ile halle ve böylece sağlanacak meblâğ ile Beyrut Büyükelçiliğimiz içinbina, arsa satınalmay veya yaptırmaya Dışişler Bakanlığı yetkilidir.

             Uzlaşma yolu ile üzerinde mutabık kalınacak meblâğın birinci fıkradaki maksat için kullanılmasından sonra bu parayı bütçeye gelir ve Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili bölümüne ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

            Madde 2 - İstanbul'da Fransız Hükümeti emrine tarafımızdan evvelce meccanen tahsis olunan Elçilik binasına mukabil mezkûr Hükümet tarafından Türk hükümetine, kira veya kapitalize edilen kira namiyle hibe olarak verilen ve halen, cari rayiç üzerinden 3.351.452,58 Türk Lirasına baliğ olan paranın tamamı ile bundan böyle tahakkuk edecek olan faizlerini, Fransa'daki Türk Misyonları için arsa, bina satın almak veya yaptırmak üzere, bütçeye gelir ve Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili bölümüne ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

             Bütçesi senesinde kullanılmadığı takdirde bu paranın tamamını veya kullanılmıyan bakıyelerini mütaakıp bütçe yıllarında, Mahasebei Umumiye Kanununun 55 inci maddesine tevfikan, aynı maksatla kullanmaya Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları yetkilidir.

            Madde 3 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4 - Bu kanunu Maliye ve Dışişleri Bakanları yürütür.