Damga Vergisi Kanunu
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

             RESMİ DAİRELERİN MECBURİYETİ 
            Madde 26- Resmi dairelerin ilgili memurları kendilerine ibraz edilen kağıtların Damga Vergisini aramaya ve vergisi hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tespit etmeye veya bunları tutanağı düzenlemek üzere,  vergi dairesine göndermeye mecburdurlar. 

            NOTERLERİN MECBURİYETİ 
            Madde 27 - Noterler pulsuz veya noksan pullu kağıtları, usulen vergi ve cezası tahsil edilmedikçe tasdik etmekten veya bunların suretlerini çıkarıp vermekten memnudurlar. 

            Bu kağıtlardan dolayı alınması lazım gelen vergi ve cezayı sahipleri rızalariyle ödemek isterlerse, noterler mezkur kağıtlara ait vergi ve ceza miktarında damga pulu  yapıştırıp iptal ettikten sonra muameleye devam edebilirler. 

            Birinci fıkra hükmüne aykırı olarak işlem yapılması halinde mükellef hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik edilmekle beraber, noterlerden de, tasdik veya üzerinde muamele icra ettikleri her kağıt için kanunen alınması gereken cezası ayrıca alınır. 
 
            KAĞITLARIN TERKİ 
            Madde 28- Vergi cezası alınması gereken kağıtların hamilleri tarafından terk edilmesi bu cezanın alınmasına mani değildir. 

            BAZI ÖDEMELERDE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 
            Madde 29- Maliye Bakanlığından müsaade alınmak şartiyle makbuz karşılığı yapılacak ödemelerle istihkaktan kesinti yapılması şeklindeki ödemelerde uyulması gereken esaslar Maliye Bakanlığınca tayin edilerek ilgililere bildirilir. 

            Madde 30- Vergi Usul Kanununun Damga Resmine ilişkin hükümleri Damga Vergisi hakkında da uygulanır. 

            KALDIRILAN HÜKÜMLER YÜRÜRLÜK 
            Madde 31- Aşağıda gösterilen kanunlar ve hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 

            1.23.5.1928 tarih ve 1324 sayılı Damga Resmi Kanunu ile ek ve değişiklikleri (Bu Kanunların reklam ve ilanlara ilişkin Damga Resmi hükümleri ile 15.2.1963 tarih ve 185 sayılı Kanun hükümleri hariç), 

            2.28.5.1934 tarih ve 2456 sayılı gümrüklerde istimal edilen bazı  evraka müdafaa pulu ilsakı hakkındaki kanun ile ek ve değişikliklikleri, 

            3.28.5.1934 tarih ve 2459 sayılı Tayyare Resmi hakkındaki Kanun ile bu 
Kanunun ek ve değişiklikleri, 

            4.Fevkalade zam kanunlarının yukarıdaki resimlere ilişkin hükümleri, 

            5.10.6.1938 tarih ve 3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu’nun 112’nci maddesi, 

            6.9.7.1953 tarih ve 6124, 15.7.1953 tarih ve 6168, 4.10.1960 tarih ve 93, 5.1.1961 tarih ve 222, 20.7.1961 tarih ve 335 sayılı kanunlar hariç diğer kanunların Damga Resmi ve yukarıdaki resimlere ilişkin istisna hükümleri, 

            7.4.1.1961 tarih ve 213 sayılı VUK’nin 205’inci maddesinin yolcu bilet ücretleri ve sigorta primleri üzerinden alınacak Damga Resmi kayıtlariyle ilgili hükümleri ile 220’nci maddesinin 5 numaralı fıkrası, 112’nci maddesinin 4 numaralı fıkrası ve 356’ncı maddesinin 2 ve 4 numaralı fıkraları, 

GEÇİCİ ve SON HÜKÜMLER

            ESKİ HÜKÜMLERİN UYGULANMASI 
            Geçici Madde 1- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel mükellefiyet konusuna giren kağıtlar hakkında eski hükümler uygulanır. 

            PEŞİN ALINAN RESİMLER 
            Geçici Madde 2- Basılı damga konulması suretiyle resmi peşin alınan kağıtların yeni hükümlere göre noksan alınmış vergileri mükellefe tamamlattırılır, vergi mevzuu dışında kalanlardan henüz kullanılmamış olanlarla tarife değişikliği dolayısıyla fazla alınmış bulunan resimler tade edilir. 

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 32- Bu Kanun hükümleri yayımını takip eden aybaşından itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girer. 

            YETKİ 
            Madde 33- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
 

 (1) SAYILI TABLO
DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR
 
 
I-AKİTLERLE İLGİLİ KAĞITLAR
1)Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler : (Binde 4)
        a)Belli parayı ihtiva edenler  (Binde 4)
        b)Belli parayı ihtiva etmeyenler (5 T.L.)
        c)Kira mukavelenameleri (mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1)
        d)Tütün alım ve satım mukavelenameleri  (50 Krş.)
2)Teklifnameler  (50 Krş.)
3)Anonim eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenameleri :
         İlk 5 milyon lira için (Binde 10)
         Sonra gelen 5 milyon lira için  (Binde 7,5)
        10 milyon liranın yukarısı için (Binde 5)
(Vergi miktarı 250 bin lirayı aşamaz)
4)Kefalet, teminat ve rehin senetleri :
          a)Belli parayı ihtiva edenler  (Binde 4)
          b)Belli parayı ihtiva etmeyenler  (5 T.L.)
          c)Tütün alım ve satım ile ilgili rehin senetleri  (50 Krş.)
5)Tahkimnameler ve sulhnameler :
          a)Belli parayı ihtiva edenler  (Binde 4)
          b)Belli parayı ihtiva etmeyenler  (15 T.L.) 
II-KARARLAR VE MAZBATALAR :
1)Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam vekararlarla hakem kararları :
          a)Belli parayı ihtiva edenler (Binde 4)
          b)Belli parayı ihtiva etmeyenler (15 T.L.)
2)Artırma ve Eksiltme Kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarca verilen her türlü ihale kararları   
(Binde 2)
III-TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN KAĞITLAR :
1)Ticari ve mütedavil senetler :
           a)Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benziyen senetler (Binde 4)
           b)Emtia senetleri :
   1-Resepise (makbuz senedi) (5 T.L.)
   2-Varnt (rehin senedi) (3 T.L.)
   3-İyda senedi (1 T.L.)
   4- Taşıma senedi  (2,5 T.L.)
          c)Konişmentolar (3 T.L.)
          d)Deniz ödüncü senedi  (Binde 4)
          e)İpotekli borç senedi, irat senedi  (Binde 4)
   2)Ticari belgeler :
          a)Faturalar, müstahsil makbuzlarıyla gider pusulalarının fatura yerine geçen nüshaları :
   1-100 liraya kadar olanlar (100 dahil)  (25 Krş.)
   2-1.000 liraya kadar olanlar (1.000 dahil) (50 Krş)
   3-1.000 liradan yukarı olanlar  (100 Krş.)
           b)Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları  (Binde 2)
           c)Menşe ve mahreç şahadetnameleri  (2,5 T.L.)
           d)Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları (resmi dairelere ve bankalara ibraz edilenler):
   1-Bilançolar (10 T.L.)
   2-İşletme hesabı hulasaları (2,5 T.L.)
            e)Barnameler  (1 T.L.)
            f)Tasdikli manifesto nüshaları  (2,5 T.L.)
            g)Ordinolor (50 Krş.)
            h)Bankalar veya ticaretnameler arasındaki münakale, tediye irsal, teslim ve tahsil emirleri  
(50 Krş.)
 IV-MAKBUZLAR VE DİĞER KAĞITLAR :
1)Makbuzlar (ibra senetleriyle kabzı mutazammın imza ve mühürleri 
ihtiva eden kağıtlar dahil) :
            a)Belli bir parayı ihtiva etmeyenlerle 100 liraya kadar parayı 
ihtiva edenler (100 dahil) ve ilgilileri tarafından alınan paralar için icra dairelerine verilen makbuzlar
 
 
(25 Krş.)
           b)1.000 liraya kadar parayı ihtiva edenler (1.000 dahil) (50 Krş.)
           c)1.000 liradan yukarı parayı ihtiva edenler (100 Krş.)
           d)Avans makbuzları  (Binde 4)
           e)Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi 
dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ve resmi daireler hesabına 
ödenen paralar hakkında mütaaddit nüsha olarak bankalara verilen 
makbuz senetlerinin mezkur dairelere ait nüshaları 
 
 
 
 
(Binde 4)
           f)Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtısas zammı, 
ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve saire gibi 
her ne ad ile olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen 
makbuzlar ile bu paralar nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış 
veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine 
tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar
 
 
 
 
 
(Binde 4)
           g)Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu 
mahiyetteki senetler
 
(Binde 3)
2)Beyannameler :
           a)Yabancı memleketlerden gelen posta müraselatının 
gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste 
beyannamelerde yazılı her mürasele maddesi için 
 
 
(50 Krş.)
           b)Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen diğer 
beyannameler
 
(25 Krş.)
3)Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri :
           a)100 liraya kadar olanlar (100 dahil)  (15 Krş.)
           b)100 liradan yukarı olanlar  (25 Krş.)
4)Tarifede yazılı kağıtlardan aslı bir liradan fazla maktu veya nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri   
 
(1 T.L.)
 
(2)SAYILI TABLO
DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAĞITLAR

            I-RESMİ İŞLERLE İLGİLİ KAĞITLAR 
            A)Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar : 
            1)Resmi daireler arasındaki işlemleri kapsayan her türlü kağıtlarla bu dairelerin soruları üzerine kişiler tarafından yazılan cevaplar ve ekleri 
            2)Kişilerin işlemleri ile ilgili olarak resmi dairelerce görülecek lüzum üzerine yazılacak şerhler veya çıkarılacak suret, özet ve tercümeler 
            3)Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun uygulanmasında yapılacak müracatlara ait her türlü kağıtlarla kurullarca verilecek kararlar 
            4)Türkiye atom enerjisi proğramının uygulanması için lüzumlu her türlü eşyanın ihtilali sırasında düzenlenen kağıtlar 
            5)Yabancı elçilik ve konsoloslukların mühür veya imzasını ihtiva eden resmi kağıtlarla yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen ve fakat elçilik ve konsolosluklar dışında kullanılmayan kağıtlar.(Bu fıkradaki istisna mütekabiliyet şartıyladır.) 
            6)Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış imtiyaz sözleşmeleri ve andlaşmalarla damga resminden, bu tarihten sonra yapılacak imtiyaz sözleşmeleri ve andlaşmalarla da damga vergisinden istisna edilmiş olan kağıtlar. 
            7)Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında aktedilen anlaşmalar gereğince ithal olunacak zirai ve gıdai maddelerin ithaliyle ilgili kağıtlar. 
            8)Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanunu gereğince derlenen eserler için ilgili dairelerce verilecek makbuzlar 
            9)Resmi daireler lehine yapılan istimlaklerde düzenlenen kağıtlar. 

            B)Resmi dairelerden kişilere verilen kağıtlar : 
            1)Resmi dairelerin iaşe ihtiyaçları için satınalınacak ayniyatın, bedelleri 10 liraya (10 lira dahil) kadar olanlarının, ayniyat tesellüm makbuzları 
            2)İcra dairelerinin, alınan harc ve masrafın müfredatını göstermek üzere, ilgililere verdikleri makbuzlar. 
            3)Vergi, resim ve harclarla sair bilcümle gelirlere ve kamu yararına mütaallik olarak resmi dairelerden kişilere tebliğ olunan kararlar, Sayıştay ilam ve kararları ve vergi karneleri. 
            4)Köy ihtiyar heyetlerince verilecek mazbatalar 
            5)İcra ve İflas Kanununa göre icra dairelerince isteyen alacaklılara takip talebinde bulunduklarına ve tevdi ettikleri belgelere ve verdikleri masraflara dair verilen makbuzlar. 
            6)Noter Kanununa göre noterlerin aldıkları her nevi harc ve ücretin müfredatını göstermek üzere ilgililere verdikleri makbuzlar. 
            7)Resmi dairelerin kumpanya ve acentalara gönderecekleri ordinolor. 

            C)Kişilerden resmi dairelere verilen kağıtlar : 
            1)Hükümetçe akdolunan avans ve istikraz mukavelenameleri, Hazine Bonoları, Yatırımlar Finansman Fonu Teşkil ve Tasarruf Bonoları İhracı hakkındaki Kanun gereğince çıkarılan tasarruf bonoları ve tedavüle çıkarılacak Hükümet ve Türkiye Emlek Kredi Bankası istikrazlarına ait geçici veya kati tahvillerle bunların bedel, faiz ve ikramiyelerinin ödenmesine ve bu husustaki diğer muamelelere ilişkin kağıtlar. 
            2)Yabancı memleketlerde düzenlenen ve doğrudan doğruya resmi daireler ad ve hesabına gönderilen her türlü kağıtlarla doğrudan doğruya yabancı memleketlerden mübayaa olunarak resmi dairelere gönderilen malların ihale kararları ile tesellüm makbuzları. 
            3)Ankara’da inşa edilecek sefarethane ve konsoloshaneler için yabancı memleketlerden getirilecek inşaat malzemesinin ithali ile ilgili kağıtlar. 
            4)Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu gereğince kadastro mahkemeleri ile kadastro tahrir komisyonlarına verilen beyannameler. 
            5)Resmi dairelere emaneten bırakılan para, hisse sendi, tahvil ve eşyanın ret ve iadesinde verilen makbuz ve ibra senetleri. 
            6)Otel, pansiyon , ticarethane ve sair umumi müesseselerde oturan ve çalışanların hüvüyet varakası vermeleri mecburiyetine dair Kanun ile Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri hakkındaki Kanun hükümleri gereğince zabıta amirlerine verilecek beyannameler. 
            7)Emekli, dul ve yetim maaş ve ikramiyeleri tahsisine ve alındığına dair her türlü kağıtlar. 
            8)Hizmet süreleri emekli ve yetim aylığı bağlanmasına elverişli olmayanlarla yetimlerine bir defaya mahsus olmak üzere verilen paraların ödenmesine ait kağıtlar. 
            9)Türkiye’ye giren ve çıkan yolculardan Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki Kanun gereğince gümrüklerce alınacak beyannameler. 
            10)Bir şehir içinde görev dolayısıyla sarf olunan tramvay, vapur, tren ve otobüs gibi taşıt ücretlerine münhasır olmak üzere memur ve müstahdemler tarafından verilen beyannameler. 
            11)Kişiler tarafından hariçte düzenlenerek imza ve tarihlerin tasdik veyahut suret ve tercümelerinin verilmesi için noterlere getirilen kağıtların noter dairelerinde saklanacak nüshaları. 
            12)Evlenme işlerinde kullanılan kağıtlar. 
            13)Umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanundan faydalanacak kişiler tarafından verilecek taahhütname, beyanname ve aktedilecek mukaveleler, yabancı memleketlerden İmar ve İskan Bakanlığınca ithal olunacak her türlü alet, edevat ve malzemenin ithalinde düzenlenen kağıtlar, bağış ve yardım makbuzları. 

            II-ÖĞRENCİLER ve ASKERLERLE İLGİLİ KAĞITLAR : 
            1)Okula girebilmek için öğrencilere velileri tarafından okul idarelerine verilen taahhütnameler ve bunlara ilgili kefaletnameler. 
            2)Öğrenciler ve velileri tarafından okul idarelerine verilen beyannameler. 
            3)Resmi ve özel her türlü okullarda öğrenciler tarafından kurulan istihsal ve istihlak kooperatiflerine ait ve damga vergisi bunlar tarafundan ödenmesi gereken kağıtlar. 
            4)Erlerle, ihtiyaçları Devlet tarafından deruhde ve temin olunan onbaşı ve çavuşların aşağıda gösterilen kağıtları, 
            a)Askerliğe giden veya terhis edilenlerin askeri iş ve maaşlarına ve ölüm dolayısıyla dul ve yetimlerine maaş bağlanmasına ait her türlü kağıtlar. 
            b)Askerlikte bulunanların gerek askerlik, gerek özel işleri için verecekleri beyannameler. 
            c)Askerler tarafından veya askerler için verilen paralar karşılığında postaneler veya bankalarca düzenlenen kağıtlar. 
            5)Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Kanununun uygulanması ile ilgili işlemler dolayısıyla düzenlenen kağıtlar. 

            III-İŞÇİLER, ÇİFTÇİLER VE GÖÇMENLERLE İLGİLİ KAĞITLAR : 
            1)Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa göre düzenlenen Münferit ve Kolektif İş Sözleşmeleri ve Yüksek Uzlaştırma Kurulunun ve diğer kurulların Toplu İş Sözleşmeleri hükmündeki kararları ile İş Kanunu gereğince işverenin iş şartlarını göstermek üzere işçiye verdiği taahhütnameler ve işveren tarafından İş Kanununa göre verilen beyannameler. 
            2)İş ve İşçi Bulma Kurumunun işçilere iş ve işlere bulmak üzere düzenlediği kağıtlar. 
            3)Toprakaltı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bunula ilgili diğer bütün işlerde çalışan işçilerin yeraltındaki çalıştıkları günlere ait ücretleri ve primlerinin ödenmesinde düzenlenen kağıtlar. 
            4)Çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanunun uygulanması dolayısıyla düzenlenecek kağıtlart. 
            5)Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca çiftçiye, Tarım Kredi ve Satış Kooperatifleri ile birliklerine açılacak kredilerle bunlara ait gayrimenkul ipotek ve menkul rehin muameleleri ve muhtaç çifçiye yapılacak dağıtmalarla ilgili her türlü kağıtlar. 
            6)Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki kanunun uygulanması ile ilgili kağıtlar. 
            7)Göçmenlerle nakledilenlere ve Muhtaç Çiftçilere Tohumluk ve Yemeklik dağıtılması hakkındaki Kanunun uygulanması ile ilgili kağıtlar. 
            8)Göçmen ve mültecilerle bir yerde yurtlandırılan göçebeler ve bir bölgeden diğer bölgeye Hükümetçe nakolunanlara yapılacak iskan yardımı ve gümrük ve tabiiyet, nüfus, tapu ve nakil işlemleri ile ilgili her türlü kağıtlar. 

            IV-TİCARİ VE MEDENİ İŞLERLE İLGİLİ KAĞITLAR: 
            1)Ticari veya mütedavil kağıtlar üzerine yazılan ciro, kabul ve tesellümü mutazammın şerhler. 
            2)Çekler. 
            3)Hisse senetleri ve her türlü tahvillerin temettü ve faiz kuponları. 
            4)Çıkarılacak hisse senedi ve tahvillere talip olanlar tarafından bu maksatla verilecek iştirak taahhütnameleri. 
            5)Sigorta mukavelenameleri, sigorta ücretine ait makbuzlar ve sigortanın tecvit ve temdidi il etemin olunan meblağın tezyidi halinde verilen beyanname ve avönanlar. 
            6)500 kuruş ve daha aşağı parayı ihtiva eden her türlü makbuzlar, ibra senetleri ve faturalarla fatura yerine geçen müstahsil makbuzu, gider pusulası ve serbest meslek makbuzu nüshaları, havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri ve borç senetleri. 
            7)Gayrimenkullerin, ayni hakların ve gemilerin ferağ ve intikal zabıtları. 
            8)Sabit istihsal araçlarına ait kira mukavelenameleri. 
            9)Akdi mutazammın siparişi kabul mektupları ile mukavele yerine kaim mektuplar. 
            10)Gerek Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ile Türk Hava Kurumu tarafından verilen, gerek yabancı memleketlerin benzeri teşkilatı tarafından verilip Türkiye’de ibraz edilen veya hükmünden faydalanılan Triptik ve gümrük geçiş karneleri 
            11)Okullara, kamu menfaatlerine yararlı deneklere ve muhtaçlara verilen ianelere ait makbuzlar. 
            12)Mektup ve diğer kağıtların alındığına dair verilen imzalarla posta idarelerinin defterleri üzerine gönderilenler tarafından yazılan alındı şerhleri. 
            13)Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi tarafından müstahsıla verilen nüshası. 
            14)Gider pusulasının tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçiler tarafından işi yapana veya malı satana verilen nüshası. 
            15)Damızlığa elverişli olduğuna dair şahadetnameyi haiz bulunan hayvanların ithali ile ilgili kağıtlar. 

            V-KURUMLARLA İLGİLİ KAĞITLAR : 
            1)İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakler hakkındaki Kanuna tabi kurumlarla genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri ve belediyelere bağlı tüzel kişiliği bulunan kurumlara özel kanunları gereğince Hazinece ödenmesi gereken sermaye, iştirak hissesi ve yardım ödeneklerinin ödenmesine ait kağıtlar. 
            2)İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakler hakkındaki kanuna tabi kurum ve ortaklıklara vuku bulacak devir ve kuruluş ile ilgili kararlar. 
            3)Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun Milli Savunma Bakanlığına veya memleketimizin de dahil bulunduğu Milletlerarası Savunma Teşkilatına teslim edeceği her türlü malzeme, teçzidat ve vasıtalarla yedek parçalarının imalinde ilk madde veya işletme malzemesi olarak kullanılmak üzere kurum tarafından yabancı memleketlerden getirtilecek maddelerin (miktarı ve memleket içinde ihtiyaca yeter derecede tedarikinin mümkün bulunmadığı Maliye, Ticaret ve Sanayi bakanlıklarının müşterek teklifi üzerine Bakablar Kurulunca tesbit ve kabul edilmek kaydıyla) ithali sırasında düzenlenen kağıtlar. 
            4)Toprak Mahsulleri Ofisinin müstahsıldan yapacağı alımlar ve menkul rehini işlemlerine ilişkin kağıtlarla Ofisin teşkil edeceği müessese ve şirketlerin kuruluşu ile ilgili kağıtlar. 
            5)Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ithal edilecek hububat ve unlarla bunların naklinde kullanılacak her nevi malzemenin ithali sırasında düzenlenen kağıtlar. 
            6)Türkiye Zirai Donatım Kurumu müessese ve şubelerinin kuruluş işlemleri ile ikraz, istikraz, menkul ve gayrimenkul alım ve satımı ve sair işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kurum tarafından ödenmesi gereken kağıtlar. 
            7)Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün çiftçi ile münasebetlerinde tanzim edilecek borç senetleri ile borç ödeme makbuzları. 
            8)Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekkül tarafından ödenmesi gereken kağıtlar 
            9)İşçi Sigortaları veya yerine kaim olacak kurumun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kurum tarafından ödenmesi gereken kağıtlar. 
            10)Devlet Yatırım Bankasının her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekkül tarafından ödenmesi gereken kağıtlar. 
            11)Tasarruf Sandıkları hakkındaki Kanun gereğince il özel idareleri ve belediyelerce kurulan tasarruf sandıklarının tüzüklerinde açıklanan işlemlerle ilgili kağıtlar. 
            12)Ordu Yardımlaşma Kurumunun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu Kurum tarafından ödenmesi gereken kağıtlar 
            13)Milli Piyango İdaresinin biletleri ile çekilişte kazananlara ödenecek ikramiye ve amortilerle ilgili kağıtlar. 
            14)Devlet Tiyatrosunun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekkül tarafından ödenmesi gereken kağıtlar. 
            15)Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin her türlü muamelelerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bunlar tarafından ödenmesi gereken kağıtlar. 
            16)Çay yetiştirenlerin Türkiye’de çay ziraatini geliştirmek maksadıyla kuracakları kooperatiflerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kooperatifler tarafından ödenmesi gereken kağıtlar. 
            17)Genel menfaatlere yararlı derneklerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekküller tarafından ödenmesi gereken kağıtlar. 
            18)Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin ortakları ile münasebetlerinde tanzim olunacak borç senetleri ile borç ödeme makbuzları, ipotek ve rehin senetleri.