Harçlar Kanunu
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
VERGİ İTİRAZ HARCLARI
 
BİRİNCİ BÖLÜM
MÜKELLEFİYET

            MEVZU 
            Madde 52- Vergi itiraz işlemlerinden bu kanuna  bağlı (3) sayılı tarifede yazılı olanları, vergi itiraz harçlarına tabidir. 

            MÜKELLEF 
            Madde 53- Vergi itiraz  harçları, harca mevzu olan işlemlerden dolayı itiraz ve temyiz komisyonları ile Danıştay'a başvuran mükellefler tarafından ödenir. 

 
İKİNCİ BÖLÜM
HARCIN ÖLÇÜSÜ, ÖDENMESİ VE GERİ VERİLMESİ

            HARÇ ALMA ÖLÇÜSÜ 
            Madde 54- Vergi itiraz harçları (3) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer ölçüsüne göre nispi esas üzerinden, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. 

            HARCIN ÖDENMESİ 
            Madde 55- Vergi itiraz harçlarından "Başvurma harcı" işle ilgili başvurma dilekçesine pul yapıştırılmak suretiyle peşin olarak ödenir. 

            Nispi ve maktu harçlar, ihbarname esasına göre,  itiraz ve temyiz komisyonları kararıyla, 
Danıştay  kararlarının ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde, keza itiraz komisyonunun temyiz edilmeyerek kesinleşen kararlarından alınacak harçlar da kesinleşme tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili vergi dairesine ödenir. 

            HARCIN GERİ VERİLMESİ 
            Madde 56- Kesinleşmiş kararlar üzerinden alınan nispi ve maktu harçlar (Başvurma harcı hariç) 
Danıştayca mükellef lehine karar verilmesi halinde mükellefçe kazanılan miktar üzerinden, kesin 
kararın tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde geri verilir veya istek üzerine vergi borcuna mahsup 
olunur. 
 

DÖRDÜNCÜ KISIM
TAPU ve KADASTRO HARÇLARI
 
BİRİNCİ BÖLÜM
MÜKELLEFİYET

            MEVZU 
            Madde 57-Tapu ve Kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu ve kadastro harçlarına tabidir. 

            MÜKELLEF 
            Madde 58-Tapu ve Kadastro harçlarını, taraflar aksini kararlaştırmamış ise, aşağıda yazılı kişiler ödemekle mükelleftir : 

            a)Mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni hakları iktisap edenler (İktisap eden kişiler birden fazla ise harçları hisseleri oranınca öderler). 
            b)İpotek tesisinde ipoteği tesis edenler, 
            c)Kadastro işlerinde adlarına tescil yapılanlar, 
            d)Miras sebebiyle çıplak mülkiyetin mirasçı adına tescilinde, çıplak mülkiyet sahibi olanlar, 
            e)Rücularda rücu eden taraf, 
            f)Bunlar dışında kalan işlemlerden lehine işlem yapılmış olanlar. 

 
İKİNCİ BÖLÜM
İSTİSNALAR

            HARÇTAN MÜSTESNA TUTULAN İŞLEMLER 
            Madde 59- Aşağıda yazılı mevzular harçtan müstesnadır : 

            a) Kamu menfaatlerine yararlı derneklerin iktisabedecekleri gayrimenkullerin ve diğer ayni 
hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleriyle bu derneklere ait tesislerin sonradan iktisabedecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri, 

            b)Hazine adınaq kayıt ve tescil olunacak gayrimenkullerle sair ayni haklar ve şerhi gerektiren 
diğer işlemler ve bunların terkinleri, 

            c)Kayıt harici kalmış gayrimenkullerin tapuya tescilinden evvelki tedavüller, 

            d)İlgililerin kusurları olmaksızın tapu ve kadastro idareleri tarafından yapılacak hataların 
tashihleri, 

            e)Mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve diğer resmi dairelerce istenecek kayıt ve belge 
suretleri 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ ve NİSPETLERİ

            HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ 
            Madde 60- Tapu ve Kadastro harçları, (4) sayılı tarifede yazılı işlemlerden, işlemlerin nevi ve 
mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınır. 

            DEĞER ESASI  
            Madde 61- Değer ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (4) sayılı tarifede yazılı değerler esastır. 

            İPOTEKLİ GAYRİMENKULLER 
            Madde 62- Rehin ile takyid edilmiş bir gayrimenkulün bağışlanmasında, bağışlama yapıldığı anda 
bakiye kalan rehinli borç miktarı gayrimenkulün mukayyet kıymetinden indirilir. 

            KAYITLI DEĞER 
            Madde 63- Bu kanunda sözü edilen  "kayıtlı değer" deyimi, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit edilen vergi değerlerini ifade eder. 

            HARCIN NİSPETİ 
            Madde 64- Tapu ve Kadastro harçları (4) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır. 

            Muhtelif işlemler aynı zamanda yapılırsa her işlem ayrı ayrı harca tabidir.Şu kadar ki ifrazen 
yapılan taksimlerde bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

            Çıplak mülkiyet ve intifa haklarına ait harçların hesabında, kayıtlı değerin üçte biri çıplak 
mülkiyete, üçte ikisi de intifa hakkına ayrılır. 

            TASHİH HARCI 
            Madde 65- Tapu sicilinde kayıtlı arsa ve arazi üzerinde yeniden inşa olunacak bina ve sair tesislerin veya her nevi vasıf değişikliklerinde tashih harcı alınır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HARCIN ÖDENMESİ

            ÖDEME USULÜ 
            Madde 66- Tapu ve kadastro harçları, makbuz karşılığında ödenir. 

            Bunun şeklini Maliye Bakanlığı düzenlemeye yetkilidir. 

            ÖDEME YERİ 
            Madde 67- Tapu ve kadastro harçları, işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir. 

            KADASRO HARÇLARINDA ÖDEME ZAMANI 
            Madde 68- Kadastro harçları tahakkukundan itibaren  bir sene içinde ödenir.Ancak kadastro ve tapulaması yapılan gayrimenkul bu süre içinde tedavül ederse, harç yeni malik adına yapılacak tescilden önce ödenir. 

            Tapulama Kanunu hükümleri saklıdır. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            HARCIN TEMİNATI 
            Madde 69-Tapulama Kanununa göre tahakkuk etmiş olup , tapu kütüğünde kayıtlı bulunan 
gayrimenkuller, kadastro harçlarında harcın teminatıdır ve maliki değiştiği takdirde yeni malikten dahi 
tahsil olunur. 

            AKDİN DAİRE DIŞINDA YAPILMASI 
            Madde 70- Tapu memurlarının istek üzerine akit yapmak için daire dışına bir yerlere gitmeleri halinde  yapılacak akitlerde, harç ölçüsünün binde biri tazminat olarak emaneten malsandığına yatırılır. Görevin tamamlanmasından sonra bu miktarın yarısı Hazineye gelir kaydedilir. Diğer yarısı tazminat olarak ilgili memurlar arasında maaşları oranında dağıtılır.Akit için ilgili yere gidilmekten vazgeçilirse emanet olarak alınan para geri verilir.Mütat ulaştırma aracının sağlanması, iş sahiplerine aittir. 

            İfraz, taksim, yüzölçümü gibi işler için harice gidildiği takdirde, ilgili memurlara Harcırah 
Kanunu hükümleri gereğince yollukları verilir. 
 

BEŞİNCİ KISIM
KONSOLOSLUK HARÇLARI
 
BİRİNCİ BÖLÜM
MÜKELLEFİYET

            MEVZU 
            Madde 71- Türkiye Cumhuriyeti muvazzaf ve fahri konsoloslukları tarafından yapılacak konsolosluk işlemlerinden bu kanuna bağlı (5) sayılı tarifede yazılı olanları, konsolosluk harçlarına tabidir. İcabında Türkiye menfaatlerini deruhte eden yabancı devlet muvazzaf ve fahri konsoloslukları tarafından yapılacak konsolosluk işlemlerinden yukarıdaki fıkrada belirtilmiş olanları da bu Devletin kabul etmesi halinde konsolosluk harçlarına tabidir. 

           KONSOLOSLUKLARCA YAPILACAK NOTER İŞLEMLERİ 
           Madde 72- Konsoloslar tarafından yapılacak noter işlerinde, bu kanunun noter harçlarına ait hükümleri uygulanır. Ancak bu kanunun noterlere ait ücret ve beyiyelere ilişkin 51'inci Maddesi hükmü konsoloslar hakkında uygulanmaz. 

            MÜKELLEF 
            Madde 73- Konsolosluk haçlarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişiler ödemekle mükelleftirler. 

İKİNCİ BÖLÜM
İSTİSNALAR

            HARÇDAN MÜSTESNA İŞLEMLER 
            Madde 74- Aşağıdaki mevzular harçtan müstesnadır: 
            a)Yabancı memleketlere tedavi maksadiyle gidenlere ait işlemler, 
            b)Yabancı memleketlerde öğrenim ve inceleme için bulunan öğrencilerle, resmi bir göreve veya Devletçe tedavi veya hava değişimine gönderilmesi sebebiyle bulunduğu sırada ölen Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükümet üyeleri, askeri ve sivil memurlar, subaylar ve erlerin ve Türk mürettebatının 
terekeleriyle ilgili bütün işlemler, 
            c)Doğum ve ölüm ilmuhaberleri, 
            d)Konsoloslukların yetkilerine giren askeri işlemlere ait her türlü kağıtların düzenlenmesi veya onaylanması, 
            e)Öğrenci müfettişliği bulunmayan yerlerde müfettişlik görevi yapan konsoloslukların bu işlere ilişkin olarak düzenleyecekleri ve onaylayacakları kağıtlar. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ ve NİSPETLERİ

            HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ 
            Madde 75- Konsolosluk harçları (5) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre 
nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. 

            HARCIN NİSPETİ 
            Madde 76- Konsolosluk harçları (5) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır. 
            Konsoloslar tarafından yapılacak noter işlemlerinde (2) sayılı tarifede yazılı nispetler uygulanır. 
Ancak bu işlemler dolayısıyla ödenmesi gereken maktu harçlar altı misli olarak tahsil olunur. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HARCIN ÖDENMESİ

            ÖDEME USULÜ 
            Madde 77- Konsolosluk harçları, işle ilgili kağıt ve belgelerin konsolosluklarda kalacak nüshalarına, kalmayan hallerde asıllarına pul yapıştırılmak suretiyle ödenir. 

            ÖDEME ZAMANI 
            Madde 78- Konsolosluk harçları, ilgili işlemin sona ermesinden önce peşin olarak ödenir. 

            HARCIN HANGİ PARA İLE ÖDENECEĞİ 
            Madde 79- Konsolosluk harçları Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarınca hazırlanacak fiyat cetveline göre, tarifede yazılı Türk parası karşılığı olan mahalli para ile ödenir. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
  
           DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ YETKİSİ 
            Madde 80- Yabancı devletler konsolosluklarınca Türklerden alınan konsolosluk harçları, (2) ve (5) sayılı tarifelerde yazılı harçlardan fazla olduğu takdirde, Dışileri Bakanlığı mukabele bilmisil olarak o devletler uyruklarından aynı miktarda konsolosluk harçları almaya yetkilidir. 

            ZARURİ GİDERLER 
            Madde 81- Kanuna göre alınması icabeden harçlardan başka muhafaza ücreti hakem, hesap görme, bilirkişi, yolluk ve saire gibi, harca tabi işlemler için yapılması zaruri giderler ilgililer tarafından peşin olarak ödenir. 

            Kırtasiye veya diğer büro giderleri için masraf adiyle bir şey alınmaz. 

            HARÇLARIN KONSOLOSLUK GİDERLERİNE TAHSİSİ 
            Madde 82- Konsolosluk harçlarından yapılacak tahsilat tutarının, konsolosluk giderlerine karşılık 
tutulması veya diğer bir dış temsilciliğine gönderilmesi veya memlekete getirilmesi hususları, Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarınca beraberce kararlaştırılır. 
 

ALTINCI KISIM
PASAPORT, İKAMET TEZKERESİ, VİZE ve DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TASDİK HARÇLARI
 
BİRİNCİ BÖLÜM
MÜKELLEFİYET

            MEVZU 
            Madde 83- Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik işlemlerinden bu kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yazılı olanlar harca tabidir. 

            MÜKELLEF 
            Madde 84- Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçlarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişiler ödemekle mükelleftir. 

 
İKİNCİ BÖLÜM
İSTİSNA ve MUAFLIKLAR

            HARÇTAN MÜSTESNA İŞLEMLER 
            Madde 85- Pasaport Kanunu hükümlerine uygun olarak verilecek aşağıda yazılı pasaportlar,ikamet tezkereleri ve tasdik işlemleri harçtan müstesnadır: 
            a)Diplomatik pasaportlar, hususi pasaportlar ve hizmet pasaportları, 
            b)Yabancı memleketlere münhasıran öğrenim için gideceklere gerek Türkiye'den çıkarken ve 
gerekse yabancı memleketlerde öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar verilecek pasaportlar, 
            c)Yabancı memleketlerde yoksul kalmış oldukları sabit olan Türk vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından münhasıran Türkiye'ye dönüş yolculuğu için muteber olmak ve 
 veriliş tarihinden itibaren en fazla üç ay içinde kullanılmak üzere verilecek pasaportlar, 
            d)Seyahatleri Türkiye için kültürel, ticari veya sosyal bir fayda sağlayacak mahiyette bulunduğu 
sabit olanlarla, Milli Eğitim Bakanlığının izni ile ilmi incelemelerde bulunmak veya yabancı 
memleketlerde yapılacak, spor temas ve müsabakalarına katılmak üzere toplu halde gezi yapacak 
öğretmen, öğrenci ve sporculara verilecek pasaportlar, 
            e)Yabancı memleketlerde, Türk konsoloslukları tarafından düzenlenen veya tasdik olunan 
evrakın Dışişleri Bakanlığınca tasdiki, 
            f)Türkiye'deki yabancı konsolosluk müstahdemleriyle, bu konsoloslukların meslekten olan 
memurları yanında ikamet etmek suretiyle hizmetlerinde bulunan yabancılara verilecek ikamet 
tezkereleri (Karşılıklı olmak şartiyle). 

            HARÇTAN MUAF OLANLAR 
            Madde 86- Aşağıda yazılı kişiler pasaport ve vize harclarında muaftırlar : 
            a)Çalışmak üzere yabancı memleketlere giden işçiler ve bunların eşleriyle velayet altındaki 
çocukları, 
            b)Pasportların refakat hanesinde kayıtlı olanlar. 

            Madde 87- Milli ve milletlerarası tarih, kültür ve güzel  sanatlar şenlikleri ve festivalleri, spor 
müsabakaları, kongreler ve konferanslar, sergi ve panayırlar münasebetiyle, Türkiye'ye gelecek veya 
başka memleketlerde vukubulacak aynı mahiyetteki milletlerarası gösterilerde bulunmak veya bunlara katılmak için, Türkiye'den transit geçeceklere harçsız vize verilir. 

            Bakanlar Kurulunca belli edilecek yerlere turizm, tedavi veya hava değişimi maksadiyle 
geleceklere de, tespit edilen şartlara bağlı olmak üzere harçsız vize verilir. 

            Bu Maddede yazılı giriş vizeleri (Turist) damgasını taşıyacaktır. 

            Madde 88- Aşağıda yazılı yabancılara ikamet tezkeresi harçsız olarak verilir : 
            a)Türk  okullarında veya fakültelerinde okuyan öğrenciler, 
            b)Münhasıran gazete muhabirliği yapanlar, 
            c)Devlet,il özel idareleri, belediyeler, İktisadi Devlet Teşekküleri ve bunları bağlı resmi 
müesseseler tarafından istihdam edilen profesör ve uzmanlarla, iş sahibi olmayan eşleri ve çocukları, 
            d)Mali durumlarının bozuk olduğuna, ikamet tezkeresi vermeye yetkili makamlarca kanaat 
getirilen yoksullar, 
            e)Türk aslından olup Türk kültürüne bağlı ecnebi uyruklular. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ ve NİSPETLERİ

            HARCIN ÖLÇÜLERİ 
            Madde 89-Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçları (6) sayılı tarifede yazılı işlemlerden, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. 

            YENİDEN HARÇ ALINMASI 
            Madde 90-Sürelerinin sona ermeleri sebebiyle yenilenen ikamet tezkerelerinden tam, kaybolan ikamet tezkerelerinin yenilenmesi halinde yarı harç alınır. 

            İKAMET TEZKERELERİNDE YARIM HARÇ 
            Madde 91- Onsekiz yaşını bitirmeyen çocuklara verilecek ikamet tezkerelerinden esas harcın yarısı alınır. 

            DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ YETKİSİ 
            Madde 92- Dışişleri Bakanlığınca alınacak tasdik harçlarını karşılık esasına göre bazı devletler 
uyrukları hakkında artırmaya ve gerektiğinde esas miktarına indirmeye adı geçen Bakanlık yetkilidir. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HARCIN ÖDENMESİ
  
           ÖDEME USULÜ 
            Madde 93- Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçları, ilgili kağıt ve belgelere harç pulu yapıştırılması veya basılı damga konulması suretiyle alınır. 

            ÖDEME ZAMANI 
            Madde 94- Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçları peşin olarak alınır. 

 
YEDİNCİ KISIM
GEMİ ve LİMAN HARÇLARI
 
BİRİNCİ BÖLÜM
MÜKELLEFİYET

            MEVZU 
            Madde 95- Gemi ve Liman işlemlerinden, bu kanuna bağlı (7) sayılı tarifede yazılı olanları, gemi ve liman haçlarına tabidir. 

            İNŞA HALİNDEKİ GEMİLER 
            Madde 96- İnşa halindeki gemilere mahsus sicil işlemleri de, gemi sicil işlemleri gibi harca tabidir. 

            Ancak inşa halindeki gemilere mahsus sicilde kayıtlı bir geminin, asıl sicile geçirilmesinde 
evvelce yapılmış ve harca tabi tutulmuş işlemlerden ayrıca harç alınmaz. 

            MÜKELLEF 
            Madde 97- Gemi ve Liman harçları, taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa aşağıda yazılı kişiler 
tarafından ödenir : 
            a)Mülkiyet hakkını iktisabedenler, (iktisabeden kişiler birden fazla ise, harçları hisseleri 
oranında öderler), 
            b)İpoteklerde ipoteği tesis edenler, 
            c)Bunlar dışında kalan işlemlerde lehine işlem yapılmış olanlar. 

İKİNCİ BÖLÜM
İSTİSNALAR

            HARÇTAN MÜSTESNA TUTULAN İŞLEMLER 
            Madde 98- Aşağıda yazılı mevzular harçtan müstesnadır : 
            a)İlgililerin kusurları olmaksızın gemi sicil memurları tarafından yapılan hatalarla ilgili 
düzeltmeler ile mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve diğer resmi dairelerce istenecek suretler, 
            b)Mücbir sebeplerden dolayı limana uğrayan ticaret gemileri ile her nevi deniz ürünleri avında kullanıldıkları müddetçe av, havuz, depo gibi özel tertibatı bulunan milli balık ve sünger gemilerine 
verilecek yola elverişlilik belgeleri, 
            c)Turist nakleden ve başkaca ticari işlemde bulunmayan turist gemileriyle ilmi mevzularda 
kullanılan gemilerin yola elverişlilik belgeleri. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ ve NİSPETİ

            HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ 
            Madde 99- Gemi ve liman harçları, (7) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. 

            DEĞER ESASI 
            Madde 100- Değer ve ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (7) sayılı tarifede yazılı değer ve ağırlıklar esastır. 

            HARCIN NİSPETİ 
            Madde 101- Gemi ve liman harçları (7) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır. Muhtelif 
işlemlerin ayrı zamanda yapılması halinde her işlemden ayrı ayrı harç alınır. 

            YOLA ELVERİŞLİLİK BELGESİ HARCINDA İNDİRİM 
            Madde 102- Türkiye limanları arasında muntazam seferler yapan ticaret gemilerinden hareketlerinde tam, dönüşlerine kadar uğrayacakları liman ve iskelelerde 1/5 nispetinde, keza ticari işlemlerde bulunmayan ticaret gemilerinden de 1/5 nispetinde yola elverişlilik belgesi harcı alınır. 

            DENİZE ELVERİŞLİK BELGESİ HARCINDA İNDİRİM 
            Madde 103- Uluslararası tanınmış gemi tasnif kurullarından belge alındığı takdirde, ayrıca denetleme yapılmamışsa veya kısmen yapılmışsa denize elverişlilik belgesi harcı yarı nispetinde alınır. 

            ÖLÇME BELGELERİ HARCINDA İNDİRİM 
            Madde 104- Gemide yapılacak tadiller veya makina değişimi dolayısiyle verilecek ölçme belgelerinden 1/3 nispetinde harç alınır. 

            TASDİK HARCINDA İNDİRİM 
            Madde 105- Değiştirme veya kaybedilme sebebiyle verilecek gemi tasdiknamelerinden tarifede yazılı miktarın 1/5'i nispetinde harç alınır. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HARCIN ÖDENMESİ
  
           ÖDEME USULÜ 
            Madde 106- Gemi ve liman harçları, işle ilgili kağıt ve belgelere harç pulu yapıştırılmak suretiyle veya makbuz karşılığında ödenir. 

            ÖDEME ZAMANI 
            Madde 107-Gemi ve liman harçlarının tamamı peşin olarak ödenmedikçe, harca mevzu olan işlem yapılmaz. 

            Ancak, liman başkanlığı bulunmayan iskelelere uğrayan gemilerden yola elverişlilik belgesi 
harcı ilk uğradığı liman başkanlığı bulunan limanda tahsil edilir. 

 
SEKİZİNCİ KISIM
İMTİYAZNAME, RUHSATNAME ve DİPLOMA HARÇLARI
 
BİRİNCİ BÖLÜM
MÜKELLEFİYET

            MEVZU 
            Madde 108- İmtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan  bu kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanları harca tabidir. 

            MÜKELLEF 
            Madde 109- İmtiyazname, ruhsatname ve  diploma harçlarını kendilerine bu belgeler verilen kişiler ödemekle mükelleftirler. 

İKİNCİ BÖLÜM
HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ ve NİSPETLERİ

            HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ 
            Madde 110- İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları, (8) sayılı tarifede yazılı belgelerden, 
belgenin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. 

            YENİDEN HARÇ ALINMASI 
            Madde 111- Bu kanunda ve ekli tarifede aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu kısımda yazılı olup harca tabi tutulmuş olan belgelerin, yenilenmelerinde veya devir suretiyle başkalarına intikallerinde ve herhangi bir sebeple iptal edildikten sonra yenilenmelerinden tekrar tam harç alınır. 

            Beratlı bir ihtiranın tadil ve ıslahı veya yapılacak ilaveler için verilecek tasdikname yerine, yeni 
bir berat istenirse, yeniden harç alınır. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HARCIN ÖDENMESİ

            ÖDEME USULÜ 
            Madde 112- İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları, ilgili belgelere harç pulu yapıştırılması suretiyle veya makbuz karşılığında ödenir. 

            ÖDEME ZAMANI 
            Madde 113- Bu harçlar peşin olarak alınır. 

            Yıllık harçlar, her mali yilın ilk ayı içinde ödenir. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            BELGELERİN SÜRESİ ve YIL KESİRLERİ 
            Madde 114- Kaybedilmeleri sebebiyle yeniden alınacak belgeler, kaybolan asıllarının süresi kadar muteberdir. Yıllık harca tabi olanlar yıl ortasında alınırsa ancak verildiği mali yılın sonuna kadar 
muteber olurlar.Kanunlarında aksi yazılı olmadıkça, her yıl alınacak harçlarda yıl kesirleri, tam yıl gibi 
 harca tabidir. 

            HARÇLARIN GERİ VERİLMESİ 
            Madde 115- İlgililerin kusuru olmaksızın Devlet tarafından görülen lüzum sebebiyle iptal edilen 
belgeler için evvelce alınmış harçlar iki yıl içinde ve istek üzerine geri verilir. 

            DİPLOMA HARCININ ÖDENMEMESİ 
            Madde 116- Diploma harcı ödenmedikçe resmi veya özel daire ve müesseselere mezuniyete ait yazılar yazılamıyacağı gibi buna ait bir vesika da verilmez. 

            SINIFLARIN TESPİTİ 
            Madde 117- Bu kısımda yazılı olup sınıfa göre harca tabi tutulmuş olan işlerde sınıf dereceleri harç mevzuu olan işlemi yapan makamlar tarafından tayin olunur. 

DOKUZUNCU KISIM
TRAFİK HARÇLARI
 
BİRİNCİ BÖLÜM
MÜKELLEFİYET ve MUAFLIKLAR

            MEVZU 
            Madde 118- Trafik işlemlerinden bu kanuna bağlı (9) sayılı tarifede yazılı olanları, trafik harçlarına  tabidir. 

            HARÇTAN MUAF OLANLAR 
            Madde 119- Askeri ehliyetnameyi haiz askeri şoförlerden muayene ve imtihan komisyonlarınca 
yapılacak imtihanı müteakip kazananların, askeri şoför ehliyetnameleri, imtihanları ve ehliyetname 
vizeleri, harçtan muaftır. 

            MÜKELLEF 
            Madde 120- Trafik harçlarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişiler ödemekle 
mükelleftir. 

İKİNCİ BÖLÜM
HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ, NİSPETLERİ ve ÖDENMESİ

            HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ 
            Madde 121- Trafik harçları, (9) sayılı tarifede yazılı işlemlerden, işlemin nevi ve mahiyetine göre 
maktu esas üzerinden alınır. 

            HARCIN ÖDENMESİ 
            Madde 122-Trafik harçları, işle ilgili kağıt ve belgelere pul yapıştırılmak suretiyle veya makbuz 
karşılığında ödenir. 

ONUNCU KISIM
KISIMLAR ARASINDA MÜŞTEREK HÜKÜMLER
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL MUAFLIKLAR ve İSTİSNALAR

            ÖZEL KANUNLARDAKİ HÜKÜMLER 
            Madde 123- Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz. 

            Ancak, İş Kanununa tabi işçilerin iş mahkemelerindeki dava ve bu mahkemelerden almış 
oldukları ilamların takiplerinde harçtan muafiyet, gündelikleri 20 lira veya aylık ücretleri 600 lirayı 
 geçmeyen işçiler ve çıraklar hakkında uygulanır. 

            DİPLOMAT MUAFLIĞI 
            Madde 124- Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları ile elçilik konsolosluklarına mensup olan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan memurları ve Türkiye'de resmi bir göreve memur edilenlerin bu sıfatlarından dolayı yapacakları harca mevzu işlemler, karşılıklı olmak şartiyle bu kanunda yazılı harçlardan muaftır. 
 

İKİNCİ BÖLÜM
MÜKELLEFİYETLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

            ÖZEL KANUNLARA GÖRE HARÇ MÜKELLEFİ 
            Madde 125- Bu kanunun ilgili kısımlarında mükellefiyet hakkında konulmuş hükümlerin aksine, özel kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel kanun hükmü uygulanır. 

            RE'SEN YAPILAN İLŞEMLER 
            Madde 126- Herhangi bir istek olmaksızın re'sen yapılacak işlemlere ait harçlar, bu kanunda aksine hüküm yoksa, lehine işlem yapılan kişilerden alınır. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖDEME İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

            İŞLEMİN YAPILAMAYACAĞI 
            Madde 127- Bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca mevzu olan işlem yapılmaz. 

            MEMURLARININ SORUMLULUĞU 
            Madde 128- Gerekli harçları tamamen almadan işlem yapan memurlar harcın ödenmesinden mükellefler ile müteselsilen sorumludurlar. 

            İŞİN HİTAMINDA ALINACAK HARÇLARDA ÖDEME ZAMANI 
            Madde 129- Kendi kısımlarında ödeme zamanı tespit edilmemiş olup da, mahiyetleri icabı işin sonunda alınması lazım gelen harçlar; harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir. 

            ZAMANINDA ÖDENMEYEN HARÇLAR 
            Madde 130- Bu Kanunda ödenmeleri için belli bir süre tespit edilmiş olan harçlar süresi içinde 
ödenmemiş ise, ilgili makam ve daireler tarafından, sürenin sonundan itibaren 15 gün içinde bir 
müzekkere ile o yerin ilgili vergi dairesine bildirilir. Müzekkerede harcın nevi ve mahiyeti, miktarı, 
mükellefin adı ve soyadı ve en son ikametgah adresi açıkça gösterilir. 

            GENEL ÖDEME ŞEKLİ 
            Madde 131- Harçlar bu kanunun ilgili kısımlarında yazılı şekillerde ödenir. 

            Ancak Maliye Bakanlığı konunun özelliğini gözönünde bulundurarak, harçların, pul yapıştırılması, makbuz karşılığı veya basılı damga vurdurulması veya sair bir şekilde tahsili için ilgili dairelere yetki verebilir. 

            HARÇLARI ALMAYA YETKİLİ DAİRELER 
            Madde 132- Bu kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde harçlar, harca mevzu olan işlemleri yapan daireler tarafından tahsil olunur. 

            Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde harçları doğrudan doğruya vergi dairelerince tahsil 
etmeye yetkilidir. 

            TAHSİLATIN VERGİ DAİRESİNE YATIRILMASI 
            Madde 133- Maliye Bakanlığının izniyle basılı damga kullanan veya makbuzla tahsilatta bulunan 
memurlar bir aya ait tahsilat tutarlarını ertesi ayın beşinci günü akşamına kadar en yakın vergi dairesine yatırmakla mükelleftirler. (500) lirayı geçen tahsilat bu süre ile bağlı olmaksızın derhal yatırılır. 

            Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü yerlerde bu miktarı artırmaya yetkilidir. 

            TEFTİŞ ve KONTROL YETKİSİ 
            Madde 134- Maliye müfettişleri, maliye müfettiş muavinleri ve gelirler kontrolörleri ile mahallin en büyük mal memurları her hal ve takdirde, harçları tahsile salahiyetli memurların hesaplarını teftiş ve 
kontrola yetkilidirler. 

            Mahallin en büyük mal memuru tarafından kontrol memurlarına da bu hususta yetki verebilir. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇESİTLİ HÜKÜMLER

            Madde 135- Harçlar sayfa üzerine hesap edildiği hallerde 20 satır bir sayfa ve 50 harf bir satır itibar olunur. Son sayfa 20 satırdan eksik olsa da bir sayfa sayılır. 

            Madde 136- Nispi harcın hesaplanmasında 50 kuruşa kadar olan matrah kesirleri atılır. 50 kuruş ve daha yukarı olanlar 1 liraya çıkarılır. Harç kesirlerinde 5 kuruşa kadar olan kısımlar atılır, 5 kuruş ve daha yukarı olanlar 10 kuruşa çıkarılır. 

            Madde 137- Harçlar, harç pulu yapıştırılmak suretiyle tahsil edildikleri takdirde, pullar, üzerlerine tarih konulduktan sonra imzalanmak veya mühürlenmek suretiyle iptal edilir. 

            Daireler kendilerine gelen kağıtlarda iptal edilmemiş veya yanlış iptal edilmiş pulları tarih ve mühürle iptal ederler. 

            İptal yapılmadan kağıtlar muameleye konmaz. 

            Madde 138- Bu kanunda takdir olunacak değer üzerinden harç ödenmesi lazım gelen hallerde bu değer Vergi Usul Kanununda yazılı takdir komisyonlarınca tespit olunur. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM
KALDIRILAN HÜKÜMLER

            Madde 139-Aşağıda tarih ve sayıları yazılı kanunlar kaldırılmıştır : 
            a)25.2.1952 tarih ve 5887 sayılı, 
            b)11.3.1954 tarih ve 6401 sayılı, 
            c)20.5.1955 tarih ve 6608 sayılı, 
            d)29.6.1956 tarih ve 6765 sayılı, 
            e)26.7.1957 tarih ve 6955 sayılı, 
            f)6.1.1960 tarih ve 7406 sayılı, 
            g)2.1.1961 tarih ve 201 sayılı, 
            h)2.2.1340 tarih ve 405 sayılı, 
            i)15.4.1338 tarih ve 216 sayılı kanunlar ile bunların ek ve tadilleri, 
            j)15.5.1953 tarih ve 6085 sayılı ve 12.1.1961 tarih ve 232 sayılı kanunların trafik harçları ile 
ilgili hükümleri, 
            k)3.5.1928 tarih ve 1234 sayılı kanunun 68'inci Maddesi, 
            l)5.7.1939 tarih ve 3687 sayılı kanunun 1'inci Maddesinin vize resmine ait hükümleri, 
            m)18.12.1935 tarih ve 2864 sayılı kanunun 1'inci Maddesinin vize müruriye resmine ilişkin hükümleri, 
            n)30.11.1930 tarihli Ecnebi Anonim ve sermayesi eshama munkasem şirketlerle ecnebi sigorta şirketleri hakkında kanunun harçla ilgili hükümleri. 

 
ALTINCI BÖLÜM
GEÇİCİ HÜKÜMLER

            Geçici Madde 1- Yeniden bir tahrir yapılıncaya kadar Tapu ve Kadastro harçlarının hesabında : 
            1.Arazide : 
            a)1 Haziran 1942 tarihinde evvel tahrir veya tadil görmüş olan arazi ve arsaların vergi 
değerlerinin (10) misli, 
            b)1 Haziran 1942 tarihinden sonra tadil görmüş olan arazi ve arsaların mezkur tarihteki vergi 
değerlerinin (10) misli 

            2.Binalarda : 
            a)1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi iratları takdir edilmiş olan 
binaların V.U.K.'na göre bulunacak vergi değerlerinin (6) misli, 
            b)1 Haziran 1942 (dahil) tarihi ile 28 Şubat 1947 (dahil) tarihleri arasında tahrir veya tadil 
suretiyle gayrisafi iratları takdir edilmiş olan binaların V.U.K.'na göre bulunacak vergi değerlerinin (4) 
misli, 
            c)1 Mart 1947 (dahil) tarihi ile 11 Mayıs 1953 (dahil) tarihleri arasında tahrir veya tadil 
suretiyle gayrisafi iratları takdir edilmiş olan binaların V.U.K.'na göre bulunacak vergi değerlerinin 
(2) misli, 
            d)12 Mayıs 1953 (dahil) tarihinden sonra tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi iratları takdir 
edilmiş olan binaların V.U.K.'na göre bulunacak vergi değeri aynen, 

            Vergi değeri olarak kabul olunur. 

            Geçici Madde 2- Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvelki  zamanlara ait harçlarla ilgili işlemler eski hükümlere tabidir. 

            Ancak cezalara ait hükümlerden hangisi mükellefin lehine ise o uygulanır. 

            Geçici Madde 3- Bu kanuna göre harç mevzuu dışında kalan işlemler sebebiyle, veya harçtan muaf tutulan kişiler adına, 5587 sayılı kanun gereğince, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahahkuk etmiş olup da tahsil edilmemiş bulunan harç ve cezalar terkin olunur. 

            Geçici Madde 4- Bu kanunun yürürlük tarihinde, evvelki hükümlere göre bir yıl muteber olmak üzere harçları ödenerek alınmış ruhsatname, satış tezkerelerin ve benzeri vesikalar ancak bu kanunun yürürlüğe girdiği mali yılın sonuna kadar muteberdir. 

            Madde 140- Bu Kanun hükümleri yayımını takibeden aybaşından itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girer. 

            Madde 141- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.