Harçlar Kanunu  
[1] SAYILI TARİFE
YARGI HARÇLARI

           A)MAHKEME HARÇLARI :
            Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik
mercilerinde

I-BAŞVURMA HARCI :
Dilekçe veya tutunakla dava açma veya davaya müdahale

1. Sulh mahkemelerinde                                                                                 (10 T.L.)

2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde                                     (20 T.L.)

3. Yargıtay ve Danıştayda                                                                                (30 T.L.)
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi
sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden
başvurulması halinde bu harç alınmaz.)

II-CELSE HARCI :
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet
verilen celselerden)

1. Sulh mahkemelerinde                                                                                  (10 T.L.)

2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde                                       (20 T.L.)

III-KARAR ve İLAM HARCI :
1. Nispi harç
a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda
esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan
anlaşmazlık konusu değer üzerinden :
            İlk 3.000 liraya kadar (3.000 dahil)                                                               (Binde 20)
            3.000'den yukarısı için                                                                                    (Binde 30)
b)Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış
suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün
satış bedeli üzerinden)                                                                                                 (Binde 5)
c)Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair
olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)                                 (Binde 2)
d)Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik
nafaka bedeli üzerinden)                                                                                               (Binde 5)
e)Yukarıdaki nisbetler Yargıtay'ın tasdik veya
işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen
uygulanır.Nispi harçlar 15 liradan aşağı olamaz.

2. Maktu harç :
a)1'inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline
imkan bulunmayan davalarda ve davanın reddi kararıyla icra
tetkik mercilerinin 1'inci fıkra dışında kalan kararlarında                                           (15 T.L.)
b)(a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taallük eden
Yargıtay ve Danıştay kararlarında                                                                                (30 T.L.)
c)Yargıtay ve Danıştay'ın icranın tehiri kararlarında                                                    (15 T.L.)

B)İCRA ve İFLAS HARÇLARI :

I-İCRA HARÇLARI :

1. İcraya başvurma harcı                                                                                             (10 T.L.)

2. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine
getirilmesi harcı                                                                                                           (20 T.L.)

3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer
üzerinden
a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizde
evvel ödenen paralardan                                                                                            (Yüzde 2)
b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan                                          (Yüzde 4)
c)Haczedilen malların satılıp paraya çevrilmesi
suretiyle tahsil olunan paralardan                                                                               (Yüzde 5)
d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerin
maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle
tahsil olunan paralardan                                                                                               (Yüzde 2)
e)Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:
            aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde                              (Yüzde 1)
            bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde                                    (Yüzde 2)

4. İdare harçları                                                                                                               (10 T.L.)
(Hacedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri
düzenlenmesi ve hesap tutulması için.)

II-İFLAS HARÇLARI :

1. Maktu harç :
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma
harcı                                                                                                                              (20 T.L.)

2. Konunun değeri üzerinden harç :
a)İflasta, paylaşılan para üzerinden                                                                                (Yüzde 5)
b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan
para üzerinden                                                                                                                (Yüzde 2)

C)TİCARET SİCİLİ HARÇLARI :

I-KAYIT ve TESCİL HARÇLARI :

1. Ticari işletmenin ve ünvanın tescil ve ilanında :
a)Gerçek kişilere ait işletmelerde                                                                                     (50 T.L.)
b)Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde                                                        (150 T.L.)
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                                                                            (300 T.L.)

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında :
a)Gerçek kişilere ait işletmelerde                                                                                      (25 T.L.)
b)Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde                                                         (50 T.L.)
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                                                                             (100 T.L.)

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakıalardaki
değişikliklerin tescilinde :
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç
alınmaz.)
a)Gerçek kişilere ait işletmelerde                                                                                       (25 T.L.)
b)Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde                                                           (50 T:L.)
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                                                                             (100 T.L.)
4. Kayıt silinmesinde :
a)Gerçek kişilere ait işletmelerde                                                                                      (10 T.L.)
b)Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde                                                         (20 T.L.)
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                                                                             (50 T.L.)
Şubelerin her biri, (yabancı müesseselerin Türkiye'deki
şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

II-KAYIT SURETLERİ ve TASDİKNAME HARÇLARI :
1.Kayıt suretleri sayfasından                                                                                              (5 T.L.)
2.Tasdiknameler                                                                                                               (15 T.L.)

D)DİĞER YARGI HARÇLARI (MÜŞTEREK KISIM) :

I-SURET HARÇLARI :
a)İlamın her sayfasının suretinden                                                                                      (3 T.L.)
b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın
beher sayfasının suretlerden                                                                                                (2,5 T.L.)
c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden                                                      (2,5 T.L.)
d)Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname
suretlerinden                                                                                                                           (2,5 T.L.)
Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere,
ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar
alınır.

II-MUHAFAZA HARÇLARI :
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul
ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden
a)Bir yıla kadar                                                                                                                       (Binde 5)
b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirleri için                                                                                (Binde 2,5)

III-DEFTER TUTMA HARÇLARI :
a)Alelümum, defter tutma ve tahrir işlerinde 15 liradan
az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden                                                      (Binde 2)
b)Miras işlerinde defter tutulmasında :
            aa)Mevcut ve alacak bakıyesi hasıl olmuş ise bu
bakıye üzerinden                                                                                                                      (Binde 2)
            bb)Borç bakıyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar
ile borçlar bakıyesi eşit ise                                                                                                     (15 T.L.)
c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden                                                                   (15 T.L.)

IV-MİRAS İŞLERİNE AİT HARÇLAR :
Terekenin tahrir ve tesbiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve
idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden                                              (Binde 2)
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)

V-VASİYETNAME TANZİMİNE AİT HARÇLAR :
Medeni Kanunun 479'uncu maddesine göre sulh hakimi
tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri                                                                   (Binde 0,50)

[2] SAYILI
NOTER HARÇLARI

I-DEĞER VEYA AĞIRLIK ÜZERİNDEN ALINAN NİSPİ HARÇLAR :
1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet,
mukavelename ve kağıtlardan beher imza için                                                                       (Binde 0,50)
Değer üzerinden alınan harcın miktarı 5 liradan az
25.000 liradan çok olamaz.

2. Emanet harçları :
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli
emanetlerden                                                                                                                              (Binde 1)
Harç miktarı 5 liradan az olamaz, harç yıllık olarak
hesaplanır.Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak
yarı harç alınır.Yıl kesirleri tam itibar olunur.

3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı                                                                           (Binde 2)
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her
yıl için ilave olarak yarı harç alınır.Yıl kesirleri tam itibar
olunur.Gayrimenkullerin ve menkullerin değerleri belli
değilse değerler takdir yolu ile tesbit ettirilir.

4. Konşimento yazılması harcı :
Konşimentoların yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan                                             (10 Krş.)

II-MAKTU HARÇLAR :

1. Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı
kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele
ve kağıtlardaki imzaların beherinden                                                                                       (5 T.L.)

2. Her nevi tebliğ, ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba
tebliğ edilecek beher nusha için                                                                                                (5 T.L.)

3. Vekaletnameler :
a)Özel vekaletnamelerde beher imza için                                                                                 (4 T.L.)
b)Genel vekaletnamelerde beher imza için                                                                               (6 T.L.)

4. Defter tasdiki :
a)Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için)                                                 (5 T.L)
b)Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi :
            100 sayfaya kadar (100 sayfa dahil)                                                                            (5 T.L.)
            100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve küsuratı için                                                  (5 T.L.)

5. Suretler ve tercümeler :
a)İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele
senet, yazılı kağıt ve kağıt suretlerinin beher sayfasından                                                         (2 T.L.)
b)Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların
suretleri ve tercümeleri beher sayfasından                                                                                  (2 T.L.)

6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli
olmayan emanetlerle ve vasiyetnameler her yıl için (yıl
kesirleri tam sayılır)                                                                                                                       (10 T.L.)

7. Tesbit ve tutanak harçları :
Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin
veya bir yerin hal ve şeklinin, ilgili şahısların hüviyet ve
ifadelerinin tesbiti                                                                                                                          (10 T.L.)

8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak
harçlar :
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kura seçim ve
toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda                                                         (100 T.L.)

9. Düzeltme harcı :
Evvelki ,işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak
düzeltmelere ait beyannamelerden her imza için                                                                          (2,50 T.L.)

10. Mukavele feshi harcı :
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammum
etmeyen mukavelelerin feshinden beher imza için                                                                     (2,50 T.L.)

11. Umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı
tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi,
tesis, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca mallarının idaresi
babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, ifraz
mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların
teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden
ve noter tarafından re'sen düzenlenecek tutanaklardan                                                            (25 T.L.)
 

[3] SAYILI TARİFE
VERGİ İTİRAZ HARÇLARI

Vergi, resim, harç ve bunlara bağlı cezalarla ilgili anlaşmazlıklardan
dolayı mükellefler tarafından itiraz komisyonlarında, Temyiz Komisyonunda
ve Danıştay'da :

I-BAŞVURMA HARCI :

1. Vergi İtiraz Komisyonlarına başvurmada                                                                             (5 T.L)

2. Vergi Temyiz Komisyonlarına başvurmada                                                                          (10 T.L.)

3. Danıştay'a başvurmada                                                                                                           (20 T.L.)

II-NİSPİ HARÇLAR :

1. İtiraz Komisyonu kararlarında :
Tarhiyata karşı mükellefin itirazı üzerine İtiraz
Komisyonunca verilecek kesin kararlarla, temyiz
edilmeyerek kesinleşmiş olanlarından karar altına
alınan vergi, resim, harç ve ceza miktarlarıyla ilgili
10 liradan az olmamak üzere                                                                                                    (Binde 2)

2. Temyiz Komisyonu kararlarında :
İtiraz Komisyonu kararlarının temziyen incelenmesi
neticesinde Temyiz Komisyonuca verilip kesinleşmiş
kararlarla Temyiz Komisyonu Genel Kurulunca
verilecek kararlardan karar altına vergi, resim,
harç ve ceza miktarlarıyla ilgili anlaşmazlık değeri
üzerinden, 15 liradan az olmamak üzere                                                                                (Binde 3)

3. Danıştay kararlarında :
Karar altına alınan vergi, resim, harç ve ceza
miktarlarıyla ilgili anlaşmazlık konusu değer üzerinden,
20 liradan az olmamak üzere                                                                                                  (Binde 4)
(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)

III-MAKTU HARÇ :
Anlaşmazlık konusu değeri bulunmayan tarhiyatta yukarıdaki
posizyonlarda gösterilen,

1. İtiraz Komisyonu kararlarında                                                                                           (10 T.L.)

2. Temyiz Komisyonu kararlarında                                                                                        (15 T.L.)

3. Danıştay kararlarında                                                                                                          (20 T.L.)

4. Temyiz Komisyonu ve Danıştay'ın tehiri icra kararlarında                                             (25 T.L.)
 

[4] SAYILI TARİFE
TAPU ve KADASTRO İŞLEMLERİNDEN ALINACAK HARÇLAR

I-TAPU İŞLEMLERİ :

1. Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden
takdir olunan değer üzerinden                                                                                            (Binde 5)

2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinsiz doldurma
suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinde takdir
edilecek değer üzerinden                                                                                                   (Binde 5)

3. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayrı aynı hakların
kanuni ve mahsup mirasçılara intikalinde, bağışlamadan
rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye
suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden                                                                  (Binde 2)

4. Gayrimenkullerin bağışlanmasında kayıtlı değer
üzerinden                                                                                                                            (Binde 20)

5. Dalyan ve voli mahallerin tescil, intikal, hibe, vasiyet,
temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak
kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden                                               (Binde 30)

6. İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde
kayıtlı değerler üzerinden                                                                                                 (Binde 1)

7. İpotek tesisinde :
a)İpotekle sağlanan borç miktarı üzerinden                                                                   (Binde 2)
b)İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak
başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı
üzerinden                                                                                                                            (Binde 2)
c)Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen
değişikliklerinde borç miktarı üzerinden                                                                        (Binde 1)

8. Muvakkat tesciller :
Medeni Kanunun 921'inci maddesi gereğince yapılacak
tescillerde kayıtlı değer üzerinden                                                                                 (Binde 1)

9. Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit
şüf'a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya
nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden kayıtlı
değer üzerinden                                                                                                                (Binde 3)

10. Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde
mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele
mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık
kira bedeli üzerinden                                                                                                      (Binde 3)

11. Teferuatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri
üzerinden                                                                                                                         (Binde 2)

12. Satış vaadi sözleşmeleriyle, irtifak tesisi vaadi
sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı
bedel ile kayıtlı değerin yüksek olanından, bedelsiz olanlarından
kayıtlı değerden                                                                                                              (Binde 3)

13. Her nevi kayıt tashihinde, kayıtlı değer üzerinden                                                (Binde 1)

14. Tapu harcı ve Emlak Alım Vergisi mevzuuna giren
işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden                                                          (10 lira)

15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı
gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer
üzerinden                                                                                                                        (Binde 1)

16. Gayrimenkullere ait haritalarının kopyalarının verilmesinde
her parsele ait kopya için                                                                                              (10 lira)

17. İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt
örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher
sayfasından                                                                                                                    (2,5 lira)

II-KADASTRO İŞLEMLERİ :
Kadastro neticesinde tescil edilen bazı gayrimenkullerde
kayıtlı değer üzerinden :
a)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da beyanname
verenlere ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında                                                   (Binde 3)
b)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da beyanname
vermeyenlere ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında                                           (Binde 5)
c)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanmasında
beyanname verenlerden                                                                                                  (Binde 4)
d)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanmasında
beyanname verilmeyenlerden                                                                                         (Binde 6)
(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı
her parsel için 10 liradan aşağı olamaz.)
Tapu ve kadastro işlemlerinde nispi harçların en az
miktarı 10 liradır.
 

[5] SAYILI TARİFE
KONSOLOSLUK HARÇLARI

I-DEĞER ÜZERİNDEN ALINACAK HARÇLAR :

1. Tereke işlerinde :
a)Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tesfiyesinden                                                          (Binde 10)
b)Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit,
idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukça
yapılan murakabeden                                                                                                        (Binde 5)

2. Sulhnameler :
(Kararda yazılı değer üzerinden)
a)5.000 liraya kadar olan kısmından (5.000 dahil)                                                       (Binde 20)
b)5.000 liradan sonra gelen kısmından ilaveten                                                             (Binde 5)

II-GEMİCİLİK İŞLERİNDE TON ÜZERİNDEN ALINACAK HARÇLAR :

1. Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak
şahadetnemeleri :
Beher rüsum tonilatosundan                                                                                               (0,50 T.L.)
(Bu harç 50 liradan az, 500 liradan çok olamaz.)

2. Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher
gayrisafi tonundan                                                                                                               (0,25 T.L.)

3. Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum
tonilatosundan                                                                                                                       (0,10 T.L.)
(Bu harç 25 liradan az, 500 liradan fazla olamaz.)

III-MAKTU HARÇLAR :

1. Gemi jurnalının tasdiki :
a)Jurnalın tasdiki                                                                                                                    (25 T.L.)
b)Jurnala sayfa ilavesi                                                                                                            (10 T.L.)

2. Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin
vizeleri                                                                                                                                       (100 T.L.)

3. İmza ve mühür tasdiki                                                                                                          (50 T.L.)
(Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o
memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk
makamlarına, veya Türk makamları tarafından verilip
bulunulan yabancı memleketteki yabancı makamlara ibraz
edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin
veya tasdika mütaallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak
üzere tasdiki)

4. Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar
tarafından tnzim olunan, yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette
yürürlükte bulunan kanunlara uygun olduğunun tasdiki                                                             (50 T.L.)

5. İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve
şerhler :
a)Birinci sayfa için                                                                                                                        (20 T.L.)
b)Birinci sayfadan sonraki her sayfa için                                                                                    (10 T.L.)
6. Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine :
a)Türk kanunların bir veya birkaç maddesinin aynının
 verilmesi (Beher sayfa için)                                                                                                           (20 T.L.)
b)Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için)                                                                      (30 T.L.)

7. Terekenin mühürlenmesi                                                                                                              (50 T.L.)

8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki                                                                          (30 T.L.)

9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede
zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar
ve karalar                                                                                                                                           (20 T.L.)

10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane
haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak                                                      (50 T.L.)

[6] SAYILI TARİFE
PASAPORT, İKAMET TEZKERESİ, VİZE ve DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TASDİK HARÇLARI

I-PASAPORT HARÇLARI :

1. Umuma mahsus münferit pasaportlar :
            3 ay için olanlar                                                                                                               (55 T.L.)
            6 ay için olanlar                                                                                                               (105 T.L.)
            1 yıl için olanlar                                                                                                               (165 T.L.)
            1 yıldan fazka süreli olanlar için                                                                                    (310 T.L.)
(Müddet uzatıldığı takdirde esas harcın yarısı alınır.)
Umuma mahsus müşterek pasaportlar ile bu pasaportların
uzatılması halinde pasaportta kayıtlı her şahıs için bu harcın
yarısı,
Konsolosluklarca verilecek pasaportlarda da keza bu harçların
yarısıalınır.

2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 23'üncü maddesinin son
fıkrası gereğince verilen ve yalnız Türkiye'ye dönüş için muteber
olan pasaportlarla aynı kanunun 18'inci maddesinde yazılı olan
yabancılara mahsus damgalı pasaportlar                                                                                     (25 T.L.)

II-VİZE HARÇLARI :

1. Giriş vizeleri :
a)Tek giriş                                                                                                                                      (15 T.L.)
b)Mütaaddit giriş                                                                                                                           (45 T.L.)

2. Transit vizeleri :
a)Tek transit                                                                                                                                   (5 T.L.)
b)Çift transit                                                                                                                                   (10 T.L.)
(1 ve 2 numaralı posizyonlardaki müşterek pasaportlarda
her şahıs için 1 ve 2 No.da gösterilen harçların yarısı alınır.)

3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine
verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri                                                                      (15 T.L.)

III-YABANCILARA VERİLECEK İKAMET TEZKERESİ ve DIŞİŞLER BAKANLIĞI TASDİK HARÇLARI

1.İkamet tezkeresi :
a) 6 aylık olanlar                                                                                                                          (25 T.L.)
b) 1 yıllık olanlar                                                                                                                          (50 T.L.)
c)2 yıllık olanlar                                                                                                                           (75 T.L.)

2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları                                                                                          (25 T.L.)

[7] SAYILI TARİFE
GEMİ ve LİMAN HARÇLARI

I-GEMİ SİCİL İŞLEMLERİ :

1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan                                                              (0,10 T.L.)
(25 liradan az, 750 liradan çok olamaz.)

2. Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde
veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış
veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden                                                               (Binde 10)
(Belge mevcut olması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması
veya rayiç bedelden düşük olması hallerinde emsal bedeli
üzerinden harç alınır.Aile tesisleri, trampa, iktisabı zaman aşımı
tescilleri de bu esasa tabidir.)

3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile
temlikinde, emsal bedeli üzerinden                                                                                         (Binde 2,5)

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında
mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden                                                             (Binde 2,5)

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak
ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden                                                                         (Binde 0,5)

6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede
şart koşulan kira bedeli tpolamı üzerinden                                                                               (Binde 0,5)

7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (tescilinde
alınanharç miktarını aşamaz.)                                                                                                     (10 T.L.)

8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden, beher
rüsum tonilatosundan (10 liradan az, 100 liradan çok olamaz.)                                              (0,10 T.L.)

9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan
belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden                                                                                 (5 T.L.)

II-LİMAN İŞLEMLERİ :

1. Denize elverişlilik belgesi :
Enaz 25 lira maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye
göre harç alınır :
            İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan                                                        (50 Krş.)
            Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan                                        (25 Krş.)
            Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan                                     (15 Krş.)
            3.000 tonilatodan yukarı için beher rüsum tonilatosundan                                         (10 Krş.)
(Harç tutarı 1.000 liradan çok olamaz.)

2. Ölçme belgesi :
En az 50 lira maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye
göre harç alınır :
            İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan                                                         (100 Krş.)
            Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan                                         (75 Krş.)
            Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan                                      (50 Krş.)
            3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatosundan                                 (20 Krş.)
(Harç tutarı 2.000 liradan çok olamaz.)

3. Yola elverişlilik belgesi :
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır :
            51-150 rüsum tonilatoluk gemilerden                                                                           (10 T.L.)
            151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden                                                                         (20 T.L.)
            501-3.000 rüsum tonilatonluk gemilerden                                                                    (40 T.L.)
            3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden                                                                  (50 T.L.)
50 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri, beher
rüsum tonilatodan                                                                                                                            (0,50 T.L.)
(50 liradan az, 1.500 liradan çok olamaz.)

5.Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki                                                                           (5 T.L.)

6.Yeterlilik belgesi harçları :
a)Uzak yol kaptanlığı ve başmakinistliği için                                                                               (30 T.L.)
b)Yakın yol kaptanlığı ve başmakinistliği ile Marmara ve İzmir
kılavuzluğu için                                                                                                                                 (25 T.L.)
c)Uzak yol ve yakın yol güverte ve makina zabitliği ile liman
kılavuzluğu için                                                                                                                                 (20 T.L.)
d)Liman ve kıyı kaptanlığı, deniz motorculuğu, deniz buhar veya
motor makinistliği, dalgıçlık ve amatör denizcilik için                                                                (15 T.L.)

7.Türk denizci kütüğü kayıt suretlerinden                                                                                       (5 T.L.)

[8] SAYILI TARİFE
İMTİYAZNAME, RUHSATNAME ve DİPLOMA HARÇLARI

I-İMALAT RUHSATLARI :

1. Müstehzar ruhsatnameleri :
Tıbbi ve ispençeleri müstahzarların ticarete çıkarılması
için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler :
a)Memleket dışında imal olunup ithal edilenler                                                       (500 T.L.)
b)Memleket içinde imal olunanlar                                                                             (200 T.L.)
c)Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden
alınacak gider karşılığı :
            Hariçten ithal edilenler                                                                                (200 T.L.)
            Memleket içinde imal olunanlardan                                                           (100 T.L.)

2. İhtira beratları :
a)İhtira beratlarının tescilinden                                                                                 (150 T.L.)
b)İhtira beratlarının uzatılmasından her yıl için                                                       (25 T.L.)
c)Munzam ihtiraların tescilinden                                                                               (75 T.L.9
d)İhtira beratlarıyla munzam ihtiraların devir, intikal
ve intifa haklarının tescilinden ve menşe memleket
vesikalarından                                                                                                              (50 T.L.)

3. Markalar :
a)Markaların tescilinden (Bir marka için)                                                                (100 T.L.)
b)Markaların sürelerinin uzatılmasından                                                                  (50 T.L.)
c)Markaların veya intifa haklarının devir ve intikallerindeki
tescillerinden ve menşe memleket vesikalarından                                                   (50 T.L.)
d)Markaların devletlerarası tescilinden (Devletlerarası
büroya ödenecek harçlardan ayrı olarak)                                                                  (50 T.L.)

II-İHRACATÇI RUHSATNAMELERİ :
3018 numaralı kanun mucibince verilecek ihracatçı
ruhsatnameleri
Yukarıdaki miktara ilaveten :
a)Bu ruhsatnamelerde yazılı her bir ihraç maddesi için                                          (50 T.L.)
b)Bu ruhsatnamelerde yazılı her bir ihraç maddeleri grubu
için                                                                                                                                 (100 T.L.)
Ruhsatnamelerin verilmesinden sonra ruhsatnamelere
yeniden ilave olunacak her bir ihraç maddesi veya grubu
için (a) ve (b) fıkralarında yazılı harç alınır.
Bu ruhsatnameler her yıl Ocak ayı içinde Ticaret Bakanlığınca
vize edilir.Vize muamelesinde ruhsatnamenin tabi olduğu harç
alınır.Ocak ayından sonra vize edildiğine dair Ticaret Bakanlığının
tasdikini haiz bulunmayan ruhsatnameler muteber sayılmaz.Yıl içinde
yeniden alınan ruhsatnameler verildiği yıl içinde ayrıca vizeye tabi
tutulmaz.

III-MADEN ARAMA RUHSATNAMELERİ, İŞLETME RUHSATNAMELERİ VE İŞLETME İMTİYAZLARI :

1. Maden arama ruhsatnameleri                                                                              (150 T.L.)

2. Maden işletme ruhsatnameleri                                                                            (500 T.L.)

3. Maden işletme imtiyazları ve imtiyazların temdidi                                           (2.500 T.L.)
Yukarda ruhsatname ve imtiyazların kısmen veya
tamamen devir ve intikallerinde asli harcın yarısı
alınır.

IV-PETROL İŞLEMLERİ :

1. Sicil işlemleri :
a)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve
belge istihsali taleplerinin tescilinden                                                                      (250 T.L.)
b)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve
belgelerin tescilinden                                                                                                  (300 T.L.)
c)Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerinde
yapılan değişikliklerin tescilinden                                                                             (150 T.L.)
d)Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin
devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği haklardan
muayyen bir kısmında, diğer bir hükmü şahsa muvakkaten
kullanma hakkı tanınmasının tescilinden                                                                       (250 T.L.)
e)Diğer hususların tescilinden                                                                                         (100 T.L.)

2. Ruhsatlar :
a)Müsaade vesikaları                                                                                                        (500 T.L.)
b)Arama ruhsatnameleri                                                                                                   (600 T.L.)
c)İşletme ruhsatnameleri                                                                                                 (5.000 T.L.)
d)Belgeler                                                                                                                          (600 T.L.)
Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit
veya devrinden yarı harç alınır.

3. Tarifelerin tasdiki                                                                                                         (100 T.L.)

V-SATIŞ RUHSATNAMELERİ :

1. Tekel konusuna giren maddeleri satmak isteyenlere
verilecek satış ve ruhsat tezkereleri
(Her yıl için)
            1'inci sınıf dükkanlarda                                                                                     (150 T.L.)
            2'inci sınıf dükkanlarda                                                                                     (100 T.L.)
            3'üncü sınıf dükkanlarda                                                                                    (50 T.L.)
            4'üncü sınıf dükkanlarda                                                                                    (25 T.L.)
            Geziciler                                                                                                             (10 T.L.)
(Tekel İdaresi, lüzum gördüğü köylerde ve şehir haricinde
işçilerin toplu bulunduğu mahallerde ve panayırlarda
satış yapacaklara harçsız ruhsat ve tezkere verebilir.)

2. Tekel konusuna giren maddeleri, imal ve ithal etmek
istiyenlere verilecek izin vesikaları (Her yıl için)                                                          (200 T.L.)
Dış memleketlere ihraç etmek için imalat yapanlardan
bu harcın yarısı alınır.

3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler
(Her yıl için, son nüfus sayımına göre ) :
            Nüfusu 10.000'den aşağı yerlerde                                                                      (10 T.L.)
            Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde                                                                 (25 T.L.)
            Nüfusu 50.000'den yukarı olan yerlerde                                                            (50 T.L.)

4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan
ticarethanelerden alıncak ruhsat harçları :
Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan
zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus
ticarethaneleri açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek
ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre)
            Nüfusu 30.000'e kadar olan mahallerde                                                           (200 T.L.)
            Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan
mahallerde                                                                                                                           (400 T.L.)
            Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan
mahallerde                                                                                                                            (600 T.L.)
            Nüfusu 100.000 ve daha yukarı olan mahallerde                                               (1.000 T.L.)

VI-MESLEK ERBABINA VERİLECEK TEZKERE, VESİKA ve RUHSATNAMELERDEN ALINACAK
HARÇLAR :

1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları :
Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler
(Son nüfus sayımına göre)
            Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller için                                                              (50 T.L.)
            Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan
mahaller için                                                                                                                           (100 T.L.)
            Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan
mahaller için                                                                                                                            (300 T.L.)
            Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan
mahaller için                                                                                                                            (400 T.L.)
            Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan
mahaller için                                                                                                                            (700 T.L.)
            Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan
mahaller için                                                                                                                            (1.000 T.L.)
            Nüfusu 100.000 ve daha yukarı olan mahaller
için                                                                                                                                             (1.500 T.L.)

2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri :
a)Programlarının Türk Yüksek Mühendis ve Yüksek
Mimar Eğitim Müesseseleri programlarına muadil
olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya
yüksek mimar eğitim müessesesinden diploma almış
olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler                                                          (150 T.L.)
b)Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı
prıgramlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi
mühendis veya mimar eğitim müessesesinden diploma
almış olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler                                                (100 T.L.)

3. Mütehassıs tabiplik vesikaları :
a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine
verilecek ihtısas vesikaları                                                                                                  (150 T.L.)
b)Yabancı memleketlerde ihtısas yapmış olan Türk
hekimlerine verilecek ihtısas vesikaları                                                                            (150 T.L.)
c)Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun
Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti hudutları
dahilinde tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet
vesikaları                                                                                                                               (150 T.L.)

4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları :
a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine
verilecek ihtısas vesikaları                                                                                                  (150 T.L.)
b)Yabancı memleketlerde ihtısas yapmış olan Türk
kimyagerlerine verilecek ihtısas vesikaları                                                                        (150 T.L.)
c)Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden
mezun Türk kimyagerlerine Türkiye'de icrayı sanat etmek
üzere verilecek mezuniyet vesikaları                                                                                   (150 T.L.)

5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları :
Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden
mezun olan diş tabiplerine Türkiye'de icrayı sanat etmek
üzere verilecek mezuniyet vesikaları                                                                                  (150 T.L.)

6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikalrı :
Yabancı memleketler mektep veya fakültelerden mezun
olan veterinerlere Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere
verilecek mezuniyet vesikaları                                                                                          (50 T.L.)

7.Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler :
a)Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire, ebe,
sünnetçilere verilecek ruhsatnameler                                                                                (25 T.L.)
b)Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan
Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık memuru ve laborantlara
Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler                                          (25 T.L.)
c)Küçük sıhhat memurları mektebinden mezun olanlara
verilecek şahadetnameler                                                                                                     (25 T.L.)

8. Gözlükçülük ruhsatnameleri :
Hususi kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük
ruhsatnameleri                                                                                                                        (150 T.L.)

9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri :
a)Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma
ruhsatnameleri :
            20 yataklıya kadar olanlar                                                                                        (250 T.L.)
            20-50 yataklıya kadar olanlar                                                                                  (500 T.L.)
            50-100 yataklıya kadar olanlar                                                                                (750 T.L.)
            100 yatak ve daha yukarı olanlar                                                                              (1.000 T.L)
(Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000'den aşağı
bulunan mahallerde açılacak hastanelerden bu harçların
dörtte biri alınır.)
b)Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve
diğer fizyoterapi müesseseleri açmak için verilecek
ruhsatnameler                                                                                                                            (250 T.L.)

10.Laboratuvarlara ait ruhsatnameler :
Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli
teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya
laboratuvarları açmak için verilecek ruhsatnameler                                                           (100 T.L.)

11. Avukatlık ruhsatnameleri :
Hususi kanunu mucibince verilecek avukatlık
ruhsatnameleri                                                                                                                         (150 T.L.)

12. Ödünç para verme izin vesikaları :
a)Ödünç para verme işler ile meşgul olacak özel ve tüzel
kişilere verilecek izin vesikaları (Her yıl için)                                                                    (100 T.L.)
b)Ödünç para verme işlerine tavassut edenlere verilecek
izin vesikaları (Her yıl için)                                                                                                    (50 T.L.)
c)Rehin üzerine ödünç verme işiyle iştigal edeceklere
Medeni Kanunun 876'ıncı maddesi gereğince verilecek
izin vesikaları (Her yıl için)                                                                                                    (150 T.L.)

13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri :
Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnamelerinden :
a)Eski eser araştırmaları için verilecek harfiyat ruhsatnameleri
(Beher yıl için)                                                                                                                        (30 T.L.)
b)Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsarnameleri
(Beher ay için)                                                                                                                         (15 T.L.)
c)Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler
(Beher iki ay için)                                                                                                                   (30 T.L.)

14. Gümrük komisyonlcuarınca mahsus ruhsatnameler
gümrük komisyoncularına verilecek ruhsatnameler :
            Birinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için                                                               (500 T.L.)
            İkinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için                                                                 (250 T.L.)

15. Kara ve deniz av tezkereleri :
Hususi kanunu gereğince verilecek ruhsat tezkereleri
(Her yıl için)
a)Su ürünleri müstahsilleri için                                                                                             (1T.L.)
b)Kara avcılığı ruhsat tezkereleri (Köylüler hariç, her
yıl için):
            1. Avcı cemiyetine dahil olanlardan                                                                        (10 T.L.)
            2. Avcı cemiyetine dahil olmayanlardan                                                                 (15 T.L.)

16. Silah taşıma müsaadelerine ait vesikalar resmi makamlar
tarafından hususi eşhasa verilecek silah taşıma  müsaadesi
vesikaları (Her yıl için)                                                                                                            (50 T.L.)

17. Sigorta ruhsatnameleri :
a)Hususi kanunu gereğince sigorta şirketlerine verilecek
sigorta ruhsatnameleri                                                                                                              (2.000 T.L.)
b)Hususi kanunu gereğince yabancı sigorta şirketlerine
verilecek zeyil ruhsatnameleri                                                                                                 (1.000 T.L.)

VII-OKUL DİPLOMALARI :

1. Ortaokullar ile bu dereceye muadil okullarda  veya bu
derecedeki sanat veya meslek okul ve enstitülerinden mezun
olanlara verilecek diplomalar                                                                                                  (3 T.L.)

2. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki
sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara
verilecek diplomalar                                                                                                                  (5 T.L.)

3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı
derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun
olacaklara verilecek diplomalar                                                                                                (10 T.L.)
(Her üç numaradaki parasız yatılılar hariç)

[9] SAYILI TARİFE
TRAFİK HARÇLARI :

I-KAYIT ve TESCİL HARÇLARI :
Araçların Karayolları Trafik Kanununa ve Tüzüğüne göre
yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinden bir defaya mahsus
olmak üzere harç alınır.

1. Motorsuz taşıtlardan                                                                                                            (5 T.L.)

2. Motorlu taşıtlardan :
a)Motorsikletlerden                                                                                                                 (20 T.L.)
(Otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon,
lastik tekerlekli traktör, çekici araçlar ve benzerleri)

II-EHLİYETNAME HARÇLARI :
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğüne göre verilecek
ehliyetnamelerden bir defaya mahsus olmak üzere harç
alınır.

1. Amatör ehliyetnamelerden                                                                                                  (50 T.L.)

2. Profesyonel ehliyetnamelerden                                                                                          (15 T.L.)

3. Ağır vasıta ehliyetnamelerinden                                                                                         (25 T.L.)

4. Traktör ehliyetnamelerinden                                                                                               (10 T.L.)

5. Uluslararası ehliyetnamelerden                                                                                          (20 T.L.)

III-İMTİHAN HARÇLARI :
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğü hükümleri dairesinde
yapılacak imtihanlarda, her imtihana girenlerden bir defaya
mahsus olmak üzere harç alınır.

1. Sürücü ehliyetnamesi almak isteyenlerden                                                                        (10 T.L.)

2. Şoför adayı belgesi almak isteyenlerde                                                                              (10 T.L.)

3. Motorsiklet veya traktör şoförü ehliyetnamesi almak
isteyenlerden                                                                                                                              (15 T.L.)

4. Diğer şoför ehliyetnamesi almak isteyenlerden                                                                 (50 T.L.)

5. Yetkililerce tekrar ehliyetname imtihanına sevk olunması
halinde :
a)Sürücülerden                                                                                                                            (5 T.L.)
b)Şoförlerden                                                                                                                              (10 T.L.)

IV-EHLİYETNAME VİZESİ HARÇLARI :

1. Sürücü ehliyetnamelerinin vizelerinde                                                                               (5 T.L.)

2. Amatör ehliyetnamelerinin vizelerinde                                                                              (10 T.L.)

3. Profesyonel ehliyetnamelerinin vizelerinde                                                                      (10 T.L.)

4. Traktör ehliyetnamelerinin vizelerinde                                                                              (5 T.L.)

V-FENNİ MUAYENE HARÇLARI :
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğü hükümleri dairesinde
araçların belli sürelerde yapılacak fenni muayenelerinde
harç alınır.

1. Motorsuz taşıtlardan                                                                                                            (5 T.L.)

2. Motorlu taşıtlardan                                                                                                              (10 T.L.)

VI-RUHSAT HARÇLARI :
Karayolları Trafik Tüzüğünün :

1. 17'inci maddesine göre verilecek ruhsatlardan                                                                 (50 T.L.)

2. 19/1 ve 19/2'inci maddesine göre verilecek ruhsatlardan                                                 (200 T.L.)

3. 19/3'üncü maddesine göre verilecek ruhsatlardan                                                             (50 T.L.)

4. 19/5 ve 19/7'inci maddelerine göre verilecek ruhsatlardan                                               (50 T.L.)

5. 31'inci maddesine göre verilecek :
a)Motorsuz taşıt geçici ruhsatnamelerinden                                                                           (5 T.L.)
b)Motorsiklet geçici ruhsatnamelerinden                                                                                (10 T.L.)
c)Diğer motorlu taşıt geçici ruhsatnamelerinden                                                                   (20 T.L.)
d)Tecrübe ruhsatnamelerinden                                                                                                 (100 T.L.)

6. 66'ıncı maddesine göre verilecek ruhsatlardan                                                                   (50 T.L.)