Sosyal Sigortalar Kanunu
 
BÖLÜM IV 
ANALIK SİGORTASI 

            SAĞLANAN YARDIMLAR  
            MADDE 43 - Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının analığı halinde, aşağıda yazılı yardımlar sağlanır :  
            A) Gebelik muayenesinin yaptırılması ve gerekli sağlık yardımlarının sağlanması,  
            B) Doğumda gerekli sağlık yardımlarının sağlanması,  
            C) Emzirme yardım parası verilmesi,  
            D) Sigortalı kadının doğumdan önce ve sonra işinden kaldığı günler için ödenek verilmesi,  
            E) Analık hali sebebiyle gerekirse yurt içinde başka bir yere gönderilmesi.  

            GEBELİK HALİNDE MUAYENE VE TEDAVİ  
            MADDE 44 - Gebelik muayenesi ve gerekli görülecek tedavi Kurumca önceden belli edilen hekim veya ebeler tarafından yapılır. Sigortalı, gebeliğin altıncı ayı sonuna kadar gebelik muayenesi yaptırmaz yahut hekim veya ebenin lüzum gösterdiği muayeneye ve tedavilere devam etmezse bu yüzden ileri gelecek işgöremezlik hallerinde verilecek ödeneklerin % 50'yi geçmemek üzere bir kısmı Kurumca düşürülebilir.  

            Sigortalı, Kurumca gösterilen hekim veya ebelerden dilediğini seçebilir. Şu kadar ki, seçtikten sonra doğum oluncaya kadar hekim veya ebesini değiştiremez.  

            DOĞUM YARDIMI  
            MADDE 45 - Doğum yardımı, sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının doğurması halinde, doğum sırasında ve doğumdan sonra gerekli sağlık yardımlarıyla ilâçların ve sağlık malzemesinin sağlanmasıdır.  

            Bu yardım, gebenin evvelce seçtiği ebe, o yoksa Kurumca tâyin ve tesbit edilen ebelerden biri tarafından evde veya sağlık tesislerinde yapılır. Gerekirse doğum sırasında yetkili bir uzman hekim bulundurulabileceği gibi, hekim veya ebenin lüzum göstereceği hallerde doğum, sigortalı kadın veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısı bir sağlık müessesesine yatırılmak suretiyle yaptırılır.  

            Kuruma ait sağlık tesisleriyle 123 üncü madde gereğince sözleşme yapılmış olan tesislerde doğum yapan sigortalı kadınla sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının, doğan çocukları için sağlık tesisinde kaldıkları müddetçe yapılmasına lüzum görülen sağlık yardımlarına ait masraflar ilgililerden istenmez.  

            MAKTU GEBELİK VE DOĞUM YARDIMLARI  
            MADDE 46 - 44 ve 45 inci maddelerde gösterilen sağlık yardımlarının Kurumca  
doğrudan doğruya yapılmasına imkân görülmeyen yer veya hallerde, gebelik ve doğum sağlık yardımı yerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca onanacak ve önceden bildirilecek tarifeye göre maktu para yardımı yapılır. Birden fazla çocuk doğarsa, maktu doğum yardımı her çocuk sayısına göre bir kat daha artırılır.  

            Ancak:  
            A) Gebelik yardım parası alabilmek için, gebelik halinin hekim veya diplomalı ebeden alınacak bir belge ile ve doğumdan önce Kuruma bildirilmesi,  
            B) Doğum yardım parası alabilmek için, doğumun üç ay içinde Kuruma bildirilmesi ve hekim veya diplomalı ebeden alınacak doğum kâğıdı yahut onanmış nüfus kayıt örneği ile belgelenmesi,  

            Şarttır.  

            EMZİRME YARDIMI  
            MADDE 47 - Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması dolayısiyle sigortalı erkeğe, çocuğun ölü doğması şartiyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca onanacak tarifeye göre her çocuk için bir emzirme yardımı yapılır.  

            ANALIK YARDIMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI  
            MADDE 48 - Analık sağlık yardımları ile emzirme yardımlarından veyahut maktu gebelik ve doğum para yardımlarından yararlanabilmek için ;  
            A) Sigortalı kadın için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün Analık Sigortası primi ödenmiş olması,  
            B) Sigortalı erkek için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün Analık Sigortası primi ödenmiş olması ve sigortlının doğum yapan kadınla doğumdan önce evlenmiş bulunması,  

            Şarttır.  

            GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ  
            MADDE 49 - Kendisi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün analık sigortası primi ödenmiş bulunan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki 6 şar haftalık sürede, çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.  

            Bu ödenek hiçbir şekilde kesilmez.  

            GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDEN YOKSUN KALMA  
            MADDE 50 - Kurumca sağlanacak olan doğum yardımlarından haklı ve makûl sebep olmaksızın yararlanmayı reddeden yahut hekim veya ebenin lüzum gösterdiği tedbirleri almaması yüzünden hastalandığı veya hastalığının arttığı mütehassıs hekim raporu ile tespit edilen sigortalı kadınlara geçici iş göremezlik ödeneğinin % 50'si verilmez.  

            SİGORTALILIK NİTELİĞİNİN YİTİRİLMESİ  
            MADDE 51 - 2 nci maddede belirtilen sigortalılık niteliğini yitirenler, bu  niteliğin yitirilişinden başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya karısı analık sigortası yardımından yararlanacak sigortalı erkek için, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün Analık Sigortası pirimi ödenmiş olması şartiyle, bu Kanunda yazılı analık sağlık ve emzirme yardımlarından veya 46 ncı maddede yazılı maktu para yardımından yararlanırlar.  
 

 BÖLÜM V 
 MALULLÜK SİGORTASI 

            SAĞLANAN YARDIM  
            MADDE 52 - Malûllük Sigortasından sağlanan yardım, malûllük aylığı bağlanmasıdır.  

            KİMLERİN MALUL SAYILACAĞI  
            MADDE 53 - a) Çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirdiği tespit edilen,  
            b) Çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş durumda sayılmayanlardan 34 üncü madde gereğince yapılan tedavi sonunda, Kurum sağlık tesisleri sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlarda çalışabilir durumda olmadığı belirtilen,  

            Sigortalı malûllük sigortası bakımından malûl sayılır.  

            Şu kadar ki, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya arızası bulunduğu, önceden veya sonradan, yeterli belgelerle tespit edilen sigortalı bu hastalık veya arızası sebebiyle Malûllük Sigortası yardımlarından yararlanamaz.  

            Ancak, bu gibi sigortalılara Malûllük Sigortasından evvelce ödenmiş bulunan aylıklar geri alınmaz.  

            MALULLÜK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI  
            MADDE 54 -Malûllük aylığından yararlanabilmek için:  
            a) 53 üncü maddeye göre malûl sayılmak,  
            b) En az 5 yıldan beri sigortalı bulunmak, her yıl için ortalama olarak 150 gün veya toplam olarak 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,  

            Şarttır.  

            MALULLÜK AYLIĞININ HESAPLANMASI  
            MADDE 55 - Malûllük aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, işten ayrıldığı tarihten önceki malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş son 10 takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları toplamı en yüksek olan 7 takvim yılına göre bulunacak ortalama yıllık kazancının %50'si oranında yıllık malüllük geliri bağlanır.  

            8 ve 9 takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının ortalama yıllık kazancı da yukarıdaki fıkraya göre hesaplanır.8 takvim yılından az malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalının yıllık malüllük gelirinin hesabına esas tutulacak ortalama yıllık kazancı prim ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle tespit edilir.  

            Başka birinin sürekli bakıma muhtaç durumda malül olan sigortalıya yukarıdaki fıkralara göre hesaplanacak ortalama yıllık kazancının %60'ı oranında yıllık malüllük geliri bağlanır.  

            Malüllük aylığı yıllık malüllük gelirinin onikide biridir.  

            AYLIĞIN BAŞLANGICI  
            MADDE 56 - Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunan ve malûllük aylığına hak kazanan sigortalının aylığının ödenmesine, kendisinin yazılı isteğinden, malûl sayılmasına esas tutulan raporun tarihi yazılı isteğini takibeden takvim ayından sonraki bir tarih ise bu raporun tarihinden sonraki ay başından başlanır.  

            Çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş sayılan sigortalı birinci fıkraya göre aylıkların ödenmesine başlanacağı tespit edilen tarihte Hastalık Sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği almakta ise malullük aylığı geçici iş göremezlik ödeneği verilme süresinin sona erdiği tarihten sonraki ay başından başlar. Şu kadar ki, bağlanacak malûllük aylığı, sigortalının Hastalık Sigortasından almakta olduğu geçici iş göremezlik ödeneğinin aylık tutarından fazla ise, aradaki fark, birinci fıkraya göre tespit edilecek tarihten başlanarak verilir.  

            SİGORTALININ KONTROL MUAYENESİ  
            MADDE 57 - Malûllük aylığı bağlandıktan sonra, sigortalı, her zaman, başka birinin sürekli bakımına muhtaç duruma girdiğini ileri sürerek malûllük aylığının artırılmasını isteyebilir.  

            Malûllük aylığı bağlanan sigortalıları Kurum da her zaman kontrol muayenesine tabi tutabilir.  

            Gerek Kurumca yaptırılan kontrol muayenesinde, gerekse sigortalının isteği üzerine veya işe alıştırma sonunda yapılan muayenesinde yeniden tespit edilecek malûllük durumuna göre, malûllük aylığı :  

            I - Sigortalının istekte bulunması halinde  
            a) Yazılı isteğini,  
            b) Yeni malûllük durumuna esas tutulan rapor, yazılı isteğini takibeden takvim ayından sonraki bir tarihi taşımakta ise bu raporun tarihini,  

            II - Kurumca kontrol muayenesine veya işe alıştırmaya tabi tutulma halinde de yeni malûllük durumuna esas tutulan raporun tarihini,  

            Takibeden ay başından başlanarak gerekirse artırılır, azaltılır veya kesilir.  

            Kabul edilir bir özrü olmadığı halde, kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten sonraki ay başına kadar yaptırmayan sigortalının malûllük aylığı, kontrol muayenesi için belirtilen tarihten sonraki ay başından başlanarak kesilir. Şu kadar ki, kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten başlayarak üç ay içinde yaptıran ve malûllük halinin devam ettiği tespit edilen sigortalının malûllük aylığı, ödemenin kesildiği tarihten başlanarak verilir.  

            Kontrol muayenesini, Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yaptıran ve malûllük halinin devam ettiği tespit edilen sigortalının malûllük aylığı, rapor tarihinden sonraki ay başından başlanarak ödenir.  

            AYLIĞIN KESİLMESİ VE YENİDEN BAŞLAMASI  
            MADDE 58 - Malûllük aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlayanların malûllük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihten başlayarak  kesilir  

            Yukarıki fıkraya göre, malûllük aylıkları kesilenlerden işten ayrılarak malûllük aylığı verilmesi için yazılı istekte bulunan sigortalıya, kontrol muayenesine tabi tutulmak ve malûllüğün devam ettiği anlaşılmak şartiyle, eski malûllük aylığı, yazılı istekte bulunduğu tarihten sonraki aybaşından başlanarak ödenmeye başlanır. Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar için yazılı istek tarihlerine göre yeniden malûllük aylığı hesaplanır ve bu aylık önce bağlanan malûllük aylığından fazla ise hesaplanan yeni aylık üzerinden ödeme yapılır.  
 

BÖLÜM VI 
YAŞLILIK SİGORTASI 

            SAĞLANAN YARDIMLAR  
            MADDE 59 - Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır :  

            Sigortalıya:  
            a) Yaşlılık aylığı bağlanması,  
            b) Toptan ödeme yapılması.  

            YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI  
            MADDE 60 -A) Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için, sigortalının:  
            a) Kadın ise 55, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması  
            b) En az 25 yıldan beri sigortalı bulunması,  
            c) En az 5.000 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması,  

            Şarttır.  

            B) Yukarıdaki (b) ve ( c) bentlerinde yazılı şartlardan birini veya her ikisini yerine getirmemiş olmakla beraber sigortalılık süresi 15-34 yıl olan ve her yıl içim ortalama olarak en az 150 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunan sigortalıya da yaşlılık aylığı bağlanır.  

            C) 50 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalı da, yukarıdaki (A) veya (B) fıkralarında belirtilen şartlarla yaşlılık aylığından yararlanır.  

            AYLIĞININ HESAPLANMASI  
            MADDE 61 -60'ıncı maddenin (A) fıkrasında yazılı şartları yerine getirerek yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, işten ayrıldığı tarihten önce malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş son 10 takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları toplamı en yüksek olan 7 takvim yılına göre bulunacak ortalama yıllık kazancının %50'si oranında yıllık yaşlılık geliri bağlanır.  

            8 ve 9 takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının ortalama yıllık kazancı da yukarıdaki fıkraya göre hesaplanır.  

            8 takvim yılından az malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalının yıllık yaşlılık gelirinin hesabına esas tutulacak ortalama yıllık kazancı prim ödediği takvim yılları esas alınarak tespit edilir.  

            60'ıncı maddenin (B) fıkrasına göre yaşlılık geliri bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, yukarıdaki orandan, sigortalılık süresinin 34 yıldan eksik her tam yılı için %0,50 indirme yapılmak suretiyle yıllık yaşlılık geliri bağlanır.  

            60'tan yukarı yaşta aylık bağlanan sigortalının yıllık yaşlılık geliri , yukarıdaki fıkralara göre tespit olunacak oranlar, 60 yaşından sonra doldurmuş bulunduğu her tam yaş için %1 artırılarak hesabolunur.  

            Yaşlılık aylığı, yıllık yaşlılık gelirinin onikide biridir.  

            AYLIĞIN BAŞLANGICI  
            MADDE 62 - Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunan ve yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya bu isteğinden sonraki ay başından başlanarak yaşlılık aylığı bağlanır.  

            Erken yaşlanmış olması dolayısiyle yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalının bu husustaki raporunun tarihi, yazılı isteğini takibeden takvim  ayından sonraki bir tarih ise, yaşlılık aylığı, raporun tarihinden sonraki aybaşından başlanarak verilir.  

            Yukarıki fıkralara göre aylığının ödenmesine başlanacağı tespit edilen tarihte Hastalık Sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği almakta olan sigortalının yaşlılık aylığı geçici iş göremezlik ödeneği verilme süresinin sona erdiği tarihten sonraki ay başından başlar. Şu kadar ki, bağlanacak yaşlılık aylığı sigortalının Hastalık Sigortasından almakta olduğu geçici iş göremezlik ödeneğinin aylık tutarından fazla ise, aradaki fark, yukarıdaki fıkralara göre tespit edilecek tarihten başlanarak verilir.  

            AYLIĞIN KESİLMESİ VE YENİDEN BAŞLAMASI  
            MADDE 63 - Yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihte kesilir.  

            Yukarıdaki fıkraya göre yaşlılık aylıkları kesilenlerden işten ayrılarak yaşlılık aylığı verilmesi için yazılı istekte bulunan sigortalıya, eski yaşlılık aylığı, yazılı istekte bulunduğu tarihten sonraki ay başından başlanarak ödenir.  

            Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar için yazılı istek tarihlerine göre yeniden yaşlılık aylığı hesaplanır ve bu aylık önceden bağlanan yaşlılık aylığından çoksa hesaplanan yeni aylık üzerinden yapılır.  

            TOPTAN ÖDEME  
            MADDE 64 - Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan ve malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan,  
            a) 55 yaşını doldurmuş kadın sigortalıya,  
            b) 60 yaşını doldurmuş erkek sigortalıya,  
            c) 50 yaşını doldurmuş bulunan ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalıya,  

            Kendisinin ve işverenlerinin ödediği, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin toplamı, yazılı isteği üzerine toptan ödeme şeklinde verilir.  
 

BÖLÜM VII 
ÖLÜM SİGORTASI 

            SAĞLANAN YARDIMLAR  
            MADDE 65 - Ölüm Sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır.  
            a) Ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına aylık bağlanması,  
            b) Ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına toptan ödeme yapılması;  
            c) Ölen sigortalı için cenaze masrafı karşılığı verilmesi,  

            HANGİ SİGORTALILARIN HAK SAHİPLERİNE AYLIK BAĞLANACAĞI  
            MADDE 66 -  a) Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken, yahut yazılı olarak istekte bulunup malüllük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen,  
            b) Bağlanmış bulunan yaşlılık aylıkları, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş durumda olanlardan ölen,  
            c) Bağlanmış bulunan malüllük aylıkları sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilenlerden malüllük aylığı alma hakkını yitirmiş durumda olduğu kontrol muayenesi sonunda tesbit edilmeden ölen,  
            d) Ölüm tarihinde, en az 5 yıldan beri sigortalı bulunan ve her yıl için ortalama olarak en az 150 gün veya toplam olarak 1800 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunan,  

            Sigortalının hak sahibi kimselerine aylık bağlanır.  

            AYLIĞIN HESAPLANMASI  
            MADDE 67 - " Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tespitinde:  
            a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazandığı malûllük veya yaşlılık aylığı,  
            b) Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başlaması sebebiyle aylığı kesilen sigortalı için, ölüm tarihine ve 58 veya 63 ncü maddelerdeki esaslara göre tespit edilecek aylık,  
            c) En az 5 yıldan beri sigortalı olan ve her yıl için ortalama olarak 150 gün veya toplam olarak 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunan sigortalının, ölüm tarihinden önce, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş son 10 takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları topllamı en yüksek olan 7 takvim yılına göre bulunacak ortalama yıllık kazancın %50'si üzerinden hesaplanacak yıllık gelirin onikide biri,  

            Esas tutulur.  

            Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malül sayılarak aylık bağlanmış veya aylık bağlanmasına hak kazanmış ise, (a) ve (b) fıkralarına göre tespit edilecek aylıklarda, bu hal nazara alınmadan sigortalıya bağlanabilecek aylık esas tutulur.  

            8 ve 9 takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının ortalama yıllık kazancı ( c) fıkrasına göre hesaplanır.  

            8 takvim yılından az malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalının yıllık malüllük gelirinin hesabına esas tutulacak ortalama yıllık kazanç, prim ödediği takvim yılları esas alınarak tespit edilir.  

            Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması için istekte bulunmamış olan sigortalının 60'tan yukarı yaşlarda ölümü halinde ( c) fıkrasına göre hesaplanacak yıllık gelir, bu fıkrada belirtilen oran 60 yaşından sonra dondurumuş olduğu her tam yaş için %1 artırılarak tespit olunur.  

            EŞ VE ÇOCUKLARA AYLIK BAĞLANMASI  
            MADDE 68 - Ölen sigortalının aylık bağlanmasına hak kazanan kimselerine aşağıdaki hükümlere göre aylık bağlanır.  

            I - Ölen sigortalının 67 nci madde gereğince tespit edilecek aylığının ;  
            A) Dul karısına % 50'si, aylık alan çocuğu bulunmayan dul karısına üçte ikisi,  
            B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamayacak durumda malül veya 60 yaşını doldurmuş olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına %50'si, aylık alan çocuğu bulunmayan aynı durumdaki kocaya üçte ikisi,  
            C) Çocuklardan:  
            a) 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması  
halinde 25 yaşını doldurmamış yahut yaşları ne olursa olsun, çalışamayacak durumda malül bulunanların her birine %25'i,  
            b) (a) fıkrasında belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı bulunmayan yahut sigortalı babanın ölümü tarihinde evlilik bağlantısı bulunmakla beraber, anaları sonradan evlenenlerin her birine % 50'si, Oranında aylık bağlanır.  

            II - Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocukları ile, sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak aylıktan yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanır.  

            III - Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak aylıkların toplamı, sigortalıya ait aylığın tutarını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahibi kimselerin aylıklarından orantılı olarak indirmeler yapılır.  

            IV - Sigortalının çocuklarına bağlanan aylıklar, çocuğun 18 yaşını,  ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder.Bu yaşları doldurdukları tarihlerde çalışamayacak durumda malul olan çocukların aylıkları, bu yaşlara vardıktan sonra da kesilmez.101'inci madde hükmü saklıdır.  

            V - Sigortalının dul karısı evlenirse aylığı kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan evlenme son bulunca, aylık yeniden bağlanır. Sonraki kocasından da aylık almaya hak kazanan dul, karıya bu yllıklardan, fazla olanı ödenir.  

            VI- Aylık almakta iken evlenen kız çocukların aylıkları kesilir.Aylığın kesilmesine yol açan evlenmenin son bulması halinde, IV'üncü fıkra hükmü saklı kalmak şartıyla, bu tarihten başlanarak yeniden aylık bağlanır.  

            ANA VE BABAYA AYLIK BAĞLANMASI  
            MADDE 69 - Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına bağlanması gereken aylıkların toplamı, sigortalıya ait aylıktan aşağı olursa, artanı, eşit hisseler halinde, geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen  ana ve babasına aylık olarak verilir. Ancak, bunların her birinin hissesi sigortalıya  ait aylığın % 25'ini geçemez.  

            Sigortalının ölümü ile eşine ve çocuklarına bağlanabilecek aylıkların toplamı, sigortalıya ait aylıktan aşağı değilse ana ve babanın aylık bağlanma hakları düşer.  

            AYLIĞIN BAŞLANGICI  
            MADDE 70 - Sigortalının ölümünde ölüm sigortasından hak sahibi kimselerine bağlanacak aylıklar, ölümle aylığa hak kazandıkları tarihten sonraki ay başından başlar.  

            Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalının hak sahibi kimselerinin aylıkları, sigortalının hak kazandığı son aylık devresinin sona erdiği tarihten başlar.  

            TOPTAN ÖDEME  
            MADDE 71 - Ölen sigortalının hak sahibi kimselerinden hiçbiri bu Kanuna göre Ölüm Sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanamadıkları takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır:  

            I - Ölen sigortalının kendisinin ve işverenlerinin ödedikleri malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri toplamının  
            A) Dul karısına % 50'si, toptan ödeme alacak durumda çocuğu bulunmayan dul karısına üçte ikisi,  
            B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamayacak durumda malül veya 60 yaşını doldurmuş olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına %50'si, toptan ödeme yapılan çocuğu bulunmayan aynı durumdaki kocaya üçte ikisi,  
            C) Çocuklardan:  
            a)18 yaşını veya ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış yahut yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malül bulunanların her birine %25'i,  
            b) (a) fıkrasında belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı bulunmayanların herbirine %50'si,  
Toptan ödeme şeklinde verilir.  

            II - Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocukları, yapılacak toptan ödemeden yukarıda  belirtilen esaslara göre yararlanırlar.  

            III - Hak sahibi eş ve çocuklara yapılacak toptan ödemelerin toplamı, toptan ödenecek miktarı geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse, hak sahibi kimselerin hisselerinden orantılı olarak indirmeler yapılır.  

            IV - Sigortalının ölümü tarihinde, eşine ve çocuklarına yapılacak toptan  
ödemelerin toplamı, toptan ödenecek miktardan aşağı olursa, artanı, eşit hisseler halinde, geçimi sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen ana ve babasına verilir. Ancak, bunların her birinin hissesi % 25'i geçemez.  

            V - Yukarıdaki esaslara göre toptan ödeme yapıldıktan sonra kalıntı olursa, sigortalının ölümünden sonra doğacak çocukları ile nesebi düzeltilecek veya babalığı hükme bağlanacak çocuklarına da bu madde hükümlerine göre toptan ödeme yapılır.