İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
İKİNCİ BÖLÜM
ESNAF VE KÜÇÜK SANATKARLAR DERNEKLERİ BİRLİĞİ

            TANIM
            Madde 42 - Bu kanuna göre kurulan dernekler tarafından aralarında birlik ve dayanışma kurma ve kuruluşun gelişmesini sağlamak maksadiyle kuracakları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Dernekleri Birliği denir.

            KURULUŞ
            Madde 43 - Her il merkezinde bir Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Derneği Birliği kurulur.

            Bakanlıkçahazırlanacak örneğe uygun olarak düzenlenmiş birlik statüsünün üç nüshası bir dilekçe ile birlikte o yer idare âmirliğine verilir ve bu makamın onamasını mütaakıp birlik kurulmuş olur.

            Kuruluş bir hafta zarfında Bakanlığa bildirilir ve onanan statünün bir nüshası da gönderilir.

            ÇALIŞMA BÖLGESİ
            Madde 44 - Birliklerin kuruluş yeri il merkezleridir.

            Çalışma bölgesi, kuruldukları ilin idarî kuruluş hudutlarıdır.

            Birlik bulunmıyan illerde mevcut dernekler Ticaret Bakanlığınca uygun görülecek en yakın bir birlik içine alınır.

            Herhangi bir mahalde birden ziyade birlik kurulamaz.

            DERNEKLERİN BİRLİKLERE KAYIT ZORUNLUĞU
            Madde 45 - Esnaf ve küçük sanatkârlar dernekleri, bölgeleri içinde bulundukları birliğe, bölgesinin katılmasını veya birliğin kuruluşunu takip eden bir ay içinde katılmakla zorunludur.

            Yeniden kurulan derneklerde bu zorunluluk aynı süre içinde yerine getirilir. Yukardaki süreler içinde katılmıyan derneklerin kayıtları birlik yönetim kurulunca re'sen yapılır.

            ORGANLAR
            Madde 46 - Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Dernekleri Birliğinin organları:

            a) Genel Kurul,
            b) Başkanlar Meclisi,
            c) Yönetim Kurulu,
            d) Denetçilerdir,

             GENEL KURUL
            Madde 47 - Birlik Genel Kurulu, mensubu bulunan derneklerin genel kurulları tarafından derneğe kayıtlı üyeleri arasından seçilecek ilk 50 üye için 2. kalan her 50 üye için 1 delege ile birlik organlarında görevli kimselerden kurulur.

            Şu kadar ki, her halde delege adedi 15 i geçemez.

            GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
            Madde 48 - Genel kurulun başlıca görev ve yetkileri:

            a) Yönetim kurulu üyeleri ile yedeklerini ve konfederasyon delegelerini seçmek,

            b)Denetçiler ve yedeklerini seçmek,

            c) Yönetim kurulunun çalışma programını incelemek ve yönetim kurulunca hazırlanan ve başkanlar meclisince incelenen bütçeyi ve kesin hesap cetvellerini onamak,

            ç) Yönetim kurulunun geçen yıla ait çalışma raporu ile Denetim Kurulu raporunu incelemek, yönetim kurulunu ve Denetim kurulunu ibra etmek,

            d) Sorumluluğu görülen yönetim kurulu üyeleri hakkında dâva açılması hususunda başkanlar meclisince verilecek raporları incelemek ve onamak,

            Bu gibi kimselere, açılacak dâva sonucuna kadar işden el çektirilip ve yerlerine bu süre içinde yedek üyeler görevlendirilir. Ancak yedek üyelerin süresi hiçbir şekilde işten el çektirilen üyelerin kalan seçim süresini geçemez.

            e) Gayrimenkul alım ve satımına, konfederasyonun muvafakati alınmak suretiyle istikrazda bulunmasına karar vermek,

            f) Statünün değiştirilmesine ve yönetim kurulunca Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ön müsaadesi alınmış hususların değiştirilmesine karar vermek,

            g) İmkânları ölçüsünde öğrenci okutulmasına kamu yararına hizmet eden uruluşlara sosyal yardımlarda bulunulmasına ve bu gibi yardımları bir evvelki yıl sâfi gelirin % 5'ini geçmemesi şartiyle karar vermek,

            h) Yönetim kurulunca hazırlanan ve başkanlar meclisince incelenip tasvip edilen yönetmelikleri onamak,

            i) Denetim kuruluna hizmetleri karşılığı verilecek ücretin miktar ve esaslarını tesbit etmek,

            k) Yönetim kurulunu derneğin gayesine uygun olarak yukarıdaki fıkralar dışında kalan konularda görevlendirmek.

            GENEL KURUL TOPLANTILARI
            Madde 49 - Birlik Genel Kurulu, derneklerin temsil yetkisi üzerinde bulunan üyelerin katılmaları ile yılda bir defa statüde belirtilen zamanlarda belli yer ve saatte adiyen toplanır.

            Genel kurul ayrıca:

            a) Yönetim kurulu üye tamsayısının çoğunluğu kararı ile,

            b) Genel kurula katılma yetkisine sahip dernek temsilcilerinden beşte biri tarafından düzenlenecek gündemli tutanakla yapılan müracaata dayanılarak yönetim kurulu vasıtasiyle,

            c) Denetçilerin çoğunluk kararı ile, kurulunun çoğunluk kararı ile,

            ç) Gerektiğinde bakanlıkça veya o yer idare âmirliğince, yapılacak davetle her zaman için olağanüstü olarak toplanabilir.

            TOPLANTIYA ÇAĞRI VE ÇOĞUNLUK
            Madde 50 - Genel kurul toplantılarının yeri, günü ve gündemi toplantı gününden on gün önce o yer usullerine göre iki ayrı vasıta ile ilân olunur ve ayrıca üye derneklere yazı ile bildirilir.

            Toplantının açılabilmesi için, dernek temsilcilerinin yarıdan fazlasının katılması şarttır.

            Yukarıdaki fıkrada bahsedilen çoğunluk hâsıl olmadığı takdirde toplantı en az üç gün sonraya bırakılır ve durum toplantıya katılan iki üye ile Bakanlık Temsilcisinin imzalayacağı bir tutanakla tesbit olunur. Bu süre hiçbir surette bir ayı geçemez.

            İkinci toplantının yeri, günü, saati ve gündemi ilk ilân ve yazılı bildirimde belirtilmemiş ise aynı şekilde ilân edilir ve yazı ile bildirilir.

            Bu toplantıda dernek temsilcilerinden en az beşte birinin bulunması şarttır.

            Bu miktar her halde denetim kuruluyla yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısı ile genel kurul başkanlık divanı için gerekli üye sayısından az olamaz.

            TOPLANTIYA KATILANLAR LİSTESİ
            Madde 51 - Toplantıya katılanlar ad ve soyadları ile temsil ettikleri derneklerin isim ve yerleri gösterilecek şekilde düzenlenen listedeki yerleri imza etmek suretiyle katılmalarını belirtirler.

            Temsilcilerin bizzat toplantıya katılmaları gerekli olup vekâlet kabul edilmez.

            Toplantıya katılanlar listesi genel kurul ve başkanvekilleri ile tutanak kâtipleri ve 16 ncı Maddeye göre hazır bulunan Komiser tarafından imza olunur. Ve temsilciler tarafından gösterilecek derneği temsile yetkili olduklarını ispat eder belgelerle birlikte dosyasında saklanır.

             BAŞKANLIK DİVANI
            Madde 52 - Komiser tarafından verilecek izin üzerine hazır bulunan dernek temsilcileri veya konfederasyon tarafından görevlendirilmiş temsilciler arasından bir başkan, bir başkanvekili ve yeteri kadar tutanak kâtibi işari oyla seçilir.

            Temsilcilerinden onda birinin teklifi halinde seçim gizli oyla yapılır.

            ADİ TOPLANTI GÜNDEMİ
            Madde 53 - Birlik genel kurulu toplantı gündemi:

            1. Başkanlık divanı seçimi,

            2. Yönetim Kurulunun raporunun görüşülmesi, hesapların incelenmesi ve Denetim kurulu raporunun okunması,

            3. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası,

            4. Başkanlar meclisince tetkik olunan bütçe ve çalışma raporlarının kabulü,

            5.Denetçiler (Seçim yılı olduğu takdirde ) yönetim kurulu ve yedekleri ile konfederasyon delegelerinin seçimi,

            6. Dileklerin tesbiti.

            Gündemde bulunmıyan hususlar toplantıya katılan temsilcilerin yirmide birinin istediği üzerine veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya konfederasyon tarafından görüşülmesi istenen hususlar gündeme alınır. Statü değiştirilmesi ile fesih hususu ilân edilen gündeme dâhil olmadıkça görüşülemez.

            Kararlar 19 uncu Maddede belirtilen çoğunluk dairesinde alınır.

            YÖNETİM KURULU
            Madde 54 - Birlik yönetim kurulu genel kurulca dernek temsilcileri arasından iki yıl süre için gizli oyla seçilen 5 ila 9 kişiden kurulur. 30 dan az derneği bulunan birlikler 5,50 ye kadar derneği olan birlikler 7,50 den fazla derneği olan birlikler ise 9 kişilik Yönetim Kurulu seçer. Seçimde en fazla oy alanlardan gerekli miktarda asıl üye ayrıldıktan sonra aynı sayıda yedek üye tesbit olunur. (Oyların eşitliği halinde ad çekmeye başvurulur.)

            Yönetim kurulu asıl üyeleri arasında açılma olursa yedeklerden sırası ile en fazla oy sahibi olanlar getirilir.

            Kurulun toplu olarak görevinden ayrılması veya asıl üye sayısının yarıdan aşağı düşmesi ve yedeklerinin de kalmaması halinde Genel Kurulun denetçilerin çağrısı ile bir ay içinde toplanarakYönetim Kurulunun yeniden kurulması icabeder. Bu süre zarfında Yönetim Kurulu görev ve yetkileri de başkanlık meclisi tarafından birlik genel kuruluna katılma yetkisine sahip dernek temsilcileri arasından tesbit olunacak üç kişilik bir kurul tarafından yapılır.

            Birlik yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir veya iki başkanvekili seçer.

            Birliğin temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır.

            Birliği yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili ile başkatibin müşterek imzaları ilzam eder.

            YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
            Madde 55 - Birlik yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri:

            a) Birlik işlerini mevzuat dairesinde yürütmek

            b) Genel kurul ve başkanlar meclisi tarafından alınacak kararları uygulamak,

            c) Derneklerin çalışmalarının mevzuat ve statüleri esasları içinde yürütülmesini sağlamak üzere gerekli görülecek zamanlarda işlemlerini incelemek ve alınması gerekli tedbirler hakkında tebligatta bulunmak,

            ç) Dernekler arasında çıkacak anlaşmazlıkları inceliyerek görüş ve tekliflerini içine alan raporu başkanlar meclisine vermek,

            d) Bölgeleri içindeki meslekî teamülleri inceleyip gelenek ve alışkanlıkları tesbit edilmek üzere başkanlar meclisine teklif etmek,

            e) Bakanlıkça verilecek emir ve konfederasyonca mevzuata uygun verilecek talimatları yerine getirmek,

            f) Derneklerin gelişmesini sağlamak için gerekli ve faydalı tedbirleri almak ve gereken kuruluşları kurmak, kendi imkânları ile meydana getirilmesi mümkün olmıyan hususları konfederasyona intikal ettirmek,

            g) Derneklerle mensupları hakkında lüzumlu bilgileri muntazaman sağlamak ve resmî dairelerin bu husustaki isteklerini yerine getirmek,

            h) Resmî ve özel mercilerce istenecek temsilcileri atamak ve görevlendirmek,

            i) Bütçe, çalışma raporu ve hesap cetvellerini hazırlamak ve incelenmek üzere başkanlar meclisine vermek,

            j) Başkanlar meclisini ve genel kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,

            k) Konfederasyonca tesbit olunan esaslar dairesinde kayıt ücreti ve birlik katılma hissesi tarifesini düzenlemek ve tetkik edilmek üzere Başkanlar Meclisine vermek,

            l) Resmî makamlarca hazırlanan esnaf ve küçük sanat sahipleri ile ilgili her türlü mevzuat yönetmelik ve tamimleri teminle mensubu olan derneklere ve dolayısiyle esnaf ve sanatkârlara bilgi vermek,

            m) Dernekler ve mensuplarının ihtiyaç ve güçlüklerini gidermek için gerekli tedbirleri almak ve resmî ve özel merciler nezdinde gerekli teşebbüs ve temaslarda bulunmak,

            Yönetim Kurulunca Başkanlar Meclisine intikal ettirilen konular, meclisce zamanında sonuçlandırılmadığı takdirde Yönetim Kurulu sözü geçen hususları Genel Kurula götürür ve gerekli kararın alınmasını istiyebilir.

            YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
            Madde 56 - Yönetim Kurulu, başkanı, veya üyelerinin çoğunluğunun çağrısı ile her zaman her halde ayda bir defa kendiliğinden toplanır.

            BAŞKATİP
            Madde 57 - Birliklerin işlerini mevzuat, statü ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmekle görevli bir başkatip bulunur.

            Başkatip Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, oy kullanamaz.

            Harcama Yönetim Kurulu başkanı veya vekili ile başkatibin ortaklaşa imzaları ile yapılır.

            Yazılacak yazılar da aynı şekilde imzalanır. Ancak Yönetim Kurulu bazı hususlarda başkatibe müstakillen imza yetkisi verebilir.

            Başkatibin tercihan lise veya muadili derecede tahsil görmüş olması gerekli olup asgari ortaokul mezunu olması şarttır.

            Başkatip memur ve hizmetlilerin birinci derecede amiri olup bu gibi kimseler hakkında verilecek kararlarda mütalaası alınır.

            DENETÇİLER
            Madde 58 - Denetçiler Genel Kurulca dernek temsilcileri arasından bir yıl süre için gizli oyla seçilecek üç kişiden kurulur. Seçimde en fazla oy alanlar asıl olarak ayrıldıktan sonra sıra ile aynı sayıda yedek denetçi ayrılır. (Oyların eşitliği halinde ad çekmeye başvurulur.)

            Denetçiler tercihan muhasebe konularında bilgi sahibi kimselerden seçilir.

            Dernek temsilcileri arasında bu nitelikte kimse bulunmadığı takdirde denetçilerden birisinin hariçten seçilmesi caizdir.

            Asıl ve yedek denetçilerin tamamının görevlerinden ayrılması halinde, başkanlar meclisinde ilk Genel Kurul toplantısına kadar bu görevi yapmak üzere bir denetçi atanır.

            Denetçilere bu husustaki hizmetleri karşılığı yapılacak ödemelerin miktar ve esasları genel Kurulca kararlaştırılır.

            DENETÇİLERİN YETKİ VE GÖREVLERİ
            Madde 59 - Denetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri:

            a) Genel Kurul veya Başkanlar Meclisince alınan kararların Yönetim Kurulunca yerine getirilip getirilmediğini araştırmak,

            b) Birlik kayıtlarının mevzuat ve statü esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,

            c) Bakanlıkça veya konfederasyon tarafından verilecek görevlerin yerine getirilip getirilmediğini incelemek,

            ç) Birlik, işlem hesap ve defterlerini her zaman ve her halde en az üç ayda bir defa kontrol etmek,

            d) Birliğe bağlı derneklerin hesaplarını doğrudan doğruya görecekleri lüzum veya birlik Yönetim Kurulunun isteği üzerine tetkik etmek,

            e) Birliğin bir yıllık işlem ve hesapları hakkında Genel Kurula rapor vermek,

            f) Genel Kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,

            Denetçiler yukarda sayılan görev ve yetkilerini (e ve f) bendlerinde çoğunlukla diğer hususlarda topluca veya tek olarak yaparlar.

            BAŞKANLAR MECLİSİ
            Madde 60 - Başkanlar Meclisi birliğe kayıtlı derneklerin başkanlarından kurulur.

            Dernek başkanlarının bulunmadığı hallerde vekili veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek bir üye başkan adına toplantılara katılır.

            BAŞKANLAR MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
            Madde 61 - Başkanlar Meclisinin başlıca görev ve yetkileri:

            a) Genel Kurul tarafından verilecek görevleri ve Yönetim Kurulunun göreceği lüzum ve ihtiyaca binaen getireceği konuları incelemek ve karara bağlamak,

            b) Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma programı bütçe ve kesinhesap cetvellerini incelemek ve bunlardan bütçe ile kesinhesap cetvellerini onamak üzere Genel Kurula vermek,

            c) Sorumluluğu görülen Yönetim Kurulu üyeleri hakkında dâva açılması hususunda düzenlenecek raporları incelemek ve onanmak üzere Genel Kurula vermek,

            ç) Taşınmaz mal alım ve satımına veya istikraz konularında Genel Kurula tekliflerde bulunmak,

            d) Birlik Genel Kurulunu lüzumunda toplantıya çağırmak,

            e) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikleri incelemek ve onanmak üzere Genel Kurula vermek,

            f) Dernekler arasında çıkacak anlaşmazlıkları içine alan Yönetim Kurulunca düzenlenmiş raporları incelemek ve bu hususta karar vermek,

            g) Birlik bölgesi içinde teamülleri tâyin ile gelenek ve alışkanlıkları tesbit etmek,

            h) Derneklerin gelişmelerini teminen lüzumlu göreceği tedbirlerin alınmasını Genel Kurula tavsiye etmek,

            i) Kayıt ücreti ve birlik katılma hissesi tarifesini tetkik ve onanmak üzere Genel Kurula vermek,

            ı) Müşteri ile esnaf ve küçük sanatkârlar arasında çıkacak anlaşmazlıklardan ilgili derneklerin sonuçlandıramadığı hususları incelemek ve karara bağlamak,

            BAŞKANLAR MECLİSİ TOPLANTILARI
            Madde 62 - Birlik yönetim kurulu başkanı başkanlar meclisinin de başkanıdır.

            Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya kimin başkanlık edeceği meclisce tesbit olunur.

            Meclis üç ayda bir kendilğinden ve gerektiğinde birlik başkanının veya başkanlar meclisinin en az üçte birinin çağrısı ile her zaman toplanabilir.

            Toplantıya başkanlardan üçte birinin katılması şarttır. Bu sayıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı mevcut başkanların çoğunluk kararı ile lüzum göreceği bir tarihe bırakılarak durum derneklere tebliğ edilir.

            Ancak bundan sonraki toplantının onbeş gün içinde yapılması şarttır. Bu toplandıta çoğunluk aranmaz.

            Toplantıya katılmıyan başkanların durumu toplantıdan sonraki birlik yönetim kurulunca incelenerek bunlardan lüzum görülenler hakkında gereken işlem yapılmak üzere ilgili bulundukları derneklerin haysiyeti divanına gönderilir.

            Toplantıda kararlar çoğunlukla alınır.

            Toplantı gündeminde bulunmıyan hususlar toplantıda bulunanların onda birinin isteği ile gündeme alınır.

            Toplantılara birlik başkatibi katılır, oy kullanamaz.

            HUZUR HAKKI VE YOLLUKLAR
            Madde 63 - Yönetim kurulu üyeleri ile başkanlar meclisine katılan dernek yönetim kurulu başkanlarına, toplantılar için verilecek huzur hakkı miktarı ve merkez dışından katılanlara ödenecek zaruri masrafların esasları konfederasyonca tesbit olunur.

            BİRLİĞİN GELİRLERİ
            Madde 64 - Birliğin gelirleri:

            a) Derneklerden alınacak kayıt ücreti,

            b) Birliğe bağlı dernekler tarafından ödenecek katılma payı,

            c) Yayın gelirleri,

            ç) Bağış ve yardımlar,

            d) Birlik gayesinin gerçekleştirilmesini sağlamak için yapılacak kuruluşlar geliri,

            e) Birlikçe hazırlanacak müsamere ve benzeri gösteriler geliri,

            f) Esnaf ve sanat sahiplerinin faydalanmasına ayrılacak ihtiyaç Maddeleri dolayısiyle elde edilecek hizmet karşılığı,

            g) Birlik tarafından kurulacak meslekî kurslar ve yapılacak sergi ve panayırlardan sağlanacak gelirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ESNAF VE KÜÇÜK SANATKARLAR FEDERASYONU

            TANIM
            Madde 65 - Esnaf ve küçük sanatkârlar derneklerinin sadece meslekî yönden mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak, gelişmelerini sağlamak ve çalışmalarını yurt ölçüsünde işbirliği ve ahenk içerisinde yapabilmelerini sağlamak maksadiyle kuracakları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Federasyonu denir.

            KURULMA ŞARTI
            Madde 66 - Federasyon kurulabilmesi için bu kanuna göre bütün illerde aynı konuda kurulmuş derneklerin en az % 60'ının istekli bulunması ve kurucu dernek adedinin 50'den aşağı olmaması şarttır.

            Kuruluş yeri Hükümet Merkezi olup aynı konuda birden fazla federasyon teşkil edilemez.

            KURULUŞ
            Madde 67 - Kurucular, federasyonun kuruluş amacını ve çalışmalarında gerekli görülecek yürürlükle ilgili usul ve esaslarını içine alarak düzenlenmiş üç nüsha statüyü bir dilekçe ile birlikte Ticaret Bakanlığına verirler.

            Federasyon, statünün Bakanlıkça onanma ve ilgililere yazılı olarak bildirilmesini müteakıp kurulmuş olur.

            KATILMA ZORUNLUĞU
            Madde 68 - Federasyon kurulduktan sonra kendi konularında çalışan derneklerin bu kuruluşlara girmeleri zorunludur.

            Üyelerinin belli bir konuda çalışmayıp çeşitli sanat ve mesleklerle iştigal eden çeşitli mahiyetteki dernekler federasyonların kararlarına uymak zorunluğundadırlar.

            ORGANLAR
            Madde 69 - Federasyon organları:

            a) Genel Kurul,

            b) Yönetim Kurulu,

            c) Denetçiler

            GENEL KURUL
            Madde 70 - Federasyon Genel Kurulu, üyesi bulunan derneklerin genel kurulları tarafından derneğe kayıtlı üyeleri arasından seçilecek ilk 50 üye için 2, bundan sonra her 50 üye için 1 delege ile federasyon organlarında görevli kimselerden kurulur.

            Her halde derneğin seçeceği üye sayısı 15 'i geçemez.

            GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
            Madde 71 - Federasyon genel kurulunun başlıca görev ve yetkileri:

            a) Yönetim kurulu ve yedekleriyle konfederasyon delegelerini seçmek,

            b)Denetçiler ve yedeklerini seçmek,

            c) Yönetim kurulu çalışma raporu ile denetçiler raporunu incelemek, yönetim kurulu ve denetçileri ibra etmek,

            ç) Gelecek yıl çalışma raporu ile bütçesini değiştirmek veya aynen kabul etmek,

            d) Federasyona dâhil dernekler ve dolayısiyle üyesi olan esnaf ve sanatkârları meslekî yönden ilgilendiren tüzük, yönetmelik ve emsali yönetmelikleri tesbit ve uygulanmasını teminen konfederasyona götürmek,

            e) Üyesi olan dernekler arasında meslek ve sanatlarının yürütülmesi yönünden çıkacak anlaşmazlıkları kesin olarak gidermek,

            f) Çalışılan konularda uyulması zorunlu meslekî kararların alınmasını sağlamak üzere konfederasyona teklif ve teşebbüslerde bulunmak,

            g) Üye olan dernekler ve dolayısiyle mensuplarının meslek ve sanatlarının yürütülmesinde gelişmesini sağlayıcı kurs, mektep, sergi ve emsali kültürel ve sosyal teşebbüsleri kurmak,

            h) Meslekî gelişme ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak maksadiyle gerekli tedbirleri almak,

            i) Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere ücret verilip verilmemesi ile verilecek ücret miktarının tesbit hususunu karara bağlamak,

            GENEL KURUL TOPLANTILARI
            Madde 72 - Federasyon genel kurulu yılda bir defa statüde belli edilen zamanda adiyen, yönetim kurulu ve
denetçilerin veya üyesi olan derneklerin dörtte birinin, gerektiğinde Bakanlığın veya konfederasyonun çağrısı üzerine her zaman olağanüstü olarak toplanabilir.

            TOPLANTIYA ÇAĞRI VE ÇOĞUNLUK
            Madde 73 - Genel Kurul toplantısının günü, saati ve gündemi toplantıdan en az onbeş gün evvel iki gazete ile ilân olunur ve ayrıca derneklere yazı ile bildirilir.

            Toplantılara dernek temsilcilerinin çoğunluğunun katılması şarttır.

            Çoğunluk olmaması halinde ikinci toplantının yapılacağı yer, günü ve saati ilâna ve tebligata yazılır. Toplantı en geç üç gün içinde çoğunluk aranmaksızın yapılır. Şu kadar ki, bu toplantıya başkanlık divanı ile yönetim kurulu ve denetçilerin asıl ve yedeklerini teşkil edecek sayıda üyenin katılması şarttır.

            Toplantılarda kararlar mevcut temsilcilerin ekseriyeti ile alınır.

            TOPLANTIYA KATILANLAR LİSTESİ
            Madde 74 - Toplantıya katılanlar ad ve soyadları ile temsil ettikleri derneklerin isim ve yerlerini gösterilecek şekilde düzenlenen listedeki yerleri imzalamak suretiyle katılmalarını belirtirler.

            Temsilcilerin bizzat toplantıya katılmaları gerekli olup vekâlet kabul edilmez.

            Toplantıya katılanlar listesi genel kurul başkanı ve başkanvekilleri ile tutanak kâtipleri ve 16 ncı Maddeye göre hazır bulunan Komiser tarafından imza olunur ve temsilciler tarafından verilecek derneği temsile yetkili olduklarını gösterir belgelerle birlikte dosyasında saklanır.

            BAŞKANLIK DİVANI
            Madde 75 - Komiser tarafından verilecek izin üzerine hazır bulunan dernek temsilcileri veya konfederasyon tarafından görevlendirilen temsilciler arasından bir başkan bir başkanvekili ve yeteri kadar tutanak kâtibi işari oyla seçilir.

            Delegelerden onda birinin teklifi halinde seçimin gizli oyla yapılmasına karar verilir.

            ADİ TOPLANTI GÜNDEMİ
            Madde 76 - Federasyon genel kurul toplantısı gündemi:

            1. Başkanlık divanı seçimi,

            2. Yönetim kurulu çalışma raporunun görüşülmesi, hesapların incelenmesi ve denetçiler raporunun okunması,

            3. Yönetim kurulu ve denetçilerin ibrası,

            4. Başkanlar meclisince incelenen bütçe ve çalışma raporlarının aynen veya değiştirilerek kabulü,

            5. (Seçim yılı olduğu takdirde) denetçiler ve yönetim kurulu ile yedekleri ve konfederasyon delegelerinin seçimi,

            6. Dileklerin tesbiti.

            Gündemde bulunmıyan hususlar hazır bulunan temsilcilerin yirmide birinin isteği üzerine veya Bakanlık veya konfederasyonun isteği ile gündeme alınır. Statü değişikliği ile fesih hususu ilân edilen gündeme dâhil olmadıkça görüşülemez.

            Kararlar 19 uncu Maddede belirtilen çoğunluk dairesinde alınır.

            STATÜ DEĞİŞİKLİĞİNDE VE FESİHTE KARAR ÇOĞUNLUĞU
            Madde 77 - Statüde değişiklik yapılması ve federasyonun feshi hususunun görüşülebilmesi için ilân edilen gündemde bulunması ve karar alınabilmesi için de kayıtlı temsilcilerin üçte ikisinin oyu şarttır.

            FESİH VE TASFİYE
            Madde 78 - Federasyon, kayıtlı üye derneklerden üçte birinin yazılı isteğine dayanarak, genel kurulun bir ay içinde yapacağı toplantıda kayıtlı temsilcilerinin üçte ikisinin kararı ile feshedilebileceği gibi genel kurulun 73 üncü Madde gereğince toplantı yapmaması ve dolayısiyle organlarını kurmaya
imkân bulamaması halinde infisah eder.

            Bu takdirde konfederasyonca kurulacak üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından taşınır ve taşınmaz mallar ile diğer varlığı alacak ve borçları tasfiye olunarak herhangi bir meblâğı çıktığı takdirde konfederasyona devrolunur.

            Devrolunan meblâğ, 5 sene içinde aynı konuda bir federasyon kurulduğu takdirde bu kuruluşa geri verilir.

            YÖNETİM KURULU
            Madde 79 - Federasyon yönetim kurulu genel kurulca dernek temsilcileri arasından iki yıl süre ile gizli oyla seçilen 7 ila 9 kişiden kurulur.

            Seçimde en fazla oy alanlardan gerekli sayıda asıl üye ayrıldıktan sonra aynı sayıda yedek üye tesbit olunur.

            Yönetim kurulu asıl üyeleri arasında açılma olursa yerine yedeklerden sırası ile en fazla oy alanlar getirilir.

            Yönetim kurulunun toplu olarak görevinden ayrılması veya asıl üye adedinin yarıdan aşağıya düşmesi ve yedeklerinin de kalmaması halinde genel kurulun denetçilerin çağrısı ile bir ay zarfında toplanarak yönetim kurulunun yeniden kurulması gerekir. Bu sürede yönetim kurulu görev ve yetkileri de
konfederasyonca federasyon genel kuruluna katılma yetkisine sahip dernek temsilcileri arasından tesbit olunacak üç kişilik bir kurul tarafından yapılır.

            YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
            Madde 80 - Federasyon yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başan, bir veya iki başkanvekili seçer.

            Federasyonun hukuki temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır.

            Federasyon yönetim kurulunu başkanı veya başkanvekili ile genel sekreterin ortak imzaları bağlar.

            YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
            Madde 81 - Federasyon yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri:

            a) Federasyon işlerini mevzuata göre yürütmek,

            b) Genel kurul tarafından alınacak kararları yürütmek,

            c) Derneklerin çalışmalarını mevzuat ve statüleri esaslarına göre yürümesini sağlamak üzere gerekli görülecek zamanlarda inceliyerek alınması gerekli tedbirler hakkında tebligatta bulunmak ve derneğin bağlı bulunduğu birliğe de bilgi vermek,

            ç) Dernekler arasında çıkacak anlaşmazlıkları ilgili birlikle beraber inceliyerek düşünce ve tekliflerini konfederasyona vermek,

            d) Bakanlıkça verilecek emir ve konfederasyonca verilecek talimatı yerine getirmek,

            e) Derneklerin gelişmesini teminen lüzumlu ve yararlı tedbirleri almak ve gereken tesisleri kurmak kendi imkânları ile yapılması mümkün olmıyan hususları konfederasyona götürmek,

            f) Derneklerle mensupları hakkında lüzumlu bilgileri muntazaman sağlamak ve resmî dairelerin bu husustaki isteklerini yerine getirmek,

            g) Resmî ve özel mercilerce istenecek temsilcileri atamak ve görevlendirmek,

            h) Bütçe, çalışma programı ve hesap cetvellerini hazırlamak ve onanmak üzere genel kurula vermek,

            i) Genel Kurulu lüzumunda olağanüstü toplantıya çağırmak,

            ı) Konfederasyonca tesbit olunan esaslara göre kayıt ücreti ve federasyon katılma payı tarifesini düzenlemek ve onanmak üzere genel kurula vermek,

            j) Resmî ve özel makamlarca hazırlanan esnaf ve küçük sanat sahipleri ile ilgili her türlü mevzuat yönetmelik ve tedbirleri sağlıyarak üyesi olan derneklere ve dolayısiyle esnaf ve sanatkârlara bilgi vermek,

            k) Derneklerin ihtiyacı bulunan malzemeyi toptan ve en iyi şekilde sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

            l) Resmî ve özel merciler nezdinde mensuplarının yararına olarak gerekli teşebbüs ve temaslarda bulunmak.

            YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
            Madde 82 - Federasyon yönetim kurulu üç ayda bir ve başkanın çağrısı üzerine her zaman olağanüstü olarak toplanabilir.

            HUZUR HAKKI VE YOLLUKLAR
            Madde 83 - Yönetim kurulu ve genel kurul üyelerine toplantılara katılmak için verilecek huzur hakkı miktarı ile merkez dışından katılacaklara ödenecek zorunlu giderlerin esasları konfederasyonca tesbit olunur.

            GENEL SEKRETER
            Madde 84 - Federasyon işlerini mevzuat statü ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmekle görevli bir genel sekreter bulunur.

            Genel sekreter yönetim kurulu toplantılara katılır. Oy kullanamaz.

            Giderler yönetim kurulu başkanı veya vekili ile genel sekreterin ortak imzası ile yapılır.

            Federasyon adına yazılacak yazılar da aynı şekilde imzalanır.

            Ancak, yönetim kurulu bazı konularda genel sekretere tek başına imza yetkisi verebilir.

            Genel sekreterin, atanması, işinden uzaklaştırılması, terfii ve cezalandırılması da yönetim kurulunca yapılır.

            Genel sekreterin en az lise veya muadili okul mezunu olması, ticari ve iktisadi mevzularda bilgi ve görgü sahibi bulunması şarttır.

            Genel sekreter memur ve hizmetlilerin birinci derecede sicil amiridir.

            DENETÇİLER
            Madde 85 - Denetçiler genel kurulca dernek temsilcileri arasından iki yıl süre için gizli oyla seçilen üç kişiden kurulur.

            Seçimde en fazla oy alanlardan asıllar ayrıldıktan sonra sıra ile aynı miktarda yedek denetçi ayrılır.

            Denetçiler, tercihan muhasebe konularında bilgi sahibi ve en az orta veya muadili okulu bitirmiş kişilerden seçilir.

            Dernek temsilcileri arasında bu nitelikte kimse bulunmadığı veya lüzum görüldüğünde denetçilerden birisi dışarıdan seçilebilir.

            Asıl ve yedek denetçilerin tamamının görevlerinden ayrılması halinde konfederasyonca ilk genel kurula kadar bu görevi yapmak üzere bir denetçi atanır.

            DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ
            Madde 86 - Denetçilerin başlıca görev ve yetkileri:

            a) Federasyon genel kurulu tarafından alınan kararların yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini araştırmak,

            b) Federasyon işlemlerinin statü esasları içinde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,

            c) Federasyon işlem, hesap ve defterlerini en az üç ayda bir defa kontrol etmek,

            ç) Federasyonun yıllık kesin hesaplarını incelemek ve imza etmek,

            d) Federasyonun yıllık çalışmaları hakkında genel kurula rapor vermek,

            e) Genel kurulu lüzumunda olağanüstü toplantıya çağırmak.

            Denetçiler yukardaki görev ve yetkilerini (d ve e) bentlerinde çoğunlukla ortaklaşa, diğer hususlarda ortaklaşa veya tek olarak yaparlar. Denetçilere bu husustaki hizmetleri karşılığı yapılacak ödemelerin miktar ve esasları genel kurulca kararlaştırılır.

            FEDERASYONUN GELİRLERİ
            Madde 87 - Federasyonun gelirleri:

            a) Federasyona dâhil olan dernekler tarafından ödenecek yıllık aidat.

            b) Yayın gelirleri,

            c) Bağış ve yardımlar,

            ç) Federasyon gayesinin gerçekleştirilmesini temin için yapılacak kuruluş gelirleri,

            d) Federasyonca tertip olunacak müsamere ve benzeri gösteriler gelirleri,

            e) Esnaf ve küçük sanat sahiplerinin faydalanmasına ayrılacak ihtiyaç Maddeleri dolayısiyle elde edilecek hizmet karşılığı,

            f) Meslekî kurslar ve tertip edilecek sergi ve panayırlardan temin edilecek gelirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE ESNAF VE KÜÇÜK SANATKARLARI KONFEDERASYONU

            TANIM VE KURULUŞ
            Madde 88 - Bu Kanuna tabi esnaf ve küçük sanatkârlar dernekleri, birlikleri ve federasyonları arasında birliği temin, gelişme ve ilerlemeyi sağlamak ve genel olarak esnaf ve küçük sanatkarların çalışmalarının meslek icabı ve memleket yararına uygun bir şekilde yürütülmesini düzenlemek ve bu hususta lüzumlu görülecek her türlü tedbir ve teşebbüslerde bulunmak Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarınca verilecek görevleri yapmakla görevli olarak Türkiye Esnaf ve Küçük Sanatkarları Konfederasyonu kurulur.

            Konfederasyon tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş olup statüsünün Ticaret Bakanlığınca onanmasından sonra kurulmuş olur.

            YÖNETMELİK
            Madde 89 - Konfederasyonun bu kanunda öngörülen hükümlere göre çalışma tarz ve esaslarını gösteren bir yönetmelik Bakanlıkça düzenlenir.

            KAYIT ZORUNLUĞU
            Madde 90 - Bu kanuna bağlı birlikler ve federasyonlar konfederasyona kaydolma zorunluğundadır.

            Bu zorunluğu bir ay içinde yerine getirmiyen birlik ve federasyonların kayıtları konfederasyonca re'sen yerine getirilir.

            ORGANLAR
            Madde 91 - Konfederasyonun organları:

            a) Genel kurul,

            b) Başkanlar meclisi,

            c) Yönetim Meclisi,

            ç) Denetçiler,

            GENEL KURUL
            Madde 92 - Konfederasyon genel kurulu, birlik ve federasyonların genel kurulları tarafından kayıtlı üyeleri arasından seçilecek 7 delege ile konfederasyon organlarına dâhil kimselerden kurulur.

            GENEL KURUL TOPLANTILARI
            Madde 93 - Konfederasyon genel kurulu üç yılda bir Mayıs ayında konfederasyon merkezinde veya ilân edilecek yerde toplanır.

            Toplantının yeri, günü, saati ve gündemi toplantıdan en az onbeş gün evvel iki gazete ile ilân olunur.

            Ayrıca birlik ve federasyonlara da yazı ile bildirilir.

            Çoğunluk hâsıl olmaması halinde, ikinci toplantının yapılacağı yer, günü ve saati, gündemi tebligata yazılır.

            Genel kurul ayrıca yönetim meclisince doğrudan doğruya, Bakanlıkça re'sen veya denetçiler tarafından lüzum görüldüğünde her zaman için olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

            Bu takdirde dahi durum aynı şekilde ilân ve tebliğ olunur.

            Adi ve olağanüstü toplantılara temsilcilerin çoğunluğunun katılması şarttır. İlk taplantıda bu çoğunluk elde edilemediği takdirde, toplantı en çok üç gün içinde çoğunluk aranmaksızın yapılır.

            Toplantılarda kararlar mevcut temsilcilerin çoğunluğu ile alınır.

            GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
            Madde 94 - Genel kurulun başlıca görev ve yetkileri:

            a) Yönetim meclisi çalışma raporu ile denetçilerin raporunu incelemek, yönetim meclisi ve denetçileri ibra etmek,

            b) Gelecek yıl çalışma programı ile bütçeyi değiştirerek veya aynen kabul etmek,

            c) Kesinhesap cetvellerini kabul veya reddetmek,

            ç) Sorumluluğu görülen yönetim kurulu üyeleri hakkında dava açılmasına karar vermek (Bu gibi kimseler hakkında 48 inci Maddenin (d) fıkrasının 2 nci bendi hükmü tatbik olunur.),

            d) Yönetim meclisince hazırlanan yönetmelikleri onamak,

            e) Herhangi bir sebeple birlik ve federasyonlarla konfederasyon yönetim meclisi ve denetçiler arasında çıkacak görüş ayrılıklarını kesin olarak halletmek,

            f) Esnaf ve sanat sahiplerinin meslek ve sanatlarının yürütülmesi için gerekli ve faydalı görülecek tedbir ve teşebbüslerden yönetim meclisi tarafından getirilecek konuları incelemek ve karara bağlamak ve gerekirse yönetim meclisine görüş ve temennilerini bildirmek,

            g) Hükümetçe hazırlanacak mevzuat ve mütalâa isteklerinden yönetim meclsine intikal ettirilecekler hakkında karar vermek,

            h) Denetçilerin ücretleri ile yönetim kurulu üyelerinin toplantılara katılmaları dolayısiyle alacakları huzur hakkı ile, merkeze gidiş ve gelişleri sebebiyle yapacakları zaruri giderleri tesbit etmek (Genel kurul ücret ve huzur hakları Bakanlıkça onanır).

            i) Yönetim meclisi üyelerini ve yedeklerini seçmek. (99 uncu Maddedeki süre hitam bulunmuş ise)

            l) Denetçiler ve yedeklerini seçmek

            TOPLANTIYA KATILANLAR LİSTESİ
            Madde 95 - Toplantıya katılanlar adı ve soyadları ile temsil ettikleri birlik ve federasyonların isimleri gösterilecek şekilde hazırlanan listedeki yerleri kimlik göstermek ve imza etmek suretiyle katılmalarını belirtirler.

            Temsilcilerin bizzat toplantıya katılmaları gerekli olup vekâlet kabul edilmez.

            Toplantıya katılanlar listedeki genel kurul başkan ve başkanvekilleriyle tutanak kâtipleri ve 16 ncı Maddeye göre hazır bulunan Komiser tarafından imza olunur ve temsilciler tarafından verilen, temsile yetkili olduklarını gösteren belgelerle birlikte dosyasında saklanır.

            BAŞKANLIK DİVANI
            Madde 96 - Komiser tarafından verilecek izin üzerine toplantı açılır. Temsilciler arasından bir başkan, bir başkanvekili ve gereği kadar tutanak kâtibi işari oyla seçilir.

            Temsilcilerden onda birinin teklifi üzerine seçim gizli oyla yapılır.

            TOPLANTI GÜNDEMİ
            Madde 97 - Konfederasyon genel kurulu toplantı gündemi:

            1. Başkanlık divanı seçimi,

            2. Yönetim meclisi ve denetçiler raporunun müzakeresi,

            3. Yönetim meclisi ve denetçilerin ibrası,

            4. Bütçe ve çalışma programının aynen veya değiştirilerek kabulü,

            5. Kesinhesapların kabul veya reddi,

            6. Yönetim meclsi üyelerinin seçilmesi,

            7. Denetçilerin seçilmesi,

            8. Dilek ve temennilerin tesbiti.

            Gündemde bulunmıyan hususlar, toplantıdaki delegelerden onda birinin yazılı isteği veya Bakanlık tarafından görüşülmesi istenilen hususlar gündeme alınır. Statü değişikliği ilân edilen gündemde bulunmadığı takdirde müzakere olunmaz. Kararlar 19 uncu Maddede belirtilen çoğunlukla alınır.

            BAŞKANLAR MECLİSİ
            Madde 98 - Başkanlar meclisi birlik ve federasyon başkanlarından kurulur.

            Konfederasyon genel kurulunun toplanmadığı yıllarda Mayıs ayında ve ayrıca yönetim meclisinin gerekli göreceği zamanlarda çağrısı üzerine toplanır. Toplantı görüşme ve karar alması usul ve esasları genel kuruldaki gibidir. Meclis bu kanunun 94 üncü Maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g),
(h) fıkralarında yazılı görevleri yapar.

            YÖNETİM KURULU
            Madde 99 - Konfederasyon yönetim meclisi, genel kurul üyeleri arasından üç yıl için gizli oyla seçilen 9 ile 15 kişiden kurulur.

            Yönetim kurulu üyesi olabilmek için çalışma konusunu teşkil eden meslek kolunda en az beş yıl çalışmış olmak ve halen çalışır bulunmak, sanat kolunda ise ustalık imtihanını vermiş olmak şarttır.

            Seçimden en fazla oy alanlardan gerekli sayıda asıl üye ayrıldıktan sonra aynı sayıda yedek üye tesbit olunur.

            Yönetim meclisi asıl üyeleri arasında açılma olursa yerine yedeklerden en fazla oy sahibi olanlar getirilir.

            Meclisin toplu olarak görevinden ayrılması veya asıl üye sayısının yarıdan aşağıya düşmesi ve yedeklerinin de kalmaması halinde genel kurulun Bakanlığın çağrısı ile bir ay içinde toplanarak yönetim meclisinin yeniden kurulması icabeder. Bu müddet içinde yönetim meclisi görev ve yetkileri de Bakanlık tarafından konfederasyon genel kuruluna katılma yetkisine sahip temsilciler arasından tesbit olunacak üç kişilik bir kurul tarafından yapılır.

            YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
            Madde 100 - Konfederasyon Yönetim meclisi kendi üyeleri arasından bir başkan bir veya iki başkanvekili seçer.

            Konfederasyon temsilcisi yönetim meclisi başkanıdır.

            Konfederasyonu yönetim meclisi başkanı veya başkanvekili ile genel katibin müşterek imzaları bağlar.

            YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
            Madde 101 - Yönetim meclisinin görev ve yetkileri:

            a) Konfederasyon işlerini mevzuat içinde yürütmek,

            b) Genel kurul tarafından alınan kararları yürütmek,

            c) Bütçe, çalışma programı ve kesinhesap cetvellerini hazırlamak ve toplantı yılına göre başkanlar meclisi veya genel kurula vermek,

            ç) Genel kurulu ve başkanlar meclisini âdi ve gerekirse olağanüstü toplantıya çağırmak,

            d) Gayrimenkul alım ve satımına, istikraz akdine karar vermek ve birliklerin, federasyonların istikraz isteğine dair isteklerini incelemek ve sonuçlandırmak,

            e) Birliklerin ve gerektiğinde derneklerin ve federasyonun çalışmalarının mevzuat ve statüleri esasları içinde yürümesini sağlamak için lüzumlu görülecek zamanlarda işlemlerini incelemek ve alınması gerekli tedbirler hakkında tebligatta bulunmak,

            f) Birlikler ve birliklerle federasyon arasında çıkacak anlaşmazlıkları incelemek ve kesin olarak halletmek,

            g) Genel katiple memur ve müstahdemlerin atanma, terfi ve işten uzaklaştırılmalarını yapmak,

            h) Bakanlıkça verilen emir ve talimatı yerine getirmek,

            i) Konfederasyon topluluğu içindeki kuruluş mensuplarını ekonomik ve sosyal bakımdan ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişmelerini temin için gerekli her türlü tedbirleri almak ve teşebbüslerde bulunmak kendi imkânları içinde yapılması mümkün olmıyan hususları gerekli incelemeler sonunda ilgili
Bakanlığa vermek,

            ı) Konfederasyona bağlı kuruluşlar ve üyeleri hakkında muntazam gerekli bilgileri sağlamak ve resmî dairelerce gerek bu hususta ve gerekse lüzumlu görülecek konularda istenecek bilgi ve mütalâayı vermek,

            j) Hükümetçe hazırlanacak mevzuat hakkında konfederasyon görüşünü gerektiğinde genel kurulun tasvibini de almak suretiyle tesbit ve ilgili makama vermek,

            k) Kurs ve mektep açılmasına, talebe okutulmasına, öğrenci yurtları tesis edilmesine, kamu yararına hizmet eden kuruluşlara bir evvelki yıl sâfi gelirinin % 5'ini geçmiyecek miktarda sosyal yardımlarda bulunulmasına karar vermek,

            l) Bakanlığın izni alınmak şartiyle ülke dışında sergi ve panayırlara katılmak, ülke dışındaki meslekî kuruluşlara katılmak veya bu gibi kuruluşlarla bağlantı kurmak ve temsilciliğini kabul etmek,

            m) Konfederasyon topluluğuna dahil kuruluşların kendi aralarında kurdukları veya kuracakları ölüm, mâluliyet, hastalık veya ihtiyarlık hallerini teminat altına alan yardım sandıkları kurulması, topluluğu içindeki kuruluş mensuplarının sigorta işlerini düzenlemek amaciyle bir sigorta şirketi kurmak
veya mevcut sigorta müesseseleri ile gerekli anlaşmaları akdetmek,

            n) Esnaf ve küçük sanat sahipleri ile konfederasyona bağlı kuruluşlar ve tesislerin ihtiyacı bulunan yardım ve kredileri sağlamak için gerekli teşebbüsleri yapmak,

            o) Konfederasyona bağlı kuruluşların işlem, muhasebe ve personel ile lüzumlu görecekleri konularda yönetmeliklerini hazırlamak,

            ö) Birliklerce tesbit olunan gelenek ve teamüllerden memleket ölçüsünde uyulması zorulu meslekî kararlar haline getirilmesi gerekenleri tesbit ve bunların yürütülmesini sağlamak için Bakanlığa teklifte bulunmak,

            p) Esnaf ve küçük sanat sahiplerinin tescilini ilân ve lüzumlu meslekî yayında bulunmak üzere gazete çıkarmaya ve buna benzer işleri yapmaya karar vermek,

            r) Federasyon, birlik ve gerektiğinde derneklerde yapacağı inceleme sonunda, para ve kıymetli evrak üzerinde suistimali görülen federasyon, birlik, dernek idarecileri hakkında dâva açılması, mevzuat ve statü esasları içinde verilecek emir ve talimatı yerine getirmiyen idareciler için ilgili genel kurula teklifte bulunmak,

            Dâva olunan ve genel kurulu toplantıya çağrılan kuruluş idarecilerinin, dava sonucuna veya genel kurulca alınacak karara kadar işten el çektirilmesi Bakanlıkça Danıştaydan talep olunur. Bu takdirde 48 inci Maddenin (d) fıkrasının 2 nci bendi hükmü yürütülür.

            s) Derneklerin kayıt ücreti yıllık aidat ve sair tarifelerini, birlik ve federasyonların kayıt ücretleri ile dernek katılma hisselerinin en az ve en yüksek sınırları ile genel esaslarını, birlik federasyon ve konderasyon genel kurul temsilcilerinin huzur hakları ile zaruri yol giderlerini, birlik ve federasyon yönetim kurulu huzur haklarını, derneklerin hizmetleri karşılığında alacakları ücretlerin esaslarını tesbir etmek,

            ş) 40 ıncı Maddenin (c) fıkrasına göre feshi gereken esnaf kuruluşları hakkında Bakanlığa teklifte bulunmak,

            t) Kendisine bırakılan işleri yürütmek için ilgili meslek kolundaki federasyonun mütalâasını almak,

            u) Esnaf ve küçük sanatkârların yetiştirilmesi, ileri tekniğe sahip bulunan memleketler mamulleri seviyesinde imalatta bulunabilmeleri ve bu memleketlerde yürütülen estetik, kalite ve istihsal usul ve esaslarının devamlı bir şekilde takip ve tesbiti ile memleketimizde uygulanması imkânlarının araştırılması, imalâtın teknik ve maliyet bakımından matluba en uygun bir şekle getirilmesini sağlamak için Bakanlığın izni alınmak suretiyle valiliğin gözetimi altında ve o yer teknik teşkilâtın yardımı ile birlikte nezdinde kurslar açmak,

            v) (u) bendinde gösterilen maksatların gerçekleşmesini sağlamak üzere gerektiğinde küçük sanatları geliştirmek enstitüsü kurmak,

            y) Toplum kalkınması ile ilgili olarak kendilerine verilecek görevleri mevzuat içerisinde yerine getirmektir.

            YÖNETİM MECLİSİNİN TOPLANTILARI
            Madde 102 - Yönetim meclisi en az üç ayda bir ve her halde başkan ve Bakanlığın göreceği lüzum üzerine her zaman toplanabilir.

            HUZUR HAKKI VE YOLLUKLAR
            Madde 103 - Yönetim meclisi ve genel kurul üyelerinin toplantılara katılmaları maksadıyla yapacakları zaruri yol masrafları esasları ve huzur hakkı miktarları yönetim meclisi tarafından teklif ve genel kurulun onaması ile tesbit olunur.

            GENEL KATİP
            Madde 104 - Konfederasyonun işlerini mevzuat, yönetmelik ve yönetim meclisi kararları dairesinde yürütmekle görevli bir genel katip bulunur.

            Genel katip yönetim meclisi toplantılarına katılır oy kullanamaz.

            Giderler, yönetim meclsi başkanı veya vekili ile genel katibin ortak imzası ile yapılır.

            Konfederasyon adına yazılacak yazılar da aynı şekilde imzalanır. Ancak yönetim meclisi bazı konularda genel katibe tek başına imza yetkisi verebilir.

            Genel katibin, atama, terfii, cezalandırılması ve işten uzaklaştırılması yönetim meclsince yapılır.

            Genel katibin, İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler Fakülteleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi idâri bölümü veya İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu veya muadili yüksek tahsil yapmış olmak ve iktisadi sahada tatbikî bilgi ve tecrübe sahibi bulunmak şarttır. İngilizce, Fransızca veya Almanca lisanlarından birinden Devlet lisan imtihanını verenler tercih olunur.

            Genel katip personelin birinci tezkiye âmiri olup atanma, terfi, cezalandırma ve işten uzaklaştırma işlemleri teklifi üzerine yönetim meclisince yapılır.

            DENETÇİLER
            Madde 105 - Konfederasyon denetçiler, genel kurulca temsilciler arasından veya hariçten 3 yıl süre için gizli oyla seçilecek 3 kişiden kurulur. Seçimde en fazla oy alanlardan asıl denetçiler ayrıldıktan sonra sıra ile aynı sayıda tedek denetçi ayrılır.

            Denetçiler muhasebe konularında bilgi sahibi ve en az ikisi lise veya muadili okul mezunu kimselerden seçilir.

            Asıl ve yedek denetçilerin tamamının görevlerinden ayrılması halinde Bakanlıkca ilk genel kurul toplantısına kadar bu görevi yapmak üzere bir denetçi atanır.

            DENETÇİLER GÖREV VE YETKİLERİ
            Madde 106 - Denetçilerin başlıca görev ve yetkileri:

            a) Genel Kurulca alınan kararların yönetim meclisince yerine getirilip getirilmediğini araştırmak,

            b) Konfederasyon işlemlerinin mevzuat ve statü esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,

            c) Bakanlıkça verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğini incelemek,

            ç) Konfederasyon işlemlerini hesap ve defterlerini her zaman ve herhalde en az üç ayda bir defa kontrol etmek,

            d) Konfederasyona bağlı birlik ve federasyon hesaplarını doğrudan doğruya görecekleri lüzum ve yönetim meclisinin isteği üzerine incelemek,

            e) Konfederasyonun bir yıllık işlem ve hesapları hakkında genel kurula rapor vermek,

            f) Genel kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak.

            Denetçiler yukarıda sayılan görev ve yetkilerini ortaklaşa veya tek olarak yaparlar.

            Ancak denetçilerin (f) fıkrasındaki yetkilerini oy birliği ile kullanmaları icabeder.

            KONFEDERASYONUN GELİRLERİ
            Madde 107 - Konfederasyonun gelirleri:

            a) Birlik ve federasyonların %10'u geçmemek üzere bir önceki yıl gelirleri üzerinden ve Bakanlıkca tesbit edilen orana göre tahsil edilecek katılma paylarından,

            b) Sicil gazetesi ile meslekî yayın gelirlerinden,

            c) Düzenlenecek ve onanacak matbua gelirlerinden,

            ç) Konfederasyon amacının gerçekleştirilmesi için yapılacak kuruluş gelirlerinden,

            d) Esnaf ve sanat sahiplerinin faydalanmasına sunulacak ihtiyaç Maddeleri dolayısiyle elde edilecek hizmet karşılığından,

            e) Kurulacak mesleki kuslar ve okullarda tertip edilecek sergi ve panayırlardan sağlanacak gelirlerden,

            f) Bağış ve yardımlardan,

            ibarettir.

            BİRLİK, FEDERASYON VE KONFEDERASYON PAYLARI
            Madde 108 - Birlik ve Federasyona katılma payını tam olarak ve zamanında ödemiyen dernek yöneticileri, konfederasyon katılma payını aynı şekilde ödemekte ihmali görülen birlik ve federasyon yönetim kurulu üyeleri hakkında konfederasyon yönetim meclisince 30 uncu Maddedeki para cezaları uygulanır.

            Bu husustaki kararlar ilâm hükmünde olup genel hükümler dairesinde yerine getirilir. Aidatın tahsili de aynı hükme bağlıdır.

            KULLANILACAK BEYANNAME, DEFTER VE MAKBUZLAR
            Madde 109 - Esnaf kuruluşlarında kullanılacak beyanname ve defterler:

            a) Kayıt ve sicil beyannamesi,

            b) Üye kayıt defteri,

            c) Üye sicil defteri,

            ç) Genel kurul tutanaklarının (Yazılmak ve yapıştırmak suretiyle) kaydolunacağı tutanak defteri,

            d) Yönetim kurulu kararlarının yazılacağı karar defteri,

            e) Haysiyet Divanı kararlarının yazılacağı karar defteri,

            f) Başkanlar meclisi kararlarının karar defteri,

            g) Gelenek ve teamül defteri,

            h) Demirbaş defteri,

            i) Gelen ve giden evrak kayıt defteri,

            Yukarıda adı geçen matbua ve defterler ile muhasebeye ait defter ve makbuzların ne şekilde tesis, düzenleme ve kullanılacağı konfederasyon tarafından hazırlanacak ve Bakanlıkca onanacak yönetmelikte tayin ve tesbir olunur.

            ESNAF KREDİLERİNİ DÜZENELEME KOMİTESİ
            Madde 110 - Bu kanuna bağlı derneklere mensub esnaf ve küçük sanat sahiplerine verilecek olan kredilerin tesbit, düzenleme ve dağıtma şekil ve esaslarını tesbit etmek üzere, Ticaret Bakanlığında, Sanayi Bakanı, Maliye Bakanı ve bu bakanlıkların birer temsilcisi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Genel Bankası Müdürü, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü, Esnaf Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı ve Konfederasyonun Başkanının katılmaları ile daimi bir Esnaf Kredi Komitesi kurulur.

            Komitenin çalışma şekli Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarınca düzenlenecek bir yönetmelik ile tesbit olunur.

            TEFTİŞ, DENETLEME VE YETKİ
            Madde 111 - Bakanlık müfettişleri 112 nci Maddedeki hallerin meydana gelmesinde teftişe yetkilidir ve bu hallerde ilgili memur ve hizmetlilere işten el çektirebilirler. Bir ay zarfında mahkemeye tevdii ederler. Organlar içindeki üyeler hakkında Danıştaydan bu yolda talepte bulunabilirler.

            Memur ve müstahdemler hakkında takipsizlik veya beraat kararı verildiği ve inzıbati bakımdan işine iadesinde mahzur görülmediği takdirde mensup oldukları kuruluşların yetkili organları karar ile göreve alınırlar. Açıkta kaldıkları süreye ait ücretlerin tam olarak ödenir.

            UYGULANACAK CEZALAR
            Madde 112 - Bu kanuna göre kurulan teşekküllerin, organları içinde bulunan üyeleri ile memur ve hizmetlileri, dernek, birlik, federasyonlarla konfederasyonun paraları ile para hükmündeki evrak ve senetleri ve sair malları aleyhine kesinhesap rapor ve diğer her çeşit evrak ve defterleri ve vesikaları üzerinde suç işledikleri takdirde bu suçlardan dolayı Devlet memurları hakkındaki cezalar uygulanır.

            ORGANLARDA GÖREV ALMA YASAĞI
            Madde 113 - Bu kanuna bağlı kuruluşlarda Disiplin kurulu üyeliği ile denetçilik görevlerini üzerine alan kimselerin aynı kuruluşlarda yönetim kurulu veya meclisinde aynı zamanda görev almaları yasak olduğu gibi karı, koca, usul, füruğ ve ikinci derecedeki kan hısımlarının da aynı organlarda
görev almaları yasaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
KÜÇÜK SANAT SİCİLİ

            SİCİLE KAYIT
            Madde 114 - Bu kanun hükümlerine bağlı olanlardan 115 inci Maddede gösterilen sanat kolları mensublarının, sanatlarının yürütülmesi ve işyerlerinin kurulması bakımından küçük sanat siciline kayıtlı bulunmaları gerekli olup, bu gibi kimseler kanunun diğer bölümleri hükümlerinden başka ayrıca bu bölüme tabidirler.

            KÜÇÜK SANAT KOLLARI
            Madde 115 - Bu bölüm hükümlerine bağlı küçük sanat kolları aşağıda gösterilmiştir:

            a) Madeni eşya sanatkarları:
            Demircilik, Bakırcılık, kalaycılık, tenekecilik, lehimcilik, sobacılık, nalbantlık, tornacılık, frezecilik, dökümcülük, tesfiyecilik, kaportacılık, haddecilik, kuyumcu sanatkarları ve benzerleri,

            b) Ağaç işleri sanatları:
            Doğramacılık, mobilyacılık, araba imalciliği, marangozluk, oymacılık, tahta tornacılığı, oyuncakcılık, döşemecilik, kakmacılık ve benzerleri,

            c) İnşaat sanatları:
            Taşçılık, duvarcılık, betonculuk, dülgerlik, sıvacılık, boyacılık, badanacı, sıhhi tesisatçılık, elektrik tesisatçılık, mozayıkcılık, fayansçılık, mermercilik, ve benzeri,

            ç) Giyim, mensucat ve deri işleri sanatları:
            Terzilik, gömlekcilik, giyim eşyası imalciliği, dokumacılık, saraçlık, kundura imalciliği ve tamirciliği, sayacılık, sermercilik, deballık ve benzerleri,

            d) Gıda Maddeleri sanatları:
            Madıracılık (süt, yoğurt, peynir, yağ ve mümasili imalciliği), kasaplık, sakatçılık, unlu Maddeler imalciliği, fırıncılık, şekerli Maddeler imalciliği, pastırma, sucuk ve mümasili imalciliği, turşuculuk, nebati yağ imalciliği ve benzerleri,

            e) Spor ve sıhhi malzeme imalciliği:
            Her nevi spor alet ve malzemelerinin imalciliği, av ve kamp levazımı imalciliği, suni uvuzlar, kasık bağları ve korse imalciliği ve benzerleri,

            f) Fotoğraf, cam, kağıt, seramik ve plastik sanatları:
            Fotoğrafçılık, camcılık, aynacılık, cam eşya imalciliği, süs ve ziynet eşyası imalciliği, seramik ve plastik eşya imalciliği, mücellitlik, klişecilik, tabelacılık ve benzerleri,

            g) Boyama ve temizleme sanatları:
            Kolacılık, ütücülük, elbise temizleme ve boyacılığı ve benzerleri,

            h) Tamircilik sanatları:
            Radyo, saat, gözlük, elektrik, havagazı aletleri tamirciliği, kalem tamirciliği, motorlu - motorsuz nakil vasıtaları tamirciliği, motor tamirciliği ve benzerleri,

            i) Kadın erkek berberliği, manikür, pedikür, masajcılar ve lüks olmıyan otelciler ve benzerleri,

            l) Deniz motorculuğu, kayıkçılık, mavnacılıkve imalcilikleri ve benzerleri,

            j) Sicim, urgan, halat ve benzerleri imalciliği,
 

            KÜÇÜK SANATLARA YENİDEN KATILMA
            Madde 116 - 115 Maddede sayılan sanat kollarının içinde bulunmayan sanatlar gerektiğinde re'sen veya konfederasyonun teklifi üzerine Sanayi Bakanlığınca tesbit ve ilan olunmakla bu Madde içine girerler.

            İHBAR MÜKELLEFİYETİ
            Madde 117 - 115 Maddede öngörülen küçük sanat kollarından her birisinde işyeri kuracak bir kimsenin bu maksatla ilgili derneğe müracaatla kaydını yaptırması şarttır.

            Bu gibi kimselerin başvurmalarında işyerinin adresini, sahibini,sorumlu sanatkarı ile işyerinde çalışacak usta, kalfa, çırakların ad ve soyadları ve sicil numaralarının bir beyanname ile bildirmesi ve sicil defterine kaydı zorunludur.

            KÜÇÜK SANAT SİCİLİ
            Madde 118 - Esnaf ve küçük sanatkarlar dernekleri, mensupları arasında mevcut sanatkarlar için 115 inci Maddede belirtilen sanat kollarına ait bir küçük sanat sicili tutmakla mükelleftirler.

            Sanat sicilleri dernek olmıyan yerlerde kurulacak ajanlıklar tarafından tutulur.

            SİCİL MÜKELLEFİYETİ
            Madde 119 - 115 inci Maddede sayılan sanat kollarında işyeri açacaklarda söz konusu sanatlarda çalışacak usta, kalfa, çırakların iş görebilmesi için küçük sanat siciline kayıtlı bulunmaları şarttır.

            SİCİLİN NASIL TUTULACAĞI
            Madde 120 - Küçük sanat sicilinin tutulma şekli ile sicile geçmesi gereken hususlar konfederasyonca düzenelenen ve Sanayi Bakanlığınca onanacak yönetmelikte gösterilir.

            İŞYERİ AÇILMASI
            Madde 121 - Herhangi bir sanat kolunda yeniden işyeri açmak için o sanatta ustalık niteliğini alan bir kimsenin, sorumlu sanatkâr sıfatı ile işyerinde yürütülecek hizmetlerin sorumluluğunu üzerine alması şarttır.

            ÇIRAK, KALFA, USTA
            Madde 122 - Esnaf ve sanatkarların ve umumiyetle küçük sanat kollarında çalışan kimseler, çırak, kalfa, usta olarak üç grupa ayrılır ve bunların tarifleri hak ve vecibeleri imtihan hususları, imtihan kurullarının çalışma şekli, ücret tarifelerinin tesbiti iş sahipleri ile sanatkarlar arasındaki münasebetler ehliyetin devamlı veya geçici olarak alınması hususları çırak, usta ve kalfalar haklarında çıkarılacak ayrı bir kanunla düzenlenir.

            SİCİL ÖZETİ
            Madde 123 - Çırak, kalfa ve ustalar kayıtlı bulundukları dernekten hizmet safhaları ile mesleki durumlarını gösterir sanatkar sicil suretlerini tesbit edilen ücreti ödemek suretiyle isteyebilirler.

            Bir yerden diğer bir yere naklen giden kalfa ve ustaların sicil kayıtları evvelce çalıştıkları yerden celbedilecek sicil suretleriyle yapılır. Bu gibi kimseler sicil kayıt işlemleri tamamlanıncaya kadar bir ay süre ile çalışabilirler.

            Bu devre içinde, geldiği yerde sicile kayıtlı olmamasından dolayı tescil edilmeyen usta ve kalfa o mahalde hiç bir işyerinde çalıştırılamaz.

            SORUMLU SANATKARIN HAK VE VECİBELERİ
            Madde 124 - Herhangi bir işyerinin, sanatın icrasını sağlıyacak şekilde kurma ve devamını gerektirecek hususlar yönünden işyeri sahibi, işyerinde yürütülen sanatın meslekte müesses usul ve esaslarla mevcut mevzuat ve nizam hükümlerine uygun bir tarzda yürütülmesinden sorumlu olmak üzere çalıştırdığı ehliyetli ustayı ve ustalardan birini sorumlu sanatkâr olarak görevlendirmeye ve ilgili mercilere bildirmeye zorunludur.

            İşyerinde çırak, kalfa ve ustalar tarafından icra olunan sanatın sonunda imal ve tamir olunan mamulâtın ayıp ve kusurlarından dolayı malî sorumluluk müessese sahibine, meslekî sorumluluk sorumlu sanatkâra teveccüh eder.

            Sorumlu sanatkâr bu suretle deruhde etmiş olduğu mesuliyetten müessese sahibine, diğer ustalara, kalfalara ait olması gereken kısım için ilgililere rücu hakkını haizdir.

            İşyerinde sanatın icrası şekil ve esaslarının tertip ve tanzimi tamamen sorumlu sanatkâra ait olup çırak, kalfa ve ustalar hiçbir veçhile bu esaslar dışında çalışamazlar.

            İş sahiplerinin işyeri ile olan münasebetlerinde, muhatapları yalnız sorumlu sanatkârlardır.

            Taraflar arasında akdedilen mukavelede 34 üncü Maddede mündemiç tahkim usulü kabul edilmemiş ise anlaşmazlık umumi hükümlere göre halledilir.

            ÜCRET TARİFELERİNİN TESBİT ŞEKLİ
            Madde 125 - Belediyelerin yetkilerine dayanarak fiyat, tarife veya narh tesbit ettiği hallerde mahalli birliğin mütalaası alınır.

            Belediyece fiyatı tesbit edilmiyen ve esnaf dernekleri mevzuuna giren sair hizmet ve emek karşılığı alınacak ücret ve fiyatlar için mahalli birlik başkanlar meclisi tarafından tarife veya ücret tesbitleri yapılır ve belediyenin tasdikine sunulur.

            Belediyeler tesbit edilen bu tarife ve ücretleri çok gördüğü takdirde esnaf teşekkülü ile anlaşmaya varamazsa 15 gün zarfında mahhali mülki amirliğine itiraz edebilirler. Bu takdirde mahalli mülki amiri veya tevkil edeceği bir zatın başkanlığı altında; belediyeden 2, Ticaret ve Sanayi Odasından bir temsilci ile esnaf ve esnaf dernekleri birliği başkanından teşekkül edecek Komisyon tarafından durum tetkik edilerek karara bağlanır. "Ticaret ve Sanayi Odası olmıyan yerlerde mülkiye amirinin seçeceği kimse Komisyona katılır." Komisyon kararına karşı ilgililer yazılı bildiri tarihinden itibaren otuz gün içinde ticari davaları görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulunabilirler.

            Geçici Madde 1 - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren halen mevcut esnaf dernekleri bir yıl içerisinde, esnaf dernekleri birlikleri iki yıl içinde federasyonlar ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Teşkilatı Konfederasyonu üçüncü yıl içinde silsile esası ile yeni kuruluşlara geçerler. Yeniler kurulca eskiler münfesih akdedilirler.Kuruluşlar konfederasyon vasıtasiyle yapılır.

            Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren belirtilen süreler zarfında durumlarını bu kanunun hükümlerine uydurmıyan dernekler ve federasyonlar süresi sonunda münfesih sayılırlar. Derneklerin mevcutları ile hak ve vecibeleri aynı konuda kurulacak derneklere devredilmek üzere emaneten
birliklerine, federasyonlarınki de aynı şekilde Konfederasyona devrolunur. Devir olunan teşekküllerin sorumluluğu devraldıkları miktarla mukayyettir.

            Geçici Madde 2 - Herhangi bir yerde aynı veya birbirinden başkalığı olmıyan konularda kurulmuş oldukları bu kanunun 6 ncı Maddesinde açıklanan komitece tesbit olunan dernek ve birlikler İdare Amirliğince bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde tek bir dernek içinde birleşmek üzere ortaklaşa bir genel kurul toplantısına çağrılır.

            Toplantının yeri, günü, saati idare âmirliğince en az onbeş gün evvel o yer ilân vasıtaları ile ilân olunmakla beraber durum ilgili derneklere yazı ile tebliğ olunur.

            Toplantı ilgili derneklerin üyelerinin katılma durumları nazara alınmakızın yapılır.

            Katılan kişilerin sayısı kurulacak derneğin organlarının asıl ve yedek sayısı ile genel kurul başkanlık divanının kuruluşuna yetecek kadar olması gerekir.

            Genel Kurul toplantılarına katılması gereken dernekler yeni derneğin kuruluşu anından itibaren münfesih olurlar. Menkûl ve gayrimenkulleri ile hak ve vecibeleri bu derneklere geçer.

            Toplantı çoğunluğu belirtilen sayıda olmadığı takdirde idare âmirliğince uygun görülecek bir tarihe bırakılır ve durum aynı şekilde tebliğ ve ilân olunur.

            Bu defa gerekli üye mevcudunun katılması sağlanmadığı takdirde ilgili dernekler münfesih duruma girer ve menkul ve gayrimenkulleri ile hak ve vecibeleri yeniden aynı konuda kurulacak derneklere devredilmek üzere bölgesi içinde bulunan Esnaf Dernekleri Birliğine emaneten geçer.

            Geçici Madde 3 - Halen çalışmakta bulunan birlikler (İl merkezindekiler hariç) bir yıl içinde fesih ve tasfiye olunarak mevcutları ile hak ve vecibeleri bağlanacakları birliğe geçer.

            İl merkezlerinde kurulmuş birlikler ise iki yıl içinde kanun hükümlerine uyarlar.

            Süresinde uymıyan birlikler münfesih olur ve mevcutları ilgili bulunan dernekler arasında katılmaları oranında dağıtılır.

            Halen il merkezlerinde kurulmuş bulunan meslekî birlikler iki yıl içinde bu kanuna uyarlar. Ve bulundukları yerin belediye sınırları içinde ve ana sözleşmelerinde belli konuları ve bu konulara dâhil meslek ve sanat müntesipleri için çalışmada bulunurlar.

            Madde 126 - 25 Nisan 1949 tarihli ve 5373 sayılı Esnaf Dermekleri ve Esnaf Birlikleri Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

            Diğer kanunlarda 1 inci fıkada söz konusu kanuna yapılmış olan atıflar, işbu Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununa yapılmış sayılır.

            Madde 127 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 128 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.