Sağlık Mevzuatı  
SAĞLIK EĞİTİM ENSTİTÜLERİ KURULUŞ KANUNU


            Madde 1 - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Merkez Teşkilâtına bağlı sağlık eğitim enstitüleri kurmaya yetkilidir.

           Bu enstitülerin görevleri şunlardır:

           a) En az lise dengi temel meslekî öğretim görmüş sağlık teknisyenlerine, sağlık hizmetlerinin gerektirdiği bölümlerde, yüksek meslekî öğretim yapmak

           b) Her seviyede sağlık personeline, olgunlaşma kursları düzenlemek.

           Madde 2 - Sağlık eğitim enstitülerinde öğretim süresi üç yıldır. Bu eğitimi başarı ile bitirenlere yüksek okul diploması verilir.

           Madde 3 - Bu enstitü mezunları branşlariyle ilgili olmak üzere sağlık personeli yetiştiren orta dereceli okullarda, öğretmenlik yaparlar. Halk sağlığı, koruyucu ve tedavi edici hekimlik teşkilâtında kendi meslekî hizmetlerine ait görevlere, tahsil seviyeleri gözönüne alınarak, öncelikle atanırlar.

           Madde 4 - Sağlık Eğitim Enstitülerinin bölümleri, yönetim şekli, disiplin işleri, sınav usulleri, müfredat programlarının ne suretle yapılacağı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Devlet Personel Heyetinin mütalâası alınmak suretiyle, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan bir yönetmelikle tesbit olunur.

          Madde 5 - Enstitülere kabul olunanlar, bu kanuna bağlı cetveldeki sağlık teknisyeni kadrolarına tâyin edilirler. Bunlar Memurin Kanunu hükümlerine tabi olup, maaşlarını almaya devam ederler.

           Yabancı memleketlerde muadili sağlık teknisyeni öğretimi yapanlar da aynı haklardan faydalanırlar. Bu hususta göz önüne alınacak esaslar dördüncü maddede yazılı Yönetmelikte belirtilir.

           Madde 6 - Sağlık Eğitim Enstitülerine kendi meslekî sahalarında en az üç sene başarı ile çalışmış olanlar alınır. Enstitüyü başarı ile ikmal edenler enstitüde okudukları müddetin bir buçuk misli mecburi hizmetle yükümlüdürler. Daha sönceden mecburi hizmetleri varsa o dahi buna eklenir.

           Bu mecburi hizmetlerini Bakanlığın tâyin edeceği yer ve hizmetlerde görmekle mükelleftirler.

           Sıhhi sebepler dışında enstitüyü ikmal etmeden ayrılanlar veya enstitüden mezun olduktan sonra verilen vazifeyi kabil etmiyenler veya vazifeye başladıktan sonra mecburi hizmetini ikmal etmeden ayrılanlar veya inzibatî sebeplerle enstitüden veya memuruyetten ihraç olunanlar enstitüde geçirdikleri müddet zarfında kendilerine ödenen maaş miktarı kadar tazminat ödemeye mecbur tutulurlar ve enstitüde geçirdikleri müddet de kıdemlerinden indirilir.

           Madde 7 - Sağlık eğitim enstitülerine öğretmen olacak yüksek okul mezunlarının eğitim ile görevlendirildiği dallarda doktora veya ihtısas yapmış olmaları veya en az üç yıl bu enstitüde öğretim yardımcılığı yaptıktan sonra kendi bölümlerinde yeterlik imtihanı vermiş olmaları şarttır.

           Madde 8 - Sağlık eğitim enstitülerinde, bu enstitüler veya yüksek meslek okulları mezunlarından, öğretim yardımcısı atanabilir.

           Madde 9 - Sağlık Eğitim Enstitülerinde, öğretmen bulunmıyan hallerde, tâyin suretiyle görevlendirilecek teorik ve pratik dersi vereceklere saat başı ders ücreti veya konferans ücreti verilir. Saat başı ders veya konferans ücreti yirmibeş lirayı geçemez.

           Madde 10 - 4862 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvele, bu kanuna bağlı cetvelde memuriyet unvanı, derecesi ve adedleri yazılı kadrolar eklenmiştir.

           Geçici Madde-1952-1961 yılları arasında hemşirelik tekâmül kurslarından mezun olanlar enstitünün 2 nci sınıfına; 1961 yılından itibaren bir devre kurs bitirenler enstitünün 2 nci sınıfına; iki devre kurs bitirenler 3 üncü sınıfına kaydolunurlar.

           Bu şekilde enstitüye alınmış olanların kurs ve eğitim sürelerinin 1,5 misli mecburi hizmet taahhüdünde bulunmaları şarttır.

           3 üncü devre tekâmül kursunu başarı ile bitirmiş olan enstitü mezunlarının haklarından faydalanmaları için, enstitü tarafından açılacak bitirme imtihanlarını da başarı ile vermeleri lâzımdır.

           Yukardaki yükümlülük ile ilgili hükümler, bunlar hakkında da uygulanır.

           Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 12 - Bu Kanunun hükümlerini Maliye, Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür.
 
 

CETVEL
SAĞLIK EĞİTİM ENSTİTÜLERİ

           D.           MEMURİYETİN UNVAN                       ADET                      MAAŞ

           3              Müdür                                                          1                           1500
           4              Öğretmen (Bölüm Başkanı )                     3                           1250
           5              Öğretmen                                                    2                           1100
           7              Dahiliye Şefi                                               1                              800
           9              Sekreter                                                      1                              600
           10            Memur                                                         3                              500
           9              Öğretmen Yardımcısı                                  6                              600
           9              Sağlık Teknisyeni                                       20                            600
           10            Sağlık Teknisyeni                                       25                            500
           11            Sağlık Teknisyeni                                       35                            450
           12            Sağlık Teknisyeni                                       50                            400