Bakanlıklar Mevzuatı  
MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ KURULUŞ KANUNU 

            KURULUŞ
            Madde 1 - Kamu Kurumu niteliğinde tüzel kişiliği haiz, bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi ve merkezi Ankara'da olmak üzere Millî Prodüktivite Merkezi kurulmuştur.

            Millî Prodüktivite Merkezi, (MPM) remzi ile de ifade olunur.

            Kurumun gelir ve giderle ilgili bütün işlemleri muhasebei umumiye, artırma, eksiltme ve ihale kanunlarına ve Sayıştayın vize ve denetimine tabi değildir.

            MPM, 12.05.1964 tarihli ve 468 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesi gereğince Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenir

            GÖREVLERİ
            Madde 2 - MPM'nin görevleri şunlardır:

            a) Yurt ekonomisinin protüktivite esaslarına uygun olarak gelişmesine yarayacak tedbirleri araştırmak, bu tedbirlerin uygulamaya konulmasını sağlıyacak çalışmalarda bulunmak;

            b) Resmî ve Özel Sektörlerdeki müessese ve işyerlerinde verimi artıracak ve israfı önleyecek metodları tesbit etmek ve bunların uygulama imkânlarını araştırmak, uygulamayı izleyerek gerekli tavsiyelerde bulunmak;

            c) Prodüktivite ile ilgili teknik yardımları sağlamak, gerekli eğitim ve istişare çalışmalarında bulunmak;

            d) Çeşitli vasıtalarla verimi artırıcı bilgileri ve modern metodları yaymak;

            e) Devlet daireleri, resmî ve özel sektör iş yerleri, işçi ve işveren teşekkülleri, meslek teşekkülleri, bilûmum eğitim ve öğretim kurumları, üniversiteler ve başka bilim kurumları ve yabancı memleketlerde aynı maksatla kurulmuş teşekküller ile temas ve işbirliği sağlamak;

            f) Millî Prodüktiviteyi ölçmek hususunda gerekli çalışmaları ve bu konu ile ilgili kurum ve kurullar ile işbirliği yapmak ve sonuçlarını yabancı memleketlerin sonuçları ile karşılaştırmak, bunları belirli zamanlarda yayınlamak;

            g) Prodüktivite ile ilgili dernekler kurulmasını teşvik etmek, kurulan dernekler ile temas ve işbirliği sağlamak.

            ORGANLARI
            Madde 3 - MPM'nin organları şunlardır:

            a) Genel Kurul
            b) Yönetim Kurulu
            c) Denetleme Kurulu
            d) Danışma Kurulları.

            GENEL KURUL
            Madde 4 - Genel Kurul, MPM'nin en üst yetki organı olup temsilci ve tabii üyelerden meydana gelir.

            A) TEMSİLCİ ÜYELER

            a) Üniversitelerin prodüktivite ile ilgili kürsülerinden ve enstitülerinden prodüktivite ile ilgili başka bilim ve eğitim kurumlarından;

            b) Başbakanlık, Millî Savunma, maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Tarım, Ulaştırma, Çalışma, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve İskân, Köy İşleri Bakanlıkları Temsilcileri, bu Bakanlıklara bağlı veya denetlemelerine tabi teşekküller arasından;

            c) Türkiye Ticaret Odası, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinden, MPM gelirlerine katılan Oda ve Borsalardan, Ziraat Odalarından, Türk Mühendis ve Mimar Odaları birliğinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Teşkilatı Konfederasyonundan, Veteriner Odalarından;

            d) Üye sayısı bakımından en çok temsil kabiliyetini haiz ve en üst işçi teşekkülünden;

            e) Üye adedi itibariyle en çok temsil kabiliyetini haiz ve en üst işveren teşekkülünden;

            istenecek temsilcilerden meydana gelir.

            MPM'nin ilk Genel Kuruluna gelecek temsilci üyelerin sayısı ve temsil edecekleri teşekkül ve makamlar bu kanuna ekli listede gösterilmiştir. Genel Kurul, sonraki toplantıları için gelecek temsilci üyelerin sayısını ve temsil edecekleri teşekkül ve makamları tesbit etmek yetkisine sahiptir.

            B) TABİİ ÜYELER

            a) Bu Maddenin (A) bendinin (b) fıkrasında yazılı bakanlıkların prodüktivite ile ilgili dairelerinin âmirleri,

            b) Genel Kurulun toplandığı tarihte faaliyette bulunan Danışma Kurullarının başkanları,

            c) Prodüktivite derneklerinin başkanları,

            d) MPM'nin eski başkanları,

            e) Genel Sekreter.

            GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI VE YERİ
            Madde 5 - Genel Kurul, yılda bir defa, ilân olunan günde üyelerin çoğunluğu ile toplanır. Toplantı gününde çoğunluk olmazsa ertesi günü gelen üyelerle toplantı yapılır.

            GENEL KURULUN GÖREVLERİ
            Madde 6 - Genel Kurulun görevleri şunlardır:

            a)  Yönetim Kurulu tarafından sunulacak bütçeyi ve hizmet karşılığında alınacak ücret tarifesini ve Bakanlar kurulunun tasvibine sunulacak personel kadrosunu tasdik  etmek;

            b) Yönetim Kurulunun yıllık çalışma ve malî raporlarını görüşüp karara bağlamak;

            c) Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek;

            d) Denetleme Kurulu raporlarını incelemek;

            e) Yönetim ve denetleme kurullarını ibra etmek yahut ibra için tamamlayıcı inceleme yapılmasına veya haklarında gereken işleme karar vermek;

            f) Danışma kurullarını seçmek;

            g) MPM ihtiyaçları için gayrimenkul inşa edilmesine, satınalınmasına veya bunların satılmasına karar vermek;

            h) Hazırlanacak yönemelikleri ve değişikliklerini kabul etmek;

            ı) Başka hususlarda gereken kararlar almak.

            YÖNETİM KURULU
            Madde 7 - Yönetim Kurulu MPM'nin yürütme organıdır. Genel Kurul içinden bir yıl için seçilen ve her yıl yarısı değişen altı üyeden teşekkül eder. Ancak Hükümet işçi ve işveren gruplarından en az birer temsilcinin Yönetim Kuruluna girmesi şarttır. Yönetim Kuruluna gösterilecek adayların prodüktivite mevzuu ile ilgili olmalarına dikkat olunur. Asıl üyeler ile birlikte aynı sayıda ve aynı usullerle yedek üyeler de seçilir.

            Genel Sekreter Yönetim Kurulunun tabiî üyesidir.

            MPM'ni Yönetim Kurulunca her yıl kendi aralarından seçilen başkan temsil eder.

            Görev süresi bitenler yeniden seçilebilirler.

            İlk seçimden bir sene sonra ayrılacak üyeler kura ile belli olur.

            YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ
            Madde 8 - Yönetim Kurulunun yetki ve görevleri şunlardır:

            a) Bu kanunun ve bu kanuna göre düzenlenecek yönetmeliklerin ve Genel Kurul kararlarının verdiği yetki dairesinde MPM'nin görevlerini gereği gibi yerine getirmek;

            b) MPM'nin yıllık faaliyet programı ile faaliyet raporunu ve malî raporunu hazırlamak ve Genel Kurula sunmak;

            c) MPM'nin yıllık bütçesini hazırlayıp Genel Kurulun tasdikına sunmak;

            d)Personel kadrosunu hazırlamak ve Genel Kurulun tasdikinden sonra Bakanlar kurulunun tasvibine sunmak;

            e) Yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücretleri tesbit etmek veya tarifeler yapmak ve bunları Genel Kurulun tasdikına sunduktan sonra uygulamak; tarifede bulunmıyan hizmetler için fiyat tesbiti yapmak;

            f) Gelirleri toplamak ve bunları bütçe gereğince ve yönetmeliğe göre harcamak;

            g) Genel Kurulu toplantıya çağırmak;

            h) MPM'nin bütün faaliyetlerini düzenlemek ve bunların en iyi şekilde uygulanması için gereken tedbirleri ve kararları almak;

            ı) Prodüktivitenin artırılması konusunda teklif ve tavsiyelerde bulunmak ve prodüktiviteye etki yapacak mevzuat hakkında mütalâa vermek;

            j) Genel sekreterleri ve gereken görevlileri tâyin etmek gerektiğinde görevlerine son vermek.

            DENETLEME KURULU
            Madde 9 - MPM'nin hesapları ve bunlara ilişkin işlemleri Genel Kuruldaki Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarının temsilci üyelerinden kurulan üç kişilik bir denetleme kurulu tarafından denetlenir.

            DENETLEME KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ
            Madde 10 - Denetleme Kurulu, MPM'nin hesaplarını ve bunlara ilişkin işlemlerini denetlemeye yetkili olup görevleri şunlardır:

            a) MPM'nin gelirlerinin kanuna ve bu kanuna göre düzenlenecek yönetmelik esaslarına göre tahakkuk ve tahsil edilip edilmediğini kontrol etmek;

            b) MPM'nin giderlerinin bütçedeki esaslara, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluklarını araştırmak;

            c) Defterleri ve kayıtları incelemek;

            d) MPM'nin bir yıllık hesapları ve bunlarla ilgili işlemleri hakkında Genel Kurula rapor vermek.

            DANIŞMA KURULLARI
            Madde 11 - Merkez çalışmasının gerektiği alanlarda çalışmak üzere Genel Kuul veya zaruri hallerde Yönetim Kurulu kararları ile çalışma süreleri belli edilerek kurulan danışma kurulları bilimsel inceleme ve danışma organlarıdır.

            Görev ve yetkileri de ayrıca kararlarda belirtilir.

            GENEL SEKRETER
            Madde 12 - MPM'nin işleri, Yönetim Kurulunca kendi üyeleri dışından seçilerek atanan bir Genel Sekreter tarafından yürütülür.

            Genel Sekreterin yüksek öğrenimini yapmış olması ve yabancı dil bilmesi
şarttır.

            GELİRLERİ
            Madde 13 - Milli Prodüktivite Merkezinin gelirleri şunlardır:

            a) Her yıl Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenek;

            b)Türkiye Ticaret Odaları - Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği ile yıllık gelirleri 250.000.-liradan den fazla olan Ticaret ve Sanayi Odaları , Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Ticaret Borsalarının işveren ve işçi sendikaları birliklerinin, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Teşkilatı Konfederasyonun bir evvelki yılda sağlanan fiilî gelirlerinin yüzde ikisi oranında mutaakıp yılın bütçelerine koyacakları ve o yılın Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitle ödeyecekleri aidatlar;

            c) İktisadi Devlet Teşekküllerinin idare ve murakabesi hakkında kanuna tabi teşekkül ve ortaklıklarla bakanlıkların teftiş ve denetlenmesi altındaki birlik kurum ve ofislerin, katma bütçeli dairelerin her yıl bütçelerine koyacakları 5.000 lira kesin aidat ile bir evvelki yılın bilânçosuna göre tahakkuk eden sâfi kârların binde birine tekabül eden orantılı aidatlar;

            d) MPM'nin istek üzerine yapacağı hizmetler karşılığı olarak gerçek ve tüzel kişilerden, tesbit olunacak esaslara göre alınacak ücretler;

            e) Yayın gelirleri;

            f) Her türlü yardım, bağış, faiz ve başka gelirleri.

            Zamanında ödenmiyen gelirler % 10 zamla tahsil olunur.

            GAYRİMENKUL VE MENKUL MALLAR
            Madde 14 - MPM'nin bu kanunda belirtilen kamu hizmetlerini ifa edebilmesi için gerekli olduğu Sanayi Bakanlığınca belirtilecek arazi ve arsalarla binalardan Hazine mülkiyetinde bulunanlar Maliye Bakanlığının tasvibi ile bedelsiz olarak MPM'ne devir ve temlik edilebilirler.

            7367 sayılı Kanun ile belediyelere devredilmiş olan aynı nitelikteki arazi ve arsalar için de yukardaki fıkra hükmü uygulanır.

            Madde 15 - MPM'nin malları Devlet malı sayılır. Bu mallarla para ve para hükmündeki evrak ve senetleri aleyhine cürüm işliyen personel bu cürümlerinden ötürü Devlet Memurları gibi ceza görür.

            YÖNETMELİKLER
            Madde 16 - MPM'nin Genel kurulunun, Yönetim Kurulunun, Denetleme Kurulunun ve Danışma Kurullarının toplanma esas ve usulleri, bütçesinin düzenlenmesi, gelirlerinin toplanması ve harcanması şekli, toplantıya katılan Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine, Danışma kurulları üyelerine verilecek huzur haklarının (Beher toplantı günü için 50 lirayı ve aylık toplamı da 500 lirayı geçmemek şartiyle) miktarı, bu kanunun uygulanmasını gerektiren diğer konular Yönetim Kurulunca hazırlanıp Genel Kurul tarafından kabul edilecek yönetmeliklerde belirtilir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

            Geçici Madde 1 - Hali hazırda faaliyette bulunan Bakanlıklararası Prodüktivite Komitesinin hak ve vecibeleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren MPM'ne intikal eder.

            İlk Genel Kurul toplantısına kadar Bakanlıklararası Prodüktivite Komitesi bu Kanunda yazılı Yönetim Kurulu görevlerini yerine getirir.

            Geçici Madde 2 - Bu kanuna göre kurulan ve ilişik listede yazılı üyelerden teşekkül eden Genel Kurul, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde Bakanlıklararası Prodüktivite Komitesi Başkanı tarafından toplantıya çağırılır.

            Geçici Madde 3 - Bu kanunda yazılı gelirlerin toplanmasına kadar yapılacak giderler için Sümerbank emrinde bulunan 1 956 157 12 liralık Merinos Fonundan 500 000 lira faizsiz olarak kullanılmak ve en geç iki yıl sonra iade edilmek üzere MPM emrine verilir.

            Geçici Madde 4 - 16 ncı Maddede yapılması öngörülen yönetmelikler, ilk Genel Kurulun toplandığı tarihten itibaren üç ay içinde yapılıp Genel Kurulun tasvibine sunulur.

SON HÜKÜMLER

            Madde 17 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 18 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

EK LİSTE

            Temsilci üyeler

            A) GRUBU

            1. Ankara Üniversitesi                                                                                                2

            2. Atatür Üniversitesi                                                                                                  1

            3. İstanbul Üniversitesi                                                                                               2

            4. İstanbul Teknik Üniversitesi                                                                                  3

            5. Ege Üniversitesi                                                                                                    1

            6. Karadeniz Teknik Üniversitesi                                                                             4

            7. Orta-Doğu Teknik Üniversitesi                                                                            4

            8. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi                                                                     4

            9. Bilimsel Kurumlar

            a) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Enstitüsü                     1

            b) İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü                        1

            c) İstanbul Teknik Üniversitesi Elektro Teknik Kurumu                                           1

            d) İstanbul Teknik Üniversitesi Isı Tekniği ve Araştırma Kurumu                            1

            e) İstanbul Teknik Üniversitesi Ziraat Makinaları Muayene ve Araştırma Merkezi 1

            f) İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Teknik Haberleşme merkezi                            1

            g) İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Araştırma Kurumu                                            1

            h) Tarım Bakanlığı Ormancılık Araştırma Merkezi                                                      1

            i) Robert Koleji Araştırma Merkezi                                                                             1

            j) Türk Standartlar Enstitüsü                                                                                        1

            k) Türkiye Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü                                                         2

            l) Türkiye İhracatı Geliştirme Merkezi                                                                         1

            m) Türkiye ve Orta-Doğu Çalışma Enstitüsü                                                             1

            n) Türkiye Bilimsel ve Teknik Kurumu                                                                        1

            o) Türkiye Ekonomi Kurumu                                                                                       1
                                                                                                                                                ------
                                                                                                                                                 37

            B) GRUBU

            1. Bakanlıklar:

            a) Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı                                                                1
            b) Yüksek Denetleme Kurulu                                                                                     1
            c) Millî Savunma Bakanlığı                                                                                         1
            d) Maliye Bakanlığı                                                                                                     2
            e) Milli Eğitim Bakanlığı                                                                                             1
            f) Bayındırlık Bakanlığı                                                                                                1
            g) Ticaret Bakanlığı                                                                                                    1
            h) Gümrük ve Tekel Bakanlığı                                                                                   1
            i) Tarım Bakanlığı                                                                                                       1
            j) Ulaştırma Bakanlığı                                                                                                 1
            k) Çalışma Bakanlığı                                                                                                  1
            l) Sanayi Bakanlığı                                                                                                      1
            m) Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı                                                                     1
            n) Köy İşleri Bakanlığı                                                                                                 1

            2. Teşekküller:

            a) DDY İşletme Genel Müdürlüğü                                                                             1
            b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü                                                                         1
            c) Etibank Genel Müdürlüğü                                                                                      1
            d) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü                                                                  1
            e) Karayolları Genel Müdürlüğü                                                                                1
            f) Maden Tetkik ve Arama E. Gn. Müdürlüğü                                                          1
            g) Makine ve Kimya Ensdüstrisi Kurumu Gn. Müdürlüğü                                      1
            h) PTT İşletme Genel Müdürlüğü                                                                              1
            i) Sümerbank Genel Müdürlüğü                                                                               1
            j) Toprak mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü                                                            1
            k) Türkiye Çimento Sanayi T.A.Ş. Genel Müdürlüğü                                             1
            l) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu                                                                       1
            m) Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları                                                                  1
            n) Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü                                                            1
            o) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.                                                                           1
            ö) Tekel Genel Müdürlüğü                                                                                       1
            p) İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü                                                        1
            r) Denizcilik Bankası T.A.Ş. Genel Müdürlüğü                                                      1
            s) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü                                                        1
            ş) Orman Genel Müdürlüğü                                                                                     1
            t) Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü                                                                              1
            u) Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü                                                           1
                                                                                                                                           -------
                                                                                                                                              37

            C) GRUBU

            1. Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve 
Ticaret Borsaları  Birliği                                                                                                    4

            2. Ticaret Odaları:

            a) İstanbul Ticaret Odası                                                                                      1
            b) İzmir Ticaret Odası                                                                                           1

            3. Sanayi odaları:

            a) İstanbul Sanayi Odası                                                                                      2
            b) Ege Bölgesi Sanayi Odası                                                                              2

            4. Ticaret ve Sanayi Odaları:

            a) Adana Ticaret ve Sanayi Odası                                                                       1
            b) Ankara Ticaret ve Sanayi Odası                                                                      1
            c) Bursa Ticaret ve Sanayi Odası                                                                         1
            d) Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odası                                                                   1
            e) Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası                                                                  1
            f) İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası                                                                  1
            g) Konya Ticaret ve Sanayi Odası                                                                         1
            h) Mersin Ticaret ve Sanayi Odası                                                                        1
            i) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası                                                                       1

            5. Ticaret borsaları:

            a) Adana Ticaret Borsası                                                                                       1
            b) Ankara Ticaret Borsası                                                                                      1
            c) Bursa Ticaret Borsası                                                                                         1
            d) İstanbul Ticaret Borsası                                                                                      1
            e) İzmir Ticaret Borsası                                                                                           1

            6. Veteriner odaları                                                                                                 1

            7. Türk Mühendis ve Mimar Odaları                                                                      5

            8. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Teşkilâtı
                        Konfederasyonu                                                                                         4

            9. Ziraat odaları                                                                                                      1

            D) GRUBU

            1. İşveren teşekkülleri:

            a) İşveren Sendikaları Konfederasyonu                                                             35

            (Çalışma Bakanlığınca tanzim edilen ve sendikaların iş kolları yönetmeliğinde gösterilen iş kollarından birer temsilci katılmak suretiyle)

            E) GRUBU

            I. İşçi Teşekkülleri:

            a) İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Çalışma Bakanlığınca tanzim edilen ve sendikaların iş kolları yönetmeliğinde gösterilen iş kollarından birer temsilci katılmak suretiyle),

            II. Kanunun 4 üncü Maddesinin (B) bendinin (a) fıkrasında yazılı tabii üyeler:

            1. Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarı

            2. Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürü ve İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri

            3. Millî Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Ordu Donatım Dairesi Başkanı

            4. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü

            5. Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürü

            6. Tarım Bakanlığı Toprak Su İşleri Genel Müdürü

            7. Sanayi Bakanlığı Sanayi Dairesi Reisi

            8. Sanayi Bakanlığı Maden Dairesi Reisi

            9. Sanayi Bakanlığı Küçük Sanatlar Dairesi Reisi

            10. Tarım Bakanlığı Veteriner Genel Müdürü

            11. Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürü