Bakanlıklar Mevzuatı  
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ KURULUŞ
VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN


KABUL TARİHİ : 22/06/1965
KANUN NO : 0633
 
RESMİ G.TARİHİ : 02/07/1965
RESMİ G. NO : 12038
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP  4-3
DÜSTUR SAYFA : 12038
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ VE GÖREVLERİ
Madde  1 : GÖREV
Madde  2 : KURULUŞ
A) MERKEZ KURULUŞU
Madde  3 : BAŞKAN
Madde  4 : BAŞKAN YARDIMCILARI
Madde  5 : DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU
Madde  6 : DİNİ HİZMETLER VE DİN GÖREVLİLERİNE OLGUNLAŞTIRMA DAİRESİ
Madde  7 : OLGUNLAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
Madde  8 : DERLEME VE YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Madde  9 : TEFTİŞ KURULU
Madde 10 : HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Madde 11 : PERSONEL DAİRESİ
Madde 12 : ÖZLÜK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
Madde 13 : EVRAK VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
Madde 14 : DONATIM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
B) İLLER KURULUŞLARI
Madde 15 : İL KURULUŞLARI
Madde 16 : İL VE İLÇE MÜFTÜLÜKLERİNİN GÖREVLERİ
Madde 17 : VAİZLERİN GÖREVLERİ
Madde 18 : CAMİ GÖREVLİLERİ
İKİNCİ BÖLÜM
ÖZLÜK İŞLERİ
Madde 19 : DİN ŞÜRASI
Madde 20 : ADAY TESBİT KURULU
Madde 21 : ATANMALAR
Madde 22 : NİTELİKLER
Madde 23 : DİSİPLİN KURALLARI
Madde 24 : DİSİPLİN CEZALARI
Madde 25 : SİYASETLE İLGİLENME
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
Madde 26 : İSTİSNAİ GÖREVLER
Madde 27 : İKİ ÜST DERECE VERİLMESİ
Madde 28 : ÖDENEKLER
Madde 29 : BUCAK VE KÖYLERE KADRO VERİLMESİ
Madde 30 : MAZBUT VAKIFLARA AİT CAMİ GİDERLERİ
Madde 31 : DÖNER SERMAYE
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 32 : VAZİFE VE AYLIKLARIN MAHFUZLUĞU
Madde 33 : UZMANLARDAN FAYDALANMA
Madde 34 : VAAZEDECEKLER
Madde 35 : ÖZEL HİZMETLİLERİN KADROYA ALINMASI
Madde 36 : VEKİL İMAM-HATİPLER
Madde 37 : MÜLHAK VAKIFLAR GÖREVLİLERİNİN NİTELİKLERİ
Madde 38 : MAZBUT VAKIFLARARASINA ALINAN CAMİLERİN GÖREVLİLERİ
Madde 39 : AYLIKLI KADROLAR
Madde 40 : ÜCRETLİ CAMİ GÖREVLİLERİ KADROLARI
Madde 41 : KALDIRILAN HÜKÜMLER
BEŞİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Geçici Madde 4 : 
Geçici Madde 5 : 
Geçici Madde 6 : 
Geçici Madde 7 : 
ALTINCI BÖLÜM
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME HÜKÜMLERİ
Madde 42:  YÜRÜRLÜK
Madde 43 : YÜRÜTME