Sağlık Mevzuatı  
440 SAYILI KANUNA TABİ KURULUŞLARDAN SAĞLIK TEŞKİLATI OLANLARDA ÇALIŞAN TABİP, DİŞ TABİBİ VE ECZACILARIN 224 VE 472 SAYILI KANUNLARDAN İSTİFADE ETTİRİLMESİNE DAİR KANUN


            Madde 1 - 440 sayılı Kanuna tabi kuruluşlardan sağlık teşkilâtı olanlarda çalışan tabip, diş tabibi, hayati kimya mütehassısı ve eczacılara 224 ve 472 sayılı kanunlarla Sağlık Bakanlığı personeline sağlanan âzami hadleri aşmamak ve bölge farklarını da göz önüne almak kaydı ile kuruluşlarınca hazırlanacak
yönetmelik esaslarına göre tazminat verilebilir.

            Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.