belediye ve imar mevzuatı  
ANKARA, İSTANBUL VE NÜFUSU YÜZBİNDEN YUKARI OLAN ŞEHİRLERDE İÇME, KULLANMA VE ENDÜSTRİ SUYU TEMİNİ HAKKINDA KANUN


            Madde 1- Ankara ve İstanbul şehirlerinin içme, kulanma ve endüstri suyunu temin etmek için 6200 sayılı Kanunun 37 nci maddesindeki limitler dahilinde gelecek yıllara sari taahhütlere girişmeye Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkilidir.

            Ancak; girişilecek taahhütlerin tutarı Ankara şehri için 350.000.000 ve İstanbul şehri için de 540.000.000 lirayı geçemez.

            Madde 2- Su kaynağını teşkil eden barajlar, isale hatları ve tasfiye tesisleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, depo ve tevzi şebekeleri belediyelerce yapılır.

            Madde 3- İkinci maddedeki işlerin Ankara ve İstanbul belediyelerince yaptırılacak kısmı için Ankara Beledeyesine 170.000.000 ve İstanbul Belediyesine de 190.000.000 lirayı geçmemek üzere, her yıl Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak ödenek miktarınca bu belediyelere yardım yapılır.

            Madde 4- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak işler için sarf edilecek meblağın tamamı ile 3 üncü maddeye göre yapılacak yardımları ilgili belediyeler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne borçlanırlar. Ancak, çok maksatlı barajlar için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yapacağı ödemelerde ilgili belediyelerin borçlanacakları miktar baraj maliyetlerinin Ankara’da Çubuk II. Barajı için % 85’i, Kayaş-Bayındır Barajı için % 87,5 u, Kurtboğazı Barajı için % 90’ı, ve İstanbul’da Alibey Barajı için % 89’u ve Ömerli Barajı için ise % 90’ı oranında olacaktır.

            Borçlanma şartları, taksitlerin miktar ve süreleri ve işin yürütülmesi ve işletilmesi ile ilgili diğer hususlar İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının uygun mütalaası alınmak suretiyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili belediyeler arasında yapılacak protokollerle tespit edilir.

            2 nci maddede belediyelerce yapılması öngörülen işlerin bu protokol esaslarına uygun olarak yürütülmemesi halinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılacak yardım kesilir.

            Taksit süresi, ilk ödeme tarihi tesislerin işletmeye açılış tarihinden başlatılmak şartiyle 30 yıldır.

            Belediyeler tarafından protokol esaslarına göre yapılacak ödemeler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine gelir kaydolunur.

            Madde 5- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce meydana getirilecek isale hatları ve tasfiye tesisleri bir protokol ile ilgili belediyelere devredilir ve belediyelerce işletilir.

            Barajlara belediyeler hisseleri oranında ortak olurlar. Barajların işletilmesi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne aittir.

            Barajların işletme masraflarına belediyeler madde 4 teki oranlarda katılırlar.

            Madde 6- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Ankara civarında inşa edilmiş ve edilmekte olan Çubuk II, Kurtboğazı ve Kayaş-Bayındır barajlarının tespit edilecek olan maliyet bedelleri de 4 üncü maddedeki esaslara göre Ankara Belediyesince ödenir.

            Madde 7- Bütçeden ayrılacak ödeneğe faiz yürütülmez. Ancak, özel kaynaklardan sağlanacak kredilerin faizleri ile masrafları, ilgili belediyelerin borçlanacakları miktara eklenmek suretiyle kendilerinden tahsil edilir.

            Madde 8- Belediyelerin bu kanuna göre borçlanacakları meblağı karşılamak üzere uygulayacakları su tarifelerinin meydana getirilecek tesislerin amortismanı ile ilgili miktarı özel bir fona yatırılır. Bu fon munhasıran belediyelerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bu kanun gereğince vakı borçlarının ödenmesi için kullanılır.

            Bu şehirlerin su tarifeleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca tasdik edilmek suretiyle uygulanır.

            Madde 9- Bu kanunla ilgili hususlarda, 1580 sayılı Belediye Kanununun 71 ve 72 nci maddeleri ve öteki kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

            Madde 10- Bakanlar kurulu kararı alınmak ve bütçe imkanları müsait olmak şartıyla nüfusu 100.000’i aşan şehirlerin içme, kullanma ve endüstri suyunun temini için 6200 sayılı Kanunun 37 nci maddesindeki limitler dahilinde gelecek yıllara sari taahhütlere girişmeye enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkilidir.

            Bu takdirde kanunun 4 üncü maddesinin 1 ve 3 üncü fıkraları ile 1, 3 ve 6 ncı maddeleri hükümleri uygulanmaz.

            2 nci maddede belediyelerce yapılacağı tadat edilen işler için bu belediyelere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yıllık bütçelerine konulacak ödenek miktarınca yardım yapılır. Protokol esaslarına göre öngörülen işlerin belediyelerce yapılması halinde yapılacak yardım kesilir.
 
            Belediyeler, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak işler için sarfedilecek meblağın tamamını ve kendilerine yapılacak yardımları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne borçlanırlar.

            Madde 11- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 12- Bu kanunu İçişleri, Maliye ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları yürütür.